Gemeente Smallingerland

Agenda

Raadscommissie Ruimte, Infrastructuur en Milieu 29 januari 2003

Agenda

Vanwege de volle agenda is de vergadering over twee avonden verdeeld. Op 29 januari ziet de vergadering er zo uit:


1. Opening

2. Mededelingen/ingekomen stukken

3. Vaststellen agenda

4. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
5. Realisatie begraafplaats en uitvaartcentrum Wâldhof
6. Startnotitie Masterplan Centrum

De vergadering is openbaar. Betrokkenen die gebruik willen maken van het spreekrecht melden dat bij de secretaris van de commissie, de heer Tjeerde (0512-581 358).

Deel: ' Raadscommissie Ruimte, Infrastructuur en Milieu Smallingerland '
Lees ook