Gemeente Lopik

Samenleving.

De raadscommissie Samenleving komt bijeen op 8 juni 1999

Voorzitter: wethouder J.W.M. Kooijman

AGENDA:

WELZIJN

1. Opening door wethouder B.H. Scheffer-Versluis.

2. Mededelingen en ingekomen stukken taakveld Welzijn (geen stukken).

3. Vaststelling advies- en actiepuntenlijst van de vergadering gehouden op 11 mei 1999, taakveld Welzijn.

4. Gemeenschappelijke regelingen, taakveld Welzijn (geen stukken).

5. Gevraagd advies met betrekking tot het ontwerp-raadsvoorstel maaltijdvoorziening na 1 juli 1999.

6. Gevraagd advies met betrekking tot de notitie jeugdparticipatie.

7. Gevraagd advies met betrekking tot het ontwerp-raadsvoorstel evaluatie tariefstelsel binnensportaccommodaties en vaststelling nieuwe tarieven seizoen 1999-2000.

8. Gevraagd advies met betrekking tot het inspraakrijp verklaren van het voor- ontwerp-Welzijnsprogramma 2000 (het ontwerp-Welzijnsprogramma is u reeds eerder toegestuurd).

9. Rondvraag.

10. Schorsing.

SOCIALE ZAKEN, ONDERWIJS EN GEZONDHEIDSZORG

11. Heropening door wethouder J.W.M. Kooijman.

12. Vaststelling advies- en actiepuntenlijst van de vergadering gehouden op 11 mei 1999, taakveld Sociale Zaken, Onderwijs en Gezondheidszorg.

13. Mededelingen en ingekomen stukken taakveld Sociale Zaken, Onderwijs en Gezondheidszorg.

14. Gemeenschappelijke regelingen, taakveld Sociale Zaken, Onderwijs en Gezondheidszorg (geen stukken).

15. Gevraagd advies met betrekking tot het ontwerp-raadsvoorstel Nota Lokaal Onderwijsbeleid (de Nota Lokaal Onderwijsbeleid is u reeds eerder toegestuurd).

16. Gevraagd advies met betrekking tot het ontwerp-raadsvoorstel Integraal Huisvestingsplan gemeente Lopik 1999 - 2013 (het Integraal Huisvestingsplan Gemeente Lopik 1999-2013 is u reeds eerder toegestuurd).

17. Gevraagd advies met betrekking tot het ontwerp-raadsvoorstel Beleidsnotitie Schuldhulpverlening (de Beleidsnotitie Schuldhulpverlening is u reeds eerder toegestuurd).

18. Gevraagd advies met betrekking tot het ontwerp-raadsvoorstel Beleidsverslag bureau Sociale Zaken 1998 (het beleidsverslag is u reeds eerder toegestuurd).

19. Gevraagd advies met betrekking tot het ontwerp-raadsvoorstel Evaluatie fonds maatschappelijke participatie.

20. Rondvraag.

21. Sluiting.

N.B.: Indien u de portefeuille ter inzage gelegde gegevens buiten kantooruren wilt inzien, kunt u daarover contact opnemen met de gemeentebode.

Zoekwoorden:

Deel: ' Raadscommissie Samenleving gemeente Lopik '
Lees ook