Gemeente Enkhuizen

Vergadering :
19 juli 1999
De leden van de raadscommissie welzijn ruimtelijke ordening van de gemeente Enkhuizen.
Onderwerp : vergadering
Enkhuizen : 8 juli 1999

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u uit tot het deelnemen aan de openbare vergadering van de raadscommissie welzijn
ruimtelijke ordening welke op 19 juli 1999 in het stadhuis wordt gehouden. De aanvang is 20.00 uur.

Hoogachtend,
Th. Dekker, voorzitter

A G E N D A

VOORST.NR:

1 Opening en Algemene Inspraakronde
2 Verslag van de vergadering van 22 juni 1999
3 Ingekomen stukken en mededelingen
a. Brief van Janey Niemeijer, De Laars 5 om mee te werken aan het verzenden van huisdieren aan de kinderen in Kosovo

b. Verzoek van het bestuur van de Stichting Vluchtelingenwerk Bureau Nieuwkomers Westfriesland om de hulpverlening onder te brengen in het Basispakket van de Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk

4 Verkoop grond complex Kade/Wierdijk aan Enkhuizer Zeevaartschool

101
5 Bouwplan Woningbouwvereniging Hoornse Veer / Zuiderboerenvaart

103
6 Voorbereidingsbesluit Spoorstraat 10, Hoornse Veer/ Zuiderboerenvaart

97
7 Toelichting door dhr. H. Draaisma, directeur van de Woningbouwvereniging Enkhuizen op de plannen voor vervangende nieuwbouw aan de Molenweg en Patrimoniumstraat
8 Uitbrengen van een promotiefolder van Enkhuizen 9 Overzicht plaatsgevonden besluitvorming omtrent bouwplan Spoorstraat 10
met het oog op het raadsvoorstel voor een voorbereidingsbesluit

97
10 Rondvraag.

Deel: ' Raadscommissie welzijn ruimtelijke ordening Enkhuizen '




Lees ook