Gemeente Enkhuizen

Vergadering :

21 februari 2000
De leden van de raadscommissie welzijn ruimtelijke ordening van de gemeente Enkhuizen.
Onderwerp : vergadering
Enkhuizen : 10 februari 2000

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u uit tot het deelnemen aan de openbare vergadering van de raadscommissie welzijn ruimtelijke ordening welke op 21 februari 2000 in het stadhuis wordt gehouden. De aanvang is 20.00 uur.

Hoogachtend,
Th. Dekker, voorzitter

A G E N D A

VOORST.NR:


1 Opening en Algemene Inspraakronde

2 Presentatie uitgewerkt bouwplan Vette Knol door
a.Stedenbouwkundige H. van der Linden (ontwerp bestemmingsplan en gehanteerde stedenbouwkundige voorwaarden

b. De architecten en projectontwikkelaar Bouwfonds
3 Voornemen van burgemeester en wethouders om:
a. De brief d.d. 2 januari 2000 van J.N. van der Stal te Enkhuizen namens de bewoners van de Kuipersdijk 22 t/m 32 met betrekking tot verkoop van grond achter hun woningen afwijzend te beantwoorden omdat er geen redenen zijn af te wijken van het eerder gedaan aanbod van
17,5 m2 voor f 250,-- per m2 excl. BTW met de mogelijkheid om een garage te realiseren

4 Definitief businessplan Drommedaris 2000-2002
5 Diverse voorbereidingsbesluiten


32

6 Ingekomen stukken en mededelingen:

a. Conceptantwoord aan dhr. Laan, Jan Gooskaai 48 over de situatie bij de Op=Op Markt aan de Jan Gooskaai en de verkeerssituatie op de Douwe Brouwerweg

b. Mededeling van de Stichting Participatiewerk Enkhuizen (SPE) en Stichting Welzijn Enkhuizen (SWE) dat deze samengaan in laatstgenoemde Stichting.

c. Overzetting huurovereenkomst van Peperstraat 2 van SPE naar SWE.
d. Besluit van college tot afwijzing van het verzoek van ANBO Enkhuizen voor een bijdrage in de kosten van pianohuur voor begeleiding van het gezelschap "Oud Amsterdam". Dit wegens ontbreken van gemeentelijk belang en omdat aan de ANBO reeds de maximale subsidie voor activiteiten is toegekend

e. Toekenning aan Buro Slachtofferhulp Oostelijk West-Friesland van een subsidie van F 2.000,-- voor weerbaarheidstraining aan jonge slachtoffers van een zedenzaak in Enkhuizen

f. Ontwerp-beleidsregels laagdrempelige culturele evenementen Enkhuizen

g.Toekenning, gebaseerd op de beleidsregels onder f, van een bedrage ad. f 500,-- aan Stichting Eire At The Top voor het festival 2000.
7 Vaststelling van het verslag van de vergadering van 24 januari
2000.

8 Rondvraag.

9 Sluiting.

Deel: ' Raadscommissie welzijn ruimtelijke ordening Enkhuizen '
Lees ook