Gemeente Ede

Raadscommissies bespreken
Meerjarenbegroting 2002-2005

Gisteravond begon de serie commissiebijeenkomsten als voorbereiding van de vaststelling van de Concern Meerjarenbegroting 2002-2005. Volgende week zijn er nog vier vergaderingen waarin de commissieleden over de financiële vooruitzichten van de gemeente Ede spreken. In alle bijeenkomsten komen ook andere onderwerpen aan de orde. U bent als belangstellende van harte welkom. U mag meepraten volgens de regeling Spreekrecht voor het publiek.

Commissie OCR

Op maandag 15 oktober houdt de raadscommissie voor Onderwijs, Cultuur en Recreatie (OCR) de maandelijkse vergadering. De bijeenkomst begint om 19.00 uur. Besproken worden de onderdelen van de Meerjarenbegroting die met de beleidsvelden op OCR-gebied te maken hebben. Voorts wordt het Jaarverslag Leerplicht schooljaar 2000/2001 besproken.

Voortgangsrapportages

Op dinsdag 16 oktober neemt de raadscommissie Verkeer en Openbaar Beheer (VOB) kennis van de voortgang van drie projecten. Dat zijn de voortgangsrapportages over het Waterplan, het Speelplekkenplan en de Route Slotlaan-Kastelenlaan. De toelichting wordt verzorgd door achtereenvolgens de heer R. de Ridder, de heer W.B. Janssen en mevrouw V. de Wit. Deze bijeenkomst kent een afwijkend aanvangstijdstip: 16.00 uur (!).

Informatie over Ede-centrum

De raadscommissie Economie, Grond, Ruimtelijke Ontwikkeling Stedelijk Gebied (EGROS) vergadert op woensdag 17 oktober (aanvang 19.00 uur). De bespreking gaat over de Meerjarenbegroting en verder over de vaststelling van de partiële herziening van het bestemmingsplan Maanderbuurt "omgeving Keesomstraat 18" en informatie over Ede-centrum.

Projecten buitengebied in VRS

Op donderdag 18 oktober vergaderen de leden en de voorzitter van de commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling Buitengebied en Sport (VRS) over de Meerjarenbegroting en een aantal andere onderwerpen zaoals de beschikbaarstelling van een krediet van bijna eendriekwart miljoen gulden voor de uitvoering van projecten in het buitengebied in het jaar 2002.

Extra commissie MVM

Zoals eerder gemeld, houdt de commissie Middelenbeleid, Volksgezondheid en Milieu (MVM) een extra vergadering over de Concern-meerjarenbegroting op maandag 29 oktober. Die bijeenkomst begint om 17.00 uur en duurt vermoedelijk tot ongeveer 20.00 uur.

Spreekrecht voor publiek

Als belangstellende kunt u in de commissievergaderingen over een of meer agendapunten meespreken als u zich vooraf bij de commissiesecretaris aanmeldt. De volledige agenda van de commissievergaderingen ligt ter inzage in het Gemeentelijk Infocentrum, in stadskantoor De Doelen, Raadhuisplein 2 in Ede. De commissiesecretarissen zijn bereikbaar onder telefoonnummer (0318) 68 04 37 drs. F.M. Le Large (OCR), 68 05 59 J.R. ten Cate (VOB), 68 02 35 J. Maltha (EGROS), 68 04 32 W. van Plateringen (VRS) en 68 06 87 E.M. van Tol (MVM).

---

Ede, 11 oktober 2001

Deel: ' Raadscommissies en meerjarenbegroting gemeente Ede '
Lees ook