Gemeente Ede

Raadscommissies 4-6 september:

Bespreking van stemcomputers,

afvalinzameling en Instroombanen

Direct na de zomervakantie begint ook voor de gemeenteraadsleden en fractievolgers weer een serie commissievergaderingen. Komende week vinden drie avondbijeenkomsten in het raadhuis plaats; aanvang telkens 19.00 uur.

Discotheken en klachtenrapportage

Op dinsdag 4 september vergadert de raadscommissie Algemene Zaken (AZ). Op de uitgebreide agenda staan allerlei onderwerpen. Deze betreffen de aanschaf van stemcomputers die gebruikt zullen worden bij de gemeenteraadsverkiezingen op 6 maart 2002, de evaluatie van de sluitingstijden van twee discotheken in Ede-centrum en het onderzoeksprogramma 2001-2003 van de gemeentelijke afdeling Onderzoek, Ontwikkeling & Statistiek. Andere gesprekspunten zijn de gemeentelijke klachtenrapportage over het jaar 2000, de voortgang van de kwaliteitszorg in coffeeshops, de voortang van het project Justitie in de Buurt en de voortgang van het project De Uitdaging. Van de zijde van de politieregio Gelderland-Midden staan het klachtenverslag 2000 en een kennismaking met de nieuwe districtschef West-Veluwe/Vallei de heer A. Kloosterman geagendeerd.

Ondergrondse Inzameling van restafval

De commissie Middelenbeleid, Volksgezondheid en Milieu (MVM) bespreekt op woensdag 5 september een memo over de ondergrondse inzameling van huishoudelijk restafval bij hoogbouw en gestapelde woonbebouwing van Woonstede. Andere agendapunten zijn rapporten over het Treasurystatuut en het debiteurenbeheer in de gemeente Ede, het project Euro en een plan van aanpak voor Klimaatbeleid.

Commissie WZW

Op donderdagavond 6 september vergadert de raadscommissie Werk, Zorg en Welzijn (WZW). Er is een beperkte agenda, die voornamelijk gaat over de vaststelling van de Verodering In- en Doorstroombanen.

Spreekrecht voor publiek

U kunt als belangstellende de commissievergaderingen bezoeken. Inspreken over een of meer agendapunten is mogelijk als u dit van tevoren bij de commissiesecretaris aanmeldt. De volledige agenda van de commissievergaderingen ligt ter inzage in het Gemeentelijk Infocentrum in het Stadskantoor De Doelen, ingang Raadhuisplein 2 in Ede. De commissiesecretarissen zijn bereikbaar onder de telefoonnummers (0318) 68 08 67 mr. R.D. Lotte (AZ), 68 06 87 E. van Tol (MVM) en 68 03 79 P.J. van Lent (WZW).Ede, 30 augustus 2001

Deel: ' Raadscommissies gemeente Ede '
Lees ook