Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk:MO003
Datum: 5 januari 1999

Raadscommissies voor ruimtelijke ordening c.a. en milieu c.a. vergaderen

Commissie Ruimtelijke Ordening en Stadsontwikkeling c.a. Op dinsdag 12 januari 1999 komt de raadscommissie voor ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling, verkeer en vervoer, civiele werken en groenvoorziening bijeen voor een openbare vergadering in het stadhuis aan de Koningshoek. De vergadering wordt gehouden in de Burgerzaal en begint om 20.00 uur. Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

* Eindrapportage intentiefase project Balkon en Haven. Sinds september 1997 is de haalbaarheid van het project Balkon/Haven onderzocht. De resultaten van het onderzoek zijn in december 1998 neergelegd in de eindrapportage. Dit rapport wijst uit dat het project haalbaar is. Ook moet voor de volgende fase van het project een samenwerkingsovereenkomst worden gesloten met de private partijen.

* Verschillende bewoners van de Chopinstraat hebben verzocht deze straat uit het oogpunt van verkeersveiligheid aan te wijzen en in te richten als 30 km-gebied. Het college heeft inmiddels besloten om onder andere de Chopinstraat voor 31 december 2001 aan te wijzen en in te richten als 30 km-gebied.
* In diverse wijken zijn vijvers en watergangen aanwezig. Naast het reguliere onderhoud dienen periodiek grotere onderhoudswerken te worden uitgevoerd, zoals herstel van de oeververdediging. Gevraagd wordt machtiging te verlenen om tot besteding van de hiervoor benodigde gelden over te gaan.

* De bij de afdeling groenvoorziening in gebruik zijnde zandstrooier is aan vervanging toe.

* Door tijdsverloop komt het voorbereidingsbesluit Koningshoek binnenkort te vervallen. Om mee te kunnen werken aan gewenste ontwikkelingen en om ongewenste ontwikkelingen tegen te kunnen houden, is het noodzakelijk dat de gemeenteraad opnieuw een voorbereidingsbesluit neemt.

* Door de Stichting Kinderopvang Maassluis is verzocht om het pand Steenen Dijck 40 te mogen gebruiken voor het uitoefenen van een vorm van kinderopvang. Het ter plaatse geldende bestemmingsplan voorziet hier niet in. Tegen het plan als zodanig bestaan echter geen bezwaren. Om het mogelijk te maken zal een artikel
19-procedure volgens de Wet op de Ruimtelijke Ordening moeten worden gevolgd. Voordat deze procedure in gang kan worden gezet moet de gemeenteraad verklaren dat een bestemmingsplan voor het betreffende perceel wordt voorbereid. In de vorige vergadering van de commissie is dit onderwerp aangehouden.
* Ieder jaar wordt een krediet beschikbaar gesteld ten behoeve van stedebouwkundige werkzaamheden.

* Voor het gebied begrensd door de Jeroen Boschstraat, de Boonervliet, de Prinses Julianalaan en de Laan 1940-1945 is een concept voor een herziening van het geldende bestemmingsplan opgesteld. Op dit plan, het voorontwerp-bestemmingsplan "Sluispolder-Oost", wordt inspraak verleend volgens de Inspraakverordening van de gemeente Maassluis. Voorgesteld wordt de lichte inspraakprocedure vast te stellen.

Commissie Milieu, Volksgezondheid, Personeel en Organisatie Op woensdag 13 januari 1999 is er een openbare vergadering van de raadscommissie voor milieu c.a.. De vergadering wordt gehouden de Buyszaal in het stadhuis en begint om 20.00 uur. Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
* In het afgelopen jaar heeft de gemeente oriënterende gesprekken gevoerd met potentiële samenwerkingspartners over een verzelfstandiging van de reinigingsdienst. Uiteindelijk zijn gesprekken gevoerd met één mogelijke partner, zijnde de AVR (Afvalverwerking Rijnmond). De AVR is verzocht aan te geven welk financieel voordeel de gemeente zou mogen verwachten in het geval van verzelfstandiging. Het "bod" van de AVR is dermate marginaal dat het om financiële redenen niet zinvol is om de gesprekken voort te zetten. Bovendien zal de gemeente met een structureel nadeel worden geconfronteerd dat het "voordeel" dat AVR biedt teniet doet.
De gemeentelijke reinigingsdienst opereert redelijk efficiënt en de kwaliteit van de dienstverlening is hoog. Het "bod" van de AVR onderstreept de eerder uitgesproken veronderstelling dat de eventueel te behalen efficiëncywinst laag zou zijn. De commissie wordt voorgesteld overeenkomstig het besluit van het college de reinigingsdienst in elk geval deze raadsperiode onderdeel te laten blijven van de gemeentelijke organisatie. Nauwere samenwerking met buurgemeenten wordt een goed alternatief geacht om efficiëncy-voordelen te behalen.
* Niet alle instellingen die in de vorige raadsperiode in de (burger)commissie Milieu Maassluis vertegenwoordigd waren kunnen voor de nieuwe raadsperiode een kandidaat leveren. Pogingen om een drietal andere instellingen voor deze burgercommissie te interesseren hebben bovendien geen succes gehad. Voorgesteld wordt dan ook deze commissie op te heffen. Getracht zal worden om in de plaats van de commissie Milieu Maassluis een groepje geïnteresseerde burgers te betrekken bij de activiteiten rond het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie aan de Havenstraat.

Vragenhalfuur en inspreken
Iedere commissievergadering begint na opening van de vergadering met het vragenhalfuur. Bij dit agendapunt kunnen belangstellenden vragen stellen of opmerkingen maken over zaken die wel tot het werkterrein van de betreffende commissie horen, maar niet op de agenda van die vergadering staan.
Op onderwerpen die wel op de agenda van de vergadering staan, kan worden ingesproken. Belangstellenden die gebruik willen maken van het inspreekrecht dienen bij het begin van de vergadering om 20.00 uur aanwezig te zijn. Onderwerpen waarop wordt ingesproken worden zoveel mogelijk bij voorrang aan de orde gesteld.

Ter inzage
De bij de agendapunten behorende vergaderstukken zijn voor iedereen in te zien in de speciale commissiemappen in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis. Voor het inzien van deze stukken is het informatiecentrum geopend van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur, op vrijdag van 8.00 tot
16.00 uur. Op vrijdagavond en zaterdag kunnen geïnteresseerden de commissiemappen inzien in de openbare bibliotheek aan de Uiverlaan (tijdens de openingstijden van de bibliotheek).

Laatste wijziging: 05 January 1999

Deel: ' Raadscommissies ruimtelijke ordening en milieu Maassluis '
Lees ook