Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: MO183
Datum: 18 augustus 1999

Raadscommissies voor sociale zaken c.a. en onderwijs c.a. vergaderen

Op woensdag 25 augustus 1999 komt de raadscommissie voor sociale zaken en doelgroepenbeleid bijeen voor een openbare vergadering in het stadhuis. De veragdering wordt gehouden in de Buyszaal en begint om
20.00 uur. Op de agenda van de vergadering staan onder andere de volgende onderwerpen:

* Begroting 1999 Stichting Regionaal Indicatie Orgaan NWN. De Stichting Regionaal Indicatie Orgaan NWN is verantwoordelijk voor de uitvoering van de gemeentelijke wettelijke taak in het kader van de indicatiestelling voor de ouderenzorg. De stichting, die sinds 1 juni 1999 operationeel is, heeft haar begroting over
1999 ingediend. Hieruit blijkt dat er een tekort is van f.
2.397.942,=. de bijdrage voor Maassluis bedraagt f. 429.706,20. Voor Schiedam en Vlaardingen gaat het om respectievelijk f.
978.021,40 en f. 990.124,40. Het college besluit de begroting vast te stellen.

* In het Programma op Hoofdzaken en het beleidsplan zijn voornemens opgenomen om te komen tot een aanvullende bijdrage in de verhuiskosten van specifieke groepen (voormalige) bewoners van in het kader van het "Elementumplan" te slopen of gesloopte flats. Het college besluit zo'n regeling op te stellen voor de Componistenbuurt- Zuid en -Noord en de Bloemenbuurt. op basis van de regeling zullen deze bewoners, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking kunnen komen voor een "aanvullende bijdrage verhuiskosten" (bovenop de verhuiskostenvergoeding die de WSM verstrekt).

* Verslag van de openbare extra gecombineerde vergadering met de commissie onderwijs c.a. op 17 mei 1999.
* Verslag van de openbare vergadering op 17 mei 1999.
* Informatie van bestuurders en raadsleden over de commissies en instellingen waarin zij namens de gemeente Maassluis vertegenwoordigd zijn.

* Het college besluit in te stemmen met de inhoud van het "Beleidsverslag Algemene bijstandswet, Ioaw/z 1998". In dit verslag wordt verantwoording afgelegd over de (beleids)doelstellingen zoals geformuleerd in het "Beleidsplan Algemene bijstandswet, Ioaw/z 1998".
* De fractie van D66 heeft schriftelijk vragen gesteld over het gebruik van Europese subsidies door de gemeente Maassluis. De antwoordbrief aan de D66 fractie, met informatie over de door de gemeente Maassluis ingediende ESF aanvragen, staat op de agenda.
* Het college stemt in met de begroting 2000 van de Stichting Regionale Organisatie Gehandicaptenvoorzieningen Nieuwe Waterweg Noord (ROG NWN). Voor het jaar 2000 is voor de gemeente Maassluis een bedrag van f. 3.045.820,= begroot. De ontwerp-begroting 2000 is gebaseerd op de financiële vertaling van de beleidswijzigingen die plaats hebben gevonden naar aanleiding van de evaluatie Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg-) beleid 1995-1998. Het nieuwe contract voor Wvg-hulpmiddelen en de nieuwe aanvullend openbaar vervoersystemen (AOV) zijn hier echter nog niet in opgenomen.

Op donderdag 25 augustus 1999 komt de raadscommissie voor onderwijs en volwasseneneducatie, cultuur, sport en recreatie en communicatie en inspraak bijeen voor een openbare vergadering in het stadhuis. De veragdering wordt gehouden in de Buyszaal en begint om 20.00 uur. Op de agenda van de vergadering staan onder andere de volgende onderwerpen:

* Lokale Omroep
Het commissariaat voor de media vraagt de gemeenteraad van Maassluis advies uit te brengen over de representativiteit van de lokale omroep Waterweg FM. Het college heeft besloten de raad geen voorstel te doen om een representativiteitsverklaring voor Waterweg FM af te geven, vanwege het beperkte draagvlak dat de omroep in Maassluis heeft alsmede de wankele financiële basis. Het college besluit de WOS te vragen met een voorstel te komen teneinde in aanmerking te komen voor een representativiteitsverklaring voor Maassluis.
* Extra onderhoudswerkzaamheden aan molen "De Hoop" Tijdens het buitenschilderwerk van de molen "De Hoop" zijn er verborgen gebreken geconstateerd aan essentiële constructieonderdelen. Om het draaien van de wieken en de productie van de molen te continueren is het noodzakelijk om op korte termijn een extra krediet ter beschikking te stellen om deze gebreken te kunnen herstellen. Hiervoor kunnen bepaalde investeringsbedragen van het pand Joh. Evertsenlaan 10 worden gebruikt, daar de bestemming van dit pand nog onbekend is. Vooruitlopend op het besluit van de commissie heeft het college toestemming gegeven om de werkzaamheden aan de molen op korte termijn uit te voeren en vraagt de commissie hiermee accoord te gaan.

* Carillon
De twee stadsbeiaardiers verzoeken het college om een technische wijziging aan het carillon aan te brengen teneinde het carillonspel te verbeteren. Met de kosten die hieruit voortvloeien was geen rekening gehouden. Wel was rekening gehouden met het vernieuwen van de verlichting van de wijzerplaten. Na inspectie bleek dat dit kan worden uitgesteld voor tenminste 10 jaar, zodat het hiervoor gereserveerde geld vrijkomt voor de voorgestelde wijziging aan het carillon. Het college vraagt de commissie hiermee accoord te gaan.

Vragenhalfuur en inspreken
Iedere commissievergadering begint na opening van de vergadering met het vragenhalfuur. Bij dit agendapunt kunnen belangstellenden vragen stellen of opmerkingen maken over zaken die wel tot het werkterrein van de betreffende commissie horen, maar niet op de agenda van die vergadering staan.
Op onderwerpen die wel op de agenda van de vergadering staan, kan worden ingesproken. Belangstellenden die gebruik willen maken van het inspreekrecht dienen bij het begin van de vergadering aanwezig te zijn. Onderwerpen waarop wordt ingesproken worden zoveel mogelijk bij voorrang aan de orde gesteld.

Ter inzage
De bij de agendapunten behorende vergaderstukken zijn voor iedereen in te zien in de speciale commissiemap in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis. Voor het inzien van deze stukken is het informatiecentrum geopend van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur, op vrijdag van 8.00 tot
16.00 uur. Op vrijdagavond en zaterdag is de commissiemap gedurende de openingstijden in te zien in de openbare bibliotheek aan de Uiverlaan.

Laatste wijziging: 20 August 1999

Deel: ' Raadscommissies sociale zaken en onderwijs Maassluis - 6727 '
Lees ook