Gemeente Enkhuizen

RAADSNOTULEN

Enkhuizen, 1 november 1999.

Zakelijk verslag van het verhandelde in de openbare vergadering van de raad der gemeente Enkhuizen, gehouden op maandag 1 november 1999 te 20.00 uur in het stadhuis, Breedstraat 53, 1601 KA Enkhuizen.

Voorzitter: de heer drs. S.P.M. de Vreeze, burgemeester.

Secretaris: de heer J.J.J. van Huffelen, gemeentesecretaris.

Aanwezig 17 leden, namelijk: de dames

E.F. Dangermond-Hilderink (vvd),

Th. Dekker (wethouder) (pvda),

W.H.J. Lok-Hörnemann (vl/gl) en

mr. P.C.E. de Munnik-Blank (wethouder) (vvd);

de heren

H.F.P. Bode (pvda),

C.H. Boland (d66),

N.P. Dol (vl/gl),

H. van Doornik (cda),

Th. de Geus (rpf/sgp),

J. Hart (eb),

J.W. Hekkert (vvd),

F.C. Jans (eb),

J. Knukkel (wethouder) (vl/gl),

D. van Pijkeren (rpf/sgp),

drs. J.S. Tesselaar (eb),

K.P. van der Veen (pvda) en

D. Wiersma (cda).

Agenda
Voorstel


1. Opening.

2. Bepaling volgorde bij hoofdelijke stemming.


3. Algemene beschouwingen naar aanleiding van de gemeentebegroting 2000.

a. De heer Hart namens de fractie van Enkhuizer Belang.

b. De heer Bode namens de fractie van de pvda.

c. De heer Wiersma namens de fractie van het cda.

d. De heer Dol namens de fractie van Verenigd Links/GroenLinks.

e. De heer de Geus namens de fractie van de rpf/sgp.

f. De heer Hekkert namens de fractie van de vvd.

f. De heer Boland namens de fractie van d66.


4. Beantwoording door burgemeester en wethouders van

de gehouden algemene beschouwingen.

a. Wethouder mevrouw de Munnik-Blank.

b. Wethouder mevrouw Dekker.

c. Wethouder Knukkel.

d. Burgemeester De Vreeze.

4a. Duplieken.


5. Gemeentebegroting 2000. 127


6. Wijziging Verordening onroerende-zaakbelastingen. 130


7. Rondvraag.


8. Sluiting.


1. Opening.

De voorzitter
opent de raadsvergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom bij de behandeling van de gemeentebegroting voor het jaar 2000.

Evenals vorig jaar zullen de niet-collegegebonden partijen en de in het college vertegenwoordigde partijen om en om aan het woord komen, te beginnen bij de grootste raadsfractie. Morgenavond zullen de fracties in omgekeerde volgorde aan het woord komen.


2. Bepaling volgorde bij hoofdelijke stemmingen.

De voorzitter
trekt een penning nummer 10 uit het mandje en constateert dat volgens de presentielijst eventuele hoofdelijke stemmingen zullen beginnen bij mevrouw Lok-Hörnemann.


3. Algemene beschouwingen naar aanleiding van

de gemeentebegroting 2000.

De heer Hart
(eb): Mijnheer de voorzitter. `Het roer moet om.' Met deze slogan ging Enkhuizer Belang de verkiezingen in. De bevolking van Enkhuizen was die mening ook toegedaan, want de verkiezingsuitslag loog er niet om. Enkhuizer Belang kwam verreweg als grootste partij uit de bus. Normaal gesproken had dan ook een college gevormd moeten worden waarin Enkhuizer Belang als belangrijkste lokale politieke groepering niet kon en mocht ontbreken. Niets was echter minder waar. De conservatieve krachten binnen de raad bleken te sterk om de stem van de Enkhuizer bevolking recht te doen. Bij de vorming van het nieuwe college werd het cda gewoon ingewisseld voor de vvd. Dat was niet zo moeilijk, want de vvd wilde per se in het college en wisselde daar graag haar mooie verkiezingsbeloften voor in. `Kiezersbedrog' heet dat in gewoon `Henkhuzers'. Macht bleek belangrijker dan principes en dat hebben wij geweten en met ons de bevolking van Enkhuizen! Alle ellende bleef zoals zij was. Sterker nog, met de vvd in het college is het alleen maar erger geworden. Oplopende structurele tekorten, verhoging van belastingen, uitverkoop gemeentelijke eigendommen, intrekken subsidies en bestuurlijke onmacht, Kortom: teveel om op te noemen. Met dit beleid steven wij onafwendbaar op een artikel 12-status af. Wanneer gaat de aanvraag hiervoor de deur uit?

Zoals u weet ben ik geen emotioneel mens, maar deze begroting heb ik niet met droge ogen kunnen lezen. Het huilen stond mij echt nader dan het lachen.

~
Een ozb-verhoging van 13 %.
~
Een bedrag van f 3 miljoen uit de algemene reserve. ~
Een bedrag van f 3 miljoen uit de grondexploitatie van Kadijken. ~
Ruim f 1 miljoen aan gemeenschapsgeld voor de verplaatsing van een supermarkt met als resultaat leegstand in de Vijzelstraat. ~
Vele honderdduizenden guldens voor het zogenaamde `veranderproces', omdat een falend college geen leiding kan geven aan de organisatie.
~
Voeg daarbij de verkoop van het `tafelzilver' zoals kabel (cai) woningbezit, haven en dergelijke en de financiële positie van de gemeente Enkhuizen is duidelijk.

En dan praat ik maar niet over hetgeen nog in de stad moet gebeuren.

? Monumenten en bruggen staan te verpauperen en er is veel achterstallig onderhoud.
PR De opwaardering van het kernwinkelgebied is half afgemaakt. Is het geld op?
PR Convenants genoeg in Enkhuizen, door u toegejuicht, maar wat hebben wij eraan?
PR Toeristenbelasting, wij praten er al jaren over. Hoe zat dat ook alweer?
PR De nuloptie ten aanzien van het drugsbeleid. Moeten straks dwangsommen de begroting sluitend maken?

Over een slagvaardig college gesproken!

Ik wil graag stoppen met enige woorden van waardering voor het ambtelijk apparaat dat vaak onder moeilijke omstandigheden zijn werk moet verrichten en de raads- en/of commissieleden regelmatig de gewenste informatie verstrekt.

De heer Bode
(pvda): Mijnheer de voorzitter. Zoals bekend is afgesproken de algemene beschouwingen niet langer te laten duren dan tien minuten per bijdrage. Dit noodzaakt de beschouwing te beperken tot de hoofdlijnen en deze visueel, in dit geval door sheets, te ondersteunen.

Inleiding.

De laatste algemene beschouwingen van deze eeuw, een eeuw waarin het aanzien van de wereld drastisch is veranderd. Een eeuw van voorthollende technologische ontwikkelingen. Eén eeuw, twéé wereldoorlogen en veel andere zwarte bladzijden. Zwarte bladzijden die vooral zichtbaar worden in grote groepen vluchtelingen die van plek naar plek gaan en soms hun rust, en hoop op een toekomst, in Nederland vinden. Een eeuw van optimisme, alles kan of zal kunnen. Ontwikkelingen die niet aan Enkhuizen zijn voorbijgegaan. Ontwikkelingen die ook op lokaal niveau om inpassing en aanpassing vragen. De wereld is vanuit Enkhuizen zichtbaarder dan ooit. De gemeente Enkhuizen en de Enkhuizers maken deel uit van het netwerk dat `wereldgemeenschap' heet. Zorg voor Enkhuizen is zorg voor de wereld, zorg voor de wereld is zorg voor Enkhuizen. Wij zullen vanuit dit gedachtegoed een bijdrage leveren aan het bestuur van onze prachtige stad.

Algemeen.

De gemeente heeft in voorgaande jaren veel geïnvesteerd in het versterken van de economische structuur van de stad. Via zowel directe investeringen, zoals de ontwikkeling van bedrijfsterreinen, als voorwaardenscheppende investeringen, bijvoorbeeld opknappen van de binnenstad, renovatie Dijk, Oosterhaven en recent de aanpak van de Gependam. Zeker geen prestigeobjecten, zoals in sommige ingezonden brieven weleens wordt gesuggereerd. Nee, noodzakelijke investeringen om economische activiteiten in onze stad mogelijk te maken. De fractie van de pvda ondersteunt deze projecten van harte. Economische ontwikkeling is echter geen doel op zichzelf, het dient wat het Enkhuizer perspectief betreft, gericht te zijn op het verbeteren van het woon-, werk- en leefklimaat voor allen. Ook hiervoor zit de pvda-fractie in de raad en het college, om mede daarvoor zorg te dragen.

Van onze investeringen wordt het meest geprofiteerd door horeca, toeristenindustrie, hotels en een scala van winkelbedrijven. Deze ondernemingen functioneren als de aanjagers van het economisch klimaat. Zij hebben direct profijt van onze investeringen. Deze situatie zien wij als gewenst, mits degenen die voordeel halen uit onze gemeenschappelijke investeringen ook een bijdrage leveren aan de gemeenschap van Enkhuizen. Over dit onderdeel zijn wij ontevreden. Daar waar de bijdragen van het bedrijfsleven in het zicht komen, wordt te vaak `niet thuis' gegeven. Voorbeelden:


- bijdrage horeca aan toezicht op straat;


- bijdrage bedrijfsleven aan de vvv;


- bijdrage van de middenstand aan het opknappen van de binnenstad;
- de reactie op het verhogen van tarieven zoals havengelden, terrastarieven en dergelijke.

De overheid heeft als taak te stimuleren en voorwaarden voor economische ontwikkelingen te creëren, maar zij heeft ook als taak de ontstane voordelen over de burgers te spreiden. Tot nu toe is geprobeerd één en ander vorm te geven in convenants. Die route lijkt vaak niet tot het gewenste resultaat te leiden. Het `voor wat hoort wat'-principe' raakt hierdoor wat ons betreft te vaak uit evenwicht. Daar waar dit gebeurt kunt u van de pvda-fractie in de komende jaren een strakkere aanpak verwachten. Vanuit deze optiek zullen wij zaken als verhoging van gemeentelijke tarieven, havengelden, bijdragen vvv, investeringen in kwaliteit van de binnenstad et cetera bezien. Het kan niet zo zijn dat de terrassen vol zitten, de havens volledig bezet zijn en er goed wordt verdiend, maar geen middelen voorhanden zijn om het verenigingsleven in Enkhuizen in voldoende mate te ondersteunen of voorzieningen als peuterspeelzalen op een verantwoorde manier te exploiteren. Ons uitgangspunt is: stimuleren en profijt herverdelen.

Wijzigingsvoorstellen.

Vanuit de zojuist geschetste gezichtshoek zal de fractie van de pvda naar de voorliggende gemeentebegroting kijken. Op basis hiervan stellen wij als fractie voor daarin alsnog een tweetal zaken op te nemen. De desbetreffende voorstellen zullen wij, indien noodzakelijk, via moties ter stemming aan de gemeenteraad voorleggen.

Ten eerste.

In het subsidieprogramma wordt een afgesproken bezuiniging gerealiseerd. Onder het gras zit echter nog een bezuiniging, met name voor de organisaties die medewerk(st)ers in dienst hebben. Medewerk(st)er zijn van een peuterspeelzaal betekent jarenlang in salarisontwikkeling niet hebben kunnen meeprofiteren van de economische groei. Nu in de cao's een redelijk verhogingspercentage van zo'n 6 % is gerealiseerd, wordt die loonsverhoging voor slechts 2 % in het subsidieprogramma gecompenseerd. Hiermee kunnen wij niet uit de voeten. Wij verwachten dat deze loonsverhoging, waarvoor het echt tijd was, in het subsidieprogramma wordt meegenomen. Het betreft onder andere: Stichting Peuterspeelzalen Enkhuizen f 14.662,-- Stichting Gemeenschappelijke Openbare Bibliotheek Enkhuizen f 13.122,--

Ten tweede.

In het begrotingsprogramma wordt in de toelichting gesproken over het structureel opnemen in de begroting van de kosten inzake het beheren van de gemeentelijke kunstcollectie. Dit beheer vindt plaats door de Stichting Kunstcentrum `De Twee Wezen'. Na twee jaar incidentele bekostiging acht eenieder het tijd voor het jaar 2000 tot een structurele dekking te komen. Deze structurele dekking vinden wij niet terug in de begroting 2000.

Vanzelfsprekend rijst de vraag hoe deze extra uitgaven te financieren, bovenop het tekort dat op dit moment al in de begroting schuilt. Mede gelet op het in eerste instantie genoemde uitgangspunt, te weten stimuleren en profijt herverdelen, stellen wij u het volgende voor:


1. Winstuitneming grondexploitatie verhogen van f 3.000.000,-- naar f 5.000.000,--. Hierdoor wordt een bestedingsruimte van f 200.000,-- extra gerealiseerd.

2. Verhoging van de toeristenbelasting, geraamde opbrengst f 385.000,--. Een verhoging van 5 % levert een extra bedrag op van f 19.250,--.

3. Verhoging van diverse horecaleges, waaronder terrasleges.
4. Wij vragen ons af of het dit jaar aanschaffen van de hulpverleningswagen voor de brandweer echt noodzakelijk is. De onroerende-zaakbelastingen.

Bij de bespreking van de begroting voor het jaar 2000 ontkomen wij vanzelfsprekend niet aan de voorgestelde verhoging van de ozb. Was vorig jaar niet gezegd dat in de komende jaren geen verhoging van die belasting meer zou plaatsvinden? Inderdaad, maar wel onder de voorwaarde dat de zogenaamde `Zalmsnip' door de gemeente geïnd zou kunnen worden. In het afgelopen jaar werd duidelijk dat op rijksniveau was besloten het innen van de Zalmsnip door de lokale overheid niet meer toe te staan. Met andere woorden: de ozb wordt weliswaar met 13 % verhoogd, maar tegelijkertijd door het blijvend doorsluizen van de Zalmsnip naar de burger verlaagd met f 100,--. In Enkhuizen gaat een burger netto meer betalen als de ozb-aanslag hoger is dan f 770,-- per jaar. Iedere inwoner die een lagere ozb-aanslag ontvangt, betaalt als gevolg van het doorgeven van de Zalmsnip feitelijk minder belasting dan in het afgelopen jaar het geval is geweest, ondanks het feit dat de ozb met 13 % wordt verhoogd. De fractie van de pvda ziet daarom liever dat de ozb verhoogd wordt met 13 % en de Zalmsnip ter compensatie bij de burgers blijft. Voor de bezitters van kleine percelen en huurders levert dit beleid immers een nettovoordeel op. De extra jaarlast die deze maatregel voor de bezitters van duurdere huizen met zich brengt, dient ook niet te worden overdreven, zoals het volgende voorbeeldschema aantoont.


Grondslag ozb- Extra 13
% Voordeel/Nadeel

waarde woning bedrag ozb burger


f 150.000,-- f 571,50 f 74,30 f 25,70 voordeel

200.000,-- 762,-- 99,06 00,04 neutraal

250.000,-- 945,-- 122,85 22,85 nadeel

350.000,-- 1.333,50 173,35 73,35 nadeel

500.000,-- 1.905,-- 247,65 147,65 nadeel


Ten aanzien van de duurdere woningen, bijvoorbeeld met een grondslag van f 500.000,--, dient men zich te realiseren dat de verkoopwaarde op de vrije markt niet onaanzienlijk hoger is. In dit schema wordt wel duidelijk dat de effecten van deze ozb-verhoging voor degene die nadeel heeft, dit nadeel zeker niet dramatisch is, terwijl het voor de krappe beurs een klein voordeel oplevert. Weliswaar klein, maar voor de krappe portemonnee telt alles mee.

Met het oog op de tijd zal ik in deze algemene beschouwing niet ingaan op de onderwerpen `bestuurlijke organisatie', `gemeentelijke dienstverlening', `kerntaken', `herstructurering van de gemeentelijke organisatie', `havens', `riolering' en `Boerenhoek'. Onze opvattingen daarover staan op papier en iedereen kan die lezen.

Openbare orde en veiligheid.

In onze schriftelijke bijdrage is ingegaan op afstemming en integratie van de diverse plannen op het gebied van het veiligheidsbeleid. Het aandeel van de horeca in de financiering van dit beleid, althans voor zover die samenhangen met de bewaking op straat, moet volgens ons worden verhoogd.

Campings.

De pvda-fractie zal met een motie komen waarin wordt gevraagd het campinggeld van 10 % tot 15 % te verhogen en spoedig initiatieven te nemen die in privatisering van de camping moeten resulteren.

Recreatieoord.

Met betrekking tot het recreatieoord zullen wij, indien het college geen bevredigend antwoord geeft, een motie op tafel leggen die als strekking heeft dat volgend jaar een behoorlijk strand moet worden gerealiseerd.

Bestemmingsplannen.

Ook ten aanzien van deze materie zullen wij een motie indienen. Daarin wordt voorgesteld gedurende de komende vier jaar jaarlijks f 200.000,-- extra te reserveren om verouderde bestemmingsplannen aan te passen. De financiering kan worden gevonden in de efficiencyvoordelen die het grondbedrijf door deze operatie zal kunnen behalen.

Afsluiting.

Aan het eind van dit millennium mogen wij constateren dat Enkhuizen een bloeiende gemeenschap is. Realiseer u dat bij de aanvang van deze duizendjarige periode de stad Enkhuizen nog niet bestond. Zij heeft al veel gezien en meegemaakt. Periodes van bloei en periodes van neergang. Beoordelen wij één en ander vanuit de mate van dynamiek in beleid, in ontwikkeling van de stad in al haar facetten, dan lijkt het ons dat wij kunnen spreken over een succesvolle periode. Het werkelijke oordeel over deze periode zal echter gegeven worden door onze opvolgers.

Wij wensen collega's, college en ambtelijk apparaat veel energie, doorzettingsvermogen en wijsheid bij het realiseren van het programma voor 2000 toe en bedanken ieder bij voorbaat voor de inzet.

De heer Wiersma
(cda): Mijnheer de voorzitter. Ik begin met een deel van een interview.


- `U overvalt mij wel, mijnheer Witteman, met die vraag. Er is in de ministerraad niet over gesproken.'

- `Mijnheer Kok, dat had ik ook niet gedacht, maar dan toch graag uw mening als krantenlezer en inwoner van een gemeente, waar u ook met dezelfde zaken te maken hebt.'

- `Mijnheer Witteman, daar hebt u gelijk in en daarom wil ik er wel wat van zeggen. Twee dingen: in de eerste plaats is de lokale overheid, binnen grenzen uiteraard, vrij in het heffen van de belastingen en het beschikken over de reserves. Persoonlijk vind ik een verhoging van de ozb met 13 % buitenproportioneel. Het streven van de regering is gericht op het matigen van de tarieven, en daar valt dit beslist niet onder. Daarbovenop nog eens, onder leiding van een vvd-wethouder, een greep in de reserves van f 10 miljoen vind ik ongepast en ongezond. Maar, zoals gezegd, het is de vrijheid van het lokale bestuur. Dat in de eerste plaats. In de tweede plaats de besteding. Zo te zien houdt men het schip drijvende en niet meer dan dat. Wat ik mis, ondanks de zojuist reeds genoemde grote bedragen, is de restauratie van monumenten, waar Enkhuizen zo rijk aan is. Ik spreek er uiteraard geen oordeel over uit, maar ik kan me iets anders voorstellen. In de pauze van het kabinetsberaad heb ik overigens al even collega Zalm aangesproken. Die was, via zijn eigen kanalen, al met de financieel precaire situatie op de hoogte en heeft toegezegd de potjes nog eens na te kijken. Het gemeentebestuur moet maar eens met de heer Zalm contact leggen, om te kijken wat er binnen de grenzen van het redelijke mogelijk is. Waar we in het kabinet wel over hebben gesproken zijn de nieuwe belastingplannen.'

Tot zover de weergave van de voor ons relevante delen van het betreffende interview.

De fractie van het cda wil proberen de hoofdlijnen te bekijken. Die zijn wat haar betreft de volgende.

·
Op de eerste plaats de financiën.
·
Op de tweede plaats de cultuur.

Verder zijn er nog een paar kleinigheden.

Financiën.

De financiën baren de cda-fractie zorgen. Om toch nog over een beetje geld te kunnen beschikken, heeft het college tot twee keer toe f 3 miljoen, samen f 6 miljoen, uit de reserves gehaald. Bovendien wordt uit de reserves nog eens f 4 miljoen gehaald voor de financiering van de verbouw van de voormalige rsg-dependance. Met het onttrekken van geld aan de reserves wordt de kip met de gouden eieren geslacht, want zodoende komt volgend jaar minder rente beschikbaar. Een volkswijsheid zegt: wie zijn kapitaal opeet, gaat altijd te laat dood. Wij komen hiermee in een neergaande spiraal en onze fractie meent dat zulks niet moet gebeuren. Mochten sommigen onder ons denken dat het financiële leed hiermee wel geleden is, dan komen zij bedrogen uit, want in deze begroting zit nog twee maal de opbrengst van de vermakelijkheidsretributie; die beloopt twee maal f 325.000,--, derhalve f 650.000,-- totaal. Over dit jaar kunt u die wel vergeten, wij zien tenminste geen mogelijkheden om die alsnog te innen en ook voor het komende jaar hebben wij nog sterke twijfels. Dus het negatieve saldo is in werkelijkheid veel groter, maar dat zien wij pas in de rekening.

Wat ons verbaast met deze slechte uitgangspositie, die u al veel langer bekend moet zijn, is het soort uitgaven die u recent hebt voorgesteld. Wij denken dan aan de luxe uitgevoerde nieuwe gemeentewerf en de Wilhelminabrug. Denk ook aan de f 400.000,-- en nog wat kleingeld voor interne besteding ten behoeve van de cultuuromslag. Denk verder aan het inschakelen van bureaus en het inhuren van meer personeel. In een tijd van zó grote financiële krapte zou dat toch anders ingevuld hebben kunnen worden. De subsidieontvangers moeten wèl bezuinigen, er is geen geld voor gemeentelijke monumenten en ook de particuliere monumenten komen er zeer bekaaid af.

Wat is nu hiervoor een oplossing? Naar de mening van de cda-fractie blijft het nog steeds een eerste vereiste dat vreemd geld naar Enkhuizen komt en dat wij daarvoor een beroepslobbyist in Den Haag moeten hebben. Ik zeg het nog maar eens een keer: Den Haag, Brussel en Haarlem dat zijn de plaatsen waar het grote geld wordt verdeeld en waarvan Enkhuizen te weinig krijgt. Daarvoor moeten wij onze duurste `full-pro' inzetten. Ooit zullen wij toch de Compagniebrug en de Boerenboom moeten restaureren. Of laten wij de brokken gewoon liggen?

Een andere, naar mening van de cda-fractie te weinig gebruikte geldbron, is het maken van een heffing voor zaken waarvoor direct een tegenprestatie wordt verleend. Denk aan de beveiliging. Naar de mening van mijn fractie dient die voor 100 % door de betrokkenen, in casu horeca en havens, te worden betaald. Vergeet ook het campinggeld en het havengeld niet. Betalen wat er betaald moet worden. Maak ook een verordening voor een vvv-heffing, zodat degenen die direct profiteren ook direct betalen. Let voorts op de post `debiteuren'. In 1998 is f 300.000,-- afgeschreven. Ons lijkt dat tamelijk veel. Een zorgvuldig debiteurenbeheer zou deze post aanzienlijk moeten verkleinen.

Cultuur.

Het tweede punt is de cultuuromslag. De cultuur van: dat gaat mij niet aan, dat staat niet in mijn functieomschrijving, daar heb ik niets mee te maken, het duurt mijn tijd wel uit, enzovoort. Die cultuur moet veranderen. Hier ziet de fractie van het cda een belangrijke rol voor onze tweede niet-gekozen bestuurder liggen. Samen in dienst van Enkhuizen, niet tegen elkaar, maar naast elkaar, dezelfde kant op; dat moet intern gaan leven. Efficiënt en effectief en dat ook naar buiten uitstralen. Dat manifesteert zich onder andere daarin dat ook de verantwoordelijken zien wat er gaat gebeuren en als iets niet past dat achterwege wordt gelaten. Een schoolvoorbeeld is het voetpad langs de Mandeladreef. De laatste tegel is net weer recht gelegd en alles gaat opnieuw op de schop. Ja, maar het stond in het schema. Fout! Dat had niet mogen gebeuren. Denk ook even aan de reconstructie van de kop van de haven; afsluiten in het seizoen. Voor de geïnteresseerde leek is dat onbegrijpelijk. Dat soort dingen en dat zijn nog maar de zaken die zeer in het oog lopen.

In een bedrijfsgestuurde organisatie is de hoogste man/vrouw verantwoordelijk. Hij/zij moet de verantwoordelijkheid naar beneden delegeren en de uitvoering controleren. De cda-fractie verwacht daar veel van. Een cultuuromslag, daaronder valt ook de communicatie. Op dat punt valt nog wel wat te verbeteren. Ik roep nog even het overleg met de ondernemers in Schepenwijk in herinnering. Denk ook even aan de recente discussie over de brief inzake de baatbelasting en het overleg over de vermakelijkheidsretributie. Denk eens aan de storm betreffende de sluiting van De Witte Duif. Hoe gaan wij de resultaten van de cultuuromslag meten? Ik heb al eerder voor een nulmeting gepleit. Wat vindt men er nu van, zowel intern als extern? Stel een externe klachtenlijn open. Wij hebben op het bureau voor de communicatie een bezetting van iets meer dan zeven personen. Daar past deze activiteit uitstekend. Afhankelijk van de beantwoording van uw college hebben wij hierover een motie.

De cultuuromslag zal zich ook moeten uiten in het niet meer inhuren van bureaus en interim-krachten. Steek zelf nog eens uw nek uit, anders worden wij bestuurd door ingehuurde bureaus. Stop ook met het aantrekken van nieuw personeel. Maak eerst de kerntakendiscussie af. Wanneer dat allemaal is ingevuld, kijk dan nog eens naar de formatie. Beoordeel dan wat iedereen doet, of dat ook noodzakelijk is en, zo ja, efficiënt gebeurt.

Bij de cultuuromslag hoort ook informatieverstrekking. Is er nog nieuws over de super in de Vijzelstraat, de Westerkerk, de Oksel, een extra ontsluiting voor Schepenwijk, de ontwikkelingen op Krabbersplaat, de mogelijke verplaatsing van Aldi naar de Paktuinen, de parkeerplaatsen achter het gebouw van openbare werken? Hoe staat het ervoor met de coffeeshop?

Met betrekking tot de supermarkt in de Vijzelstraat het volgende. Schrijf morgen een brief aan Super De Boer met als strekking dat er kennelijk geen mogelijkheden zijn om aldaar een supermarkt te realiseren en daarom het contact wordt verbroken. Stel u vervolgens in verbinding met de firma Deen om tot een vergelijk te komen. Elke dag uitstel kost steeds meer geld. Afhankelijk van de beantwoording zullen wij met een motie komen. Hoe staat het overigens met het idee om de rioolheffing uit de onroerende-zaakbelastingen te halen en vervolgens via het zogenaamde `waterspoor' aan de burgers op te leggen?

De Gependam komt eraan. Let ook op het afmeren van de toeristische bootverbindingen. Zorg dat de mensen ìn de stad komen. Alleen dan is het een Enkhuizer belang om in de Veerhaven te investeren. Dat brengt mij wederom op de avondontsluiting van het sluisparkeerterrein. Ik heb u daarvoor enige tijd geleden reeds een voorstel gedaan. Uit uw reactie heb ik opgemaakt dat mijn suggestie u totaal niet heeft aangesproken. Het wordt toch tijd om dat nog eens op te pakken. Alleen al vanwege het Zzm en de vermakelijkheidsretributie. Het museum zelf zal er niets aan doen, want dat heeft er geen direct belang bij. Is er geen ondernemer waarmee over deze materie kan worden gesproken? Voor de middenstand van Enkhuizen is het wel van belang. Waar een baatbelasting aankomt.

rsg-dependance.

Zoals gezegd, weer f 4 miljoen uit de kas. Bovendien uit een kas, in casu `opbrengst Boschplein', waarin nog helemaal niets zit! Stop met deze plannen. Verkoop de rsg aan een projectontwikkelaar die ter plaatse een winkelcentrum met daarbovenop woningen bouwt. Sloop vervolgens het huidige winkelcentrum en realiseer ook daar woningen. Laat De Witte Duif zoals die nu is. Zonodig kan daarop nog wat worden gebouwd, want in de constructie is daarmee rekening gehouden. Er behoeven dan geen noodwinkels te komen en financieel moet één en ander veel voordeliger uitpakken. Afhankelijk van de beantwoording hebben wij hierover een motie.

Enkele kleinigheden.

S
De armoedeval. Bedenk nu eens een glijdende schaal, zodat het totaalinkomen van betrokkene ook werkelijk vooruitgaat als er wat meer verdiend wordt.
S
Overschot bijzondere bijstand. Besteed dat aan een extra kerstuitkering voor hen voor wie de bijzondere bijstand is bedoeld. Dat zijn niet de mensen die een beroep op de wvg kunnen doen. Afhankelijk van de beantwoording hebben wij over deze aangelegenheid een motie.
S
Let op de ouderenzorg. Die zorg is een provinciale taak en dus moeten de financiën voor de vervangende maatregelen ook van Noord-Holland komen.
S
Jongerenhuisvesting. Die zou meer aandacht moeten hebben. S
Politiezorg. Het huren van politiezorg is naar onze mening een slechte zaak. De rijksoverheid moet die financieren.

Uit de vrijval komt geen geld voor nieuw beleid beschikbaar. Dat gaat niet goed, vandaar het plunderen van de kas. Als de rijksoverheid een lastenverlichting geeft, in dit geval de Zalmsnip, moet u die niet willen terugpakken. Gelukkig kan dat ook niet meer, maar u compenseert dat ruimschoots, en wel via een ozb-verhoging van 13 %. Naar onze mening is dat veel teveel. Alle gemeentelijke belastingen moeten trendmatig met 3 % worden verhoogd. Ook de begrafenisrechten trendmatig 3 %; misschien een toeslag van 2 %. Elk jaar de situatie bekijken en verhogen, maar geen 13 %. Als wij de lijn van 5 % ozb-verhoging volgen, ontstaat er een gat. Dat kan naar de mening van de cda-fractie als volgt worden opgevuld.


Omschrijving Bedrag


Financiële bijdrage van horeca en havens aan de bewaking f 100.000,--

Besparing als gevolg achterwege laten avondopenstelling 65.000,--

Lagere kosten bouw/verbouw aan de Meeuwenlaan 100.000,--

Uitvoering verkeersplan vertragen 100.000,--

Openbare buitenruimte 200.000,--


Totaal f 565.000,--


Vervolgens gaat u zich bezinnen op de toekomst. Afhankelijk van de beantwoording zullen wij al dan niet met een motie komen.

Ik kom tot een afronding. De procedure voor de behandeling van de begroting die wij nu volgen, heeft onze instemming. Dank aan allen die zich hebben ingezet voor de gemeente Enkhuizen, ambtenaren en overige betrokkenen. Wilt u onze dank voor inzet en prestaties overbrengen?

De heer Dol
(vl/gl): Mijnheer de voorzitter. Dit is de tweede maal dat de fractie van Verenigd Links/Groenlinks in gezamenlijkheid een reactie zal geven op de gemeentebegroting voor het jaar 2000 en de beleidsvoornemens daarbij. Ik kan u op voorhand al vertellen dat burgemeester en wethouders het ons deze keer niet gemakkelijk hebben gemaakt. Voordat ik echter specifiek op de meest wezenlijke delen van uw beleidsbegroting reageer, zal ik eerst een aantal aspecten uit de, zoals die voorheen werd genoemd, de memorie van toelichting naar voren halen, maar als eerste natuurlijk even iets anders . . .

Het gaat goed in Nederland. Men kan dagelijks de krant niet openslaan zonder ook maar op één of andere manier geconfronteerd te worden met het bruto nationaal product, de verminderde staatstekorten, lastenverlichting enzovoort. Met veel gevoel voor taal wordt gesproken over hoogconjunctuur. Naar onze smaak houdt die meer in dan slechts de weergave van de economische situatie. Die geeft ook aan in hoeverre wij bereid zijn andere mensen te helpen. Mensen die het zeer slecht hebben, mensen die in omstandigheden verkeren waarin hulp dringend geboden is. Daarbij denk ik niet alleen aan de mensen die, ondanks onze grote landelijke welvaart, nog steeds van een minimum moeten rondkomen. Nee, vooral de mensen die naar ons land toekomen, omdat zij geen andere uitweg meer weten uit een land, dat hun vaderland is, verdreven van huis en haard. Door burgeroorlogen geteisterd, weggejaagd door wat eens hun buren waren, ontheemd. Over de aangerichte ellende praat ik hier maar niet, die is iedereen genoegzaam bekend via de media. Zij komen ook naar Nederland, de hand uitgestrekt, de ogen smekend om hulp. Een situatie die wij in ons land nog geen zestig jaar geleden aan den lijve hebben ondervonden.

Fijn, die hoogconjunctuur. Het genot lekker achterover in de nieuwe luie stoel te genieten van de nieuwe serre, de pas door een tuinarchitect aangelegde achtertuin. Straks lekker in het bubbelbad en dan in het waterbed nog even genieten van een lachfilm op de televisie. Waar zouden wij ons nog druk over maken? Het gaat toch goed? Gelukkig, er wonen ook in Venhuizen, Andijk en Stede Broec mensen die verder kijken, verder dan een stel armzalige argumenten dat wordt bedacht tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Hoogconjunctuur is meer dan economisch belang. Ik hoop dat onze gemeente anderen wil laten delen in onze welvaart en opvang, veiligheid, onderwijs en begeleiding zal bieden, zodat de welvaart ook welzijn zal inhouden. Concreet: zijn ook vanuit onze gemeente gesprekken gaande met het coa? Zijn er afspraken gemaakt? Ik wil u hierbij adviseren niet lang te wachten met mededelingen. Ook dat is wellicht in andere gemeenten niet goed genoeg gegaan en wij zijn juist op de goede weg. Dat hebben wij kunnen constateren in de laatst gehouden vergaderingen van de raadscommissies ow/sv en f/o. De bewoners van de Noorderweg hadden met een schrikwekkende aanvang van hun betoog de aandacht goed vastgezet, maar kwamen later bedanken voor de goede samenwerking. Dat verwacht ik niet elke week, maar voor die ene keer is het wel eens prettig om te horen.

De communicatie met de burger staat hoog in het vaandel en terecht. Dat was ook te merken tijdens de zomer, gedurende het zogenaamde `slangenincident'. Ik wil bij dezen het college alsnog complimenteren met de wijze waarop de contacten met de inwoners zijn geregeld, te weten vlot en open. Datzelfde verwacht ik ook voor de toekomst, laat het niet bij deze twee voorvallen blijven, maar laten wij een trend zetten voor het nieuwe millennium.

Ook terugkijken kan heel belangrijk zijn. Worden genomen besluiten ook correct uitgevoerd? Ik doel nu vooral op de groep bootjesbezitters die voorheen aan de Dijk een ligplaats had. Die mensen hebben de indruk dat er van alles is misgegaan. Als ik een artikel in een weekblaadje mag geloven, is er inderdaad heel wat verkeerd gegaan. Er wordt zelfs gesuggereerd dat de gemeenteraad door het college op het verkeerde been is gezet. Dat lijkt mij wat onwaarschijnlijk, maar desalniettemin wil ik u hierbij vragen om de mensen uit te nodigen voor een gesprek om openheid van zaken te geven, en de resultaten daarvan terug te koppelen naar de betreffende commissie.

Wat betreft de openbare orde en veiligheid kunnen wij stellen dat de speerpunt van de vorige begroting als zodanig is mislukt. Het voornemen om een essentieel deel van de kosten terug te halen bij de horeca is niet geëffectueerd. Toezeggingen uit die hoek zijn blijkbaar niet voor iedereen evenveel waard. Dat is vreemd, want bij dit convenant was toch zeker sprake van wederzijds belang. De consequentie is dat wellicht een verordening moet worden aangepast. Wij gaan er vanuit dat de zaken goed en spoedig zullen worden geregeld. De gelden dienen in ieder geval binnen te komen.

Over convenant gesproken . . . Het is inmiddels 20 oktober geweest, de datum waarop reacties van de belanghebbenden binnen zouden moeten zijn. Hoe zijn deze reacties? Zijn de vragen van de ondernemers al binnen? Soms is het handig de krant te lezen! Worden niet-reacties ook meegewogen? Hebben de reacties reeds geleid tot een collegestandpunt over het convenant inzake het kernwinkelgebied? U bent uiteraard bekend met het gegeven dat voor de huidige samenstelling van onze fractie de inrichting van het kernwinkelgebied een probleem is geweest en nog steeds is, zeker waar het om de financiële kant van de zaak gaat. De inrichting is ervaren als een prestigeobject, waarvan de bevolking meer te lijden heeft dan voordeel geniet. In één lijn zien wij nu de Gependam op ons afkomen, een prestigeobject waarvoor heel veel geld wordt uitgetrokken, zowel bij de provincie als bij ons. Nu de zandzuigers bezig zijn, hoop ik dat het project geen bodemloze put zal blijken. De gelden die voor dit project zijn vrijgemaakt, zullen wat ons betreft geen dubbeltje mogen stijgen.

Nu ik toch bezig ben met projectontwikkelingen wil ik u ook vragen naar de stand van zaken rond het Enkhuizer Zand. Wij maken ons ernstig zorgen over een eventuele inpoldering, al is het maar een vierkante meter. Hoe is het gesteld met de kostenverdeling voor dit project tussen de deelnemende partijen, namelijk gemeente, sow, Sprookjeswonderland en Uilenbanen?

Ronduit verheugd zijn wij over het feit dat de woningen aan Kade/Wierdijk en Hemeltje/Patrimonium voor de huursector in de binnenstad zijn behouden. Buiten de vesting gaat het wat dat betreft een stuk minder goed. Er vindt een schrikbarende verkoop van goedkopere huurwoningen plaats, juist de sector waarop een grote druk ligt. De vl/gl-fractie is altijd tegen die ontwikkeling geweest en deze houding wordt alleen maar versterkt door het niet nakomen van de contractuele verplichting dat vervangende woningen in dezelfde prijssector zullen worden gebouwd in het nieuwe gedeelte van de stad. Wordt al overleg met de Stichting Woondiensten Enkhuizen gevoerd? Worden al plannen ontwikkeld?

Kadijken is een nieuwe wijk, volop in ontwikkeling en de laatste die de gemeente kan bouwen. Nadat deze fase is afgerond, blijft voor Enkhuizen slechts een aantal inbreilocaties over. Die zullen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ter hand moeten worden genomen. Eén daarvan is het parkeerpleintje aan de Vijzelstraat. Zoals het er nu bijligt, is dat een walgelijke stedenbouwkundige invulling.

Ook regionaal hebben wij onze zorgen. De vele huisvestingsplannen van de regiogemeenten lijken op een wildgroei in het landelijk gebied en nemen onaanvaardbare vormen aan. Een goede reden om de discussie binnen het hes-gebied weer eens nieuw leven in te blazen.

Al jaren wordt aangedrongen op het gescheiden ophalen van het huisvuil, ook in de binnenstad. Er wordt voortdurend met het caw gesproken, zonder dat het overleg tot een adequate oplossing leidt. Wanneer mogen wij op een positievere wending in dit verhaal hopen? Een goede ontwikkeling is het ingraven van glasbakken bij grote locaties. Een fraaie oplossing, maar niet de financiële afwikkeling daarvan. De kosten zullen via de afvalstoffenheffing op de burgers worden verhaald. Dat kan natuurlijk niet zomaar. Wij vragen u alles in het werk te stellen om dit voornemen van tafel te krijgen.

Onze stad is al enige eeuwen oud en, zoals ieder weet, niet ingesteld op gemotoriseerd verkeer. Om daarvoor oplossingen te maken, wordt druk gewerkt aan het verkeersplan. Eén van de onderdelen daarvan, en tevens een onderdeel van het convenant met de ondernemers in het kernwinkelgebied, is de afsluiting van de Westerstraat ter hoogte van de Westerkerk, zodra de bevoorrading achter de rug is. Wij dringen er bij u op aan dit zo snel mogelijk ter hand te nemen.

Een autoloze binnenstad zou geweldig zijn, maar, helaas, niet realistisch, hoewel . . . Voor één zondag in het jaar zou die mogelijkheid toch aangepakt moeten kunnen worden. Er is dit jaar al landelijk een autoloze zondag geweest. Wij vinden dat onze gemeente zich in 2000 bij dit initiatief dient aan te sluiten. Buiten het feit dat het goed zal zijn voor onze stad, is het ook belangrijk dat het sein wordt afgegeven dat de ontwikkeling van de automobiliteit niet langer ongebreideld kan doorgaan.

In het bijna afgelopen jaar is de coördinatie bij het peuterspeelzaalwerk een veel besproken raadsonderwerp geweest. Bij de besluitvorming is vastgesteld dat een onderzoek zal worden gedaan naar een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Dit is afgesproken tegen een sociale achtergrond, in dit geval: de breedste schouders dragen de grootste lasten. Tweeverdieners en bedrijven die plaatsen voor de kinderen van hun werknemers kunnen reserveren, dienen ook de hogere bijdrage te betalen. Elders in de provincie zijn al ettelijke peuterspeelzalen die op deze wijze de bijdragen berekenen. Van het beloofde onderzoek hebben wij niets meer gehoord. Wordt daaraan gewerkt of ligt de uitvoering naast de intentie in de onderste bureaulade? Voor ons is het menens. Er is f 50.000,-- uitgetrokken voor een interim-oplossing die tot 1 juli van het komende jaar loopt. Tot onze grote verbazing is echter weer een zelfde bedrag in de nieuwe begroting opgenomen. Wij zijn van mening dat dit bedrag uit de ouderbijdrage nieuwe stijl zal moeten komen.

Een landelijk opgelegde regeling is die met betrekking tot het cwi. De minister verwacht er wonderen van. Het liefst ziet hij alle gelieerde diensten onder hetzelfde dak en juist dat baart ons grote zorgen. Wij kunnen billijken dat de uitvoerende taken bij het cwi terechtkomen, maar dat ook beleidszaken naar die instantie, later liwi, zullen worden doorgesluisd, lijkt een kwade greep. Dat zal inhouden dat voor de individuele gemeenten geen ruimte meer zal zijn voor eigen sociaal beleid. Wij dringen er bij u op aan om daar waar het maar kan te trachten deze ontwikkeling te keren.

De seniorenraad is ter ziele gegaan, helaas. Of het beraad al dan niet goed functioneerde, laten wij in het midden. Dat een goed overleg met deze bijzondere groep bewoners moet bestaan, lijkt ons een must. Er zijn vele ontwikkelingen binnen het ouderenbeleid waarop goed moet worden geanticipeerd. Het gaat niet alleen om ouderenhuisvesting, integendeel, ook de bezigheden van de ouderen zijn van het grootste belang om hen een volwaardige plek in onze stad te laten behouden. Op velerlei gebied wordt nog aan de belangen van deze groep voorbijgegaan. Wij dringen er op aan de nieuwe structuur binnen de ouderenparticipatie zorgvuldig uit te voeren en goede contacten op dit gebied niet te laten voor wat die zijn.

Tijdens het laatste jaar zijn wij wat betreft de kerntakendiscussie in een stroomversnelling terechtgekomen. Wij zijn zeer vasthoudend daar waar de sociale uitgangspunten in het geding zijn die door de gemeenteraad zijn gekozen. Het sociaal statuut is al enige tijd onderweg, ware het niet dat de ondernemingsraad nog niet met het juiste advies is gekomen, schriftelijk daarom verzocht. Wij zijn benieuwd hoe de uitvoering van de raadsbesluiten ter hand zal worden genomen en of de af te stoten taken inderdaad worden afgestoten en hoe.

In de stukken wordt ook gesproken over een tijdelijke capaciteitsuitbreiding bij het personeel. Als dat maar niet weer een extern bureau wordt. Daarvan heb ik nu mijn buik wel vol. Het moet geen automatisme worden wederom een bureau uit de kast te halen zo gauw wij er zelf niet meteen uitkomen. Op velerlei gebied loopt genoeg ambtelijke capaciteit rond, zodat wij het met veel minder bureaus kunnen stellen dan tot nu toe gebruikelijk is geweest.

Over de voordelen van een centrale huisvesting van het gemeentelijk personeel zult u ons niet horen, maar wel over de zinsnede dat die huisvesting niet tot een extra beslag op de algemene middelen hoeft te leiden door verkoop van bestaande kantoorruimte. Laten wij duidelijk zijn: voor ons staat vast dat dit een dwingende voorwaarde voor de centrale huisvesting moet zijn: géén beslag op de algemene middelen.

Door middel van bovenstaand betoog heb ik geprobeerd u een aantal zaken duidelijk te maken en vragen gesteld. Het hete hangijzer hangt echter nog steeds in het vuur en het is bepaald geen rustig sudderend vuurtje . . . de begroting van het beleidsprogramma 2000. Tijdens alle keren dat ik een fractievergadering heb bijgewoond over de begroting voor een bepaald jaar, is zelden een heftiger discussie over de beleidsbegroting gevoerd. Op één onderdeel na - coördinatie peuterspeelzalen - valt niet of nauwelijks in de posten te snijden. Ga maar na, over


-
projecten waartoe reeds is besloten, kan geen discussie meer plaatsvinden;

-
het beleidsprogramma 2000 is evenmin een discussie mogelijk, op dat ene puntje na, waarvan de budgettaire gevolgen op het aanzienlijke totaalbedrag niet echt `groot' te noemen zijn.

Het totaalbedrag: een slordige f 1,25 miljoen.

En dan de dekking:

G
winstuitname grondexploitatie;
G
beschikking algemene reserve;
G
trendmatige verhoging van de overige belastingen; G
extra verhoging van de campingtarieven.

Niet bepaald de fraaiste oplossingen om geld vrij te maken voor nieuw beleid. En dan tot onze grote schrik een ozb-verhoging van maar liefst 13 %, alhoewel de raad vorig jaar onze motie heeft aangenomen waarin staat dat de belastingen in de komende jaren niet meer zullen worden verhoogd. Ik kan u verzekeren dat zoiets een knauw geeft. Er lijkt geen uitleg mogelijk wanneer met een dergelijke verhoging akkoord wordt gegaan. Uiteraard is naar oplossingen gezocht, alternatieven zijn over de tafel gerold om even snel weer te verdwijnen. Een bedrag van f 750.000,-- is niet anders in te vullen dan volgens het collegevoorstel is gedaan. Met invullingen op andere wijzen lopen wij later tegen een zelfde probleem op. Het wordt een kwestie van slikken of stikken. Een troost is dat de tot nu toe gebruikte Zalmsnip naar de mensen zelf toegaat. Het zal slikken worden, maar dan wel onder een aantal stringente voorwaarden bij de huidige condities.

è
In het komende begrotingsjaar zal geen sprake kunnen zijn van nieuwe grootschalige projecten.
è
De in het collegeprogramma voorkomende zinsnede over de financiën, waar het om de mogelijke aanwending van de Zalmsnip gaat, moet uit het programma gehaald worden.
In het kader van de begroting 2001 zullen wij als fractie van Verenigd Links/GroenLinks proberen voorstellen te doen die trendmatige verhogingen voorkomen.
è
Het kwijtscheldingsbeleid zal zwaar dienen te worden aangezet. De mensen moeten als het ware worden uitgenodigd om toch vooral een beroep te doen op alle mogelijke vormen van kwijtschelding. (Uit landelijke cijfers blijkt dat slechts 60 % van de mensen gebruik maakt van de kwijtscheldingsmogelijkheden.) De minimabrochure zal aangevuld dienen te worden met de mogelijkheden tot kwijtschelding van alle lokale en regionale belastingen, zoals huisvuil, waterschap en ozb. Bovendien zullen alle lokale subsidiemogelijkheden moeten worden vermeld.

Ik heb in het begin van mijn beschouwing gezegd dat het zo goed gaat in Nederland. Als ik deze begroting zie, heb ik de neiging alle berichten daarover in twijfel te trekken. Voor mensen aan de top zal de hoogconjunctuur inderdaad een topper zijn. Ik weet van nabij dat het aan de andere kant van de maatschappelijke ladder niet zo is. Daar is het nog dagelijks dubbeltjes omkeren, voordat die worden uitgegeven. Juist voor deze groep hebben wij vorig jaar geprobeerd het niveau van de gemeentelijke belastingen te bevriezen, zoals in het collegeprogramma ook was afgesproken; de belastingen zouden niet meer worden verhoogd. Mede doordat minister Zalm ons een snip van eigen oever heeft voorgehouden, is het niet gelukt dat voornemen waar te maken. Dat kan echter niet nogmaals betekenen dat op andere zaken verhogingen worden doorgevoerd. Voor deze maal gaan wij met uw voorstel akkoord, maar laat het goed tot u doordringen: u zit aan onze grens. Er overheen wordt niet geaccepteerd, dat zal zeker consequenties hebben. De vl/gl-fractie wacht uw antwoorden af.

Ook naar aanleiding van deze begroting wil ik iedereen bedanken die aan de totstandkoming daarvan heeft bijgedragen.

De heer De Geus
(rpf/sgp): Mijnheer de voorzitter. De Nederlandse economie ontwikkelt zich positief en de werkloosheid neemt af. Het gaat in financieel en economisch opzicht goed met de bv Nederland. Deze economische rijkdom staat echter in schril contrast met de geestelijke rijkdom, die is geen rijkdom maar bittere armoede. De beschermwaardigheid van het leven wordt op diverse fronten aangetast. God de Schepper van hemel en aarde is de Heer van leven en dood. De kerk van Jezus Christus heeft dit als onaantastbaar principe aanvaard en belijdt dit van ganser harte. Geboorte, huwelijk en sterven liggen verankerd in de fundamenten van de scheppingsorde. Die orde wordt vandaag ministerieel gesloopt. Het heet dat de grens van de euthanasie nu is bereikt, de vrijwillige wel te verstaan. Wat volgt na de vrijwillige euthanasie? Het lijkt erop dat het Nederlandse volk te midden van een oorverdovende economische voorspoed geestelijk verdoofd is geraakt. Met ogenschijnlijk aannemelijke argumenten wordt het volk misleid. Moeten wij de dood aan het woord laten, vervroegd, verhaast? Het is hoog tijd dat wij als Nederlanders erkennen ons op een heilloze weg te bevinden. Wij bidden en hopen dat meer mensen mogen inzien dat in Nederland de grenzen ten aanzien van de beschermwaardigheid van het leven worden overschreden.

Nu terug naar Enkhuizen. Het gaat met onze stad goed wanneer wij kijken naar de diverse woningbouwprojecten en ook het nieuwste plan `Kadijken', waarop wij via de uitgifte van gronden weer eens winst maken. Op de derde fase, Kadijken-Hagen, was zwaar overgetekend en ook met de uitgifte van gronden in Schepenwijk loopt het nu als een trein. Wij moeten ons nu zelfs haasten om de volgende fase bouwrijp te maken.

De opwaardering van de binnenstad nadert zijn voltooiing en ondanks het feit dat dit wel erg veel geld heeft gekost, zien wij hiervan enige positieve effecten. Er zijn inmiddels diverse winkeliers die hun panden opgeknapt hebben, ermee bezig zijn of plannen maken dat te doen. Kortom: de opwaardering begint haar vruchten af te werpen.

De economische opleving in ons land vertaalt zich nog niet direct in een hogere uitkering uit het gemeentefonds. Helaas niet, want in Enkhuizen hebben wij als gemeentebestuur al jarenlang veel meer urgente wensen dan centen. Het beheer van de openbare buitenruimte en de aan onze zorgen toevertrouwde gebouwen leggen qua onderhoud een zware claim op onze gemeentebegroting. Toch zijn er nog diverse bruggen, kademuren en gebouwen die dringend moeten worden aangepakt, maar hiervoor ontbreekt het ons aan voldoende financiële middelen. Enkhuizen heeft veel monumenten, evenveel als de gemeente Utrecht naar ons is verteld. Op basis van de berekeningen die aan de hand van de Financiële Verhoudingswet worden gemaakt, is de uitkering die Enkhuizen in verhouding tot Utrecht uit het gemeentefonds krijgt echter aanzienlijk geringer. Gelet op ons grote aantal monumenten zou een bijstelling dan ook gerechtvaardigd zijn. Aangezien met ingang van het jaar 2000 de rijksbijdrage aan het stadsvernieuwingsfonds ten opzichte van 1999 onder de 40 % zal zakken, wil de fractie van de rpf/sgp voorstellen de Enkhuizer problematiek onder de aandacht van de vaste Kamercommissie voor Cultuur te brengen. Door de commissieleden uit te nodigen in het jaar 2000 onze stad te bezoeken, kunnen zij door u op de hoogte gebracht worden van onze zorgen. Wat vindt het college van dit voorstel?

Economische zaken.

>
In de Westerstraat zien wij het beeld van schreeuwerige en zeer veelzijdige reclame-uitingen. Het is niet voor het eerst dat de rpf/sgp-fractie er bij u op aandringt te komen tot meer uniformiteit in de reclame-uitingen. Bijvoorbeeld door het aanlichten van gietijzeren uithangborden en dat door middel van een subsidie stimuleren. Graag uw reactie.

Openbare orde en veiligheid.

>
Al vele jaren dringt onze fractie aan op een zo optimaal mogelijke handhaving van orde en veiligheid. Te denken valt aan `overlast' in het kernwinkelgebied.
>
Tevreden zijn wij met de toezegging van de voorzitter dat op 15 november zal worden overgegaan tot het plaatsen van `palen' op de toegangswegen van het kernwinkelgebied. Jongstleden maandag, 25 oktober, stond in de krant dat streng was gecontroleerd en geverbaliseerd. Die stap in de goede richting verdient een krachtig vervolg te krijgen.
>
Het schooladoptieplan achten wij een goede zaak. De kinderen van de groepen 7 en 8 nemen zodoende al op jeugdige leeftijd kennis van het werk van de politie. Wij hopen dat dit op latere leeftijd tot meer respect voor de politie zal leiden.

Drugsbeleid.

>
Reeds lang wordt uitgezien naar sluiting van de coffeeshop `Nogal Wiedus'. Het ziet er nu naar uit dat het raadsbesluit zijn beslag zal krijgen. Wij spreken, met name voor de omwonenden, de wens uit dat voor hen weer spoedig een leefbare situatie zal ontstaan.

Openbare werken en milieu.

>
Tijdens de laatste vergadering van de raadscommissie ow/sv zei de voorzitter dat de woordvoerder van de rpf/sgp-fractie als geen ander de stelling verdedigde dat `natuur ontstaat'. Gedoeld werd op het vergroenen van verhardingen. Verheugd zijn wij met de toezegging dat in een commissiebijeenkomst zal worden gesproken over bestrijding casu quo behandeling van het `onkruid' op de openbare wegen.
>
Hoe staat het met de realisatie van openbare toiletten ten behoeve van de bezoekers van onze mooie stad, of willen wij hen weer zo snel mogelijk de stad uit hebben?
>
De kringloopwinkel. Elk initiatief in die richting juichen wij van harte toe!

Financiën.

>
Met de wijze van toerekening van de apparaatskosten aan de begraafplaats heeft onze fractie grote moeite en dit wordt niet voor het eerst gezegd. Wij vragen het college dan ook om in een volgende commissievergadering door het hoofd financiën en de beheerder van de begraafplaats te laten uitleggen hoe tot een waarheidsgetrouwer toerekening van de apparaatskosten kan worden gekomen.

Verhoging onroerende-zaakbelastingen.

Verhoging van de ozb met 13 % is in tegenspraak met de vorig jaar aangenomen motie omtrent bevriezing van die belasting en bovendien in tegenspraak met door enkele collegepartijen gedane uitspraken tijdens de algemene beschouwingen. De f 700.000,-- die u via de verhoging van 13 % denkt te incasseren, had voor een groot gedeelte op Schepenwijk verdiend kunnen worden, indien de grond niet aan de één voor f 200,-- en aan de ander voor f 80,-- per m2 zou zijn verkocht. Voorts heeft de gemeente een pachtcontract met een tuinder op een te laat tijdstip ontbonden, iets dat Enkhuizen veel geld heeft gekost. Verder werden door de ondernemersvereniging Schepenwijk advocaatkosten gemaakt die na de uitspraak van de rechter door de gemeente Enkhuizen moesten worden betaald.

De fractie van de rpf/sgp is slecht te spreken over de thans voorliggende begroting, en wel om de volgende redenen.


1. De raad is veel te laat over de penibele financiële situatie geïnformeerd. De ene week keuren wij de besteding van de reeds gereserveerde f 400.000,-- goed en de week erna worden wij met dit financiële gat geconfronteerd.

2. Dit jaar werd geen inventarisatienota aangeboden, waardoor de raad pas bij de presentatie van de begroting kon zien hoe de gemeente er voorstond.

3. Ons is met betrekking tot het uit te voeren beleid niet gevraagd prioriteiten aan te geven.

Zoals de zaken nu staan, kunnen wij dan ook niet akkoord gaan met de voor ons liggende begroting.

Recreatie.

>
Wij hopen dat de opwaardering van het Recreatieoord Enkhuizer Zand in 2000 door het recreatieschap van het sow ter hand zal worden genomen. Zo niet, dan lijkt een naamsverandering ons gewenst, omdat het zand in het IJsselmeer zal zijn verdwenen.

Verkeer.

>
Er zijn recent meerdere maatregelen genomen om de fietsveiligheid in en nabij de stad te verbeteren en bovendien zijn nog enkele zaken in voorbereiding. Onze fractie ondersteunt elk plan van harte dat de veiligheid van de kwetsbare weggebruikers als fietsers en voetgangers bevordert. Wij zijn dan ook verheugd dat het Westeinde na samenspraak met de burgers aldaar aangepakt is. Door optische maatregelen en hier en daar het wegdek te verhogen is getracht de snelheid op het Westeinde te reduceren. Wij gaan ervan uit dat de effecten gemeten zullen worden en zijn benieuwd te horen wanneer de resultaten bekend zullen worden gemaakt. >
Het fietspad Enkhuizen-Andijk is een aanwinst voor oostelijk West Friesland. De vergezichten zijn fenomenaal, helaas niet de kwaliteit van het aangebrachte asfalt; op het Andijker gedeelte groeien de stekels dwars door de buitenste 20 centimeter heen! Na een winter met enige vorst zal het fietspad hierdoor sterk in kwaliteit achteruitgaan. Een aantal vragen over de kwestie.


- Hoe zit het met de aansprakelijkheid hieromtrent nu aannemer Kramer onlangs failliet is verklaard?

- Hoe staat het met de dynamische stevigheid van het fietspad?
- Wat moet er nog gebeuren voordat de overdracht geregeld kan worden en wanneer is de overdracht van het fietspad gepland?

>
Nu niet tot aanleg van een rotonde aan het einde van de Piet Smitstraat zal worden overgegaan, kan de fundering van de Noorderweg aangepakt worden. Reeds in het kader van de bouw van de Noorderpoort heeft de rpf/sgp-fractie hierop aangedrongen. Het verheugt ons dat met de aanwonenden overeenstemming is bereikt over het aanbrengen van een fundering en snelheidsremmers.

>
Vorig jaar kwam het Westeinde op tragische wijze in het nieuws toen twee fietsers door een automobilist onder invloed werden aangereden en verongelukten. Getracht is nu om het Westeinde fietsveiliger te maken, maar wat doen wij er aan om het rijden onder invloed in te dammen? Wij zien graag dat de gemeente, samen met partners als horeca en openbaar vervoer, het initiatief neemt om het rijden onder invloed tegen te gaan. Enkele suggesties:

- Probeer opnieuw het horecavervoer van de grond te tillen.
- Stimuleer de horeca om hun gasten een gratis ademtest te laten afnemen, voordat zij verkeerdeelnemers worden. De positieve effecten hiervan zijn elders in het land gebleken. Als gemeente kunnen wij in dezen een voorbeeldfunctie vervullen door in onze gebouwen geen alcoholhoudende dranken meer te schenken. Wij hebben dan pas ook recht van spreken. De fractie van de rpf/sgp vraagt het college daarom met een notitie over een alcoholmatigingsbeleid te komen.

Zondagopenstelling van winkels en de effecten van de 24-uurseconomie.

>
Wanneer krijgen wij een evaluatie van het tot nu toe gevoerde beleid en wanneer kunnen wij de toegezegde notitie verwachten?

Openbaarheid van bestuur.

>
Communicatie is een zaak die hoog in het vaandel van het college staat. De wijze waarop het communiceert kan evenwel beter, getuige het volgende voorbeeld: `Gemeente wil graag mening ondernemers over opwaardering centrum'. Dat bijtijds stappen worden ondernomen om tot een definitieve overeenkomst te komen is immers goed. Wij hebben leergeld betaald met het `even invoeren van de vermakelijkheidsretributie'. Het zou onzes inziens beter geweest zijn de betrokkenen of hun vertegenwoordigers uit te nodigen om tot overeenstemming te komen. Gelijktijdig een persbericht doen uitgaan is niet verstandig. Een zaak die dermate teer ligt, verdient een zorgvuldige behandeling. Overigens hebben wij scepsis over de overeenstemming bij de start van de herinrichting. >
Ten aanzien van de met het ondernemerscollectief van Schepenwijk gemaakte afspraken blijkt de overheid geen betrouwbare gesprekspartner te zijn. Afspraken, zwart op wit, worden niet tijdig gerealiseerd. De zaken rondom het belangrijkste punt, te weten de verkeersafwikkeling, waren niet op tijd rond, alhoewel plechtig beloofd was dat deze voor de opening van McDonald's gerealiseerd zouden zijn. Wat doet u eraan om de relatie tussen deze ondernemers en de gemeente Enkhuizen te verbeteren? Beloften wel of niet gedaan door burgemeester De Vreeze. >
Al kranten lezend hebben wij de indruk dat Sinterklaas in 1997 nooit uit Enkhuizen is vertrokken, want er is geschreven dat de burgemeester heeft toegezegd dat het bedrag ten behoeve van het tegengaan van tordering van de Zuidertoren verdubbeld zou worden. Waarop stoelt die toezegging? Volgens ons op financieel drijfzand. >
Idem de toezegging inzake de accommodatie voor de deelnemers aan de Klipperrace 2000; de accommodatie zou worden uitgebreid. Wie heeft hiervoor een krediet beschikbaar gesteld?

Graag vernemen wij uw visie op genoemde punten.

Ruimtelijk Ordening.

>
Nu wij met de aanleg van Kadijken bezig zijn, hebben wij al een paar claims betreffende planschade moeten uitkeren. Bij de uitvoering van het bouwplan aan het Hemeltje zijn meerdere claims te verwachten. De fractie van de rpf/sgp voelt er niets voor dat de gemeente die schadevorderingen moet betalen. Zoals u misschien bekend is, bestaat de mogelijkheid de planschade te verhalen op de specifiek baathebbende(n). Schadeclaims zijn in onze ogen te verwachten op grond van artikel 49 wro. Als gemeentebestuur moeten wij ons hiertegen indekken. Er zijn ons gemeenten bekend die bepalingen opnemen omtrent het verhaal van planschade bij wijziging van het bestemmingsplan. Onze fractie stelt u voor eveneens een dergelijke bepaling op te nemen.

Graag uw reactie.

Slotwoord.

>
Een woord van dank aan allen die hebben meegewerkt om de begroting op tijd in behandeling te kunnen nemen.
>
Speciale dank voor de inzet van onze prima functionerende brandweermensen die, zoals onlangs is gebleken, ook zeer bekwame hulpverleners zijn. Verder ook een dankwoord aan het adres van de politie die hier ter plaatse onder de bezielende leiding van de heer J. Veenstra weer meer te zien is in het straatbeeld. >
Tenslotte bidden wij u als college Gods onmisbare wijsheid en zegen toe bij de uitvoering van de plannen voor het jaar 2000, zodat die tot zegen mag zijn van de Enkhuizer bevolking.

De heer Hekkert
(vvd): Mijnheer de voorzitter. De tijd vliegt. Reeds nu is reeds meer dan één derde van deze raadsperiode verstreken. Terugkijkend op deze periode kan gesteld worden dat het roer is omgegaan. Komend uit decennia waarin sprake was van potverteren, met als gevolg verpaupering van onze monumentale stad, werd gekomen tot een constructief financieel beleid, waarbinnen achterstallig onderhoud wordt aangepakt en met visie naar de toekomst wordt begroot. Aangezien het cda in het verleden niet alleen voor het collegebeleid verantwoordelijk is geweest, moet dus geconcludeerd worden dat de opname van de vvd in het college als katalysator heeft gewerkt waar het gaat om de richtingverandering naar realistisch besturen. De vvd heeft haar verantwoordelijkheid direct opgepakt door verantwoordelijkheid te nemen voor zowel de portefeuille van financiën als die van verkeer. Voorwaar geen portefeuilles die dankbaarheid opleveren. Toch zal de kiezer aan het einde van deze raadsperiode weten hoe zijn waardering voor consistent, constructief en vooral duidelijk beleid uit te drukken. Nu de voorliggende begroting.

De aangekondigde ozb-verhoging.

Een belangrijk pijnpunt in deze begroting is de verhoging met 13 % van de ozb. Tijdens de algemene beschouwingen over de begroting voor 1999 stelden wij duidelijk geen verdere lastenverzwaring, ook niet trendmatig, in deze zittingsperiode van de raad te zullen tolereren. Wij gaven daarbij, evenals de fracties van de pvda en vl/gl, aan dat vanaf het jaar 2000 de Zalmsnip aan de algemene middelen zou worden toegevoegd en op basis daarvan geen verdere ozb-verhoging aan de orde mocht zijn. Toch wordt nu de ozb wéér verhoogd, zij met een percentage dat exact het bedrag dekt dat de Zalmsnip aan de algemene middelen zou toevoegen, maar toch . . . De oorzaak hiervan is dat het de gemeentebesturen niet is toegestaan de Zalmsnip aan zich te houden. Per saldo komt de verhoging van 13 % neer op de uitkomst zoals die vorig jaar is afgesproken. Ik zeg: per saldo. Kijken wij echter naar de individuele burgers, dan is de verdeling van deze nieuwe ozb-verhoging niet zo evenredig verdeeld. De vvd heeft hiermee als partij die voor lastenverlichting en niet voor lastenverzwaring staat grote moeite. Indien het mogelijk geweest zou zijn om, ondanks het niet mogen behouden van de Zalmsnip, de begroting min of meer sluitend te krijgen zònder ozb-verhoging dan hadden wij dat zeker gedaan. Ook hier komt nog steeds duidelijk naar voren in welke mate een instortbeleid, naast struisvogelpolitiek, is gevoerd door de partijen die deel uitmaakten van vorige colleges van burgemeester en wethouders. Als vvd stemmen wij dit jaar noodgedwongen met dit raadsvoorstel in, maar tegelijkertijd kondigen wij aan dat wij voor het volgende jaar zullen staan op een rechtvaardiger systeem van ozb-heffing, namelijk een ozb los van de rioolheffing. Wij zijn niet langer bereid mee te werken aan een heffingssysteem waarbinnen sprake is van tweedeling en de ene groep gebruikers de andere subsidieert.

De begroting als geheel.

Wij constateren met vreugde dat de voorliggende begroting een realistisch stuk is waarin vooral zaken spelen betreffende de harde infrastructuur, dit in tegenstelling tot begrotingen in het verleden. Hiermee is dus de opbouwende lijn doorgetrokken die met de komst van de vvd in het college is ingezet. Tegelijkertijd is ook verder gewerkt aan toelichting en verduidelijking. Toch zijn wij er, ook wat dit betreft, nog lang niet. Wij gaan ervan uit dat in de begroting voor het jaar 2001 `alle kolommen' in deze zin zullen zijn ingevuld en daarmee alle noodzakelijke verbanden en verwijzingen duidelijk zullen zijn aangegeven. In de verdere beschouwing zullen wij ons trachten te houden aan de indeling zoals die in het collegeprogramma voorkomt.

Openbaarheid van bestuur.

Een belangrijk onderdeel van openbaarheid van bestuur is het element `communicatie'. Als de communicatie niet uiterst professioneel is georganiseerd, zal veel van het werk dat door de gemeente is verzet toch op weerstand en onbegrip bij de inwoners van Enkhuizen blijven stuiten. Het moet ons van het hart dat, alle goede bedoelingen ten spijt, deze gemeente op dit punt bij lange na nog niet blijkt te voldoen aan kwalitatieve maatstaven van enig niveau. Wij willen aan de noodzakelijke kwalitatieve verbetering van dit cruciale onderwerp in het komende jaar een hoge prioriteit toekennen, ook als hiervoor op korte termijn een organisatorische aanpassing nodig is. Mogelijk is deze prioriteit al onderkend binnen het veranderproces en kunnen wij als gemeenteraad spoedig voorstellen van het college tegemoet zien.

Openbare orde en veiligheid.

Het collegeprogramma spreekt van de creatie van een `goed bemande politiepost'. Het doet ons goed dat dit nu reeds door dit college tot stand is gebracht. Naar onze mening is de post matig tot redelijk bemand, maar dit wordt goedgemaakt door de instelling van een goed bemand politieteam dat vrijwel uitsluitend voor Enkhuizen werkt. Spraken wij eerder over slechte communicatie, dan is dit de uitzondering die de regel bevestigt; hier is de communicatie tussen het gemeentebestuur en het politieteam `goed' te noemen. Toch blijven `creatieve oplossingen' in de zin van, bijvoorbeeld, particuliere beveiliging op kwetsbare punten noodzakelijk. Wij zijn het volledig eens met het gedeeltelijk terugschroeven van dit soort beveiliging nu het politieteam op sterkte is. Wij willen echter duidelijk stellen dat wij in principe niet akkoord gaan met de inzet van particuliere beveiliging tijdens, bijvoorbeeld, de avondopenstelling van gemeenteloketten. Wij verwachten dat dit probleem binnen de organisatie van het betreffende loket wordt opgelost.

Economische zaken en werkgelegenheid.

Reeds bij de vorige begroting gaven wij aan de realisatie van de beschreven éénloketfunctie voor economische activiteiten te wensen. Het college wilde toen een hogere prioriteit aan andere loketfuncties toekennen. Gelet echter op de vaak moeilijk verlopende communicatie met vooral de ondernemers wensen wij alsnog over te gaan tot een snelle en vooral professionele invulling. Ook dit lijkt ons een onderwerp dat verwantschap heeft met het lopende veranderproces.

Een ander onderwerp dat tot dit onderdeel van de begroting behoort, is de exploitatie van gemeentelijke panden op commerciële basis. Wij hebben de stellige indruk dat het college hier niet voldoende aandacht aan schenkt. Wij verwachten dat dit uitgangspunt van beleid in de komende begrotingsperiode herkenbare aandacht zal krijgen. Allereerst wensen wij inzicht te hebben in het verloop van het project betreffende De Drommedaris en wij verwachten meer voorstellen van deze aard.

Regio.

In het kader van het onderzoek dat het adviesbureau kpmg onder de West-Friese gemeenten heeft gehouden, hebben wij als gemeenteraad gekozen voor een rol die uitgaat van samenwerking boven samenvoeging. Dit betekent naar onze mening niet dat wij passief kunnen afwachten. Wij ambiëren immers een subregionale functie. Wij dienen oog te hebben voor bewegingen die elders in de regio op gang komen, en daar waar dit tactisch zinvol is moet de organisatie worden overgenomen of dient Enkhuizen minstens aan te schuiven. Wij zijn blij met de afspraak met Stede Broec dat geen van beide gemeenten in deze zin contacten zal aangaan zonder de ander daarin te kennen. Wij gaan ervan uit dat deze afspraak over en weer schriftelijk is bevestigd.

Personeel en Organisatie.

p
&o is de belangrijkste pijler als het gaat om de kwaliteitsverbetering van het gemeentelijk apparaat. Indien projecten zoals het veranderingsproces en de kerntaken technisch goed worden uitgewerkt, zal toch de uiteindelijke uitkomst vooral worden bepaald door een adequate inzet van p&o. Uit ervaringen in de afgelopen periode hebben wij met betrekking tot dit bedrijfsonderdeel geen gerust gevoel overgehouden. In de komende tijd zullen wij bijzonder alert zijn op ontwikkelingen waarbij p&o betrokken is. Wat ons betreft kunnen personele problemen binnen deze afdeling nooit een excuus vormen voor het geboden kwaliteitsniveau.

Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en wonen.

Wij herkennen ons uitermate goed in het thans op dit punt gevoerde beleid. Langzaam maar zeker worden scheefgegroeide verhoudingen binnen het woningbestand rechtgetrokken en is sprake van kwalitatief hoogwaardige nieuwbouw, waardoor nieuwe bewonersgroepen worden aangetrokken.

Financiën.

In het begin van onze beschouwing zijn de ozb-verhoging en de daaraan door de vvd gekoppelde consequenties apart voor het voetlicht gebracht. Wij wensen verder nog in te gaan op de aanname dat de vermakelijkhedenretributie of een daarmee gelijk te stellen inkomstenbron, geldend voor zowel het Zuiderzeemuseum als Sprookjeswonderland, terecht in de begroting is opgenomen. Graag vernemen wij alsnog welke invulling het college zich voorstelt en waarop zijn zekerheid is gebaseerd.

Een ander punt is dat wij menen onvoldoende grip te hebben op de dagelijkse financiële gang van zaken. Als gemeenteraad worden wij te vaak achteraf geconfronteerd met situaties die tussentijds bijsturing behoeven. Andere gemeenten in Nederland die met hetzelfde probleem worstelden, losten dat op door de instelling van een rekeningcommissie. Zo'n commissie heeft vergaande bevoegdheden en rapporteert rechtstreeks aan de gemeenteraad. Eén van de gemeenten die hiermee naar volle tevredenheid werkt, is de gemeente Rijswijk. Separaat van deze beschouwing doen wij u het betreffende raadsbesluit van die gemeente toekomen. Wij vragen u met een voorstel te komen dat ook voor de gemeente Enkhuizen in een dergelijk controleapparaat voorziet.

Milieu.

Onder dit kopje willen wij slechts de tot op dit moment ontbrekende toilet- en fietsenstallingaccommodatie - minder auto's - bij de Oosterhaven onder de aandacht brengen. Voor wat betreft de rest van de stad is voor ons de uitwerking van beleid op ditzelfde punt eveneens belangrijk.

Verkeer.

Wij staan nog steeds het zo integraal mogelijk uitvoeren van het vastgestelde verkeersplan voor. Conform het collegeprogramma zal dit per onderdeel aan de raad worden voorgelegd, zodat bijvoorbeeld elementen van voortschrijdend inzicht alsnog in de beslissingen kunnen worden betrokken.

Welzijn, volksgezondheid, sport en recreatie.

Wij zijn tevreden met de uitvoering van het op dit punt gevoerde beleid. Enkhuizen geeft als één van de eerste gemeenten aan het welzijnsbeleid voor met name de groeiende groep ouderen serieus te nemen door te experimenteren met een initiatief als Wonen+. Dat initiatief voorziet in een éénloketfunctie, ook voor de minder bedeelden in deze groep. Wij zijn het van harte eens met deze vormen van vooruitstrevendheid.

Een aandachtspunt is voor ons het tekort op de voorzieningen in het kader van de wvg. Bij de verdere invulling van dit onderwerp zullen wij ons positief, doch uiterst kritisch opstellen waar het betreft de besteding van de beschikbare gelden.

Sociaal beleid, kunst en cultuur.

Ook op dit punt zijn wij tevreden met het huidige beleid en hebben niet de behoefte om bepaalde elementen te accentueren.

Onderwijs.

Naar onze mening wordt het op dit punt in het collegeprogramma omschreven beleid consequent uitgevoerd, waarvoor alle waardering. Wij ondersteunen een keuze waarbij zonder meer wordt uitgegaan van behoud en eventueel uitbreiding van de rsg als instituut waarbinnen hoogstaand voortgezet onderwijs plaatsvindt. Ook hier is naar onze overtuiging sprake van een wezenlijk element in onze subregionale functie.

Tot slot.

Ter afsluiting van deze algemene beschouwing nog enkele algemene opmerkingen.

w
Met betrekking tot het convenant met de ondernemers van de binnenstad, hetwelk moet leiden tot de instelling van een baatbelasting, willen wij duidelijk stellen dat wij voorstanders zijn van de uitvoering van dit convenant. Wij vinden echter dat het bij de zakelijke instelling van het huidige college past om ook met dit convenant zakelijk om te gaan. Hierin horen wat ons betreft geen vormen van min of meer onduidelijke afspraken thuis. Voor de voortzetting van dit convenant is het naar onze mening noodzakelijk om waar nodig alsnog afspraken gedetailleerd vast te leggen en deze te bekrachtigen met voldoende handtekeningen. Hiermee wordt dan alsnog een lacune uit de vorige raadsperiode ingevuld. Het doet ons goed dat de eerste stappen op deze weg reeds zijn gezet.
w
Mijn tweede opmerking raakt ook weer het organisatieproces binnen de gemeente. Daar waar voor verenigingen en dergelijke sprake is van de noodzaak tot zeer pijnlijke bezuinigingen in de subsidiesfeer past geen vorm van verkwisting van gelden. Wij willen uw aandacht vragen voor een goede en permanente afstemming tussen beleids- en uitvoeringszaken, bijvoorbeeld tussen de portefeuillehouders van verkeer en van openbare werken. Mogelijk dat dan de zin of de onzin van aanpassing van, bijvoorbeeld, het voetpad langs de Dreef in relatie met een komende structurele aanpassing tijdig ter sprake zal komen. Dit zijn zaken die de burgers opvallen en die mede het imago van de gemeente bepalen! w
Als laatste willen wij enige positieve kritiek leveren en een waarschuwende vinger opsteken naar het ambtelijk apparaat als de vraag aan de orde is hoe met de steeds meer verzakelijkende samenleving moet worden omgegaan. Binnen deze samenleving is waardering voor overleg en afspraken. Geen waardering bestaat voor het (te) vrijblijvend omgaan met afspraken. Zorgvuldig opgebouwde goodwill wordt tenietgedaan door de ontwikkeling van een `sorry-cultuur'.

Afrondend en samenvattend stellen wij nogmaals dat voor ons een begroting ligt van een goed kwaliteitsniveau. Zorgvuldig is binnen beschikbare middelen gezocht naar evenwicht. Onze complimenten voor dit product.

Ik dank u voor uw aandacht en zie uw reacties op de daarvoor in aanmerking komende onderdelen van deze algemene beschouwing graag tegemoet.

De heer Boland
(d66): Mijnheer de voorzitter. Tien minuten krijg ik de tijd om te communiceren met u en de raad. Mijn doel is: een helder betoog houden, heldere antwoorden krijgen en vervolgens een beter beleid formuleren. Daaruit moeten afspraken voortkomen en wij moeten ervan op aankunnen dat die worden nagekomen. Helaas blijkt dat, zie de afspraak over de spreektijd, soms heel moeilijk te zijn. Zo simpel en zo belangrijk kan communicatie zijn, reden waarom ik dit begrip vanavond centraal zal stellen.

Tien minuten heb ik om de wereld van de gemeente Enkhuizen te beschouwen en om daaraan conclusies voor het volgende jaar te verbinden. Eigenlijk verwacht iedereen ook nog een gedegen commentaar op de aan de orde zijnde begroting voor het jaar 2000. Ik kan u nu alvast zeggen dat d66 op veel zaken die in de begroting genoemd staan vanavond niet zal reageren, maar dat zeker wel zal doen wanneer de plannen in de gemeenteraad meer concreet aan de orde komen.

Naast de ons vanavond toegemeten spreektijd hebben wij gebruik gemaakt van de mogelijkheid om schriftelijk een aantal concrete vragen te stellen, waarop wij in uw eerste termijn antwoorden verwachten.

Volgens d66 is dit college voortvarend aan het werk en worden in de lijn van het collegeprogramma zaken goed uitgevoerd. Aangezien veel goede ideeën in dat programma van ons afkomstig zijn en door ons worden gedragen, is het logisch dat wij enthousiast zijn over de realisering daarvan.

Met betrekking tot de bestuurlijke vernieuwing is de wildgroei aan commissies door u terecht aangepakt, maar het ontbreekt nog wel eens aan een behoorlijke afwerking. Het opheffen van, bijvoorbeeld, de havencommissie zònder de leden daarvan in kennis te stellen, is een communicatieve blunder. Regelmatige communicatie met gebruikers en/of deskundigen zou door u niet uit de weg moeten worden gegaan. Wij pleiten voor herstel van met name het overleg met de sportverenigingen en de gebruikers van de gemeentehaven in de vorm van een adviescommissie of een werkgroep.

Vertegenwoordigers van de gemeente worden teruggetrokken uit diverse besturen. Daarmee zetten wij met elkaar een stap op weg naar besturen op hoofdlijnen en dringen wij zeer bevoogdende elementen uit een bestuurlijk verleden terug. Er spreekt immers geen vertrouwen uit wanneer de raad een bestuur zelfstandig maakt en daarin toch zelf zitting wil blijven hebben. Overigens geldt dezelfde redenering voor de benoemde burgemeester, die namens de rijksoverheid moet meekijken in de gemeentelijke keuken. Zoals u weet is d66 dan ook voor een gekozen burgemeester; overigens behoeft u zich niet persoonlijk aangesproken te voelen.

Communicatie, een steeds weerkerend begrip en helaas vaak ook een weerkerend kritiekpunt van d66 op dit college van burgemeester en wethouders. Ik wil communicatie heel breed zien, te beginnen over de grenzen van de gemeente heen. De plaats van Enkhuizen in West-Friesland en in Nederland is niet zo geïsoleerd als sommige inwoners wel eens denken. In onze regio woedt een discussie over bestuurlijke herindeling; de kernvraag is of gemeenten zelfstandig kunnen blijven of niet. d66 heeft aangedrongen op een concreet onderzoek naar samengaan met Stede Broec, maar daarvoor geen steun in de raad gekregen. Deze raad lijkt ervoor te kiezen om daarover niet te willen communiceren en daarmee zetten wij onszelf buitenspel. Terwijl er veel voorstanders van intergemeentelijke samenwerking zijn, wordt het op dit terrein voornaamste bestaande instrument, namelijk het sow, uitgehold en afgebouwd; ondertussen gaat de discussie in de omliggende gemeenten gewoon door. In het beleidsprogramma lezen wij dat het college zo verstandig is geweest om toch met een aantal andere gemeenten gesprekken te voeren. Volgens ons is dat uiteraard een goed initiatief. Past dat echter binnen het standpunt van de collegegebonden fracties die zich hebben uitgesproken tégen meer dan samenwerking? Laat ons over de ontwikkelingen meepraten en presenteer die niet pas als het al zover is. Ook dat behoort tot communicatie.

De gemeenten kennen officieel een monistisch stelsel, waarin de raad het hoogste bestuursorgaan is. Wil dit stelsel naar behoren kunnen functioneren, dan moet de raad ook werkelijk goed worden geïnformeerd. Met ons hebt u gelukkig geconstateerd dat bij de discussie over het veranderproces deze communicatie naar de raad is tekortgeschoten en wij verwachten dan ook verbeteringen. Dat geldt trouwens veel vaker. d66 blijft herhalen dat bij de begroting en het subsidieprogramma kerncijfers moeten worden geleverd, zodat de raad kan beoordelen wat voor het geld wordt gedaan. Zolang de toezeggingen daarover niet worden ingevuld, zullen wij het vragen daarnaar blijven volhouden. Daarnaast hebben wij vorig jaar gepleit voor een controlefunctie, zodat niet alleen bekeken kan worden of wij ergens financieel binnen de begroting blijven, maar ook of voor het gevoteerde geld het maximale wordt bereikt.

Evaluaties worden vaak toegezegd, maar bijna nooit worden die uitgevoerd, noch worden vooraf de criteria vastgelegd. Communicatie houdt niet op na het begin van een film, integendeel, maar loopt door tot en met de aftiteling.

Communicatie moet ook naar buiten toe, Enkhuizen op de kaart zetten. Zo hebben wij Enkhuizen gemist in de lobby van West-Friese gemeenten die via de pers proberen meer aandacht te krijgen voor het herstel van de vele monumenten. Nog een voorbeeld: d66 maakt zich druk over het openbaar vervoer. Wij hebben in voorgaande jaren gesproken over de verbinding met Stavoren en gepleit voor een cirkelbus in Enkhuizen. In het collegeprogramma staat dat alle openbare gebouwen met openbaar vervoer bereikbaar zouden moeten zijn, maar zelfs een discussie daarover en de keuzes die wij als gemeente kunnen maken is nog niet aan de orde geweest. Levensader voor de gemeente Enkhuizen is de treinverbinding naar Amsterdam en groot was dan ook onze verbazing dat wij niet werden genoemd in de lobby van Hoorn, Alkmaar en Den Helder die vechten voor een goede verbinding met de randstad. Communicatie met de buitenwereld.

De begroting of hoe gewillig is het papier.

De plannen die het college heeft ontwikkeld, hebben in grote lijnen onze instemming. Daarbij hebben wij het tevreden gevoel dat het muntje soms traag, maar uiteindelijk zeker valt. Tijdens de vorige algemene beschouwingen hebben wij gepleit voor het teruggeven van de Zalmsnip en het verhogen van de ozb. Door een vergelijking van appels met peren, of in dit geval procenten ozb en centen Zalmsnip wordt een compleet vertekend beeld gegeven. De huidige verhoging van de ozb met 13 % en het teruggeven van de Zalmsnip houdt in dat alleen mensen met een huis van meer dan f 350.000,-- huidige marktwaarde iets moeten bijbetalen. Voor een eigenaar met een villa van f 1 miljoen betekent één en ander nog geen f 300,-- meer op jaarbasis. Volgens onze berekening zal geen enkele huurder door deze maatregel meer behoeven te betalen en dat is nou precies de bedoeling van de Zalmsnip. Het blijft voor ons dan ook onbegrijpelijk dat de fracties van de vvd, de pvda en vl/gl zich vorig jaar daarover niet in positieve zin hebben uitgesproken. Gelukkig steunen die fracties, naar ik heb vernomen, nu het collegevoorstel wel.

Een ander muntje dat is gevallen, betreft de coördinatie van de peuterspeelzaal. Het is goed dat dit alsnog van de grond komt, zij het wat ons betreft een jaar te laat.

Jammer is dat met betrekking tot de begroting volhard wordt in een merkwaardig tweesporen beleid. In de begroting worden de uitgaven pas opgenomen wanneer werkelijk tot een krediet besloten is, maar de inkomsten worden reeds ingeboekt als alleen nog maar het idee is geboren. Opnieuw zal de gemeente naar de inschatting van d66 zeker een jaar inkomsten van de vermakelijkhedenretributie mislopen, want de vrijwillige bijdrage lijkt nog niet veel dichterbij te zijn gekomen. De inning door middel van een verordening is nog niet geregeld, laat staan dat de partijen uitgeprocedeerd zijn over de rechtmatigheid daarvan. Wij twijfelen niet aan de gedachte achter deze belasting, maar de huid moet niet worden verkocht voordat de beer is geschoten.

De dekking die nu wordt voorgesteld, kan in grote lijnen op onze steun rekenen. Wij zitten wel in onze maag met de vorig jaar aangenomen motie die bepaalt dat de ozb in deze raadsperiode niet meer mag worden aangepast. De voorliggende begroting is immers niet sluitend en de inkomsten zijn onzeker. U geeft zelf aan dat eigenlijk meer nodig is, dat het opeten van de reserves met uiterste voorzichtigheid moet gebeuren en dat zelfs dan de meerjarenbegroting niet erg rooskleurig is. De door mij zojuist geschetste minimale lastenverhoging voor de modale burger betekent dat een gewone trendmatige ozb-verhoging haalbaar is en zou kunnen meehelpen om de tekorten te dekken.

Een enkele bijzondere post in de voorliggende gemeentebegroting willen wij apart noemen. Al heel veel jaren wordt opgemerkt dat met de bestemmingsplannen eigenlijk een inhaalslag moet worden gemaakt, maar wij zien daarin niet veel vordering. De fractie van d66 stelt u voor om de percentageregeling beeldende kunst uit de begroting te schrappen en pas op te nemen in te voteren kredieten en f 50.000,-- uit de post `onderhoud buitenruimte' over te hevelen naar de post `onderhoud bestemmingsplannen'.

In onze oren klinkt nog een dappere uitspraak van wethouder mevrouw de Munnik na. Tijdens de behandeling van de jaarrekening 1998 in de commissie merkte zij op: `Eens maar nooit weer!' In diezelfde bijeenkomst kondigde de wethouder aan dat de begroting geen tekort zou vertonen. Toch presenteert het college nu een gemeentebegroting die niet sluit. De tekorten op deze begroting en de meerjarenbegroting maken dat wij in de komende tijd zeer kritisch tegenover alle geplande uitgaven zullen staan. Ik neem aan dat u hiervoor begrip zult hebben en dat u net zo kritisch naar voorgenomen bestedingen zult kijken. Voorts verwacht ik dat door middel van bewaking van budgetten en controle op effectiviteit en doelmatigheid door u ook werk wordt gemaakt van een zuinig beleid en dat u met ons daarover zult communiceren. Zolang wij niet volledig inzicht in dergelijke zaken krijgen, kunnen wij niet meer dan kritisch volgen en krijgt deze raad veeleer een dualistische instelling dan de bedoelde monistische bestuursvorm.

Ondanks de op de uitvoering van het beleid verwoorde kritiek en ondanks het door ons onderschreven belang van het veranderproces blijft d66 van mening dat alle ambtenaren complimenten verdienen voor hun inzet om de wensen van de gemeenteraad te kunnen realiseren. Ik neem aan dat u deze woorden aan hen wilt communiceren.

Ik dank u voor uw aandacht. Ik verwacht dat uw antwoorden positief zullen zijn en dan komt het wel goed met onze communicatie en met Enkhuizen.

De voorzitter
doet de volgende mededelingen.

fS De vergadering wordt voor een kwartier geschorst, dus tot 21.50 uur.
fS Na de schorsing zullen de collegeleden antwoorden in de volgorde: mevrouw De Munnik, mevrouw Dekker, de heer Knukkel en ten slotte spreker zelf. Elke collegelid zal ongeveer een kwartier nodig hebben, mits het aantal interrupties beperkt blijft. fS Eventuele moties en amendementen graag morgenochtend zo vroeg mogelijk op schrift inleveren, zodat het college zich op de inhoud kan beraden en voor tijdige vermenigvuldigen/verspreiding kan zorgdragen.

Vervolgens schorst spreker de beraadslagingen.

(Schorsing.)

De voorzitter
heropent de beraadslagingen.


4. Beantwoording door burgemeester en wethouders van

de gehouden algemene beschouwingen.

Wethouder mevrouw De Munnik-Blank
(vvd) reageert op de algemene beschouwingen als volgt.

Onroerende-zaakbelastingen.

Alle raadsfracties hebben de ozb aangeroerd. In het collegeprogramma, ongeveer anderhalf jaar geleden geschreven, is duidelijk opgenomen dat voor de broodnodige beleidsruimte het gemeentebestuur de zogenaamde `Zalmsnip', een bedrag van f 100,--, niet kan missen. In de septembercirculaire van het rijk is echter gesteld dat de gemeentebesturen niet vrij over dat bedrag mogen beschikken. Het college heeft naar aanleiding daarvan mogelijkheden gezocht om het daardoor ontstane financiële gat via andere manieren te dichten dan een lastenverzwaring voor de burgers. Helaas is dat niet volledig gelukt, omdat aan bepaalde uitgaven gewoonweg niet valt te ontkomen. Bovendien hebben meerderen geconstateerd dat een inhaalslag dient plaats te vinden en ook die kost geld. Alles afwegende hebben burgemeester en wethouders gekozen voor een ozb-verhoging, maar die gaat niet verder dan het bedrag dat de gemeente anders door middel van de Zalmsnip zou hebben binnengehaald. Met andere woorden: ondanks de ozb-verhoging is in de praktijk niet of nauwelijks sprake van een lastenverzwaring. Om toch alle noodzakelijk uitgaven en investeringen te kunnen doen zijn de reserves aangesproken.

Reserve grondexploitatie Kadijken.

Uit de reserve van Kadijken wordt f 3 miljoen geput en dat is zeker verantwoord. Via de grondexploitatie van Kadijken is in de afgelopen jaren immers meer geld in de gemeentekas gekomen dan eerder is geraamd en nodig is.

Algemene reserve.

Voorts wil het college f 3 miljoen uit de algemene reserve halen. Dat kan alleen indien dat bedrag wordt gebruikt om gedane investeringen vervroegd af te schrijven, want anders wordt ingeteerd. Weliswaar daalt de renteopbrengst van de algemene reserve, maar aan de andere kant valt door de vervroegde afschrijvingen geld vrij. In tegenstelling tot de pvda-fractie wil het college niet meer geld uit de reserve putten, want dan wordt de renteopbrengst te gering om de bekostiging van bepaalde projecten te kunnen dekken.

Subsidies derden.

De cda-fractie vraagt nadrukkelijk aandacht voor de subsidiemogelijkheden die allerlei instanties kennen. Daarvan wordt wel degelijk gebruik gemaakt. In dit verband kan, bijvoorbeeld, aan de Westerkerk worden gedacht. Verder is nog zeer recent f 800.000,-- bij de provincie losgepeuterd voor de realisering van het fietsveilig maken van de route Lindenlaan-Sijbrandsplein. Overigens mag dat project geen jaar worden opgeschoven, want dan vervalt de provinciale bijdrage.

cda / aantasting reserves en oninbare vermakelijkhedenretributie.

Volgens de cda-fractie worden de reserves f 10 miljoen lichter gemaakt, maar dat is onjuist. Zo-even is uitgelegd dat twee maal f 3 miljoen wordt gebruikt. Voor de rsg is echter geen f 4 miljoen maar f 2 miljoen nodig.

Het bedrag dat dit jaar niet door middel van een vermakelijkhedenretributie kon worden binnengehaald, werd inmiddels verrekend. Het college gaat ervan uit dat volgend jaar, hetzij via een vermakelijkhedenretributie hetzij via een toeristenbelasting, wel een bepaald bedrag in de gemeentekas zal vloeien.

De heer Boland
(d66): Wat bedoelt de wethouder met `verrekend'?

Wethouder mevrouw De Munnik-Blank
(vvd): In april of mei is een overzicht van alle plussen en minnen gemaakt. Daarin is de `min' van de vermakelijkhedenretributie door een aantal `plussen' gedekt. Desgewenst zal dat overzicht vóór morgenavond worden uitgereikt.

De heer Boland
(d66): Graag, want in de commissie is een heel ander verhaal verteld!

De heer Bode
(pvda): In haar antwoord doet mevrouw De Munnik voorkomen alsof de pvda-fractie heeft voorgesteld f 2 miljoen extra uit de algemene reserve te halen, maar dat bedrag wil de fractie ten laste van de grondexploitatie Kadijken brengen.

Wethouder mevrouw De Munnik-Blank
(vvd): Kennelijk is sprake van een miscommunicatie. De totale reserve voor Kadijken omvat f 6 miljoen. Daarvan wil het college f 3 miljoen gebruiken. Als het de pvda-voorstel wordt gevolg, blijft slechts een reserve van f 1 miljoen over en dat bedrag is voor een dergelijk groot, nog niet afgerond project echt te klein.

Rioolheffing, rekeningcommissie en apparaatskosten.

Over deze onderwerpen moeten burgemeester en wethouders zich eerst beraden, voordat collegestandpunten kunnen worden ingenomen die in de commissie ter discussie zullen worden gesteld.

Overigens is niet duidelijk of de rpf/sgp-fractie uitsluitend op de apparaatskosten heeft gedoeld die met de begraafplaats samenhangen.

De heer De Geus
(rpf/sgp): Ja, omdat die volgens de rpf/sgp-fractie niet goed worden toegerekend. Vandaar het verzoek dat nog eens door de genoemde personen helder te laten uitleggen.

Wethouder mevrouw De Munnik-Blank
(vvd): Duidelijk.

Vermakelijkhedenretributie, toeristenbelasting en convenants.

Vorig jaar werd voorgesteld een vermakelijkhedenretributie in te voeren, maar de raad gaf de voorkeur aan het sluiten van convenants, in dit geval met het Zuiderzeemuseum en Sprookjeswonderland. Ondanks verwoede pogingen is het college er niet in geslaagd met het zzm tot een convenant te komen. De gesprekken daarover zijn dan ook afgebroken. Toch willen burgemeester en wethouders de in de begroting geraamde bijdragen van de toeristen op de één of andere manier innen. Vandaar dat naar het middel `toeristenbelasting' is gekeken. Vorig jaar is de nachttoeristenbelasting omgezet in een dagtoeristenbelasting. In de komende commissievergadering zal worden voorgesteld die belasting zodanig aan te passen dat de gemeente via die weg ook daadwerkelijk inkomsten verkrijgt; helaas kan dat op dit moment niet voor 100 % worden gegarandeerd. De belasting zal niet op het zzm-toegangskaartje drukken, maar via het zogenaamde `bootmodel' worden geheven. Zodoende wordt feitelijk het bezoek aan Enkhuizen belast in plaats van het museum. Deze manier is gekozen omdat een vermakelijkhedenretributie als bezwaar heeft dat de gemeente er iets, bijvoorbeeld een dienst, tegenover moet stellen.

De heer Wiersma
(cda): Een belasting via het bootmodel kan wellicht tot de mogelijkheden behoren, maar dan rijst de vraag hoe de bezoekers van Sprookjeswonderland kunnen worden belast.

De heer Hart
(eb): Uit het antwoord van de wethouder kan worden opgemaakt dat alleen problemen met het Zuiderzeemuseum bestaan. Is met Sprookjeswonderland wel een convenant gesloten?

Wethouder mevrouw De Munnik-Blank
(vvd): In het overleg met Sprookjeswonderland is gebleken dat van die zijde in principe geen bezwaar tegen het sluiten van een convenant met gemeente is te verwachten, mits ook het zzm een bijdrage levert. Op zich is dat een volkomen logisch standpunt; als onderneming A weigert te betalen, mag niet worden verwacht dat onderneming B vrijwillig geld in de gemeentekas stort! Welnu, als de bezoekers van het zzm publiekrechtelijk worden belast - toeristenbelasting -, zal een privaatrechtelijke overeenkomst - convenant - met Sprookjeswonderland mogelijk zijn.

De heer De Geus
(rpf/sgp): In het convenant zal Sprookjeswonderland ongetwijfeld willen vastleggen dat pas wordt betaald wanneer het zzm, op welke manier dan ook, eveneens over de brug komt. Dit zal tot gevolg hebben dat komend jaar geen rooie cent uit die hoek binnenkomt, omdat het museum geen medewerking verleent, integendeel, en dus ook Sprookjeswonderland niets afdraagt.

Wethouder mevrouw De Munnik-Blank
(vvd): Wie tegen een belasting bezwaar maakt, moet eerst betalen en kan vervolgens proberen het belastingbedrag geheel of gedeeltelijk terug te krijgen. Deze regel geldt ook voor de toeristenbelasting.

Enkhuizer Belang.

Spreekster had sterk de indruk dat de heer Hart de eb-beschouwing van vorig jaar voorlas. Opnieuw is veel kritiek geuit, maar zijn geen mogelijke oplossingen en/of alternatieven aangereikt. Zo wordt goed besturen wel heel erg moeilijk.

De heer Hart
(eb): Een flauwe opmerking! Als mevrouw De Munnik de genoemde algemene beschouwingen naast elkaar legt, zal zij tot een geheel andere conclusie moeten komen. Overigens voelt de fractie van Enkhuizer Belang zich niet geroepen om allerlei oplossingen en alternatieven te verzinnen, want het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het feit dat het gemeentelijke schip zinkende is!

Wethouder mevrouw De Munnik-Blank
(vvd): Raad en college zijn gezamenlijk verantwoordelijk.

Ook over het onderdeel `verkeer' moeten enkele opmerkingen worden gemaakt.

Westerstraat.

Aan het adres van de vl/gl-fractie kan worden gemeld dat in december paaltjes in de Westerstraat zullen worden geplaatst. De brieven daarover zijn al aan de betrokken ondernemers verstuurd.

Autoloze zondag.

Het college heeft het idee `autoloze zondag' om meerdere redenen niet omarmd.

I
Via een brief werd gepoogd steun voor dat initiatief te vinden, maar uiteindelijk bleek geen sprake te zijn van een landelijke autoloze zondag.
I
Meedoen zou betekenen dat een vorm van schijnveiligheid werd gecreëerd.
I
De actie zou een zwaar beslag op de capaciteit van zowel de politie als de gemeente leggen.
I
Veel winkels en bedrijven zijn in het seizoen ook `s zondags open. Aangezien de autoloze zondag in het seizoen viel, zouden die ondernemingen minder goed of nauwelijks bereikbaar zijn.

Westeinde.

De effecten van de aldaar genomen maatregelen zullen een aantal keren worden gemeten om een goed beeld van de resultaten te kunnen krijgen.

Tot slot.

Spreekster benut deze gelegenheid dank uit te spreken aan allen die positieve reacties hebben gegeven op allerlei verkeersplannen en
-maatregelen. In het afgelopen jaar hebben veel goede contacten met burgers en instanties plaatsgevonden.

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda) antwoordt als volgt.

De fractie van de vvd sprak in haar algemene beschouwing nogal nadrukkelijk over de `harde' infrastructuur. Het lijkt daarom goed met de `zachte' infrastructuur, welzijn, te beginnen!

Coördinatie peuterspeelzaalwerk/kinderdagverblijf.

De pvda-fractie wil meer geld voor bepaalde maatschappelijke organisaties vrijmaken om die in de gelegenheid te stellen de gemaakte cao-afspraken probleemloos te kunnen nakomen. In de collegevoorstellen is dat niet het geval met als gevolg dat, bijvoorbeeld, het peuterspeelzaalwerk indirect met een (efficiency)korting wordt opgezadeld. Verwacht mag worden dat het peuterspeelzaalwerk die korting door middel van een hogere ouderbijdrage zal compenseren.

In de richting van de vl/gl-fractie kan worden geantwoord dat het onderzoek naar de ouderbijdragen niet naar de onderste bureaulade is verbannen, integendeel. In de raadscommissie w/ro is een bestuursopdracht terzake aan de orde geweest en bovendien is, als onderdeel van het onderzoek, een enquête gehouden. Momenteel worden de resultaten daarvan verwerkt. Naar verwachting zullen de eindconclusies in december of januari aan de commissie kunnen worden voorgelegd.

Het verschil tussen de hogere cao-lonen - een stijging van 6 % - en de in de begroting voorziene compensatie - 2 % subsidieverhoging - bedraagt in geld uitgedrukt f 15.000,--. Daarnaast is een bedrag van f 50.000,-- opgevoerd, bedoeld om gestalte te kunnen geven aan de managementfuncties bij het samengevoegde
peuterspeelzaalwerk/kinderdagverblijf. Naar de mening van het college zal die post structureel moeten zijn, omdat vrijwel zeker is dat die niet door een verhoging van de ouderbijdrage kan worden opgevangen. Hetgeen de pvda-fractie ten aanzien van dit onderdeel heeft voorgesteld oogt dan ook sympathiek.

De heer Wiersma
(cda): Indertijd werd toch afgesproken dat na een bepaalde termijn zou worden beoordeeld of het bedrag van f 50.000,-- al dan niet een structureel karakter diende te hebben. Heeft het college inmiddels al besloten die post als `structureel' aan te merken?

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): Nee, maar als aan het peuterspeelzaalwerk/kinderdagverblijf de kwalificatie `basisvoorziening met een professionele begeleiding' mag worden gegeven, is daaraan eigenlijk niet te ontkomen, zeker niet nu het kinderdagverblijf met 27 plaatsen wordt uitgebreid.

De heer Wiersma
(cda): Komt deze zaak nog op de agenda?

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): Ja.

Beheer gemeentelijke kunstcollectie Stichting `De Twee Wezen'.

Ten aanzien van dit punt is sprake van een betreurenswaardige omissie. In de tekst van het raadsvoorstel staat duidelijk dat het in 1997 ingezette beleid zal worden gecontinueerd, maar vervolgens is dat niet in het financiële overzicht tot uitdrukking gebracht. Dat zal alsnog moeten gebeuren, tenzij de raad anders besluit. In dat geval bestaat het gevaar dat de stichting de gemeentelijke kunstcollectie niet langer wil beheren.

Kerncijfers.

De d66-fractie vraagt in verband met de begroting en het subsidieprogramma wederom naar kerncijfers. Dit jaar is aan alle gesubsidieerde instellingen in Enkhuizen een formulier gestuurd waarop vragen voorkomen zoals:

¨
Hoeveel leden/mensen heeft/bereikt de organisatie? ¨
Wat is de kernactiviteit?
¨
Wat wordt met de gemeentelijke subsidie gedaan en voor wie?

Hopelijk zullen al die vragen zo goed mogelijk worden beantwoord, zodat de fractie van d66 daarmee iets kan doen.

De Witte Duif / rsg-dependance.

Het standpunt dat de cda-fractie over De Witte Duif en de rsg-dependance heeft verwoord is op zich best begrijpelijk, maar ook die fractie moet weten dat inmiddels de besluitvorming heeft plaatsgevonden; in dit verband kan aan onder andere de accommodatienota worden gedacht. Met andere woorden: feitelijk wil die fractie een gelopen koers overdoen.

De heer Wiersma
(cda): Ja, omdat indertijd niet bekend was dat de aanpak van het gebouw aan de Meeuwenlaan circa f 7 miljoen zou kosten.

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): De cda-fractie vergist zich een miljoen of wat.

De heer Wiersma
(cda): Morgen zal de brief van de gemeente worden overgelegd waaruit blijkt dat de bouw/verbouw een bedrag in die orde van grootte vergt.

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): Prima.

Overleg ouderenbonden.

De seniorenraad is opgeheven. Aangezien de Stichting Welzijn Enkhuizen primair wordt gesubsidieerd vanwege het gecoördineerd ouderenwerk is aan die instelling gevraagd het overleg te intensiveren. Bovendien bestaat tussen de gemeentelijke afdelingen welzijn en ruimtelijke ordening een zogenaamd `ouderenoverleg'. In het contact met de ouderenbonden is naar voren gebracht dat jaarlijks enkele thema's zullen worden besproken, die kunnen overigens ook door de bonden worden aangedragen. De ouderenbonden zullen daarover vooraf met hun achterban praten, zodat tijdens de themabesprekingen gefundeerde adviezen van die kant mogen worden verwacht. Het college hoopt dat op deze manier inhoudelijke gedachtewisselingen zullen plaatsvinden.

Stand van zaken Vijzelstraat.

Volgens de planning zal de bouwvergunning in week 51 kunnen worden verleend. Het duurt inderdaad lang, maar toch moet worden vastgesteld dat de firma Laurus tot nu toe de deadlines in acht heeft genomen. Momenteel wordt nog gekeken naar de mogelijkheid ondergrondse glasbakken te plaatsen en uitgezocht hoe het parkeerterrein efficiënt kan worden ingedeeld.

De heer Wiersma
(cda): Wanneer vindt de grondoverdracht plaats en wordt met de bouw begonnen?

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): In het contract staat een bepaling die aangeeft dat na de verlening van de bouwvergunning binnen een bepaalde termijn daadwerkelijk met de bouw moet worden gestart. Op dat moment zal de grond vanzelfsprekend zijn overgedragen.

Stand van zaken `Oksel'.

Zoals bekend wordt met de zogenaamde `Oksel' de aan de Flevolaan gelegen locatie tegenover Solvay Draka / PolvaPipeLife bedoeld. Het plan voor die plek loopt al zes à zeven jaar en is inmiddels meermaals in commissie en raad aan de orde geweest. Het gemeentebestuur heeft indertijd onder andere het uitgangspunt geaccepteerd dat aldaar een hotel zal komen dat het karakter van een `landmark' - in dit geval een hoog gebouw - zal hebben.

De heer Hart
(eb): Wie heeft de uitgangspunten vastgesteld?

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): De raad.

De heer Dol
(vl/gl): In ieder geval is in de commissie over een hoog gebouw gesproken, maar of de raad dat ooit heeft bekrachtigd mag worden betwijfeld.

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): Wordt opgezocht. Hoe dan ook, verwacht wordt dat in het komende jaar met de planuitwerking zal worden gestart. De realisering van de plannen is, uiteraard, afhankelijk van de te volgen planologische procedures.

Bestemmingsplannen.

Verheugend dat de bestemmingsplannen in alle beschouwingen veel aandacht hebben gekregen. Weliswaar wordt met betrekking tot de actualisering van bestemmingsplannen een inhaalslag gemaakt, maar dat traject is lang. Het pvda-voorstel, kan op warme steun rekenen, mede omdat op die manier in veel mindere mate naar de artikel 19-procedure behoeft te worden gegrepen. Bovendien wordt de kans op planschadeclaims, waarvoor de rpf/sgp-fractie bevreesd is, kleiner. Overigens hoort het college graag wat andere gemeenten op dit gebied hebben geregeld, want voor zover de afdeling kan nagaan bestaan vrijwel geen mogelijkheden om dergelijke kosten te verhalen.

De heer De Geus
(rpf/sgp): Morgen zal worden aangegeven welke gemeenten een methode hebben gevonden om planschadeclaims uit te sluiten.

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): Graag.

De heer Boland
(d66): Fijn dat de wethouder het pvda-voorstel een warm hart toedraagt, maar niet duidelijk is in hoeverre dat in praktijk zal worden gebracht.

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): De fractie van de pvda meent dat gedurende vier jaar jaarlijks f 200.000,-- moet worden uitgetrokken om bestemmingsplannen versneld te actualiseren. Dat bedrag zou, analoog aan de planschadekosten, ten laste van het grondbedrijf moeten komen.

Wildgroei woningbouw landelijk gebied.

De wildgroei die de vl/gl-fractie signaleert, is bij spreekster onbekend. In deze regio functioneert de rvc die redelijk goed in de gaten houdt of gemeenten niet veel meer bouwen dan volgens de toegewezen woningbouwcontingenten is geoorloofd.

Verkoop goedkope huurwoningen.

De fractie van Verenigd Links/GroenLinks stelt voorts dat buiten de vesting een schrikbarende verkoop van goedkope huurwoningen plaatsvindt. In 1998 meldde de woningbouwvereniging de toen nog voorgenomen verkopen bij de gemeente aan. Het college toetste dat voornemen aan het convenant en concludeerde dat de verkopen in meerderheid daarmee niet strijdig zouden zijn. Die conclusie werd ter kennis gebracht van de raadscommissie w/ro, en wel via de leesmappen van 15 februari en 22 maart. In Enkhuizen ligt het contingent goedkope huurwoningen, ook na de verkoop van de aangeduide woningen, nog steeds ruimschoots boven de norm.

Toerisme / Boerenhoek.

De pvda-fractie vraagt voor de Boerenhoek een integrale visie te formuleren, waarin niet alleen het wonen centraal staat, maar ook aandacht wordt geschonken aan de mogelijke recreatieve/toeristische functie van dat stadsdeel. Spreekster ziet het als een uitdaging vanuit de invalshoeken `ruimtelijke ordening', `recreatie' en `toerisme' te trachten tot een visie te komen die meer inhoudt dan uitsluitend een aantal randvoorwaarden.

Camping.

De fracties van het cda en de pvda-fractie dringen met betrekking tot camping op kostendekkend tarieven aan. De gemeente kan het zich niet permitteren een bedrag van, pakweg f 2 miljoen te investeren om een volwaardige camping te realiseren. Dit heeft als consequentie dat het niveau van de tarieven dienovereenkomstig dient te zijn.

rez
.

Al enige tijd overleggen het sow en de gemeente Enkhuizen over een plan voor het recreatieoord. Alhoewel het plan de instemming van beide partijen verkreeg, gaf het sow `niet thuis' toen de vraag aan der orde kwam wie het zou moeten uitvoeren en wanneer. De regio bleek niet over de nodige financiën te beschikken. Binnenkort zal de financiële vertaling van het plan op papier worden gezet en zal blijken wat het sow al dan niet voor zijn rekening wil nemen. Geprobeerd zal worden het restant van de kosten bij andere instanties los te weken, bijvoorbeeld de provincie, want die heeft Enkhuizen als toeristisch speerpunt aangewezen.

Verordening vvv-heffing.

In Lelystad wordt per inwoner een bedrag beschikbaar gesteld om de plaatselijke vvv in leven te houden. Aan deze raadstafel overheerst echter de mening dat de bevolking van Enkhuizen al genoeg betaalt en de voor de vvv benodigde gelden bij de ondernemers moeten worden gehaald. Hoe dat via een verordening gestalte kan krijgen, zoals de cda-fractie voorstelt, is echter onduidelijk. Hopelijk kan de fractie van het cda uitleggen hoe zo'n verordening er moet uitzien.

Wethouder Knukkel
(vl/gl) zal trachten bìnnen de geplande spreektijd te blijven!

pvda en vl/gl / financiële gevolgen kerntakendiscussie.

De mogelijke financiële implicaties van een sociaal statuut casu quo sociaal plan als uitvloeisel van de kerntakendiscussie kunnen moeilijk in kaart worden gebracht. Het mt heeft de opdracht gekregen binnen het huidige personeelsbudget te blijven, want dat is het uitgangspunt. Overigens zullen in het kader van de kerntakendiscussie in de commissievergadering van november en de raadsvergadering van december de al eerder besproken vier pilots aan de orde komen.

grp
.

In een aan de raadsfracties verzonden brief staat dat in 2000 en 2001 de riolering ten laste van de onderhoudsbegroting zal worden geïnspecteerd; in 1998 en 1999 is reeds een aantal foto-inspecties uitgevoerd. In 2001 zal een volledig beeld zijn verkregen op grond waarvan een meerjarenplanning voor het onderhoud van de riolering kan worden gemaakt.

Convenant met ondernemers.

Meerder fracties hebben naar de stand van zaken en het collegestandpunt gevraagd. Eind vorige week is daarover een brief aan de raads- en commissieleden gezonden. In een schrijven van de ondernemers wordt aangedrongen op een snelle uitvoering van de verdere herinrichting. Met het oog daarop zal in de novembervergadering een voorstel worden gedaan dat met name betrekking heeft op de verkeerssituatie op en rond de Pijp.

cda / gemeentewerf.

In haar algemene beschouwing spreekt de cda-fractie over een `luxe uitgevoerde nieuwe gemeentewerf'. Het vorige college van burgemeester en wethouders was unaniem van mening dat ten behoeve van de werf geen bestaand gebouw moest worden aangekocht, maar voor nieuwbouw diende te worden gekozen. Pas geleden is een tweetal projecten geanalyseerd om een referentiekader te hebben. De gemiddelde bouwkosten blijken f 1.500,-- per m2 te bedragen, terwijl voor de nieuwe gemeentewerf een lager bedrag, te weten f 1.250,--, per m2 geldt. Het afwerkingsniveau is sober, dus zeker niet luxe, maar wel doelmatig.

De heer Van Doornik
(cda): De bewuste cda-opmerking is gebaseerd op het feit dat de gemeente weinig geld in kas heeft. Het bouwplan van de werf voorziet in verhuurcapaciteit en het lijkt verstandig aan de hand van de eigen activiteiten tot een bijstelling te komen.

Wethouder Knukkel
(vl/gl): Die formulering is in de cda-beschouwing niet gebruikt, daarin is wel degelijk gezegd dat de gemeentewerf luxe wordt uitgevoerd. Gelet op het referentiekader moet die stelling echter naar het rijk der fabelen worden verwezen.

De heer Wiersma
(cda): Afhankelijk van welk referentiekader men kiest! Iedereen verwijst uiteraard naar het kader dat hem/haar het beste uitkomt. Het woord `luxe' is trouwens door meerdere raadsfracties uitgesproken; volgens die fracties had het best wat minder gekund.

Wethouder Knukkel
(vl/gl): Wat is luxe? Het is weinig zinvol daarover een uitvoerige discussie op touw te zetten. Burgemeester en wethouders menen nog steeds dat voor een sober, doelmatig gebouw is gekozen.

cda / Wilhelminabrug.

Uit de bijdrage van de heer Wiersma wordt niet duidelijk of diens fractie al dan niet geld aan de Wilhelminabrug wil uitgeven.

De heer Wiersma
(cda): De essentie van onze opmerking is dat het college ook in dat geval voor de duurste oplossing heeft gekozen.

Wethouder Knukkel
(vl/gl): Nee, er is gekeken naar langere levensduur en lagere toekomstige onderhoudskosten.

cda / cultuuromslag.

Aan de cultuuromslag, kosten ruim f 400.000,--, liggen vier pijlers ten grondslag, te weten

q
instrumentarium;
q
structuur;
q
cultuur;
q
kerntakendiscussie.

De in verband hiermee gemaakte opmerking over de tweede, niet-gekozen bestuurder is onbegrijpelijk. Wie is dat?

De heer Wiersma
(cda): Die zit naast u!

Wethouder Knukkel
(vl/gl): De hoogste gemeentelijke ambtelijke medewerker is geen bestuurder.

De heer Wiersma
(cda): Als u onze bedoeling maar snapt!

Wethouder Knukkel
(vl/gl): Was alles maar zo eenvoudig!

cda / extra kerstuitkering.

De fractie van de heer Wiersma stelt voor het overschot op de post `bijstand' te bestemmen voor een extra kerstuitkering aan degenen die daarvoor in aanmerking komen. In de afgelopen drie jaar heeft de gemeente in verband met de kerstdagen een extraatje uitgekeerd, maar daaraan is geen ruchtbaarheid gegeven. Volgend jaar zal dat opnieuw gebeuren.

De heer Wiersma
(cda): Het extraatje bedroeg f 50,--. Naar de mening van de cda-fractie had dat best wat royaler gekund.

Wethouder Knukkel
(vl/gl): Elke fractie kan voorstellen doen, mits daarbij ook de financiële dekking wordt aangegeven.

vl/gl / overleg coa.

Met het coa worden regelmatig gesprekken gevoerd. Die hebben nog niet tot een bepaald verzoek geleid. Het college zal een eventueel verzoek positief tegemoet treden.

vl/gl / gescheiden huisvuilinzameling.

Het gescheiden inzamelen van huisvuil is, vooral in de (oude) binnensteden, een landelijk probleem. Alle ontwikkelingen op dit gebied worden nauwlettend gevolgd, maar een bevredigende oplossing is, jammer genoeg, tot nu toe niet naar voren gekomen, ook niet van de zijde van het caw. Overigens heeft de milieuadviesgroep positief geadviseerd over de uitgangspunten waarop het caw zich momenteel oriënteert.

vl/gl / autoloze zondag.

Het vl/gl-voorstel mee te doen aan een landelijke autoloze zondag zal aan de milieuadviescommissie worden voorgelegd.

vl/gl / cwi.

De heer Dol heeft in diens algemene beschouwing bepleit ervoor te zorgen dat geen beleidsmatige zaken aan het cwi worden overgedragen. Helaas heeft een gemeentebestuur daarover niets te zeggen, want in dezen bepaalt de minister het beleid. Spreker vreest dat een groot aantal zaken, waaronder beleidsmatige, in de komende jaren bij het cwi zullen terechtkomen. Desondanks zal daar waar mogelijk worden getracht beleidszaken bij de gemeenten te laten.

vl/gl / vernieuwing minimabrochure.

In het overleg met de sociale dienst zal worden bekeken of en, zo ja, hoe de bedoelde brochure het beste kan worden aangepast. Daarbij zal met name het onderdeel `kwijtscheldingsbeleid' extra aandacht krijgen.

rpf/sgp / reclame-uitingen Westerstraat.

De reclame-uitingen vormen een onderdeel van het convenant met de ondernemers. Het is de bedoeling tot een sanering te komen. De uitgangspunten daarvoor heeft het college al geaccordeerd. Thans wordt overleg met de ondernemers gevoerd. Zodra dat is afgerond, zal de raad stukken over deze kwestie krijgen.

rpf/sgp / openbare toiletten.

Burgemeester en wethouders zijn voornemens op korte termijn betere verwijzingen naar de bestaande openbare toiletten, vooral onder de bruggen, te laten aanbrengen. Momenteel wordt nog met de gemeente Amsterdam onderhandeld over de aanschaf van historische 'plaskrullen'.

Fietspad Andijk-Enkhuizen.

Het fietspad is niet afgewerkt, zo ontbreken hekwerken enzovoort, en ook de kwaliteit laat te wensen over. De firma Kramer die hiervoor de verantwoordelijkheid draagt, is echter failliet. Gelet op de gebreken besloot het college de betaling ad f 352.000,--, die in augustus jongstleden had moeten worden overgemaakt, in te houden. Inmiddels hebben de gemeenten Andijk en Enkhuizen een advocaat in de arm genomen en de curator gevraagd het werk te herstellen casu quo af te ronden. Zodra dat is gebeurd, zal tot betaling worden overgegaan.

vvd / fietsenstalling en sanitaire voorzieningen Oosterhaven.

Een drietal mogelijke locaties is bekeken.

F
Realisering van één en ander op het plankier bleek onmogelijk. F
Ook een bij het zzm in gebruik zijnd terrein komt niet in aanmerking.
F
Het college hoopt nog in deze maand, november, een raadsvoorstel te kunnen doen dat voorziet in het aanbrengen van sanitaire voorzieningen in de zwarte loods, gesteld dat de raad bereid is die aan te kopen.

vvd en cda / afstemming portefeuilles verkeer en openbare werken .

Beide portefeuillehouders zorgen ervoor dat een goede afstemming plaatsvindt. Het aangeduide voetpad moest nodig opnieuw worden bestraat, omdat het voor voetgangers gevaar opleverde. Het pad maakt echter geen deel uit van het gebied dat zal worden heringericht. Vandaar dat er bewust voor is gekozen het voetpad conform de planning op te knappen.

De heer Wiersma
(cda): Dat was wel duidelijk. Afgewacht moet worden hoe de afstemming in de praktijk verloopt.

Wethouder Knukkel
(vl/gl): Tot slot.

d66 / uitbreiding stadskantoor.

Eén van de niet uitgesproken vragen in de schriftelijke d66-bijdrage luidt of wordt overwogen het stadskantoor uit te breiden. Naar aanleiding hiervan is het goed erop te wijzen dat één van de uitgangspunten van dit college is een centralisatie van de gemeentelijke huisvesting tot stand te brengen, en wel in deze zittingsperiode. Op dit moment kan evenwel niet worden aangegeven op welke wijze dat het beste kan geschieden.

De heer Van Doornik
(cda): Verbazingwekkend dat de heer Knukkel niet reageert op de uitspraak van de vvd-fractie dat in het verleden een `financieel instortbeleid' is gevoerd.

Wethouder Knukkel
(vl/gl): De verbazing is wederzijds! Ook en met name de heer Van Doornik zou op die uitspraak kunnen reageren.

De heer Wiersma
(cda): Komt morgen.

De voorzitter
hoopt dat hij zijn beantwoording te 23.05 uur kan afsluiten, dus iets na het afgesproken tijdstip waarop de vergadering volgens de agenda zal worden gesloten.

De heer Hart
(eb) maakt daar bezwaar tegen.

De voorzitter
constateert hierna dat een ruime meerderheid het bezwaar van de heer Hart niet steunt.

d66 / gekozen burgemeester.

De wens van de d66-fractie kan worden onderschreven, maar dan rijst wel de vraag welke consequenties daaraan voor het gemeentelijk bestuur kleven. Een burgemeester gekozen door hetzij de bevolking hetzij de raad betekent immers dat op gemeentelijk niveau een geheel ander bestuursstelsel wordt geïntroduceerd en daarover wordt nooit iets gezegd.

Naar aanleiding van het vorige punt is het goed op te merken dat spreker in 2000 aan het laatste jaar van diens zesjarige ambtsperiode begint. Het is gebruikelijk dat de raad dan adviseert over een mogelijke herbenoeming. Alvorens de commissaris van de koningin zich met de procedure bemoeit, zal spreker samen met de gemeentesecretaris de fractievoorzitters vragen zich uit te spreken.

d66 / bestuurlijke organisatie.

De fractie van d66 wil zich in een vroegtijdig stadium in de discussie over de bestuurlijke (re)organisatie kunnen mengen. Dat kan, want de discussies die hier en daar plaatsvinden, zullen nog wel enige tijd in beslag nemen.

%
Onlangs is de gemeente Wester-Koggenland en onderzoek naar de verhouding met haar buurgemeenten gestart.
%
De positie van Hoorn als centrumgemeente is nog niet uitgekristalliseerd, omdat de omliggende gemeenten naar allerlei combinaties zoeken met als gevolg dat de gemeente Hoorn dreigt over te blijven.
%
Het voorgaande geldt ook voor Medemblik.
%
De gemeenten Stede Broec en Enkhuizen hebben reeds de afspraak gemaakt `samen uit, samen thuis'.
%
Enigszins verbazingwekkend is dat Drechterland wel iets moois met Stede Broec wil, maar ten aanzien van Enkhuizen grote aarzelingen heeft.
%
Verder is nog volstrekt niet helder welke opstelling het provinciaal bestuur zal kiezen.

Al met al mag veilig worden aangenomen dat de huidige situatie voorlopig nog geen verandering zal ondergaan.

De heer Boland
(d66): Betekent deze reactie dat Enkhuizen wacht totdat de discussies in de andere sow-gemeenten zijn uitgewoed of stelt deze gemeente zich actief op?

De voorzitter
: Het college neemt geen afwachtende houding aan, integendeel. Volgende week zullen de gemeenten Drechterland, Venhuizen, Stede Broec en Enkhuizen in een gesprek aangeven hoe die tegen de bestuurlijke situatie aankijken. Hopelijk zal ook Andijk bij het overleg aanschuiven. Naar verwachting zullen de resultaten daarvan medio januari kunnen worden gerapporteerd. Afhankelijk van de rapportage zal de raad in januari/februari een (eerste) standpunt kunnen bepalen. Dat is nog ruim vóór de afronding van het totale beeld, in dit geval het moment - eind voorjaar/begin zomer 2000 - waarop duidelijk is wat Hoorn, Wester-Koggenland en Medemblik verkiezen.

pvda / bestuurlijke samenwerking.

Met name de pvda-fractie wees op de mogelijkheid ambtelijke afdelingen te integreren. De gemeentesecretaris en diens collega's zijn vooruitlopend op of in plaats van een eventuele bestuurlijke reorganisatie bezig te onderzoeken of en, zo ja, hoe personeel kan worden uitgeleend, knelpunten kunnen worden opgelost en zaken moeten worden afgestemd.

sow.

In het kader van de bestuurlijke reorganisatie mag niet worden vergeten dat in het sow het uitgangspunt `opheffing' aan de orde is. Ook daarover zal in december/januari in deze raad kunnen worden gediscussieerd.

vvd / afspraak Stede Broec.

Het college heeft niet de behoefte de met Stede Broec gemaakte afspraak - geen initiatieven ontplooien voordat een onderlinge afstemming heeft plaatsgevonden - schriftelijk te bevestigen, integendeel, een signaal in die richting kan verkeerd worden opgevat en de goede verhoudingen onnodig schaden.

cda / monumentenzorg en stadsvernieuwing.

De fractie van het cda roept wederom dat het geld daar moet worden gehaald waar het aanwezig is, te weten Brussel, Den Haag en Haarlem. Het is niet realistisch te proberen in Brussel subsidies ten behoeve van monumentenrestauraties te krijgen. In dezen is veeleer de provincie Noord-Holland het aangewezen adres en dat wordt dan ook regelmatig met een bezoek vereerd! Op dit moment is ambtelijk een zogenaamde `finh'-aanvraag in de maak die een goede kans van slagen heeft. Ook bij het rijk wordt om financiële steun aangeklopt, men denke aan de f 4,5 miljoen van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

rpf/sgp / uitnodiging Kamercommissie.

De suggestie van de rpf/sgp-fractie de Kamercommissie uit te nodigen zich in Enkhuizen persoonlijk op de hoogte te stellen van de problematiek op het gebied van stadsvernieuwing en monumentenzorg zal zeker op haalbaarheid worden onderzocht.

d66 / lobby West-Friese gemeenten.

De opmerking over de lobby van West-Friese gemeenten, ontgaat spreker. De stadsvernieuwingsgemeenten, vooral de 36 `rechtstreekse monumentengemeenten', hebben evenals Enkhuizen in het kader van de herverdeling van de brrm-gelden regelmatig de alarmklok geluid. Wat zou nog meer moeten worden gedaan?

Stadsvernieuwingsgelden.

Meerdere fracties hebben zorg uitgesproken over de teruglopende stadsvernieuwingsgelden. Zowel vorig jaar als dit jaar zijn uit de algemene middelen gelden voor stadsvernieuwing vrijgemaakt, maar daaraan zijn grenzen. Het is de bedoeling in de reguliere novembervergadering over alle aspecten daarvan te discussiëren en tot een investeringsbudget `stedelijke vernieuwing' te kunnen komen. Dat lijkt ook een goed moment om in de richting van andere overheden nog eens krachtig aan de alarmbel te trekken.

Politiezorg.

In de afgelopen jaren was de politie niet aanwezig bij horecagelegenheden en rond de havens op de uren dat daartoe zeker aanleiding bestond; dat leidde tot de inschakeling van een beveiligingsfirma. Terecht meent de cda-fractie dat de kosten daarvan volledig door de direct betrokkenen dienen te worden gedragen. Het college heeft er vooralsnog voor gekozen de kosten gedeeltelijk te dekken door middel van toeristenbelasting, liggelden, bijdrage van de horecaondernemingen en het restant, ongeveer 25 %, uit de algemene middelen te putten. De vl/gl-fractie stelt dat van de vrijwillige bijdrage van de horeca niets is terechtgekomen en dat is inderdaad teleurstellend. Momenteel is dan ook een aanpassing van de Legesverordening in de maak - het betreffende voorstel zal in december worden aangeboden - die ertoe moet leiden dat de vrijwillige bijdrage anderszins wordt binnengehaald. Hopelijk zullen een effectiever, gebiedsverantwoordelijk opereren van de politie en het beschikbaar komen van meer politiecapaciteit kunnen resulteren in minder particuliere bewaking. Wellicht kan dan de gemeentelijke bijdrage vervallen.

Complimenten.

De complimenten in de richting van de politiechef en diens mensen zullen worden overgebracht. Ook de brandweer zal niet worden vergeten. De `slangenaffaire' heeft aangetoond dat, indien noodzakelijk, een goede afstemming van activiteiten en samenwerking tussen de beide diensten plaatsvindt.

Hulpverleningswagen brandweer.

Spreker kan slechts naar de ambtelijke adviezen ter zake verwijzen. In de komende commissievergadering zal deze aangelegenheid aan de orde komen en kan daarover dus nog eens van gedachten worden gewisseld. Tot dat moment is het in ieder geval verstandig de hulpverleningswagen op de lijst te handhaven.

rpf/sgp / verkeersafwikkeling Schepenwijk.

Ook voor spreker was het teleurstellend dat de zaak net niet op tijd kon worden geklaard. Overigens was ten minste voor een deel sprake van overmacht, waarbij aan de ptt-kabel en het beleid van de provincie moet worden gedacht.

Coffeeshop.

In een via de raadscommissie ab/ez verstuurde brief is de meest recente stand van zaken weergegeven. Op dit moment is de aanschrijving inzake de dwangsom de deur uit. Als die niet wordt voldaan, zal de volgende stap, deurwaarder, worden gezet.

cda / personeelsformatie communicatie.

Op het communicatieve vlak zijn echt geen zeven personeelsleden werkzaam, dat moet een misverstand zijn. Het gaat om ruim één formatieplaats. Waarschijnlijk heeft de cda-fractie alle op het bestuurssecretariaat werkzame mensen opgeteld.

De heer Wiersma
(cda): Morgen zal het boek worden getoond waarin dat getal staat.

De voorzitter
: Prima.

rpf/sgp / beloften burgemeester.

Zuidertoren
. Geo Delft, een aannemerscombinatie en een projectontwikkelaar hebben in het kader van een jubileum een actie gevoerd om gelden bijeen te krijgen. Het college heeft na lang wikken en wegen besloten níét op voorhand de gevraagde ruim f 1 miljoen, 15 % van de totale restauratiekosten, voor rekening van de gemeente te nemen. Wel heeft spreker toegezegd de bijdrage van het bedrijfsleven te zullen verdubbelen. Mocht als gevolg daarvan het gemeentelijke aandeel rond f 1 miljoen uitkomen, dan is sprake van een luxeprobleem!

Klipperrace
. Dit jaar waren in plaats van 27 opeens 47 grote klippers naar Enkhuizen gekomen. De Drommedaris was onverantwoord vol. Aan de organisatie is gezegd dat volgend jaar een andere oplossing moet worden bedacht, bijvoorbeeld plaatsing van een grote tent. De kosten daarvan zullen voor rekening van de organisatie moeten komen en verder zal het voorgeschreven geluidsniveau in acht dienen te worden genomen.

d66 / opheffing havencommissie.

In de raadscommissie ab/ez is reeds meegedeeld dat de opheffing van de havencommissie niet goed is verlopen. Deze blunder zal in de richting van de ex-leden op een zo kort mogelijke termijn worden gecorrigeerd.

d66 / notitie adviescommissies.

De discussie over deze materie is afgerond. Op 18 mei hebben burgemeester en wethouders het reglement vastgesteld en dat aan de raadscommissie ab/ez overgelegd.

De heer Boland
(d66): Jawel, maar ook is gezegd dat over een aantal werkterreinen nog zal worden nagedacht. Zo is ten aanzien van met name de havencommissie gesuggereerd die op werkgroep niveau verder te laten functioneren. Daarover zou nog iets op papier worden gezet.

De voorzitter
: Na de formele afronding van deze zaak zou per portefeuillehouder worden bekeken waaraan behoefte bestaat. Vervolgens zou de portefeuillehouder daarover met de betrokken commissie afspraken maken. Tegen deze achtergrond is in de commissie ab/ez afgesproken na de opheffing van de havencommissie op een goed moment samen met de diverse besturen te bezien hoe de ontwikkelingen in de havens goed op elkaar kunnen worden afgestemd. Mocht men aan één en ander een vervolg willen geven, dan kan dat in de daarvoor geschikte commissie gebeuren.

pvda / Verordening liggelden.

In november zal de verordening in de commissie worden behandeld. Dan zullen niet alleen de tarieven aan de orde komen, maar ook de regels die voor de schepen van toepassing zijn enzovoort.

De heer Dol
(vl/gl): Ook het probleem van de zogenaamde `ex-Dijkliggers'?

De voorzitter
: Ja, evenals de boxprijzen, wintertarieven, feestverlichting op schepen et cetera.

De heer De Geus
(rpf/sgp): Op twee vragen is nog niet geantwoord.

;
Hoe zit het met de evaluatie inzake het beleid dat tot nu toe met betrekking tot winkelopenstellingen is gevoerd? ;
Wanneer verschijnt de indertijd toegezegde notitie over de 24-uurseconomie?

De voorzitter
: Nagegaan zal worden wanneer voldoende informatie voorhanden is om beide vragen te kunnen beantwoorden.

Vervolgens schorst spreker de beraadslagingen tot dinsdag 2 november 1999, 20.00 uur.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

der gemeente Enkhuizen op 6 december 1999

De secretaris, De voorzitter,

(J.J.J. van Huffelen) (drs. S.P.M. de Vreeze)

Deel: ' Raadsnotulen gemeente Enkhuizen '
Lees ook