Gemeente Enkhuizen

RAADSNOTULEN

Enkhuizen, 7 juni 1999.

Zakelijk verslag van het verhandelde in de openbare vergadering van de raad der gemeente Enkhuizen, gehouden op maandag 7 juni 1999 te 20.00 uur in het stadhuis, Breedstraat 53, 1601 KA Enkhuizen.

Voorzitter: de heer drs. S.P.M. de Vreeze, burgemeester.

Secretaris: de heer J.J.J. van Huffelen, gemeentesecretaris.


1. Opening.

De voorzitter
opent de raadsvergadering en heet allen van harte welkom.

De heer Hart
(eb) doet het ordevoorstel de agendapunten 9 en 10 om te wisselen, omdat het over het Koperwiekplein te nemen besluit strijdig zou kunnen zijn met de toekomstige invulling van de rsg.

De voorzitter
constateert dat een raadsmeerderheid geen bezwaar tegen het ordevoorstel van de heer Hart heeft, zodat dienovereenkomstig zal worden gehandeld.

Vervolgens deelt spreker mede dat hij voor de aanvang van deze vergadering heeft vernomen dat de heer Wiersma een initiatiefvoorstel wil doen. Hij stelt deze daartoe graag in de gelegenheid.

De heer Wiersma
(cda) brengt naar voren dat de wbve momenteel plannen voor het woningcomplex `Patrimonium' ontwikkelt. De fractie van het cda zal daarover graag van gedachten wisselen voordat definitieve besluiten worden genomen. Het is de vraag of dat vanavond dan wel in de eerstvolgende commissievergadering moet gebeuren. In ieder geval moet het gemeentebestuur tijdig aan de wbve laten weten hoe over haar plannen wordt gedacht. De fractie heeft met het oog daarop de volgende motie geformuleerd.

`De gemeenteraad van Enkhuizen,
in vergadering bijeen op maandag 7 juni 1999, stelt vast:


- dat de Woningbouwvereniging Enkhuizen (wbve) overweegt het woongenot in het woningcomplex `Patrimonium' te verbeteren;
- dat om dit te realiseren door de wbve wordt overwogen het complex te slopen en door passende nieuwbouw te vervangen;
- dat woongenot een voorziening is waaraan hoge prioriteit moet worden gegeven;
overweegt:

- dat het complex uiterlijk een fraai voorbeeld is van de sociale woningbouw in een voorgaande periode (in lijn met het Snouck van Loosenpark);

- dat het aanzien van de stad gebaat is bij het behoud van de gevelkarakteristieken van het complex op deze plaats; verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- met de wbve in overleg te treden om vast te stellen hoe en op welke basis de uiterlijke kenmerken van het complex kunnen worden behouden, bij het gelijktijdig realiseren van een woonsituatie volgens de eisen des tijds, waarbij de doelstelling van het complex, namelijk sociale woningbouw (huurgrens), overeind blijft;
- de gemeenteraad zo spoedig mogelijk van het resultaat op de hoogte te brengen;
en gaat over tot de orde van de dag.'

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda) deelt mede dat reeds contact met de Woningbouwvereniging Enkhuizen is opgenomen. In samenspraak met de stedenbouwkundige heeft het college laten weten het op prijs te zullen stellen als het karakter van de betreffende woonbuurt zo veel mogelijk wordt gehandhaafd. Er is in verband met de planontwikkeling afgesproken dat een werkgroep zal worden geformeerd, waarin vertegenwoordigers van wbve, bewoners en gemeente zitting zullen hebben. Desondanks lijkt het haar goed de cda-motie voor de eerstvolgende vergadering van de raadscommissie w/ro te agenderen; zij zal daarvoor zorg dragen.

De heer Van Doornik
(cda) attendeert erop dat volgens de brief, de dato 10 mei 1999, kenmerk js/3625, van de Woningbouwvereniging Enkhuizen in de op te richten bewonerscommissie uitsluitend personen in aanmerking komen die vóór sloop en vervangende nieuwbouw zijn. Een zeer merkwaardige bepaling.

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda) kent het aangeduide schrijven niet.


2. Bepaling volgorde bij hoofdelijke stemming.

De voorzitter
trekt penning nummer 15 uit het mandje, zodat volgens de presentielijst eventuele hoofdelijke stemmingen zullen aanvangen bij de heer De Geus.


3. Verslag van de vergadering van 29 april 1999.

Bladzijde 33.

Mevrouw Dangermond-Hilderink
(vvd) corrigeert haar op pagina 33 weergegeven spreekbeurt als volgt. Na het woord `raadsleden' moet worden ingevoegd `en steunfractieleden'.

Verder wil zij graag vernemen wat het college naar aanleiding van haar verzoek heeft besloten.

De voorzitter
antwoordt dat is besloten vast te houden aan de tot nu toe gevolgde lijn, te weten dat uitsluitend raadsleden de Aantekeningen van burgemeester en wethouders ontvangen. In het fractievoorzittersoverleg kan echter, desgewenst, op dit punt worden terugkomen.

Zonder hoofdelijke stemming wordt, met inachtneming van de aangebrachte correctie, vervolgens het verslag vastgesteld.


4. Ingekomen stukken en mededelingen.

(Voorstel nummer 71, 1999.)


1. Brief, de dato 22 april 1999, van mkb - Enkhuizen over de toepassing van het raadsbesluit omtrent de tarieven voor jaarmarkten.

Burgemeester en wethouders stellen voor niet aan dit verzoek te voldoen.

Wethouder mevrouw De Munnik-Blank
(vvd) leidt de bespreking van dit ingekomen stuk als volgt in. Tijdens de afgelopen raadscommissievergadering is gebleken dat nogal wat onduidelijkheid over de jaarmarkten bestaat.

Organisatorische opzet.


- Het mkb verzorgt ongeveer 45 % van de organisatie, waarbij onder andere moet worden gedacht aan de twee marktmeesters. De kosten hiervan worden doorberekend aan degenen die een kraam gebruiken.
- De gemeente Enkhuizen doet de overige noodzakelijk werkzaamheden, zoals overleg met politie, brandweer en ehbo. Ook het wegslepen van hinderlijk geparkeerde auto's en het schoonmaken na afloop van de markt wordt vanuit de gemeente geregeld.

Marktgelden.
Uit de organisatorische opzet vloeit voort dat zowel het mkb als de gemeente marktgeld in rekening brengt. Toen de gemeente tot verhoging van haar deel van het jaarmarktgeld besloot, was niet bekend dat een groot verschil bestond tussen de kosten die het mkb doorberekende; dat punt was in het overleg nimmer naar voren gekomen.

Inmiddels is in een gesprek met de heer Hetteling, mkb-voorzitter, afgesproken ernaar te streven de in rekening te brengen jaarmarktgelden op hetzelfde niveau te brengen. Hieruit vloeit voort dat dit jaar de mkb-tarieven níét zullen worden verhoogd, maar de gemeente het marktgeld wèl zal aanpassen. Voorts zal het mkb ten aanzien van de jaarmarkten een vrijwillige bijdrage aan de gemeente betalen. Na de komende jaarmarkt zal via een zorgvuldig onderzoek en in goed overleg met mkb, standhouders en marktcommissie een geheel nieuwe, geharmoniseerde regeling worden opgezet. Die regeling moet volgend jaar van kracht worden.

De heer De Geus
(rpf/sgp) acht het een omissie dat in het stadhuis niet bekend was hoe de vork aan de steel zat. Hij wist niet dat een deel van het jaarmarktgeld voor het mkb was bestemd. Gelukkig heeft de miscommunicatie niet tot een explosie geleid. De fractie van de rpf/sgp is verheugd over het feit dat in het overleg met de voorzitter van het mkb een werkbare oplossing is gevonden.

Spreker heeft snel uitgerekend dat de gemeente een bedrag van ruim f 3.000,-- zal mislopen.

Wethouder mevrouw De Munnik-Blank
(vvd): Ja.

De heer De Geus
(rpf/sgp): Jammer, te meer daar dit niet de eerste keer is dat inkomsten worden begroot die uiteindelijk niet of slechts gedeeltelijk daadwerkelijk binnenkomen.

Samenvattend: de rpf/sgp-fractie is tevreden over de inspanningen die ertoe hebben geleid dat voor dit jaar een werkbare oplossing is bereikt.

De heer Wiersma
(cda) begrijpt dat met het oog op volgende jaren overleg zal worden gevoerd. Zijn fractie heeft tijdens de commissievergadering daarop aangedrongen en is dan ook blij dat zo zal worden gehandeld. Deze gang van zaken heeft nog eens duidelijk gemaakt dat vooraf overleg moet worden gevoerd, zodat geen `opstand' nodig is.

De heer Boland
(d66) sluit zich bij de woorden van de vorige sprekers aan. Het geheel verdient zeker geen schoonheidsprijs, maar gelukkig is toch tot een werkbare constructie gekomen.

Hij benadrukt dat het gemeentebestuur ook in procedureel opzicht zorgvuldig dient te handelen. De raad heeft indertijd een verordening vastgesteld en het kan niet zo zijn dat naar aanleiding van een ingekomen stuk wordt besloten de helft van het jaarmarktgeld niet door te berekenen. Zijns inziens moet de raad zo spoedig mogelijk een nieuwe of aangepaste verordening krijgen.

De heer Hart
(eb) verwijst naar de commotie die in de raadscommissie f/o en onder de middenstanders is ontstaan. De fractie van Enkhuizer Belang betreurt dat in hoge mate. Hij zou graag hebben gezien dat burgemeester en wethouders het bedrag van f 3.000,-- voor hun rekening hadden moeten nemen. Misschien leren zij dan af dergelijke fouten te maken.

Met de voor dit jaar overeengekomen regeling stemt de eb-fractie in. Hopelijk let het college bij volgende gelegenheden scherper op.

Wethouder mevrouw De Munnik-Blank
(vvd) onderschrijft de zorg die de heer De Geus over de lagere inkomsten heeft uitgesproken. Als excuus kan het college aanvoeren dat drie marktmeesters niet wisten hoe de zaak in elkaar zat. Uiteraard zullen burgemeester en wethouders altijd blijven proberen zo veel mogelijk relevante en juiste informatie te verstrekken, maar soms lukt dat niet.

De heer Boland stipte de verordening aan. Die zal na behandeling in de marktcommissie in het najaar aan de raad worden voorgelegd.

Zonder hoofdelijke stemming wordt vervolgens conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.


2. Brief, de dato 26 april 1999, van de heer H. de Jong te Enkhuizen over de naamgeving van havens rond de Gependam.

Burgemeester en wethouder stellen voor dit ingekomen stuk voor kennisgeving aan te nemen.

De heer Hart
(eb) is van oordeel dat het schrijven van de heer De Jong níét voor kennisgeving moet worden aangenomen. De fractie van Enkhuizer Belang stelt het bijzonder op prijs dat burgers goed opletten of in deze gemeenteraad niets fout gaat. In dit geval wordt waarschijnlijk vergeten een bepaald gedeelte van het water bij de Gependam een naam te geven. Daarover zal in commissieverband moeten worden gesproken.

De heer De Geus
(rpf/sgp) staat eveneens op het standpunt dat de brief van de heer De Jong voor een commissievergadering dient te worden geagendeerd. Indien het bedoelde water nog geen naam heeft, zijn de suggesties van de briefschrijver zeker het overwegen waard.

De voorzitter
zegt toe dat ingekomen stuk 2 in de raadscommissie ab/ez zal worden behandeld.

Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad vervolgens dienovereenkomstig.


3. Brief, de dato 23 april 1999, van de heer C. Edelenbosch te Enkhuizen, namens de Pacifistisch Socialistische Partij '92, afdeling Noord-Holland, over de totstandkoming van het raadsbesluit van 11 januari 1999 inzake het voorbereidingsbesluit Gerard Brandtweg 3 (gedeeltelijk).

Burgemeester en wethouders stellen voor dit ingekomen stuk te behandelen in de raadscommissie voor welzijn en ruimtelijke ordening.

De heer Jans
(eb) heeft geen bezwaar tegen het collegevoorstel, integendeel. Indien de beweringen van de heer Edelenbosch juist zijn, is op verkeerde gronden een raadsbesluit genomen. Hoe wordt daarmede dan omgegaan? Zijn fractie verwacht in de commissie volledige opening van zaken.

De voorzitter
lijkt het goed in de commissie te beoordelen of de briefschrijver al dan niet gelijk heeft.

Zonder hoofdelijke stemming wordt vervolgens conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.


4. Brief, de dato 26 april 1999, van de heer S. Broersma te Zwaag, namens de pvda-jongeren West-Friesland, over de uitslag van een enquête onder jongeren, jongerenwerk(st)ers en raadsleden in West-Friesland.

Burgemeester en wethouders stellen voor dit ingekomen stuk te behandelen in de raadscommissie voor algemeen bestuurlijke en economische zaken.

De heer Hart
(eb) miste de bij de brief toegezonden enquêteresultaten.

De voorzitter
belooft dat die alsnog ter inzage zullen worden gelegd.


5. Brief, de dato 13 mei 1999, van speel-o-theek `De Wissel' te Enkhuizen inzake een verzoek om subsidie.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt, overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders, besloten ingekomen stuk nummer 5 te behandelen in de raadscommissie voor welzijn en ruimtelijke ordening.


6. Brief, de dato 20 april 1999, van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude over een motie betreffende de nieuwe generatie reisdocumenten.

7. Brief, de dato 1 juni 1999, van het arrondissementsparket te Alkmaar over het verbranden van afval.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt, overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders, besloten de ingekomen stukken nummers 6 en 7 te behandelen in de raadscommissie voor algemeen bestuurlijke en economische zaken.


8. Brief, de dato 20 april 1999, van de raad der Europese gemeenten en regio's, servicebureau Europa te Maastricht, over het lidmaatschap van de vereniging.

9. Brief, de dato 21 mei 1999, van de heer J. Kofman te Enkhuizen, namens de bewoners van het Klooster te Enkhuizen, inzake de verkeersoverlast door de afsluiting van de Melkmarkt en de Venuslaan.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt, overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders, besloten de ingekomen stukken nummers 8 en 9 te behandelen in de raadscommissie voor financiën en onderwijs.

10. Brieven, de data 20 en 22 april 1999, van respectievelijk Stichting Zuiderzeedagen en Horeca Nederland, afdeling Enkhuizen, over de openstelling van de Melkmarkt tijdens de Zuiderzeedagen.

Burgemeester en wethouders stellen, gelet op de resultaten van het overleg tussen mkb en nzh, voor deze ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen.

De heer Wiersma
(cda) gaat weliswaar met het collegevoorstel akkoord, maar wil toch een opmerking maken. Volgens de krant was de wethouder mevrouw De Munnik ingenomen met het gevonden antwoord. Het zou niet op haar weg hebben gelegen om dat zelf (uit) te vinden. Dat kan niet waar zijn! Naar de mening van de cda-fractie lag en ligt het wel degelijk op de weg van de gemeente met de nzh in conclaaf te gaan om die antwoorden te vinden waarnaar velen vragen.

De heer Jans
(eb) durft zelfs te stellen dat het college een blunder heeft begaan. Het gaat in dit geval duidelijk om een overheidstaak en die mag niet aan het mkb worden overgelaten.

Wethouder mevrouw De Munnik-Blank
(vvd) beaamt dat de overheid op dit gebied een taak heeft. In het verleden is meermaals met ondernemers van gedachten gewisseld over de vraag of op bepaalde tijdstippen een bus kan rijden, maar die mogelijkheid is nimmer bespreekbaar gebleken. Vandaar dat het college niet met de nzh over alternatieve routes et cetera in overleg is getreden.

Het alternatief dat nu is gevonden, heeft als consequentie dat het mkb in dit jaar voor de kosten garant moet staan. Volgend jaar zullen de kosten worden betaald door de organisatie die de bus wil laten omrijden. Welnu, de organisatie die de kosten moet betalen, is ook de meest geëigende instantie voor het voeren van onderhandelingen daarover.

Tot slot zegt spreekster dat zij niets wil afdingen op het ook haars inziens behaalde goede resultaat.

De heer Jans
(eb) meent dat de gemeente met alle belanghebbenden aan tafel had moeten gaan zitten om tot goede afspraken te komen. Het is niet terecht dat het gemeentebestuur de bal zonder meer bij particuliere organisaties zoals het mkb en de stichting Zuiderzeedagen legt.

De heer Wiersma
(cda) wijst erop dat aan een extra busrit een prijskaartje hangt. Aangezien in dit geval een gesubsidieerde organisatie in het geding is, had de gemeente ten minste kunnen overleggen over de vraag hoe de kosten moeten worden betaald. Bovendien is het een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor een afgesloten weg een alternatief aan te bieden.

De voorzitter
adviseert voor dit moment met het behaalde resultaat tevreden te zijn en in de raadscommissie f/o over de toekomst te praten.

Wethouder mevrouw De Munnik-Blank
(vvd): Niet in de eerstvolgende commissievergadering!

Zonder hoofdelijke stemming wordt vervolgens conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.

11. Burgemeester en wethouders hebben verzoeken om vrijstelling van het ter plaatse geldende bestemmingsplan ontvangen voor:


1. het maken van kantoorunits in pakhuis `De Augurk', Zuider Boerenvaart 34;

2. uitbreiding van het winkelcentrum `Koperwiekplein' alsmede het bouwen van 25 woningen en 6 maisonnettes;

3. het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw aan De Trompet in opdracht van zsb Bouw;

4. het bouwen van een bedrijfsgebouw aan De Dolfijn in opdracht van F. Blokdijk en H. Hoekstra;

5. het bouwen van 2 bedrijfshallen aan De Gouw 41-e in opdracht van Borman Bloembollen bv;

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om ten behoeve van de onderhavige verzoeken de in de artikelen 19 en 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vervatte vrijstellingsprocedure te voeren.

Ingevolge artikel 19, derde lid, van voornoemde wet bestaat echter de mogelijkheid dat de gemeenteraad in plaats van burgemeester en wethouders de in het kader van de vrijstellingsprocedure noodzakelijke beslissingen neemt, indien ten minste een vijfde deel van het aantal raadsleden (in casu vier leden) daartoe de wens te kennen geeft.

Burgemeester en wethouders stellen voor:

a. in te stemmen met het voeren van de vrijstellingsprocedure ex artikel 19 en 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor bovengenoemde plannen;

b. geen gebruik te maken van de raadsbevoegdheid zelf te beslissen, maar dat aan burgemeester en wethouders over te laten;

c. voor zover een inhoudelijke behandeling van de onder 3 en 4 genoemde bouwplannen gewenst is die te laten plaatsvinden in de op 22 juni 1999 te houden vergadering van de raadscommissie voor welzijn en ruimtelijke ordening.

De heer De Geus
(rpf/sgp) voert met betrekking tot 11.1 aan dat op de tekening een andere naam dan `De Augurk' staat. Wordt toch hetzelfde gebouw bedoeld?

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): Ja, de eigenaar wil het pand omdopen tot `De Cactus'.

Zonder hoofdelijke stemming wordt vervolgens conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.


5. Benoeming voorzitter en leden commissie bezwaar en beroep.

(Voorstel nummer 65, 1999.)

De heer Tesselaar
(eb) memoreert dat de fractie van Enkhuizer Belang al in de commissiebijeenkomst heeft aangegeven niet te kunnen instemmen met een regeling die het mogelijk maakt dat een portefeuillehouder over zichzelf moet oordelen; dat is een vorm van belangenverstrengeling. Bovendien zal een portefeuillehouder in de rol van commissielid de andere commissieleden beïnvloeden.

Samenvattend: de eb-fractie stemt in met de punten I en II van het ontwerpbesluit, maar verzet zich tegen de punten III en IV.

De heer Wiersma
(cda) huldigt een soortgelijke opvatting. Zijns inziens is het beter dat, wanneer iemand diens bezwaar voor de commissie toelicht, dan een collegelid de zienswijze van de gemeente naar voren brengt.

De heer Hekkert
(vvd) verwerpt de bezwaren van de vorige sprekers. De fractie van de vvd kan het voorliggende raadsstuk volledig onderschrijven, te meer daar het een uiterst praktische en zuivere inhoud heeft.

Tot slot moet worden gezegd dat de fractie bijzonder verheugd is over het feit dat het college een fantastische lijst van kandidaten bij elkaar heeft weten te sprokkelen.

De voorzitter
reageert allereerst op het gemaakte principiële bezwaar. In de awb stelt de wetgever dat, alvorens in een bezwaar- of beroepsprocedure een zaak aan de bestuursrechter kan worden voorgelegd, het orgaan dat de gewraakte beslissing heeft genomen de mogelijkheid moet hebben tot een heroverweging te komen. In het verleden ging dat in Enkhuizen via een vrij omslachtige en dus tijdrovende weg, en wel als gevolg van het feit dat alle commissieleden `buitenstaanders' waren. Andere gemeenten benoemen volkomen in overeenstemming met de geest van de wet college- en/of raadsleden tot leden van de commissie die zich over bezwaren/beroepen moet uitspreken.

In het onderhavige raadsvoorstel is een tussenweg gekozen. De zelfstandigheid van de commissie is gewaarborgd door de juridisch deskundigen/onafhankelijke leden. Het collegelid dat in de commissie zitting heeft, vertegenwoordigt de betrokkenheid van de gemeente, maar zit niet in een meerderheidspositie. Als de commissie een bezwaarde en de gemeente hoort, wordt de gemeentelijke visie door een ambtenaar verwoord. Vervolgens weegt de commissie alle argumenten en doet zij een uitspraak.

Het voorstel steunt ook een praktische overweging.. In het afgelopen halfjaar is gebleken dat sommige zaken voortkomen uit fouten in procedures of de communicatie. In zo'n situatie kan het collegelid, tevens commissielid, beide partijen voorstellen te pogen binnen een bepaalde termijn tot een vergelijk te komen. In de praktijk blijkt dat vaak te lukken. Een volledig onafhankelijke commissie heeft die mogelijkheid niet, met als consequentie dat veel ambtelijke inzet nodig is en zes à twaalf weken op het advies van de commissie moet worden gewacht. Vervolgens gaat dat advies via de ambtelijke weg naar het college. Kortom: de bezwaarmaker moet dan maanden op een praktische oplossing wachten.

Spreker zegt ten slotte toe dat hij erop zal toezien dat de onafhankelijke leden van de commissie zich niet door een collegelid laten overrulen. Eén en ander zal na een jaar worden geëvalueerd.

De heer Tesselaar
(eb) handhaaft zijn bezwaar. Volgens hem zijn de te benoemen personen feitelijk in dienst van de gemeente en dus van dezelfde portefeuillehouder die ook lid is van de commissie.

De voorzitter
: Nee, nee. De commissieleden worden door de raad benoemd en zijn in het kader van de abw volstrekt onafhankelijk.

De heer Tesselaar
(eb): Er zal altijd sprake zijn van beïnvloeding.

De voorzitter
: Nee, absoluut niet.

De heer Tesselaar
(eb): Zelfs als dat zo is, mag worden verwacht dat iemand die een conflict met een wethouder heeft en in de commissie tegenover onder anderen diezelfde portefeuillehouder een bezwaar moet toelichten liever direct naar de rechter stapt! Met andere woorden: dit raadsvoorstel, met als uitgangspunt de inschakeling van de rechter te beperken, schiet het doel voorbij.

De voorzitter
: In de abw is uitdrukkelijk bepaald dat na het horen van beide partijen, in dezen appellant en gemeente, het bestuursorgaan diens aangevochten besluit moet heroverwegen. Zodoen kan niet alleen een onnodige rechtsgang worden voorkomen, maar is het ook mogelijk een zaak alsnog ten goede te keren, in dit geval in het belang van de bezwaarmaker.

De heer Tesselaar
(eb): De fractie van Enkhuizer Belang zal desondanks tegen de punten III en IV van het ontwerpbesluit stemmen.

De heer Wiersma
(cda) ziet niet goed in hoe de voorzitter over twéé partijen kan spreken; de gemeente is immers via een portefeuillehouder in de commissie vertegenwoordigd. Weliswaar vervult het betrokken collegelid daar een andere rol, maar die is overbodig. Wanneer een uit onafhankelijke leden bestaande commissie, gehoord de zienswijzen van de bezwaarmaker en de gemeente, een advies geeft dat niet met een genomen besluit strookt, moeten burgemeester en wethouders hun standpunt sowieso heroverwegen. Overigens zal het zelfoverwinning kosten om naar aanleiding van een commissieadvies tot een ander standpunt te komen. Dat wordt nòg moeilijker als een portefeuillehouder lìd is van die commissie en daar mede vorm moet geven aan een advies dat in strijd is met een eerder, ook door het betrokken collegelid onderschreven beslissing! Iemand in zo'n positie is niet onafhankelijk, integendeel. Er is dus slechts één partij, te weten degene die bezwaar maakt.

De voorzitter
herhaalt dat een onafhankelijke commissie als groot nadeel heeft dat pas na maanden een advies bij het college op tafel wordt gelegd.

Het principiële bezwaar probeert het college te ondervangen door in de commissie niet de portefeuillehouder zitting te laten nemen die de eerstverantwoordelijke is voor de beslissing waartegen bezwaar is gemaakt.

De heer Hart
(eb): Dat laatste staat niet in de stukken!

De voorzitter
: Daarnaar wordt wel degelijk gestreefd, maar niet in alle gevallen zal dat streven het gewenste resultaat kunnen hebben. Duidelijk mag zijn dat het niet logisch is mevrouw De Munnik lid van de commissie te maken wanneer een verkeersmaatregel in het geding is waartegen burgers te hoop zijn gelopen. Overigens is het college van burgemeester en wethouders een collegiaal bestuur.

Zonder hoofdelijke stemming wordt vervolgens het voorstel van burgemeester en wethouders overeenkomstig het aangeboden ontwerpbesluit aanvaard, onder aantekening dat de fracties van het cda en Enkhuizer Belang geacht willen worden tegen de onderdelen III en IV te hebben gestemd.


6. Wijziging Verordening leerlingenvervoer.

(Voorstel nummer 47, 1999.)

Mevrouw Lok-Hörnemann
(vl/gl) laat weten dat haar fractie niet blij is met het feit dat dit voorstel een lastenverzwaring inhoudt voor degenen die een inkomen van ten hoogste f 50.000,-- hebben. Aangezien dit de minst ongunstige oplossing is, zal de fractie van Verenigd Links/GroenLinks toch akkoord gaan. De fractie vertrouwt er wel op dat zij die voor bijzondere bijstand in aanmerking komen hierop zullen worden gewezen.

De heer De Geus
(rpf/sgp) behoeft weinig aan de opmerking van mevrouw Lok toe te voegen. Overigens is dit voorstel, gelet op datgene waartoe in omliggende gemeenten is besloten, heel netjes. De fractie van de rpf/sgp kan dan ook met dit raadsstuk akkoord gaan.

De heer Boland
(d66) kondigt aan dat ook de d66-fractie met dit collegevoorstel zal instemmen. Toch wil hij van deze gelegenheid gebruik om op een principieel aspect te wijzen. Simpel gezegd onderscheidt de verordening drie categorieën.

a. leerlingen die graag naar een bepaalde school voor bijzonder onderwijs willen;

b. kinderen die vanwege een lichte handicap naar een speciale school moeten;

c. kinderen die als gevolg van een zware handicap een speciale school moeten bezoeken.

Categorie c wordt terecht vrijgesteld van betaling van een eigen bijdrage. In de ogen van de d66-fractie zou dat moeten gelden voor alle kinderen die over beperkte capaciteiten beschikken en derhalve gedwongen zijn een speciale school te bezoeken. Voor wie tot categorie a behoort, moet naar de mening van sprekers fractie altijd een drempelbedrag worden betaald. Misschien kan dit nuanceverschil op later tijdstip in de verordening worden opgenomen.

Wethouder Knukkel
(vl/gl) meldt dat afhankelijk van het inkomen bijzondere bijstand mogelijk is indien de eigen bijdrage een onoverkomelijk financieel struikelblok vormt.

Wethouder mevrouw De Munnik-Blank
(vvd) verklaart in de richting van de heer Boland dat het college heeft overwogen ook categorie 2 geen eigen bijdrage te laten betalen. Geprobeerd werd met andere West-Friese gemeenten op één lijn te komen, maar dat bleek onmogelijk omdat die al te veel afwijkende besluiten - geen of hogere drempelbijdragen - hadden genomen. Aangezien de voor onderwijs beschikbare gelden beperkt zijn, hebben burgemeester en wethouders vervolgens de niet gemakkelijke keuze gemaakt prioriteit te geven aan, bijvoorbeeld, het onderwijsachterstandsbeleid.

De heer De Geus
(rpf/sgp) merkt op dat de verordening een terugwerkende kracht tot 1 februari 1999 heeft. Nergens is echter te vinden tot wanneer het drempelbedrag geldt.

Wethouder mevrouw De Munnik-Blank
(vvd): Totdat de raad daarvoor een datum vaststelt!

Zonder hoofdelijke stemming wordt vervolgens het voorstel van burgemeester en wethouders overeenkomstig het aangeboden ontwerpbesluit aanvaard.


7. Intrekkingsbesluiten commissies van advies.

(Voorstel nummer 48, 1999.)

De heer Van Doornik
(cda) roept in herinnering dat de adviescommissies indertijd met de volgende bedoelingen in het leven zijn geroepen:


1. inbreng van deskundige commissieleden;
2. openbaarheid van de vergaderingen;

3. inspraakmogelijkheden voor de burgers;
4. creëren van draagvlak onder de bevolking.

In de bijeenkomst van de raadscommissie ab/ez is gezegd dat in de toekomst niet meer in het openbaar zal worden vergaderd, tenzij daaraan behoefte bestaat. Feitelijk wordt de invloed van de burgers beperkt. Merkwaardig, omdat vorig jaar een referendumverordening is vastgesteld met de bedoeling de inwoners méér bij het bestuur te betrekken!

De voorzitter
tekent aan dat het college zeker niet van plan is aspecten als deskundigheid, openbaarheid, inspraak en draagvlak overboord te zetten, integendeel. In de raadscommissies moeten alle belanghebbenden inspraakmogelijkheden hebben, dient draagvlak te worden geschapen en is openbaarheid zonder meer gewenst. Toch is een verandering nodig, omdat zich in het verleden problemen hebben voorgedaan. Die kunnen het beste aan de hand van het volgende voorbeeld worden geïllustreerd. Als de verkeerscommissie had vergaderd kon men de volgende dag in de krant lezen dat de heer Wever het niet eens was met, bijvoorbeeld, de deskundige van vvn. Een week later bleek dat diezelfde heer Wever in de ráádscommissie een ànder standpunt innam. Dat begrijpt niemand! Vandaar dat burgemeester en wethouders het voorbereidingstraject - het opstellen van adviezen door (externe) deskundigen en ambtenaren - anders willen laten verlopen. Het college weegt een gegeven advies af en maakt op basis daarvan een voorstel, waarna het aan de raadscommissie en de gemeenteraad is te beoordelen of aan alles en iedereen voldoende recht is gedaan.

De heer Van Doornik
(cda): Dat het college geen politieke vertegenwoordigers meer wil hebben in de adviesgroepen die aan de vakcommissies adviseren, is begrijpelijk, want dat bevordert zuivere verhoudingen. Het behoud van het openbare karakter en de (externe) deskundigen - denk aan vertegenwoordigers van allerlei belangenorganisaties en brandweer, politie et cetera - is in dit geval echter van essentieel belang.

De voorzitter
: Ook daarover is in commissieverband gediscussieerd. Als commissie en portefeuillehouder van oordeel zijn dat openbaar moet worden vergaderd, gebeurt dat zonder meer. In andere gevallen kan het verstandig zijn dat niet te doen. Wanneer een verkeerssituatie aan de orde is, zal de aanwezige politiefunctionaris in beslotenheid gemakkelijker een mening geven dan in het openbaar.

De heer Van Doornik
(cda): Men kan de zaak ook anders benaderen. Wanneer een collegelid voorstelt, bijvoorbeeld, een paal in de Paulus Potterstraat te plaatsen, zal de aanwezige politiefunctionaris vanuit zijn verantwoordelijkheid onmiddellijk op mogelijke neveneffecten wijzen.

De voorzitter
: Het is aan de politici in de raadscommissie te vragen hoe de politie over een dergelijk voorstel denkt.

De heer Dol
(vl/gl) stoort zich aan deze dialoog, te meer daar de voorzitter met diens voorbeeld feitelijk een vraagteken zet bij de opstelling van politiefunctionarissen in een openbare vergadering.

De heer Van Pijkeren
(rpf/sgp) hecht eveneens aan openbaarheid. Uiteraard zal het voorkomen dat bepaalde zaken in eerste instantie in beslotenheid moeten worden behandeld, maar wat in het voorstel staat, gaat te ver.

`Het openbaarheidsvereiste voor de vergaderingen en de agenda met bijbehorende stukken is hier niet van toepassing.'

Naar de mening van sprekers fractie moet het woordje `niet' worden verwijderd. Op die manier wordt het openbare karakter van de vergaderingen, het inspreekrecht enzovoort geen geweld aangedaan.

De heer Boland
(d66) betoogt dat het college deze discussie over zichzelf heeft afgeroepen. Eigenlijk wordt nu gesproken over een onderwerp dat nog niet aan de orde is, te weten datgene wat ná de aanvaarding van dit raadsvoorstel moet gebeuren. Bedroevend te moeten constateren dat het bij de vorming van dit college afgesproken uitgangspunt - geen wethouders in de commissies die nu worden opgeheven - na bijna anderhalf jaar niet verder is geconcretiseerd dan nu wordt voorgesteld. Slechts verordeningen en reglementen worden ingetrokken, terwijl nog geen alternatief voorhanden is.

De verkeerscommissie is gedurende anderhalf jaar niet bijeengekomen en de havencommissie heeft al in twee jaar niet meer vergaderd. Logisch, men is niet bijeengeroepen! Als dàt de legitimatie is om commissies op te heffen, is dit gemeentebestuur verkeerd bezig. Na de voorgestelde intrekking, waartegen de d66-fractie op zich geen bezwaar heeft, zal als de donder moeten worden besproken hoe die belangrijke taken toch kunnen worden vervuld en dat mag best een andere vorm krijgen dan voorheen gebruikelijk is geweest. Gelet op de weerstand van de raad tegen het grote aantal externe (advies)bureaus is het wellicht de moeite waard te overwegen deskundigencommissies op te tuigen. Het is denkbaar die besloten te laten vergaderen, maar hun adviezen openbaar te maken.

De heer Dol
(vl/gl) kijkt eveneens naar het vervolg van het gekozen traject. Op dit moment gaat het slechts om de intrekking van een aantal verordeningen en reglementen, maar dat roept wel de vraag op wat er in de toekomst moet gebeuren. Vandaar dat de fractie van Verenigd Links/GroenLinks nu al enkele schoten voor de boeg zal geven, in dit geval punten waaraan bij het opzetten van een nieuwe constructie moet worden gedacht.

h
Openbaarheid. Een zeer belangrijk element, niet alleen met het oog op inspraak, maar ook voor hen die namens een bepaalde organisatie aan het werk van een commissie, werkgroep of wat dan ook deelnemen. De tijd dat zelfs de raadscommissies besloten vergaderden, behoort gelukkig tot het verleden. h
Betrokkenheid. Hoe sneller burgers bij ontwikkelingen worden betrokken hoe beter het uiteindelijke resultaat zal zijn. h
Positie collegeleden. Spreker meent dat het goed is ook portefeuillehouders lid te laten zijn van een commissie, adviesgroep enzovoort. Zodoende worden discussies gevoerd waarin ook de zienswijzen van het dagelijks bestuur behoorlijk worden belicht.
h
De fractie van Verenigd Links/GroenLinks hoopt dat meer dan twee adviescommissies in de nieuwe constellatie zullen terugkeren; op dit moment wordt slechts gesproken over de milieucommissie en de marktcommissies. Waarom geen havencommissie? In de afgelopen twee jaren leverden de havens meer dan voldoende stof voor gedachtewisselingen met direct betrokkenen, belanghebbende organisaties et cetera op.

Tot slot hoopt spreker dat zeer spoedig een nieuwe regeling op tafel wordt gelegd.

De voorzitter
begint zijn beantwoording met een reactie op de laatste woorden van de heer Dol. Het nieuwe reglement is al gereed, maar als gevolg van een omissie is het niet bij de stukken gevoegd en derhalve niet in de commissie besproken. Dat zal alsnog gebeuren.

In deze discussie is vooral het aspect `openbaarheid' benadrukt. Sommigen vrezen dat de geesten van weleer, achterkamertjespolitiek en alles wat daarmede annex is, zich opnieuw zullen manifesteren. In dezen moet een goed onderscheid worden gemaakt tussen ambtelijke, deskundige advisering tijdens het voortraject en de uiteindelijke beoordeling van de vraag of iets rijp is voor besluitvorming, in dit geval via de raadsadviescommissies.

De heer Dol deed voorkomen alsof het college niet met, bijvoorbeeld, havenbesturen zou spreken; het tegendeel is het geval. Die besturen zullen het echter niet op prijs stellen dat op de dag na een overleg in de krant uitvoerig wordt bericht waarover is gesproken. Als over de toekomst van de Compagnieshaven wordt nagedacht en gediscussieerd, zal het uiteindelijke advies vanzelfsprekend wèl openbaar moeten zijn. Daarin moet iedereen die elementen kunnen terugvinden die voor een politieke besluitvorming onontbeerlijk zijn.

De heer Van Pijkeren
(rpf/sgp) volstaat in de tweede termijn met de mededeling akkoord te kunnen gaan met het voorstel in de raadscommissie ab/ez aan de hand van het nieuwe reglement over de toekomstige situatie te discussiëren.

De heer Boland
(d66) schaart zich achter de woorden van de heer Van Pijkeren, met dien verstande dat de intrekking van de in het raadsvoorstel genoemde verordeningen casu quo reglementen niet uitsluit dat de betreffende commissies enzovoort in één of andere vorm zullen terugkeren.

De heer Dol
(vl/gl) rapporteert dat ook de vl/gl-fractie geen bezwaar tegen het collegevoorstel heeft. Hij maakt van deze gelegenheid gebruik om nog twee opmerkingen te maken.


- In zijn ogen is het een goede zaak dat raadsleden in dit soort adviescommissies geen zitting kunnen hebben.
- De nieuwe regeling is kennelijk al gereed en dus kan die zonder bezwaar voor de eerstvolgende vergadering van de raadscommissie ab/ez worden geagendeerd.

De heer Hart
(eb) was aanvankelijk niet van plan iets over dit agendapunt te zeggen, maar aangezien vrijwel alle sprekers diverse stokpaardjes van de eb-fractie hebben bereden, voelt hij zich geroepen het volgende naar voren te brengen. Openbaarheid van bestuur is een punt waarop de fractie van Enkhuizer Belang jarenlang heeft gehamerd. Spreker juicht dan ook toe dat de besloten commissievergaderingen worden afgeschaft. Voor het overige sluit hij zich graag aan bij hetgeen de heer Dol heeft gezegd.

De heer Van Doornik
(cda) vult de vorige sprekers aan met het verzoek het nieuwe reglement per kerende post aan de commissieleden toe te zenden, zodat het inderdaad in de eerstvolgende bijeenkomst van de raadscommissie ab/ez kan worden besproken.

De voorzitter
zag dat de secretaris het verzoek van de heer Van Doornik opschreef; daaraan zal uitvoering worden gegeven.

In de richting van de heer Hart moet worden gezegd dat het geenszins de bedoeling is de politieke besluitvorming in achterkamertjes te doen plaatsvinden.

Aan de hand van het nieuwe reglement zal blijken welke adviesclubs deze raad wenst, of die al dan niet in het openbaar en in aanwezigheid van collegeleden moeten beraadslagen et cetera.

Desgevraagd belooft spreker dat bij het reglement een lijst zal worden gevoegd van de adviescommissies die nu worden opgeheven.

Zonder hoofdelijke stemming wordt vervolgens het voorstel van burgemeester en wethouders overeenkomstig het aangeboden ontwerpbesluit aanvaard.


8. Voorbereidingsbesluit Zuider Boerenvaart 34.

(Voorstel nummer 57, 1999.)

Mevrouw Dangermond-Hilderink
(vvd) attendeert op een foutje in punt 3 van het ontwerpbesluit. De datum 17 juni 1999 dient te worden vervangen door 7 juni 1999.

De voorzitter
: Deze correctie is genoteerd.

De heer Dol
(vl/gl) herinnert zich dat nog niet zo heel lang geleden aan de herhuisvesting van de muziekschool op een aangrenzende locatie - Olifantsteiger - een zevental voorwaarden is verbonden. Hij neemt aan dat dezelfde voorwaarden ook gelden voor het pand Zuider Boerenvaart 34.

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda) repliceert dat die voorwaarden ter sprake zullen komen in het kader van de artikel-19-procedure.

De heer Hart
(eb) wil weten of dat een vaste lijn van het college is. Hij kan zich nog voor de geest halen dat met betrekking tot de Olifantsteiger in een veel later stadium voorwaarden zijn geformuleerd. Kortom: wordt nu een nieuwe lijn gevolgd of rommelen burgemeester en wethouders maar raak?

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): Het college rommelt maar wat aan!

Zonder hoofdelijke stemming wordt vervolgens het voorstel van burgemeester en wethouders overeenkomstig het aangeboden ontwerpbesluit aanvaard.

10. Nota `(On)begrensde ambities'.

(Voorstel nummer 59, 1999.)

De heer Hart
(eb) vangt zijn betoog aan met de constatering dat de onderhavige nota in de gemeente veel stof heeft doen opwaaien. In het stuk staat nogal wat, vooral over De Witte Duif. Na een opsomming van de gebruikers van dat gebouw wordt geconcludeerd dat het aantal huurders afneemt, omdat deze van een andere accommodatie gebruik wensen te maken. Die ontwikkeling is de fractie van Enkhuizer Belang volslagen onbekend. Er is iets anders aan de hand. In de besprekingen met verenigingen, organisaties enzovoort zijn die letterlijk en figuurlijk de deur uit gejaagd!

De Witte Duif speelt in het centrum van de wijk een zeer belangrijke rol. De accommodatie is niet alleen een ontmoetingsplek, maar heeft ook de functie `zaalverhuur'. Als de voorliggende nota wordt aanvaard, moet een grote vereniging noodgedwongen naar de binnenstad verhuizen en worden andere naar de rsg gedirigeerd, alhoewel daar de noodzakelijke faciliteiten niet aanwezig zijn.

Het college doet niet wat aan de bewoners is beloofd en dat is betreurenswaardig. Wanneer De Witte Duif verdwijnt, zal als compensatie de aula van de rsg worden ingezet als te verhuren ruimte

`aangevuld met een beperkte, professioneel bemenste ontmoetingsruimte annex bar voor de maatschappelijke groeperingen.'

Spreker heeft begrepen dat die op de bovenverdieping zal komen, maar dat is onverstandig. In dezen is de begane grond de enig juiste plaats. De eb-fractie wil geen beperkte maar een volwaardige, professionele accommodatie, die ten minste met De Witte Duif overeenkomt.

De fractie van Enkhuizer Belang heeft één en ander in de navolgende motie verwoord.

`De raad van de gemeente Enkhuizen,
in vergadering bijeen op maandag 7 juni 1999, overwegende:


- dat hij in zijn vergadering van 11 mei 1998 bij de vaststelling van het beleidsplan 1998-2002 heeft besloten dat het buurt- en verenigingswerk, dat thans in De Witte Duif plaatsvindt, dient te worden ondergebracht in de voormalige rsg-dependance aan de Meeuwenlaan;

- dat het gemeentebestuur in de bij de inwoners van Enkhuizen in oktober 1998 bezorgde brochure `Betrokken bij het dagelijks leven' heeft medegedeeld dat het buurt- en verenigingswerk, dat nu in De Witte Duif is ondergebracht, niet op de tocht komt te staan, doch dat de activiteiten kunnen worden voortgezet in de voormalige rsg-dependance aan de Meeuwenlaan;

- dat hij zijn uitspraak van 11 mei 1998 nog eens heeft herhaald in het kader van de algemene beschouwingen over de gemeentebegroting voor het jaar 1999;

- dat derhalve bij de inwoners van de gemeente verwachtingen zijn gewekt;
besluit:

1. de voormalige rsg-dependance aan de Meeuwenlaan niet op beperkte, doch op volwaardige wijze in te richten en professioneel te runnen, conform de huidige situatie in De Witte Duif;
2. burgemeester en wethouders te verzoeken een compleet voorstel met kostenraming aan hem voor te leggen;

en gaat over tot de orde van de dag.'

De voorzitter
: De motie is van voldoende handtekeningen voorzien en maakt derhalve deel uit van de beraadslagingen.

De heer Van Pijkeren
(rpf/sgp) verheelt niet dat de accommodatienota `(On)begrensde ambities' van moed getuigt. Het beleidsprogramma 1998-2002 spreekt overduidelijk van het realiseren van een cultureel centrum/zalenaccommodatie in het schoolgebouw aan de Meeuwenlaan. Vanuit dit beleidsuitgangspunt is in de voorlichtingsbrochure van oktober 1998 geschreven dat het buurt- en verenigingswerk, thans ondergebracht in De Witte Duif, niet op de tocht zal komen te staan. De activiteiten kunnen in de rsg-dependance aan de Meeuwenlaan worden voortgezet. Tegen die achtergrond heeft één van de collegepartijen gezegd dat, indien De Witte Duif naar het rsg-gebouw wordt verplaatst, daar een uitstekende wijkfunctie kan worden gerealiseerd die recht doet aan het feit dat tegenwoordig meer Enkhuizers búíten dan bìnnen de vesting wonen.

De noodzakelijke volledige handhaving van de huidige wijkfunctie, zij het in de rsg-dependance, wordt door meerdere feiten onderstreept.

a. Het aantal aangeboden handtekeningen spreekt een duidelijke taal. b. De bezettingsgraad vanaf 1995 tot heden laat een beeld zien dat voor zichzelf spreekt:
1995 - 39,47 % / 1996 - 45,39 % / 1997 - 45,88 % / 1998 - circa 41 %.
Is dat een overduidelijk teruggang? Absoluut niet! Hier is sprake van een normaal huurpatroon.
c. Het koor van het uvv bestaat uit 80 à 90 voornamelijk oudere leden. Hoe wordt gegarandeerd dat het koor en alle andere gebruikers tijdens de periode van sloop van De Witte Duif en herinrichting van de rsg-dependance kunnen functioneren? Hoelang duurt die periode eigenlijk?

Alles overziende is duidelijk dat de tot nu toe gevolgde procedure zeker geen schoonheidsprijs verdient, integendeel. Hij kan zich dan ook voorstellen dat het college nu een aantal keiharde garanties afgeeft om het vertrouwen enigszins te herstellen. Voor de rpf/sgp-fractie is van belang dat De Witte Duif als het ware in haar geheel wordt overgebracht naar de rsg-dependance. De ontmoetingsruimte dient dus gelijk te zijn aan de huidige professioneel bemenste ontmoetingsruimte annex bar voor de maatschappelijke groeperingen.

Mevrouw Lok-Hörnemann
(vl/gl) poneert de stelling dat de voorliggende nota vanuit het verenigingsleven en vrijwel alle raadsfracties de nodige kritiek is toebedeeld; hopelijk neemt het college die ter harte. In ieder geval heeft de gang van zaken die tot dit stuk heeft geleid het vertrouwen in de politiek geen goed gedaan.

Het nu aan de orde zijnde voorstel is hoofdzakelijk door de acties van de verenigingen afgedwongen. De raad mag blij zijn met de getoonde betrokkenheid bij de gemeentepolitiek. Een compliment aan de burgers die op een democratische manier actie hebben gevoerd, is dan ook terecht.

Voor wat betreft het beleidsvoornemen voor de locatie `Boschschool' wil de fractie van Verenigd Links/GroenLinks geheel van de plannen afzien, want die zijn gebakken lucht. Op dit moment moet f 200.000,-- worden bezuinigd en dat valt niet te rijmen met de gedachte over een stadspodium. Voor het overige kan de fractie met het raadsstuk akkoord gaan, zij het onder de volgende voorwaarden.

4
Na één jaar dienen de gemeente en de gebruikers van het nieuwe wijkcentrum de situatie te evalueren. Mocht éérder blijken dat de toegezegde ruimten niet voldoen, dan zal de gemeente in goed overleg met de betrokken verenigingen een oplossing moeten vinden. 4
Alle gebruikers zullen moeten worden betrokken bij de opzet en de inrichting van het toekomstige wijkcentrum. 4
De verenigingen moeten direct na de zomervakantie in hetzij De Witte Duif hetzij de voormalige Groen van Prinsterer-mavo weer met hun activiteiten kunnen starten.

Als voorschot op het beheer van de nieuwe ontmoetingsruimte annex bar laat spreekster weten dat bij een eventuele privatisering het huidige beleid - ontmoetingspunt in een volwaardig wijkcentrum - dient te worden voortgezet. Mensen mogen daar niet worden gedwongen consumpties te nuttigen.

De heer Wiersma
(cda) vermeldt nog eens dat het grootste deel van deze nota de instemming van zijn fractie heeft. Een punt van discussie is de vraag of de bekendmaking en het contact met de betrokkenen steeds op een goede manier is verlopen. De cda-fractie blijft de voorkeur geven aan een procedure die voorziet in een bespreking op commissieniveau, eventueel te splitsen in een verkennende en een besluitvoorbereidende fase.

Op dit moment zijn voor sprekers fractie nog enkele vragen overgebleven.


1. Over de plek voor de Stichting lat schrijft het college `De argumentatie van de stichting is naar ons oordeel niet van dien aard, dat gekomen dient te worden tot een heroverweging of een uitstel van de beslissing voor het doen van een gedetailleerd onderzoek.'
In de leeskamer was echter een tekst te vinden met als strekking dat het moed toont de Stichting lat op haar locatie te handhaven. Wat gaat er met de stichting gebeuren?

2. De tweede vraag betreft de vergaderruimten en de ontmoetingsfunctie van De Witte Duif. Die punten zijn in het raadsstuk nog wat mager ingevuld. In ieder geval is helder dat de verbouwing ten behoeve van de peuterspeelzaal spoedig moet beginnen om vertraging te vermijden. Voor het overige vraagt de cda-fractie in overleg te treden met het comité verhuizing De Witte Duif om tot een doelmatige en adequate invulling te komen.
3. De sloop van De Witte Duif moet in relatie worden gezien met het moment waarop de herinrichting van de rsg - niet voor november
- gereed komt. Toch wil het college uiterlijk ultimo september De Witte Duif laten slopen. Beide tijdstippen laten zich niet met elkaar rijmen, nog los van de ontmoetingsfunctie en de beschikbaarheid van de vergaderlokaliteiten. Graag opheldering over dit punt.

In de eb-motie wordt over een volwaardige inrichting gesproken, maar `volwaardig' is een relatief begrip. Sprekers fractie hecht eraan dat in overleg met de gebruikers wordt bepaald wat een volwaardige of acceptabele invulling is.

De heer Hart
(eb): `Volwaardig' is gedefinieerd als `conform de huidige situatie in De Witte Duif'.

De heer Wiersma
(cda): Jawel, maar zalen en inrichting worden sowieso anders; de situatie kan nu eenmaal niet één op één naar de rsg worden overgebracht.

Ten aanzien van de exploitatie verneemt de fractie van het cda graag of die via een aparte beheerstichting kan plaatsvinden. Zodoende zou de gemeente van f 100.000,-- apparaatskosten afkomen. In dit verband is ook het personeelsbestand een belangrijk punt. Wie gaan naar de nieuwe locatie?

Ten slotte het beleidsvoornemen een stadspodium te realiseren. Burgemeester en wethouders willen dat uitstellen, omdat geen financiële middelen beschikbaar zijn. Zodra de rsg-dependance in gebruik is genomen, ook ten behoeve van kinderopvang, komt de Boschschool leeg. In de visie van de cda-fractie kan het college alvast plannen voor die school en De Nieuwe Doelen voorbereiden.

De heer Bode
(pvda) bestempelt de accommodatienota `(On)begrensde ambities' als `moedig èn noodzakelijk'. Het `wegstrepen' van het sociaal-cultureel centrum `De Witte Duif' is één van de kernpunten in het stuk. Daartegen is zowel maatschappelijk als politiek verzet gerezen. Ook de pvda-fractie achtte het onaanvaardbaar dat de functie van De Witte Duif volledig zou verdwijnen. Gelukkig is in de afgelopen maanden in overleg met de gebruikers van De Witte Duif een alternatief in de vorm van de rsg gevonden; daar zal ook de ontmoetingsfunctie een plaats krijgen.

Bij de verplaatsing van het sociaal-cultureel centrum spelen termen zoals `volledig' en `volwaardig' een rol. Dan gaat het niet uitsluitend om het aantal kubieke meters. Weliswaar is dat een niet onbelangrijk element, maar veel belangrijker is de vraag of in het rsg-gebouw alle activiteiten kunnen plaatsvinden en de ontmoetingsfunctie gestalte kan krijgen. De pvda-fractie meent dat het aantal in de rsg beschikbaar kubieke meters voldoende is om een volwaardige invulling te realiseren. Overigens zal die in overleg met de toekomstige gebruikers moeten geschieden, zoals de heer Wiersma terecht heeft gezegd.

In de commissie heeft sprekers fractie al aangegeven dat ook de integratie van de zaalverhuur en ontmoetingsruimte van belang is, die levert een meerwaarde op. Ten aanzien van de zaal moet nog wel worden benadrukt dat het mogelijk dient te zijn die in verschillende delen te splitsen. Zodoende wordt het mogelijk verschillende activiteiten gelijktijdig te laten plaatsvinden.

De heer Hart
(eb): Stemt de pvda-fractie in met de op pagina 49 opgenomen zinsnede:

`. . . aangevuld met een beperkte, professioneel bemenste ontmoetingsruimte annex bar voor maatschappelijke groeperingen.' '

De heer Bode
(pvda): Het woord `beperkte' is net zo subjectief als `volwaardig'. Bij de verdere concretisering van de plannen zullen de precieze grenzen van `beperkt' en `volwaardig' moeten worden verkend om tot een zo optimaal mogelijke invulling van het geheel te kunnen komen.

De heer Hart
(eb): Aangezien de raad vanavond een besluit neemt, zullen die grenzen nú duidelijk moeten zijn.

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): Er staat níét dat de professionele bemensing beperkt zal zijn. Bedoeld is dat in vergelijking met de huidige ontmoetingsruimte, inclusief bar, sprake zal zijn van een zekere, fysieke beperking, omdat een iets kleiner aantal vierkante meters beschikbaar is.

De heer Bode
(pvda): Hoe dan ook, de kern van de zaak is dat de ruimte in de rsg adequaat moet worden benut. Volgens de fractie van de pvda kunnen op basis van het vanavond te nemen besluit de plannen zodanig concreet worden uitgewerkt dat inderdaad sprake is van een adequate invulling.

De zin over de Stichting lat maakte in eerste instantie een nogal cryptische indruk. Inmiddels is duidelijk geworden dat nog steeds wordt gezocht naar een ander locatie. Op die nieuwe plek zullen, vanzelfsprekend, de activiteiten van de stichting moeten kunnen worden gecontinueerd.

De heer Boland
(d66) spreekt allereerst waardering voor de aangeboden nota uit en snijdt daarna de volgende twee puntjes aan.

h
De fractie van d66 gaat akkoord met het voorstel ten behoeve van de Stichting lat een nieuw onderzoek naar
huisvestingsmogelijkheden te doen.
h
In het laatste punt van het ontwerpbesluit wordt iets over de locatie `Boschplein' gezegd. Uiteraard getuigt het van goed beleid geen project aan te pakken wanneer onvoldoende financiële middelen voorhanden zijn. Aan de ander kant is het onverstandig de Boschschool eindeloos te laten leegstaan nadat het kinderdagverblijf daaruit is vertrokken.

Het meest heikele punt is zonder twijfel De Witte Duif. Aanvankelijk werd voorgesteld De Witte Duif helemaal te laten verdwijnen. Nu is het de bedoeling het sociaal-cultureel centrum in een beperkte vorm te verplaatsen. Weliswaar is een half ei beter dan een lege dop, maar in dit geval moet De Witte Duif in de gelegenheid worden gesteld een heel ei te leggen. Als het de bedoeling is een ontmoetingsruimte te creëren, doet men er goed aan ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen in het gebouw komen. In dit licht is het dus niet verstandig een heleboel gebruikers van De Witte Duif te vragen elders een accommodatie te huren, alhoewel dat qua ruimten en qua financiën best mogelijk is.

In de visie van de d66-fractie vraagt het college met dit raadsvoorstel de ruimte om een meer precieze schets van het nieuwe sociaal-cultureel centrum te maken. De fractie kan zich niet aan de indruk onttrekken dat, gelet op de thans geplande toekomstige gebruikers, nog wat ruimte in de rsg zal overblijven. De bedoelde schets moet zo spoedig mogelijk worden gemaakt om aan de hand daarvan te kunnen bepalen wat al of niet realiseerbaar is.

De schets is ook met het oog op de exacte plaats van de ontmoetingsruimte van belang. Spreker kan zich niet goed voorstellen dat een `inloopruimte' op de eerste etage wordt gesitueerd. Zijns inziens is dat een contradictio in terminis. Daarover zal nog eens goed moeten worden nagedacht.

Het is de vraag of de geraamde financiën voldoende zijn om een geschetste invulling te kunnen concretiseren. Naar sprekers mening bevat het bedrag van f 582.410,-- een hoog gokgehalte. Hoe dan ook, als alles volgens plan verloopt, zal een boekwinst worden behaald op panden aan de Populierenlaan, Goudenregenstraat en Breedstraat. Een deel daarvan kan eventueel worden ingezet om De Witte Duif als een feniks te laten herrijzen, en wel zodanig dat die weer een volledige functie heeft.

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda) stipt in haar beantwoording op de eerste plaats aan dat in de commissie al is uitgelegd waarom een bepaalde procedure is gevolgd. Die procedure had als bedoeling zo min mogelijk maatschappelijke onrust te laten ontstaan.

De heer Wiersma
(cda): Heeft het college de indruk dat het in zijn opzet is geslaagd?

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): Geenszins! Helaas is veel onrust ontstaan, maar of en, zo ja, hoe die had kunnen worden voorkomen is een nog onbeantwoorde vraag.

Wat wordt precies met `een beperkte, professioneel bemenste ontmoetingsruimte' bedoeld? Misschien was het duidelijker geweest als een andere woordvolgorde zou zijn gebruikt, bijvoorbeeld: een professioneel bemenste, maar beperkte ontmoetingsruimte. In vergelijking met de huidige situatie zal de nieuwe ontmoetingsruimte qua aantal vierkante meters beperkt zijn, maar aan de kwaliteiten van die ruimte en de professionele bemensing wordt niet getornd.

De heer Boland vraagt zich af of een inloopfunctie op de eerste etage een verstandige oplossing is. Overigens zou het ook onhandig zijn de zalen op de eerste etage en de bar op de begane grond te situeren. In ieder geval moet de toegang tot het gebouw een open, uitnodigend karakter krijgen. Samen met de toekomstige gebruikers zal naar een creatieve oplossing moeten worden gezocht.

De gebruikers van het centrum zullen ook anderszins bij de planvorming worden betrokken, dat is steeds nadrukkelijk aan de orde geweest. In het verleden is in elk contact gezegd dat, wanneer de raad met de nota instemt, de gemeente opnieuw met de toekomstige gebruikers zal praten over de vraag hoe de wensen zo goed mogelijk kunnen worden ingepast.

De heer Bode vraagt na te gaan of het bouwtechnisch mogelijk is in de grote zaal geluiddempende schuif- of vouwwanden aan te brengen, zodat desgewenst een aantal kleinere ruimten kan worden gecreëerd. Tot nu toe werden dergelijke mogelijkheden niet onderzocht, omdat het college geen geld aan architecten wilde uitgeven voordat de zekerheid bestond dat de raad deze nota zou aanvaarden. Als de raad conform het collegevoorstel besluit, zal bij wijze van spreken morgen worden bekeken of het verzoek van de heer Bode kan worden verwezenlijkt.

Meerdere fracties hebben iets over de periode van sloop en herinrichting gezegd. Het is de bedoeling herinrichting en sloop zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten. Met andere woorden: De Witte Duif zal in principe pas worden gesloopt wanneer de herinrichting van het gebouw aan de Meeuwenlaan zover klaar is dat het daadwerkelijk kan worden gebruikt. De projectontwikkelaar heeft oog voor deze wens en zal proberen daaraan gestalte te geven. Spreekster wil één en ander schriftelijk laten vastleggen, opdat niemand voor verrassingen komt te staan. Wel is het denkbaar dat na de ingebruikname van het gebouw hier en daar nog wat schilderwerk moet worden uitgevoerd en de lift, die midden in het gebouw staat, nog niet is verplaatst.

De heer Wiersma
(cda): In de optiek van de cda-fractie ligt de invulling van het gebouw nog helemaal open. Dit houdt in dat de gemeente samen met de toekomstige gebruikers moet bezien op welke wijze het beste aan ieders wensen kan worden tegemoet gekomen. Misschien is het juist onhandig dat de lift wordt verplaatst of moet de ontmoetingsruimte toch ergens anders komen.

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): Uitgegaan is van de plaats voor het kinderdagverblijf en de peuterspeelzalen - de aula -, omdat die ruimtebehoefte vrij nauwkeurig bekend is. Mocht in het verdere overleg met vertegenwoordigers van die instellingen en de gebruikers van De Witte Duif blijken dat het veel beter is een geheel àndere indeling te maken, dan zal het college niet star aan de oorspronkelijke ideeën vasthouden. Iedereen mag ervan overtuigd zijn dat goed naar de toekomstige gebruikers, plannenmakers, uitvoerders enzovoort zal worden geluisterd. Het is immers de bedoeling tot een volwaardige, góéde accommodatie te komen.

Met betrekking tot de geraamde kosten moet volstrekt helder zijn dat slechts een schatting is gemaakt. Naarmate de planvorming concreter wordt, zal ook steeds duidelijker worden of het opgevoerde bedrag van f 582.410,-- inderdaad voldoende is, dan wel in positieve of negatieve zin moet worden bijgesteld.

De heer Hart
(eb): Is de raad aan het geraamde bedrag gebonden?

De voorzitter
: Nee, de raad maakt zelf afwegingen. Als wordt besloten een andere begrotingspost te verlagen, kan het verschil aan de voormalige rsg-dependance worden uitgegeven.

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): Het ambtelijke apparaat heeft op basis van ervaringscijfers een schatting gemaakt; er is geen extern, gespecialiseerd bureau ingeschakeld. Overigens kunnen eventuele baten uit leegkomende gemeentelijke panden worden ingezet om het gebouw aan de Meeuwenlaan zo adequaat mogelijk in te richten. Wanneer dat aan de orde mocht komen, zal de raad, vanzelfsprekend, ter zake een voorstel krijgen.

Spreekster is niet alleen blij met de waarderende woorden over de nota, maar apprecieert ook het compliment dat in de richting van de actievoerders is gemaakt. De wijze waarop actie is gevoerd, verdient respect en heeft bovendien een meerwaarde gegeven aan de vorige week gehouden commissievergadering. Uiteraard heeft ook het dikke boek met handtekeningen indruk gemaakt.

De heer Van Pijkeren
(rpf/sgp): Er zijn in het kader van de actie ontzettend veel handtekeningen gezet. Daaruit mag enerzijds worden afgeleid dat de betrokkenheid groot is en anderzijds dat de burgers vrezen over het hoofd te worden gezien. De wethouder doet er dan ook goed aan met het actiecomité en de direct betrokkenen spoedig aan tafel te gaan zitten om over de concrete invulling van het gebouw te overleggen.

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): Dat is daarstraks reeds toegezegd.

Over de toekomst van de Boschschool zijn globaal twee verschillende gedachten geventileerd.

4
Een aantal fracties wil alvast een visie ontwikkelen en later beoordelen of die al dan niet moet worden verwezenlijkt. In ieder geval mag de leegstand ook volgens burgemeester en wethouders niet al te lang duren.
4
Andere fracties menen dat het verstandiger is het laatste punt van het ontwerpbesluit te schrappen, want de gemeente heeft toch geen geld om dat uit te voeren.

De heer Boland
(d66): In het desbetreffende punt - in het raadsvoorstel genummerd 4 en in het ontwerpbesluit genummerd 8 - staat dat het beleidsvoornemen een stadspodium te realiseren op de locatie `Boschplein' voor onbepaalde tijd wordt uitgesteld, en wel vanwege het ontbreken van de nodige financiële middelen. Dit houdt echter geenszins in dat niet over de toekomst van die locatie kan worden nagedacht.

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): Wellicht is het goed de redactie van het desbetreffende punt als volgt te wijzigen.

`Met betrekking tot de locatie `Boschplein' wordt spoedig een visie verwacht, waarna verdere voorstellen ter besluitvorming aan de raad zullen worden aangeboden.'

Op de afdeling p&o wordt onderzocht of het personeel straks in het gebouw aan de Meeuwenlaan aan de slag kan.

De heer Wiersma
(cda): Daar is geen kerkzaal en valt minder zaalruimte te verhuren, zodat mag worden aangenomen dat minder personeel nodig zal zijn.

Wethouder Knukkel
(vl/gl): Over het personeel wordt momenteel frequent overleg gevoerd. Uiteraard wordt daarbij ook rekening gehouden met de situatie in de nieuwe Witte Duif.

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): Opgemerkt moet worden dat de ruimte qua oppervlakte weliswaar beperkter is, maar veel intensiever zal worden benut dan nu in De Witte Duif het geval is.

De (on)mogelijkheden voor de Stichting Loopt Als een Trein worden nader onderzocht. Zonder meer verhuizen lijkt toch wat lastig, want in de ruimte aan de Peperstraat, de aanvankelijk beoogde nieuwe locatie, worden al zaken gedaan die ook waardevol zijn. De heer Bode dringt erop aan in ieder geval te zorgen voor een situatie waarin de stichting de werkzaamheden kan voortzetten. Om dat te bereiken zal in het nadere onderzoek geen enkele locatie worden uitgesloten.

Desgevraagd zegt spreekster toe dat een jaar na de ingebruikname van de nieuwe ruimte in de gemeenteraad een evaluatie zal plaatsvinden. Voordien zal regelmatig overleg met de gebruikers worden gevoerd.

Het dictum van de eb-motie geeft aanleiding tot het maken van de volgende twee opmerkingen.


1. Daarstraks is reeds naar voren gekomen dat termen als `volwaardig' en `beperkt' voor verschillende interpretaties vatbaar zijn. Burgemeester en wethouders hebben echter wel degelijk de intentie de voormalige rsg-dependance, die ten opzichte van De Witte Duif een beperkt aantal vierkante meters omvat, professioneel te runnen.

2. De gevraagde kostenraming kan pas worden gemaakt zodra op basis van de wensen en verlangens van de gebruikers een definitief indelingsplan is getekend.

Kortom: in wezen vraagt de motie niets anders dan het college heeft voorgesteld.

De voorzitter
: Daarom is de motie overbodig.

De heer Hart
(eb): De motie wijkt af van hetgeen in de voorlichting is gesteld. De eb-fractie handhaaft haar motie dan ook.

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): Goed.

Aan het adres van de heer Wiersma moet nog iets over de exploitatie van het geheel worden gezegd. In de afgelopen week is met de betreffende afdeling afgesproken na te gaan of het zinvol is tot een beheerstichting te komen waarin ook de gebruikers participeren.

De heer Boland
(d66): In de eb-motie staat in één van de overwegingen dat de activiteiten moeten kunnen worden voortgezet. Betekent dit dat alle huidige activiteiten onveranderd moeten kunnen worden gecontinueerd en dus alle groeperingen aan wie andere locaties zijn aangeboden toch een plek in de rsg moeten kunnen krijgen? Wordt dat bedoeld met `volwaardig'?

De heer Hart
(eb): Men moet de motie niet te krap interpreteren. Weliswaar is het de bedoeling dat een aantal verenigingen, instellingen enzovoort naar andere locaties zal verhuizen, maar het gemeentebestuur moet wel rekening houden met de mogelijkheid dat in de toekomst andere groeperingen een plek in de rsg willen hebben.

De heer Bode
(pvda): De heer Hart heeft het woord `beperkte' op de functie van de nieuwe Witte Duif betrokken, maar de wethouder heeft uitgelegd dat op het aantal vierkante meters wordt gedoeld. In de eb-motie wordt dus gevraagd iets achterwege te laten dat het college helemaal niet van plan is.

De heer Hart
(eb): Op de derde pagina, genummerd 49, van het raadsvoorstel staat met betrekking tot de maatschappelijke groeperingen een tekst die in strijd met de eb-motie is. Als het college die tekst verwijdert, is het probleem opgelost. Het gaat in dit geval niet om vierkante meters.

De heer Dol
(vl/gl): Jawel. In het voorstel staat letterlijk: `een beperkte, professioneel bemenste ontmoetingsruimte'. De komma geeft aan dat `beperkte' dient te worden gescheiden van `professioneel bemenste' en betrekking heeft op `ontmoetingsruimte'. Voor de woorden `professioneel bemenste' geldt hetzelfde. De komma geeft dus precies aan hoe de tekst moet worden geïnterpreteerd.

De heer Hart
(eb): De heer Dol moet ook de daaraan voorafgaande tekst lezen.

`. . . de voormalige rsg-dependance in te zetten als te verhuren ruimte, aangevuld met een beperkte, professioneel bemenste ontmoetingsruimte . . .'

De heer Dol
(vl/gl): De heer Hart leest weer over de komma tussen `beperkte' en `professioneel' heen! Misschien is het verstandig dat de heer Hart om een schorsing vraagt, zodat de eb-fractie de tekst rustig kan analyseren.

De voorzitter
schorst vervolgens op verzoek van de heer Hart de beraadslagingen.

(Schorsing.)

De voorzitter
heropent de beraadslagingen.

De heer Hart
(eb) zet uiteen dat de fractie van Enkhuizer Belang bereid is punt 1 in haar motie te schrappen, mits in het raadsvoorstel het woord `beperkte' vervalt.

De heer Van Pijkeren
(rpf/sgp) refereert aan datgene wat hij in de eerste termijn over vertrouwen heeft gezegd. Het gaat in dezen niet alleen om de verplaatsing van functies, integendeel, hier zijn ook mensen in het geding. Uit de gang van zaken die zich heeft voorgedaan, moet de les worden geleerd dat de volgende keer verwarring en teleurstelling dient te worden voorkomen. Bij sommigen ontstond misschien zelfs angst, omdat in eerst instantie de mededeling werd gedaan dat zij zouden worden ontslagen. Gelukkig wordt nu naar een andere oplossing gezocht.

Wethouder Knukkel
(vl/gl): Tegen de laatste opmerking moet ernstig bezwaar worden gemaakt. Nooit is tegen de medewerk(st)ers gezegd dat zij zullen worden ontslagen. Wel is de situatie uitgelegd en beloofd dat zo spoedig mogelijk overleg zal plaatsvinden.

De heer Van Pijkeren
(rpf/sgp): Het woord `ontslagen' neem ik terug.

Over de eb-motie behoeft niets te worden gezegd, want uit de beantwoording van het college moet worden opgemaakt dat die overbodig is.

De fractie van de rpf/sgp is blij met de mededeling dat de projectontwikkelaar ervoor zal zorgen dat de gebruikers van De Witte Duif niet op straat komen te staan, maar van de ene naar de andere locatie kunnen overstappen.

Gehoord de beantwoording kan de rpf/sgp-fractie met het collegevoorstel akkoord gaan.

Mevrouw Lok-Hörnemann
(vl/gl) onthult dat haar tijdens de schorsing duidelijk is geworden dat het actie comité erop vertrouwt dat frequent overleg met hem zal worden gevoerd; een groot pluspunt van deze avond.

Spreekster rekent erop dat de wethouder personeelszaken op korte termijn met het personeel zal overleggen. Ook de medewerk(st)ers hebben er recht op te weten welke oplossing zal worden gekozen en wanneer die aan de orde is.

De heer Wiersma
(cda) verheugt zich over de toezegging dat vanaf morgen met de toekomstige gebruikers over een zo goed mogelijke inrichting van het gebouw zal worden gesproken. Zodra daarop meer zicht is ontstaan, zal dat, zoals eerder is toegezegd, aan de commissie worden voorgelegd. Spreker doet de suggestie De Witte Duif als vast punt op de commissieagenda te zetten.

De heer Boland
(d66) denkt dat het gemeentebestuur via deze discussie een heel eind op de goede weg is gekomen.

De fractie van d66 heeft niet het gevoel dat de eb-motie en de daarop gegeven toelichting veel toevoegt aan datgene wat het college voorstelt. Zij zal de motie dan ook niet steunen.

Van deze gelegenheid maakt spreker gebruik om een voorschotje te nemen op een agendapunt dat later op deze avond aan de orde zal komen. Als de invulling van de rsg wordt geschetst - dat zal trouwens zeer spoedig dienen te gebeuren-, is het goed ook naar een mogelijke ruimte voor de speel-o-theek te kijken.

Mevrouw Dangermond-Hilderink
(vvd) kan zich, gehoord de uitleg van mevrouw Dekker, geheel in het collegevoorstel vinden. De tijdelijke oplossingen en het toegezegde gebruikersoverleg hebben ongetwijfeld als resultaat dat de vanavond op de publieke tribune aanwezige gebruikers met een heel wat geruster gevoel naar huis zullen gaan dan waarmede zij zijn gekomen.

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda) haakt als volgt op de eb-motie in. Het college is bereid in het eerste punt van het ontwerpbesluit het woord `beperkte' te vervangen door `een', zodat de betreffende zinsnede luidt:

`. . . alsmede de realisatie van een professioneel bemenste ontmoetingsruimte . . .'

Het verzoek een compleet voorstel met kostenraming aan de raad voor te leggen, kan nu niet worden gehonoreerd. Die stukken zullen automatisch op tafel komen wanneer duidelijk is welke aanpassingen nodig zijn om het gebouw op de gewenste wijze te kunnen inrichten. Daarstraks is al uiteengezet dat het genoemde krediet niet meer is dan een schatting op basis van ervaringscijfers. Mochten tijdens het verdere proces zaken naar voren komen die de kwaliteit van het geheel positief kunnen beïnvloeden, dan zal de raad moeten beoordelen of de realisering daarvan een extra investering waard is.

De heer Hart
(eb): In de motie wordt niet gevraagd vanavond een kostenraming op tafel te leggen; dat zal, vanzelfsprekend, op termijn moeten gebeuren.

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): Daarvoor is geen motie nodig, want de raad krijgt altijd kostenramingen te zien.

De heer Wiersma
(cda): Het is toch niet de bedoeling dat morgen wordt begonnen met vertimmeringen tot een bedrag van f 582.410,--.

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): Nee, morgen wordt met overlèg begonnen.

De suggestie De Witte Duif als vast agendapunt op te nemen, is geen goed idee. Op het moment dat iets over De Witte Duif valt te melden, zal dat worden gedaan. Bovendien wordt alle informatie in de leesmap ter inzage gelegd, ook stukken die geen discussie behoeven. Wie in die map iets aantreft dat aanleiding tot vragen of opmerkingen geeft, kan dat aan de commissieagenda laten toevoegen.

Het voorschotje van de heer Boland - een mogelijke ruimte voor de speel-o-theek - wordt op dit moment voor kennisgeving aangenomen, maar zal wel worden doorgegeven aan de groep die zich met de inrichting zal bezighouden.

De voorzitter
rondt de discussie af met de mededeling dat het collegevoorstel en het ontwerpbesluit als volgt worden gewijzigd.

Punt 1 van het resumé in het raadsvoorstel en punt 5 van het ontwerpbesluit:

`In te stemmen met de beleidsvoornemens zoals weergegeven in de accommodatienota `(On)begrensde ambities' met inbegrip van het voornemen de aula van de voormalige rsg-dependance geschikt te maken voor gebruik door die maatschappelijke groeperingen welke thans ook gebruik maken van De Witte Duif, alsmede de realisatie van een professioneel bemenste ontmoetingsruimte annex bar voor de maatschappelijke groeperingen.'

Punt 4 van het resumé in het raadsvoorstel en punt 8 van het ontwerpbesluit:

`Met betrekking tot de locatie `Boschplein' wordt spoedig een visie verwacht, waarna verdere voorstellen ter besluitvorming aan de raad zullen worden aangeboden.'

Het college van burgemeester en wethouders ontraadt de eb-motie. Die wekt de verkeerde indruk dat iets anders moet worden besloten dan in het gewijzigde collegevoorstel staat en in de beantwoording is toegezegd.

Hierna wordt de gewijzigde motie van de heer Hart cum suis bij handopsteken in stemming gebracht en verworpen.

Zonder hoofdelijke stemming wordt vervolgens het gewijzigde voorstel van burgemeester en wethouders overeenkomstig het aangepaste ontwerpbesluit aanvaard.


9. Koperwiekplein revitalisering.

(Voorstel nummer 58, 1999.)

De heer Van Pijkeren
(rpf/sgp) vestigt de aandacht op het feit dat zijn fractie zich in het verleden bij meerdere gelegenheden voor een opwaardering van het Koperwiekplein heeft uitgesproken. Gelukkig zal dat binnenkort echt gebeuren.

Hij verbaasds zich over een op het allerlaatste nippertje ontvangen telefax waaruit bleek dat de woningbouwvereniging contact met William Properties had gehad over een alternatief plan. Daardoor had verwarring en/of vertraging kunnen ontstaan. Tot tevredenheid van de fractie is één en ander echter voor kennisgeving aangenomen en op het oorspronkelijke pad verder gegaan.

Mevrouw Lok-Hörnemann
(vl/gl) betuigt namens haar fractie adhesie aan de voorgestelde revitalisering van het Koperwiekplein. Waarom is het woord `opknappen' niet gebruikt? Raadsvoorstellen dienen voor iedereen begrijpelijk te zijn!

Het in de plannen opgevoerde aantal parkeerplaatsen, te weten 217, is voor de fractie van Verenigd Links/GroenLinks aanleiding nog eens te verzoeken géén al te autovriendelijk beleid te voeren. Men moet niet uitgaan van de bezetting tijdens de piekuren, maar naar een redelijk aantal plaatsen streven. Niet voor èlke boodschap is immers een auto nodig.

Wat betreft de verkeerssituatie ter plaatse is het goed eens te kijken naar het zebrapad bij de Driespanlocatie `De Weid'. Die oversteekplaats is vanwege een bocht nogal onoverzichtelijk. Kan daar een verkeersremmende maatregel worden getroffen wanneer met het werk wordt begonnen?

De heer Hart
(eb) haalt naar voren dat in het verkiezingsprogramma van Enkhuizer Belang de opwaardering van het Koperwiekplein een hoge prioriteit heeft. Het verheugt de fractie dan ook dat nu eindelijk een concreet plan gereed is. Helaas ontstond tijdens de discussie in de commissie enige verwarring, doordat nòg een plan - gemakshalve aan te duiden als `plan De Boer' - bleek te bestaan; dat werd echter niet inhoudelijk besproken en ook niet ter inzage gelegd. Is het desbetreffende plan officieel bij de gemeente ingediend? Voor het overige kan de eb-fractie met het collegevoorstel akkoord gaan, zij het onder een voorwaarde die in de volgende motie is vervat.

`De raad van de gemeente Enkhuizen,
in vergadering bijeen op maandag 7 juni 1999, overwegende:


- dat de verenigingen, clubs en andere gebruikers van De Witte Duif hun activiteiten moeten kunnen voortzetten in de voormalige rsg-dependance aan de Meeuwenlaan;

- dat na de sloop van De Witte Duif geen hiaat mag ontstaan; besluit:

dat alvorens met de sloop van De Witte Duif wordt begonnen eerst de herinrichting van bovengenoemde rsg-dependance gereed moet zijn gekomen;

en gaat over tot de orde van de dag.'

De voorzitter
: De motie is voldoende ondertekend en maakt dus deel uit van de beraadslagingen.

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda) vertrouwt erop dat zij niet uitvoerig op de motie behoeft te reageren, omdat bij het vorige agendapunt al genoeg over de sloop van De Witte Duif en de herinrichting van de voormalige rsg-dependance is gezegd. De projectontwikkelaar heeft toegezegd in alle redelijkheid te zullen proberen het één op het ander te laten aansluiten. Overigens mag, zoals daarstraks is uitgelegd, niet worden uitgesloten dat ná de verhuizing toch nog enige herinrichtingswerkzaamheden - bijvoorbeeld schilderwerk en verplaatsing lift - aan de orde zullen zijn. Kortom: ook in dit geval is de eb-motie overbodig, omdat het college de strekking zonder meer onderschrijft.

Spreekster zag het plan De Boer tijdens een persoonlijk contact en maakte daarvan een kopie. Het stuk was aan alle raadsleden en de commissie w/ro gericht, zodat mocht worden verondersteld dat het betrokken comité voor verspreiding onder de raads- en commissieleden zorg zou dragen.

De voorzitter
: Het stuk is nimmer officieel aangeboden noch via de post binnengekomen. O . . . , ik hoor dat meerdere fracties het stuk rechtstreeks in de brievenbus hebben gekregen.

De heer Hart
(eb): Het ware wenselijk geweest dat de wethouder het plan De Boer, voorzien van een ambtelijk advies en een collegevoorstel, zou hebben aangeboden.

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): Na lezing van een bepaald krantenbericht is de heer De Boer telefonisch uitgenodigd zijn plan toe te lichten, om te kunnen beoordelen of gezamenlijke elementen aanwezig zijn. Dat is in aanwezigheid van de heer De Rapper gebeurd, maar het plan is toen niet aangeboden, zelfs niet officieus.

Wethouder mevrouw De Munnik-Blank
(vvd) legt uit dat het aantal parkeerplaatsen met opzet op de piekbezetting is afgestemd. Als dat niet wordt gedaan, zal op met name vrijdagavonden en zaterdagen parkeeroverlast voor de omwonenden ontstaan. Bezoekers van het winkelcentrum die hun auto daar niet kwijt kunnen, zullen immers in de directe (woon)omgeving parkeren.

Mevrouw Lok-Hörnemann
(vl/gl): Zijn echt 217 parkeerplaatsen nodig?

Wethouder mevrouw De Munnik-Blank
(vvd): Het college heeft zich aan het voor dit soort situaties gangbare parkeermodel gehouden.

De heer Dol
(vl/gl): Allemaal heel aardig, maar op de piekuren zal het voormalige rsg-gebouw niet of nauwelijks worden gebruikt. Voor de gebruikers van dat gebouw zijn dan dus geen of een zeer gering aantal parkeerplaatsen nodig. Naar de mening van de fractie van Verenigd Links/GroenLinks is 217 plaatsen zwaar overtrokken; 160 à 170 moet ruim voldoende zijn. In het algemeen komen de bezoekers immers uit de omgeving van het Koperwiekplein. Bovendien kan gespreid worden gewinkeld, want de supermarkten zijn tot 's avonds tot acht uur open.

Wethouder mevrouw De Munnik-Blank
(vvd): Kennelijk verschillen de vl/gl-fractie en het college op dit punt van mening. Desondanks is er geen bezwaar tegen het aantal parkeerplaatsen nog eens in de commissie onder de loep te nemen.

Naar de zebra bij De Weid is al gekeken. Die oversteekplaats is inderdaad gevaarlijk, maar dat houdt geen verband met het Koperwiekplein. Momenteel wordt onderzocht welke adequate maatregelen aldaar mogelijk zijn, bijvoorbeeld een wegversmalling door vluchtheuvels aan te brengen.

Mevrouw Dangermond-Hilderink
(vvd) ondersteunt het schetsplan volledig, óók het aantal geplande parkeerplaatsen. Men mag immers verwachten dat de voorgenomen uitbreiding met 2.500 m2 van het winkelcentrum, het koopcentrum van Enkhuizen-Noord, ook een zekere aantrekkingskracht op Kadijken en de streek zal hebben.

De heer Wiersma
(cda) bevreemdt het in hoge mate dat de wethouder blijkbaar totaal niet begreep dat de heer De Boer een zekere bedoeling met diens alternatieve plan had. Mevrouw Dekker had in ieder geval niet het gevoel dat het plan aan haar of het gemeentebestuur werd aangeboden! Blijkbaar heeft zij zelfs niet gevraagd of iets met het plan moet gebeuren. Was het gesprek daarover soms niet meer dan een aardigheidje?

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): Gelet op de aanhef mocht worden aangenomen dat de heer De Boer zelf voor de verspreiding onder de raadsleden of de fracties zou zorgen.

De heer Wiersma
(cda): Alles goed en wel, maar als een burger iets aan een collegelid laat lezen, gebeurt dat niet voor de grap. De bedoeling is dat zo'n stuk op een agenda terechtkomt of ten minste ter inzage wordt gelegd; in ieder geval moet er iets mee gebeuren.

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda) persisteert bij haar mening dat het in dit geval niet de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van deze gemeente was om het stuk te verspreiden of anderszins onder de aandacht van de raad te brengen.

De heer Hart
(eb): Waarom liet de wethouder in de commissievergadering wèl een fax van de projectontwikkelaar uitdelen?

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): Omdat die fax, gericht aan de gemeente, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijk níét rechtstreeks aan de raads- en/of commissieleden was toegezonden.

De heer Hart
(eb): Hoe kon de wethouder dat weten? In ieder geval wil de fractie van Enkhuizer Belang zo niet worden behandeld!

De voorzitter
: Nu ontstaat een misverstand! Achteraf bleek dat mevrouw Dekker, gelet op de aanhef, terecht aannam dat het plan De Boer aan alle raadsleden zou worden verstuurd. Ook haar logische veronderstelling dat de fax van de projectontwikkelaar niet bij de commissieleden bekend zou zijn, en dus verspreid moest worden, was helemaal correct.

De heer De Geus
(rpf/sgp) veronderstelt dat het bewuste stuk, indien dat inderdaad aan alle raadsleden is toegezonden, op een commissieagenda zal worden geplaatst.

De rpf/sgp-fractie maakt zich zorgen om de parkeersituatie aldaar. Op vrijdagavond en zaterdag is soms sprake van chaotische toestanden. Vandaar dat de fractie graag nog eens in de commissie over dit punt van gedachten wil wisselen. Niet vergeten mag worden dat ook 31 wooneenheden zullen worden gebouwd. Als de huidige omwonenden en de bewoners van de te bouwen woningen allemaal een auto hebben, zal het parkeerterreintje achter het winkelcentrum voor ongeveer de helft worden bezet. Met andere woorden: het aantal parkeerplaatsen, 217, lijkt veel, maar bij een winkelcentrum zoals het Koperwiekplein wordt, is een behoorlijke parkeergelegenheid noodzakelijk. Bovendien moet ook rekening worden gehouden met Kadijken, zoals mevrouw Dangermond terecht opmerkt.

Alles overziende kan de fractie van de rpf/sgp instemmen met de voorgestelde revitalisering van het Koperwiekplein.

De heer Hart
(eb) handhaaft desgevraagd zijn motie.

Hierna wordt de motie van de heer Hart cum suis bij handopsteken in stemming gebracht en verworpen. (Alleen de eb-fractie spreekt zich voor aanvaarding van de motie uit.)

Zonder hoofdelijke stemming wordt vervolgens het voorstel van burgemeester en wethouders overeenkomstig het aangeboden ontwerpbesluit aanvaard.

11. Bezuinigingen subsidieplafond 2000.

(Voorstel nummer 60, 1999.)

De heer Dol
(vl/gl) zal niet ontkennen dat hij indertijd, zij het morrend, akkoord is gegaan met het voornemen een taakstellende bezuinigingsoperatie van f 200.000,-- uit te voeren. Aan dat democratisch genomen besluit moet weliswaar uitvoering worden gegeven, maar dit impliceert nog niet dat de fractie van Verenigd Links/GroenLinks zonder meer met de voorliggende lijst instemt. Verenigingen die culturele activiteiten ontplooien, verdienen meer gemeentelijke steun dan organisaties die economisch gericht zijn. Tegen deze achtergrond is het viertal amendementen opgesteld dat inmiddels aan iedereen is uitgedeeld.

De bedoeling van de vl/gl-fractie kan het beste aan de hand van enkele voorbeelden duidelijk worden gemaakt. Volgens de nota kan zonder enige consequentie f 10.000,-- op het Drommedarisfestival worden bezuinigd. Die stelling is onjuist, want dergelijke subsidieverminderingen zullen onherroepelijk tot gevolg hebben dat culturele waarden aan verarming onderhevig worden, zeker in het geval van het Drommedarisfestival dat veel verschillende kunstvormen kent.

Een ander voorbeeld is creativiteitscentrum `De Blauwe Schuit'. Bij dat centrum kan men cursussen volgen die niet in Enkhuizen worden gegeven. Ook in dit geval leidt een bezuiniging op de subsidie tot cultuurverschraling en minder ontplooiingskansen voor de Enkhuizer bevolking.

De amendementen A en B hebben als strekking het omzetten van bezuinigingen in pm-posten. Deze posten betekenen níét dat de intentie vervalt om tot de beoogde bezuiniging te komen. Die bezuinigingen kunnen echter vooralsnog niet worden toegepast, omdat bepaalde afspraken in acht dienen te worden genomen. Zo is met betrekking tot de stedenband besloten af te wachten welke ontwikkeling in Ustka zal plaatsvinden. Ten aanzien van het cultureel centrum `De Drommedaris' is afgesproken dat een onderzoek zal worden uitgevoerd en dan is het niet logisch reeds op voorhand tot een bezuiniging te besluiten.

Amendement C betreft het kunstfonds. Als alternatief voor het kunstfonds wordt voorgesteld de 1%-regeling toe te passen. Hierbij wordt aangetekend dat er wel steeds voor dient te worden gezorgd dat ook daadwerkelijk 1% wordt besteed. Mocht dat in enig jaar niet gebeuren, dan moet uit de post `onvoorzien' zo veel geld worden vrijgemaakt dat het bedrag van f 22.500,-- alsnog beschikbaar kan worden gesteld.

De heer Wiersma
(cda): De regeling betekent concreet dat het fonds uitsluitend via gemeentelijke investeringen, die 1% duurder worden, wordt gevoed, want particulieren hebben die plicht niet.

Wethouder Knukkel
(vl/gl): Vanuit de gemeente kan wel een dringend beroep op particuliere opdrachtgevers worden gedaan. In het verleden is het trouwens wel voorgekomen dat bij particuliere bouwprojecten de 1%-regeling is gehanteerd.

De heer Van Doornik
(cda): Nog niet zo heel lang geleden heeft de raad ten behoeve van openbare werken een krediet van f 5 miljoen beschikbaar gesteld. Een mooie gelegenheid om f 25.000,-- in het fonds te storten; dat is slechts 0,5%!

De heer Dol
(vl/gl): Een prachtig amendement van het cda!

Amendement D behelst een herschikking van subsidies. De fractie doet de volgende voorstellen.

a. De bezuiniging op de subsidie aan De Blauwe Schuit laten vervallen; daarmede is een bedrag van f 25.168,-- gemoeid. b. De voorgestelde bezuiniging van f 10.000,-- op het Drommedarisfestival halveren.
c. Ook het schrappen van de subsidie ad f 1.600,-- aan het International Tree Fund wil de fractie achterwege laten. d. De onder a tot en met c vermelde kosten kunnen worden gedekt door de financiële bijdrage in de huisvestingskosten van de Stichting lat met f 32.000,-- te verlagen, gesteld dat zij naar het gebouw aan de Peperstraat of een ander pand kan verhuizen. Mocht een verhuizing niet mogelijk zijn, dan kunnen de onder a tot en met c gedane voorstellen geen doorgang vinden.

Amendement A.

`De raad van de gemeente Enkhuizen,
in vergadering bijeen op maandag 7 juni 1999, kennis nemende van voorstel nummer 60 van het college van burgemeester en wethouders;

besluit dit voorstel op de volgende wijze te amenderen:
- de post `Stichting stedenband Enkhuizen-Ustka' ad f 10.000,-- voorlopig pro memorie te boeken, tot nadere besluitvorming in de gemeenteraad;

en gaat over tot de orde van de dag.'

Amendement B.

`De raad van de gemeente Enkhuizen,
in vergadering bijeen op maandag 7 juni 1999, kennis nemende van voorstel nummer 60 van het college van burgemeester en wethouders;

besluit dit voorstel op de volgende wijze te amenderen:
- de post `Cultureel centrum De Drommedaris' ad f 25.000,-- voorlopig pro memorie te boeken, tot nadere besluitvorming in de gemeenteraad;

en gaat over tot de orde van de dag.'

Amendement C.

`De raad van de gemeente Enkhuizen,
in vergadering bijeen op maandag 7 juni 1999, kennis nemende van voorstel nummer 60 van het college van burgemeester en wethouders;

besluit dit voorstel op de volgende wijze te amenderen: a. voor de post `Kunstfonds' ad f 22.500,-- de zogenaamde 1%-regeling in te stellen:
b. ieder jaar in de raadsvergadering vast te stellen of het bedrag van f 22.500,-- is binnengekomen vanuit de zogenaamde 1%-regeling; c. indien in dat afgelopen jaar dit bedrag niet is gerealiseerd het vanuit de post `onvoorzien' aan te vullen tot f 22.500,--;

en gaat over tot de orde van de dag.'

Amendement D.

`De raad van de gemeente Enkhuizen,
in vergadering bijeen op maandag 7 juni 1999, kennis nemende van voorstel nummer 60 van het college van burgemeester en wethouders;

besluit dit voorstel op de volgende wijze te amenderen: a. de bezuiniging van f 25.168,-- op de Stichting De Blauwe Schuit achterwege te laten;
b. de bezuiniging op het Drommedarisfestival vast te stellen op f 5.000,--;
c. de bezuiniging van f 1.600,-- op het International Tree Fund achterwege te laten;
d. de subsidie aan de Stichting lat (Vrouwen en de Bijstand) met f 32.000,-- (huisvestingskosten) te verlagen, als uit het onderzoek blijkt dat zij kan verhuizen naar het gebouw van de spe in de Peperstraat;

en gaat over tot de orde van de dag.'

De heer Bode
(pvda) verzucht dat het altijd pijnlijk is te moeten snijden in subsidies aan verenigingen, instellingen enzovoort in de eigen stad. Aan de andere kant werd deze bezuinigingsoperatie niet voor niets afgesproken, er moest financiële ruimte worden gecreëerd.

Naar het oordeel van de pvda-fractie heeft het college een evenwichtig pakket maatregelen op tafel gelegd. Indertijd is een bezuinigingsdoelstelling van f 200.000,-- geformuleerd, maar als het collegevoorstel wordt gevolgd, beloopt de ombuiging f 207.263,--. Als met betrekking tot de Stichting lat lukt wat bij een vorig agendapunt is besproken, komt de totale besparing zelfs op circa f 239.000,-- uit. Op dat moment staat voor de fractie van de pvda een bedrag van f 39.000,-- ter discussie. Anders dan de heer Dol is sprekers fractie niet van plan nu al aan te geven welke bezuinigingen dan geheel of gedeeltelijk achterwege kunnen blijven. In het kader van het nieuwe subsidieprogramma wil de fractie kunnen afwegen waar dat geld het beste kan terechtkomen.

Samenvattend: het voorliggende raadsstuk doet in voldoende mate recht aan de gesubsidieerde organisaties in deze gemeente, te meer daar is geprobeerd aan te sluiten op gewenste ontwikkelingen. Ten aanzien van het laatste kan bijvoorbeeld worden verwezen naar een mogelijke andere manier van functioneren van de Drommedaris. De fractie van de pvda kan dit collegevoorstel steunen.

De heer Boland
(d66) grijpt deze bezuinigingsronde, die f 200.000,-- moet opleveren, aan om te suggereren èlk jaar nauwkeurig naar het subsidieprogramma te kijken. De d66-fractie betoogt al jaren dat een dergelijke beoordeling bijzonder lastig is, indien niet over de juiste gegevens kan worden beschikt. Kerngetallen, tegenprestaties, rapporten van de gesubsidieerde instellingen et cetera worden mondjesmaat geleverd.

De huidige systematiek kent geen project- of startsubsidies. Het toekennen van zulke subsidies moet in de visie van de d66-fractie mogelijk worden gemaakt. In ieder geval dient te worden voorkomen dat jarenlang financiële bijdragen (semi-)automatisch naar allerlei verenigingen vloeien. In dit verband moet worden geconstateerd dat de voorgestelde handhaving, vermindering of afschaffing van subsidies zeer zwak is beargumenteerd.

In de commissie is geen antwoord gegeven op de vraag hoe hoog de behandelingskosten van een subsidieaanvraag zijn. Voor wat betreft subsidies van f 500,-- of minder moet ernstig worden overwogen die te beëindigen. Daardoor zou f 3.000,-- extra kunnen worden bezuinigd. Bovendien kan dan veel ambtelijk werk achterwege blijven.

Mevrouw Lok-Hörnemann
(vl/gl): Dan is de d66-fractie dus tegen waarderingssubsidies.

De heer Boland
(d66): Het is niet van deze tijd een initiatief van pakweg f 125,-- te laten afhangen.

De heer Wiersma
(cda): Als bij een bedrijf het maken van een factuur f 75,-- kost, lijkt het niet onverstandig alle diensten/goederen die mìnder kosten zonder factuur te leveren en de persoon te ontslaan die zulke facturen moet maken, maar zo zit de wereld niet in elkaar.

De heer Boland
(d66): Voorgesteld wordt een bedrag van ruim f 207.000,-- te bezuinigen en derhalve is een ruimte van f 7.000,-- aanwezig. Daarnaast biedt de subsidie aan de Stichting lat perspectieven; vrijwel iedereen verwacht dat daarop kan worden bezuinigd. Verder wil de fractie van d66 een aantal kleine subsidies schrappen. Die totale financiële ruimte wil de fractie als volgt besteden.


- Een startsubsidie voor de speel-o-theek indien die in de voormalige rsg-dependance kan worden ondergebracht. Als het De Wissel mogelijk wordt gemaakt op die plek - waar vermoedelijk veel meer klanten zullen komen - opnieuw te starten, verwacht de d66-fractie dat de instelling zich op termijn zelf kan bedruipen.
- De bezuiniging op de subsidie aan het Streekbos dient te vervallen. Het zou jammer zijn als deze natuurrecreatievorm, die door de regio wordt gedragen, van de gemeente Enkhuizen geen ondersteuning meer kreeg.

- Het voorgaande geldt ook voor de schouwburg Het Park. Een vermindering van de subsidie met f 8.000,-- lijkt makkelijk door een geringe verhoging van de toegangskaartjes te kunnen worden gecompenseerd. Men mag echter niet vergeten dat alle regiogemeenten de schouwburg subsidiëren, mede om de provinciale bijdrage niet verloren te laten gaan.

Ook de fractie van d66 denkt aan een zekere herschikking van subsidies. Het college wil de harddraverijvereniging minder subsidie geven, omdat zij een behoorlijke vermogenspositie heeft. Merkwaardig, want zodoende worden strafpunten gegeven aan een organisatie die prima functioneert! De fractie lijkt het veel beter alle organisaties die bovenregionale festijnen op touw zetten per evenement per dag een financiële bijdrage van f 3.000,-- te geven. Op grond van dit uitgangspunt zou het Jazzfestival, drie dagen, drie keer f 3.000,-- krijgen, dus f 9.000,--. De Zuiderzeedagen zouden voor vier keer f
3.000,-- in aanmerking komen en Harddraverijdag, één dag, zou op f
3.000,-- recht hebben. De totale kosten komen dan vrijwel overeen met het subsidiebedrag dat nu in de begroting staat.

De heer Bode
(pvda): Enerzijds lijkt het verhaal van de heer Boland steekhoudend, maar anderzijds is het wel zo dat met bepaalde activiteiten makkelijker geld kan worden verdiend dan met andere. Dit betekent echter niet automatisch dat in een gedifferentieerd cultureel leven aan het één meer behoefte is dan aan het ander.

De heer Boland
(d66): Uiteraard kan men deze materie heel verschillend benaderen. Als de gemeenschap baat heeft bij een activiteit of evenement is het niet onlogisch op basis van een vaste bijdrage per dag in de kosten te participeren. Daarbij is het niet relevant of de betrokken organisatie met een groter of kleiner budget werkt.

De heer Jans
(eb) benadrukt dat dit raadsvoorstel op het eerste gezicht tamelijk simpel lijkt, maar wie zich daarin verdiept komt tot de ontdekking dat het een gecompliceerd stuk is. Veel verenigingen, instellingen enzovoort worden immers in hun financiële positie getroffen. De fractie van Enkhuizer Belang accepteert het grootste deel van de bezuinigingen. Een drietal ombuigingen levert bij de fractie echter problemen op en die zijn aanleiding geweest om de volgende amendementen in te dienen.

Amendement 1.

`De raad van de gemeente Enkhuizen,
in vergadering bijeen op maandag 7 juni 1999, gelet op:
raadsvoorstel nummer 60, de dato 27 april 1999, inzake bezuinigingen subsidieplafond 2000;
overwegende:


- dat de subsidie ten behoeve van de Enkhuizer Harddraverijvereniging wordt afgebouwd tot nihil, terwijl deze vereniging jaarlijks een economisch risico loopt van circa
f 100.000,--;

voorts overwegende:

- dat onterecht een vermogenstoets op genoemde vereniging is toegepast;

- dat deze vereniging een historische en culturele waarde voor Enkhuizen heeft;
verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

de bezuiniging met betrekking tot genoemde vereniging in te trekken;

en gaat over tot de orde van de dag.'

Amendement 2.

`De raad van de gemeente Enkhuizen,
in vergadering bijeen op maandag 7 juni 1999, gelet op:
raadsvoorstel nummer 60, de dato 27 april 1999, inzake bezuinigingen subsidieplafond 2000;
overwegende:


- dat de subsidie ten behoeve van de Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer dient te worden gecontinueerd aangezien de stad Enkhuizen, aan drie kanten omgeven door het IJsselmeer, bij het bestaan van deze vereniging gebaat is;

voorts overwegende:

- dat het voor deze vereniging van essentieel belang is dat ook overheidsorganen haar doelstellingen steunen; verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

de bezuiniging met betrekking tot genoemde vereniging in te trekken;

en gaat over tot de orde van de dag.'

Amendement 3.

`De raad van de gemeente Enkhuizen,
in vergadering bijeen op maandag 7 juni 1999, gelet op:
raadsvoorstel nummer 60, de dato 27 april 1999, inzake bezuinigingen subsidieplafond 2000;
overwegende:


- dat de subsidie ten behoeve van de Stichting speel-o-theek `De Wissel' wordt afgebouwd tot nihil, terwijl deze subsidie grotendeels dient ter betaling van de huur van een pand van de gemeente Enkhuizen;

voorts overwegende:

- dat de stichting momenteel gehuisvest is in een pand buiten haar `marktgebied';

- verplaatsing naar de voormalige rsg-dependance bestudeerd dient te worden (ligging gunstiger voor cliënten en goed gesitueerd in het nieuwbouwcentrum, vlakbij winkelbestand);
- dat de verlenging van subsidie over een aantal jaren opnieuw bezien dient te worden;
verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

deze subsidie nog niet in te trekken;

en gaat over tot de orde van de dag.'

Motie.

`De raad van de gemeente Enkhuizen,
in vergadering bijeen op maandag 7 juni 1999, gelet op:
raadsvoorstel nummer 60, de dato 27 april 1999, inzake bezuinigingen subsidieplafond 2000;
overwegende:


- dat diverse organisaties geen (kleine) subsidies meer zullen krijgen;

voorts overwegende:

- dat de hierna genoemde organisaties een steuntje in de rug verdienen, ook van de lokale overheid;
verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

zich aan te melden als gewoon lid en de daarvoor afgesproken contributie te betalen (dit geldt onder andere voor Historisch Genootschap West-Friesland, ivn West-Friesland, Stichting Reinwater, Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde, Milieufederatie, Stichting Noord-Hollands Landschap);

en gaat over tot de orde van de dag.'

Desgevraagd zegt spreker dat de fractie van Enkhuizer Belang de voor de dekking van deze voorstellen nodige gelden denkt te kunnen vinden bij het Anti-discriminatie Bureau, de post `reservering kadertraining', de Stichting Mensen Zonder Werk en, mogelijk, de Stichting lat.

De heer De Geus
(rpf/sgp) bekent dat zijn fractie het een moeilijke zaak vindt te snijden in subsidies die al meerdere jaren aan allerlei organisaties worden gegeven. In het verleden is echter tot een taakstellende bezuiniging van f 200.000,-- besloten en daaraan moet zo goed mogelijk uitvoering worden gegeven. In grote lijnen kan de rpf/sgp-fractie met het collegevoorstel instemmen, te meer daar bekend is dat het totale te bezuinigen bedrag niet in één jaar zal worden gerealiseerd. De gemeente heeft nu eenmaal bepaalde verplichtingen die een langere looptijd hebben; de Stichting Museumstoomtram Hoorn-Medemblik is hiervan een voorbeeld.

De lijst overziende heeft de fractie moeite met de halvering van de subsidie aan de Stichting Welzijn Ouderen West-Friesland; het is de bedoeling de gemeentelijke bijdrage tot f 5.000,-- te reduceren.

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): Dat is conform een eerder genomen besluit. De gemeente Enkhuizen betaalt een afkoopsom, omdat niet langer aan de betreffende gemeenschappelijke regeling wordt deelgenomen. De stichting is hiervan volledig op de hoogte.

De heer De Geus
(rpf/sgp): Dan heeft de fractie minder problemen met deze korting.

Zoals gezegd, het totale bezuinigingsbedrag zal niet in één jaar kunnen worden gerealiseerd. De fractie wil dan ook weten of het college nog met aanvullende voorstellen zal komen om het bedrag van f 200.000,-- alsnog boven water te krijgen dan wel dit jaar van verdere bezuinigingen afziet.

De heer Wiersma
(cda) noemt het indertijd gekozen bezuinigingspercentage, 5 %, subjectief, want het college kan net zo goed 4 of 6 % voorstellen. Hoe dan ook, ooit is aangekondigd op het subsidieprogramma een bedrag van f 200.000,-- te zullen bezuinigen.

Volgens de cda-fractie dienen organisaties die de eigen broek kunnen ophouden dat ook te doen. Een vereniging die zichzelf goed kan redden, bijvoorbeeld de Harddraverijvereniging, mag zich niet gediscrimineerd voelen als niet langer subsidie wordt verstrekt. Een bijdrage toekennen wanneer zo'n organisatie een ook voor de gemeente belangrijk evenement moeilijk rond kan krijgen, is wat anders.

De subsidies kunnen grofweg in twee categorieën worden gesplitst.

h
Bepaalde activiteiten en organisaties kunnen feitelijk niet zonder een bijdrage van de overheid en/of derden bestaan; het zwembad is een aardig voorbeeld.
h
De tweede categorie wordt gevormd door de subsidies die geld genereren; een voorbeeld daarvan is de vvv en, in mindere mate, de Stichting Bedrijfsregio West-Friesland.

Wie naar de bezuinigingslijst kijkt, constateert dat het college kippen met gouden eieren slacht. Zo worden shm, De Gouden Cirkel en Drommedarisfestival geschrapt, terwijl juist die activiteiten mensen naar Enkhuizen trekken. Die bezoekers besteden geld in de stad en daar gaat het om. In de optiek van de cda-fractie is het dan ook absoluut de verkeerde weg die subsidies te laten vervallen. Overigens heeft spreker al vaker benadrukt dat de bezoekers van het Zuiderzeemuseum en de passagiers voor de stoomtram op een zodanige locatie Enkhuizen dienen binnen te komen of te verlaten dat zij als het ware door de stad móéten. Tegen deze achtergrond wil de fractie van het cda de betreffende bezuinigingen van de lijst afvoeren en stelt zij voor de subsidie aan de vvv te verhogen.

Desgevraagd zegt spreker dat niet dramatisch moet worden gedaan over het financiële gat dat het cda-voorstel in het bezuinigingslijstje schiet. Toen het college de vermakelijkheidsretributie uit beeld liet verdwijnen, zei het tamelijk luchtig dat wel een oplossing zou worden gevonden.

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda) hoopte dat de bijdragen van de fracties een soort grootste gemene deler zouden opleveren, maar dat was geenszins het geval.

Wat is de kern van het subsidiebeleid? Zij die hun broek kunnen ophouden gelieve dat te doen. Alleen de organisaties die echt een steuntje in de rug nodig hebben om datgene te kunnen doen wat het gemeentebestuur van belang acht, komen voor een bijdrage in aanmerking. Burgemeester en wethouders hebben getracht de bezuiniging zo goed mogelijk over de verschillende maatschappelijke gebieden -, cultuur, welzijn, economie et cetera - te spreiden.

De subsidie aan het Drommedarisfestival, waarover de heer Dol heeft gesproken, is geschrapt in de wetenschap dat voor zomeractiviteiten f 10.000,-- beschikbaar is. Net als andere organisaties kan ook het Drommedarisfestival een beroep op die post doen.

De heer Dol
(vl/gl): Bieden die andere organisaties iets dat afwijkt van datgene wat in Enkhuizen praktisch al het gehele jaar wordt voorgeschoteld?

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): Gedacht kan worden aan de zomeravondconcerten die om een onduidelijke reden helaas ter ziele zijn gegaan.

Naar de mening van de vl/gl-fractie moet de bezuiniging op het cultureel centrum `De Drommedaris' voorlopig pro memorie worden geboekt. Het onderzoek dat momenteel plaatsvindt, is niet gericht op de vraag òf in het centrum commerciëler kan worden gewerkt, maar op welke wijze dat kan gebeuren. In de financiële vertaling daarvan is een ondergrens aangebracht, te weten f 25.000,--; er blijft dus een subsidiebedrag van f 36.200,-- staan. Aangezien de bezuinigingen niet in één jaar kunnen worden doorgevoerd, mag worden verwacht dat voor het jaar 2000 en volgende jaren de taakstellende bezuiniging op de subsidie aan het cultureel centrum op circa f 7.500,-- per jaar wordt bepaald, en wel totdat het gewenste totaalbedrag is bereikt.

De heer De Geus stelt terecht dat de gemeente gemaakte afspraken en aangegane verplichtingen dient na te komen met als consequentie dat dit jaar niet de volle f 207.000,-- boven water kan komen. Onder het kopje `Eindsituatie bezuiniging' staan dus bedragen waarvan sommige pas over een aantal jaren - het uitgangspunt is vier jaar - zullen worden bereikt. De heer de Geus knoopt hieraan de vraag vast of het college voornemens is met aanvullende voorstellen te komen. Dat is niet het geval, de concretisering van hetgeen nu voorligt, is al moeilijk genoeg!

Aansluitend op het voorgaande moet aan het adres van de heer Bode worden opgemerkt dat het college niet van plan is alles wat boven de oorspronkelijk getrokken streep van f 200.000,-- staat te verrekenen of opnieuw in te zetten. In het jaar 2000 zal de totale bezuiniging immers een bedrag omvatten dat zeker láger is.

De heer Bode
(pvda): Waarschijnlijk doelt de wethouder op het verschil tussen het oorspronkelijke bezuinigingsbedrag ad f 200.000,-- en de totaaltelling die in het voorstel staat, te weten f 207.263,--. Geldt haar antwoord ook voor het bedrag van f 32.000,-- dat eventueel op de Stichting lat kan worden bespaard?

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): Mocht de totale bezuiniging relatief vèr boven de ooit aangegeven streep van f 200.000,-- uitkomen, dan is het redelijk in overleg met de raad te beoordelen of ten minste een gedeelte van het verschil kan worden `weggegeven'. Overigens is de verwachting gerechtvaardigd dat zelfs na verplaatsing van de Stichting lat de f 200.000,-- níét zal worden gehaald. De stichting zal immers elders ook huur moeten betalen, tenzij huisvesting bij spe mogelijk is, en met andere kosten te maken krijgen om het werk te kunnen doen.

De heer Boland heeft nog eens over kerngetallen gesproken. Op de afdeling wordt nagegaan of op de subsidieformulieren ook vragen kunnen worden opgenomen die in ieder geval een aantal van de gewenste kerngetallen opleveren. De gemeente zal met die gegevens echter niet veel doen.

De heer Boland
(d66): Waarom niet? Het zou raar zijn als de gemeente niets deed met het gegeven dat een vereniging nog maar twee leden telt!

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): Dan zal zeker actie worden ondernomen! In de huidige situatie krijgen de organisaties subsidie op basis van bepaalde, bekende gegevens die niet of nauwelijks als kerngetallen kunnen worden bestempeld. Op het moment dat zulke getallen wel voorhanden zijn, zullen die zeer waarschijnlijk weinig aan de subsidietoekenning veranderen.

De heer Boland
(d66): Het lijkt volkomen logisch, bijvoorbeeld, het aantal (jeugd)leden van een vereniging als kerngetal aan te merken en dat te gebruiken bij de subsidietoedeling.

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): In ieder geval zal worden gepoogd dat soort gegevens op tafel te krijgen.

Het verstrekken van projectsubsidies zou eigenlijk mogelijk moeten zijn. Als de gemeenteraad dat wil, zal eerst het gehele subsidiebeleid onder de loep dienen te worden genomen om een geheel andere subsidiegrondslag te kunnen formuleren.

De heer Hart
(eb): Heeft het college nooit overwogen een ander subsidiesysteem op te zetten?

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): Nee.

Voorts vraagt de heer Boland de speel-o-theek een startsubsidie toe te kennen wanneer De Wissel naar het rsg-gebouw verhuist. Dat ware te overwegen indien deze gemeente het fenomeen `startsubsidie' kende.

De heer Boland
(d66): Nou, dat fenomeen is wel degelijk bekend, want het project `De Gouden Cirkel' is gedurende een van tevoren afgesproken periode van drie jaar gesubsidieerd.

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): Ja, dat is waar. In het gebruikersoverleg zal wel de vraag worden voorgelegd of de speel-o-theek een plaats kan krijgen in de ruimte voor het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal.

De Stichting Bedrijfsregio West-Friesland wordt door de gemeente Enkhuizen vanuit twee invalshoeken gesubsidieerd.

4
Eén subsidiestroom is vooral bedoeld om bedrijven te interesseren in vestiging op een Enkhuizer industrieterrein. De bedrijfsregio zegt zelf op dat gebied niets voor Enkhuizen te kunnen betekenen. Welnu, het is dan ook logisch de desbetreffende financiële bijdrage te stoppen.
4
Het tweede subsidiebedrag wordt gegeven om promotionele activiteiten, bijvoorbeeld op beurzen enzovoort, mogelijk te maken. Dat bedrag wordt gehandhaafd.

Over de shm kan het volgende worden gezegd.

T
Veel mensen die de historische driehoek volgen, beëindigen die bij het station in Enkhuizen om vervolgens per trein naar Hoorn te gaan waar hun auto is geparkeerd. Men kan niet verwachten dat die mensen eerst nog door de binnenstad van Enkhuizen gaan wandelen. T
Het bestuur van de Museumstoomtram wil ten aanzien van zowel de 13 sow-gemeenten als de overige participanten tot een ander financieringssysteem komen, zoals de raad in een brief van de shm heeft kunnen lezen. Terzijde kan trouwens worden gemeld dat de stoomtram na een reeks van verliesgevende jaren nu een positief saldo heeft behaald.

De heer Wiersma
(cda): In de bewuste brief van de stoomtram staat dat de gemeente Enkhuizen tot en met het jaar 2000 de afgesproken subsidie zal geven.

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): Ja, maar over de regeling die voor de periode daarna van kracht moet zijn, waarschijnlijk een vorm van
project-/productfinanciering, zal binnenkort met het bestuur van de shm worden gesproken. Het resultaat daarvan moet hier politiek worden gewogen.

De heer Wiersma
(cda): Los daarvan verdient het aanbeveling nog eens goed naar de aanlandingsplaats te kijken. Het is voor Enkhuizen niet interessant als mensen hier slechts overstappen.

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): Nee, dat is zo.

Het vl/gl-amendement inzake de 1%-regeling, met als minimumgrens f 22.500,--, is eigenlijk in strijd met de beoogde bezuiniging. Het kenmerk van een percentagesysteem is dat de bedragen die daaruit voortvloeien fluctueren. Op basis van de 1%-regeling zal de nieuwbouw van de werf een hoger bedrag voor het kunstfonds opleveren, maar in de systematiek van het amendement moet het verschil aan de algemene middelen worden toegevoegd. Spreekster zou liever zien dat ook het meerdere in het kunstfonds werd gestort.

De voorzitter
: De raad moet zichzelf niet voor de gek houden. De regeling die de vl/gl-fractie voorstelt, houdt concreet in dat een bouwwerk 1% duurder dan wel minder goedkoop wordt!

De heer Dol
(vl/gl) wenst de garantie dat het Drommedarisfestival of een soortgelijk evenement ook in de toekomst mogelijk blijft.

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): Kan de vl/gl-fractie zich vinden in het voorstel op het Drommedarisfestival f 5.000,-- te bezuinigen en f 5.000,-- voor de overige zomeractiviteiten te reserveren?

De heer Dol
(vl/gl): Een uitstekend alternatief.

Over het kunstfonds is waarschijnlijk niet zo gemakkelijk overeenstemming te bereiken. Misschien is het een voor iedereen aanvaardbare suggestie voortaan steeds over een periode van vijf jaar te bekijken of daadwerkelijk vijf maal f 22.500,-- is uitgegeven. Zo niet, dan wordt het tekort aangevuld. Is meer besteed, dan behoeft geen actie te worden ondernomen.

De heer Wiersma
(cda): De raad zal zich éérst moeten uitspreken over de vraag of deze bereid is ten behoeve van het kunstfonds de investeringen met 1% te verhogen.

De heer Dol
(vl/gl): Dat is toch geen probleem.

Met betrekking tot het International Tree Fund moet eraan worden herinnerd dat een aantal jaren geleden op initiatief van de toenmalige wethouder Van Doornik is besloten een bedrag uit te keren aan een instantie in het buitenland. Daarmede toont de gemeente Enkhuizen haar betrokkenheid bij herbebossingsprojecten enzovoort. Bovendien is deze gemeente lid van het Klimaatverbond. Kortom: het is onjuist nu het International Tree Fund te laten vallen.

De heer Bode
(pvda) hoorde van verschillende kanten allerlei (alternatieve) voorstellen. Los van de vraag of die al dan niet aanvaardbaar zijn, hanteert de fractie van de pvda het uitgangspunt dat pas geld kan worden toebedeeld en uitgegeven op het moment dat eenzelfde bedrag aan bezuinigingen is verwezenlijkt. Als hieraan wordt voldaan mag ook de speel-o-theek `De Wissel' op een positieve instelling van de fractie rekenen op het moment dat zij kan worden geherhuisvest.

De heer Jans
(eb): De voorgestelde bezuiniging betekent dat het zwaard van Damocles boven de speel-o-theek wordt gehangen. Op dit moment doet de raad er goed aan te besluiten de concretisering van die bezuinigingspost uit te stellen.

De heer Bode
(pvda): Een helder standpunt, maar de fractie van de pvda houdt toch vast aan het zojuist verwoorde uitgangspunt.

De heer Jans
(eb) hoorde niemand zeggen dat een subsidie ook een blijk van waardering voor een bepaalde activiteit of instelling kan zijn.

De fractie van Enkhuizer Belang hecht geen groot belang aan de Museumstoomtram en De Gouden Cirkel. Het economisch belang daarvan is voor de gemeente Enkhuizen niet bijster groot.

Het college heeft geen reactie gegeven op de eb-motie die als strekking heeft lid te worden van diverse verenigingen.

Tot slot doet spreker, gelet op het vergevorderde uur, het ordevoorstel de beraadslagingen over dit raadsvoorstel op te schorten tot een volgende vergadering.

De heer Hart
(eb) amendeert het ordevoorstel van de heer Jans. Zijns inziens moet vanavond nog wel een besluit worden genomen over de verkeersproblematiek bij de openbare basisschool `De Tweemaster" (zie agendapunt 12).

De voorzitter
ontraadt het ordevoorstel. Voorkomen moet worden dat allerlei instellingen, clubs et cetera in onzekerheid blijven verkeren.

Vervolgens wordt het ordevoorstel van de heer Jans cum suis bij handopsteken in stemming gebracht en verworpen.

De heer De Geus
(rpf/sgp) verenigt zich met het collegevoorstel de subsidie aan de speel-o-theek `De Wissel' zo spoedig mogelijk af te schaffen. Hopelijk kan de speel-o-theek in de voormalige rsg-dependance worden ondergebracht. Tegen deze achtergrond is het wel verstandig de subsidie voor dit jaar nog niet te schrappen en derhalve steunt de fractie eb-amendement 3.

De heer Wiersma
(cda) beperkt zich ten aanzien van het kunstfonds tot één opmerking. Al eerder heeft de cda-fractie inzake de bouw aan de Vette Knol de suggestie gedaan te trachten de particuliere investeerder te bewegen een brug over het water te laten bouwen. Die zou kunnen worden beschouwd als `toepassing van de 1%-regeling'.

De wethouder is niet ingegaan op de cda-suggestie de subsidie aan de vvv te verhogen.

De voorzitter
schorst de vergadering voor collegeberaad.

(Schorsing.)

De voorzitter
heropent de vergadering.

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda) beantwoordt de in tweede termijn gemaakte opmerkingen en gedane suggesties/voorstellen als volgt.

Amendement c / kunstfonds.
De heer Dol stelt ten aanzien van het kunstfonds voor de stand van zaken elke vijf jaar te evalueren. Burgemeester en wethouders achten die mogelijkheid in ieder geval het overwegen waard en zullen terzake een preadvies formuleren. Desgevraagd zegt spreekster dat in juli of september een collegestandpunt zal worden voorgelegd.

Amendement d / International Tree Fund.
In 1995 was het kennelijk nog niet bitter noodzakelijk overal op te bezuinigen en werd besloten het itf te steunen. De doelstelling van het fonds luidt:

`Het behoud en herstel van het tropisch regenwoud gekoppeld aan de ontwikkeling van hen die in en rond het regenwoud leven, in het bijzonder de indianengemeenschappen.'

Enkhuizen heeft dat op zich zeer loffelijke doel een aantal jaren gesteund. Nu moet een keuze worden gemaakt en voelt spreekster meer voor instandhouding van het bezoekerscentrum Streekbos.

De heer Boland
(d66): De wethouder geeft een verkeerde voorstelling van zaken. De raad heeft destijds heel bewust besloten iets terug te doen voor het onontkoombare gebruik van hardhout in de gemeente, waarbij onder meer aan walbeschoeiingen kan worden gedacht.

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): Het college neemt hiervan nota.

Burgemeester en wethouders zijn het eens met het uitgangspunt dat de heer Bode heeft verwoord, te weten dat geld pas kan worden toegewezen en/of uitgegeven op het moment dat het echt beschikbaar is. Hierbij moet de volgende aantekening worden gemaakt. Mocht het zo zijn dat boven de grens van f 200.000,-- nog een relatief fors bedrag wordt binnengehaald, bijvoorbeeld de f 32.000,-- van de Stichting lat, dan is dat opnieuw als subsidiebedrag inzetbaar. De raad zal dan moeten afwegen hoe dat precies wordt besteed.

Amendement d / herschikking.
De onderdelen a tot en met c, respectievelijk De Blauwe Schuit, Drommedarisfestival en itf, zijn te beschouwen als de politieke keuzen van de vl/gl-fractie indien inderdaad f 32.000,-- kan worden bespaard op de bijdrage aan de Stichting lat.

Met betrekking tot het Drommedarisfestival moet eraan worden herinnerd dat spreekster daarstraks een concreet voorstel heeft gedaan.

De heer Dol
(vl/gl): Op grond van deze toezeggingen wordt amendement d ingetrokken.

Wethouder Knukkel
(vl/gl) verwoordt het volgende collegestandpunt.

Amendement a / stedenband Enkhuizen-Ustka.
Momenteel bestaat geen enkel contact met Ustka meer. Burgemeester en wethouders zijn voornemens direct na de vakantieperiode voor te stellen de huidige officiële stedenband om te zetten in een vriendschappelijke relatie. In dat geval is volgend jaar geen subsidie nodig.

De heer Hart
(eb): Dat gaat even te ver. Indertijd is uitvoerig over deze post gediscussieerd. Als nu wordt besloten de stedenband op te heffen, heeft de gemeente Enkhuizen een flink aantal jaren geïnvesteerd zonder de mogelijkheid te hebben de vruchten van één en ander te plukken.

De heer Dol
(vl/gl): De discussie daarover is eigenlijk al tijdens de evaluatie gevoerd.

Gehoord het antwoord van wethouder Knukkel trekt de fractie van Verenigd Links/GroenLinks ook amendement a in.

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): Prima.

Amendement b / cultureel centrum `De Drommedaris'. Het opgevoerde bedrag van f 25.000,-- is de eindsituatie. Dit jaar wordt niets bezuinigd; voor volgend jaar is een bezuiniging van circa f 7.500,-- ingeboekt. Het college acht het dan ook niet nodig de bezuiniging voorlopig pro memorie te boeken.

Mevrouw Lok-Hörnemann
(vl/gl): Wat denkt het college te doen als uit het onderzoek blijkt dat het geld tòch nodig is?

De heer Boland
(d66): Dan zal aan de hand daarvan worden beoordeeld of en, zo ja, welk ander besluit wenselijk is.

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): Ja. De opdracht is niet geweest na te gaan òf commerciëler kan worden gewerkt, maar hóé dat het beste kan gebeuren.

De heer Dol
(vl/gl): De vl/gl-fractie handhaaft amendement b.

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): Daarvan wordt kennis genomen.

Amendement 1 / Harddraverijvereniging.
Terecht staat in het amendement dat deze vereniging historische en culturele waarde voor Enkhuizen heeft, maar aan de andere kant moet ook worden geconstateerd dat de vereniging over voldoende financiële middelen beschikt. Het college van burgemeester en wethouders ontraadt daarom dit amendement.

Amendement 2 / VBIJ.
Het college ontraadt ook dit eb-amendement.

Amendement 3 / speel-o-theek `De Wissel'.
Naar de mening van burgemeester en wethouders moet de subsidie nu worden beëindigd. Op het moment dat de speel-o-theek een plek aan de Meeuwenlaan kan krijgen, zal de raad moeten bepalen of en, zo ja, hoeveel hij daarvoor overheeft.

De heer Boland
(d66): Is in dit standpunt rekening gehouden met de onlangs verkregen informatie waaruit blijkt dat juist bij allochtone groepen spelen en speelgoedgebruik moet worden gestimuleerd?

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): Dat aspect was niet nieuw. Concretisering daarvan lukt het beste als De Wissel een plaatsje aan de Meeuwenlaan krijgt. Op dit moment moet het amendement echter worden ontraden.

Motie / lidmaatschap diverse organisaties.
Spreekster kan geen zinnige reactie geven, omdat zij de financiële consequenties niet kan overzien.

De heer Jans
(eb): Is dat geen onderzoek waard?

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): Ja. De motie zal in de commissie worden besproken.

De voorzitter
: Alle gehandhaafde amendementen zullen nu achtereenvolgens aan de orde worden gesteld om raadsuitspraken te verkrijgen.

De heer Boland
(d66): Aan het rijtje schriftelijke amendementen moeten twee mondelinge van de d66-fractie worden toegevoegd, en wel de volgende.


- Amendement I. De bezuiniging op de schouwburg `Het Park' dient te vervallen.

- Amendement II. Ook de gemeentelijke financiële bijdrage aan het bezoekerscentrum Streekbos moet worden gecontinueerd.

De voorzitter
: Het college ontraadt ook deze twee amendementen.

De amendementen a, c en d alsmede de motie zijn inmiddels ingetrokken; de motie zal in de commissie worden behandeld.

Vervolgens wordt amendement b van de heer Dol cum suis bij handopsteken in stemming gebracht en met 12 tegen 5 stemmen verworpen.

Hierna wordt amendement 1 van de heer Jans cum suis bij handopsteken in stemming gebracht en met 14 tegen 3 stemmen verworpen.

Hierna wordt amendement 2 van de heer Jans cum suis bij handopsteken in stemming gebracht en met 12 tegen 5 stemmen verworpen.

Hierna wordt amendement 3 van de heer Jans cum suis bij handopsteken in stemming gebracht en met 11 tegen 6 stemmen verworpen.

Vervolgens wordt amendement I van de heer Boland cum suis bij handopsteken in stemming gebracht en met 13 tegen 4 stemmen verworpen.

Vervolgens wordt amendement II van de heer Boland cum suis bij handopsteken in stemming gebracht en met 11 tegen 6 stemmen verworpen.

Ten slotte wordt, met inachtneming van de gedane toezeggingen, zonder hoofdelijke stemming het gewijzigde voorstel van burgemeester en wethouders overeenkomstig het aangepaste ontwerpbesluit aanvaard, onder aantekening dat de fractie van Enkhuizer Belang geacht wil worden te hebben tegengestemd.

12. Diverse verkeersvoorzieningen.

(Voorstel nummer 62, 1999.)

De voorzitter
verzoekt in de op dit agendapunt betrekking hebbende brief, de dato 27 mei 1999, een correctie aan te brengen. Op bladzijde 2 staat onder het kopje `Bomen kappen?' in de vierde regel:

`. . . zullen wij overwegen om toch een kapvergunningsprocedure hieromtrent in gang te zetten.'

Deze zin dient te worden vervangen door de tekst:

`. . . zullen wij in de raadscommissie ow/svdit voorstel nader bespreken.'

Wethouder mevrouw De Munnik-Blank
(vvd) geeft in overweging het uit drie delen bestaande raadsvoorstel per onderdeel te bespreken, zodat een aantal mensen op de publieke tribune niet behoeft te wachten totdat het gehéle raadsvoorstel is afgehandeld.

De voorzitter
: Akkoord. Aan de orde is:


1. Aanpassing kruispunt Westerstraat/Klopperstraat.

De heer Tesselaar
(eb) belicht dat de fractie van Enkhuizer Belang slechts met de tekst achter het laatste gedachtestreepje problemen heeft.

`- afsluiten van de Raamstraat voor autoverkeer dat uit de Westerstraat komt.'

Het gevolg zal zijn dat ouders kun kinderen in de Westerstraat laten uitstappen en dat is buitengewoon gevaarlijk. De eb-fractie stelt voor in de Raamstraat vanaf Albert Heijnplein/Korte Westerstraat eenrichtingsverkeer in te stellen, zodat het verkeer vanuit de Raamstraat de Westerstraat in moet.

Mevrouw Dangermond-Hilderink
(vvd) bekruipt het gevoel dat het actiecomité eindelijk zijn zin krijgt.

Zij meent dat de voorgestelde aanpassing één omissie kent. Haars inziens moet tevens een 30-kilometerzone worden aangewezen; die vergroot de veiligheid.

De heer Wiersma
(cda) schiet te binnen dat ten aanzien van de kruising waarop mevrouw Dangermond doelt over het aanbrengen van een plateau is gesproken. Daarvan is afgezien, omdat het een doorgaande route betreft. Voor degenen die in de Westerstraat rechtdoor rijden, moet duidelijk zijn dat zij in een poort terechtkomen.

In de fractie is de vraag gerezen of aan de noordzijde van de aangeduide kruising in de Westerstraat, waar een bushalte is gesitueerd, het doorgaande gedeelte ruim genoeg is.

De heer Dol
(vl/gl) signaleert dat in eerste instantie weer klakkeloos is aangenomen dat bomen moeten worden gekapt. Gelukkig heeft de voorzitter dat gecorrigeerd en laten weten dat dit punt eerst in de juiste commissie zal worden behandeld.

Tot slot laat spreker weten blij te zijn met het voornemen nu eindelijk iets aan het onderhavige kruispunt te doen. De situatie aldaar is velen al jaren een doorn in het oog.

Wethouder mevrouw De Munnik-Blank
(vvd) richt zich in haar beantwoording allereerst op het voorstel van de Tesselaar. Zij begrijpt niet goed waarom ouders hun kinderen met de auto naar school brengen, want de meeste wonen in de buurt. Los daarvan is vlakbij, naast Albert Heijn, een grote parkeerplaats en verder kan men in de Korte Westerstraat kinderen afzetten. De Raamstraat kan dus zonder bezwaar worden afgesloten.

Een 30-kilometerzone kan pas worden aangegeven op het moment dat ook bij De Pijp een dergelijke zone is ingesteld. Overigens is daarmede bij de inrichting al rekening gehouden.

De cda-fractie pleit voor een duidelijke poort. Wellicht kan met behulp van het kunstfonds een fraaie oplossing worden gecreëerd. Vooralsnog doet de raad er verstandig aan even af te wachten wat de fantasie van een kunstenaar oplevert.

De heer Tesselaar
(eb) blijft bij zijn stelling dat de afsluiting van de Raamstraat tot gevaarlijke situaties zal leiden. Ook het gemeentebestuur zal moeten leren leven met de omstandigheid dat tegenwoordig sprake is van een achterbankgeneratie die overal per auto naar toe wordt gebracht. Hij herhaalt zijn voorstel daar (langzaam) eenrichtingsverkeer in te stellen.

Wethouder mevrouw De Munnik-Blank
(vvd) verzet zich tegen dat voorstel, omdat eenrichtingsverkeer per definitie tot hogere rijsnelheden leidt.

De voorzitter
rondt de discussie af met de conclusie dat het onderdeel `Aanpassing kruispunt Westerstraat/Klopperstraat' is aanvaard.

Vervolgens ziet hij dat het tweede onderdeel `Verkeersmaatregelen Gouw/Kweekwal' niet behoeft te worden besproken, zodat mag worden aangenomen dat het is geaccepteerd.

Ten slotte stelt hij aan de orde `3. Verkeersmaatregelen Westeinde'.

De heer Wiersma
(cda) beluisterde tijdens de bespreking van het inspraakverslag dat de bewoners zeer veel van de flitscamera's verwachten. In de zojuist genoemde brief is vermeld dat die camera's circa f 85.000,-- per stuk kosten en dat de politie vraagtekens bij het nut daarvan zet. Het is van belang dat de bezoekers van de bewuste inspraakavond op de hoogte worden gebracht van het feit dat hun voorkeur niet zal worden gevolgd.

Wethouder mevrouw De Munnik-Blank
(vvd) weet dat thans in overleg met de politie aan een alternatief wordt gewerkt. Als dat onverhoopt niet realiseerbaar is, zullen de bewoners worden ingelicht.

De voorzitter
concludeert dat ook het laatste onderdeel niet op bezwaren stuit en derhalve het gehele raadsvoorstel overeenkomstig het aangeboden ontwerpbesluit is aanvaard.

13. Grondruil in verband met nieuwbouw Rabobank Molenweg.

(Voorstel nummer 63, 1999.)

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel van burgemeester en wethouders overeenkomstig het aangeboden ontwerpbesluit aanvaard.

14. Verkoop Noordergracht 64.

(Voorstel nummer 64, 1999.)

Mevrouw Dangermond-Hilderink
(vvd) illustreert dat meer gemeentelijke gebouwen te koop staan, bijvoorbeeld het pand `Jeugdbelangen' aan de Breedstraat. Misschien is het goed dat punt in een volgende vergadering aan de orde te stellen.

De heer Van Pijkeren
(rpf/sgp) aanvaardt dit collegevoorstel, waarbij hij erop aandringt het open karakter van de locatie in stand te houden.

De heer Tesselaar
(eb) beklemtoont dat de fractie van Enkhuizer Belang van mening is dat dit soort gemeentelijke objecten via openbare inschrijvingen dienen te worden verkocht. Dit standpunt stoelt op twee overwegingen.

a. Het gaat om geld van de gemeenschap.
b. Iedereen behoort gelijke kansen te hebben.

Aangezien het pand onderhands is verkocht, zal de fractie tegen dit raadsvoorstel stemmen.

De heer Dol
(vl/gl) onderstreept de woorden van de heer Van Pijkeren. Ook zijn fractie is bevreesd voor een mogelijke bebouwing van het terrein met tuinhuisjes, schuurtjes enzovoort. Deze vrees vloeit voort uit punt 2 van het ontwerpbesluit luidende:

`2. nadere voorstellen omtrent de verkoop van de overige en logisch herschikte kavels grond af te wachten;'

Wanneer wordt herschikt, kan de ontsluiting van het gebied problematisch worden en juist met het oog daarop heeft de gemeente het pand indertijd aangekocht. Aan dit facet moet dan ook bijzonder veel aandacht worden besteed.

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda) duidt allereerst op het feit dat vanavond de nota `(On)begrensde ambitie' is vastgesteld. Dat stuk impliceert dat het pand Breedstraat 54, waarin `Jeugdbelangen' is ondergebracht, op termijn zal leegkomen. Vervolgens zal dat zo spoedig mogelijk via een openbare inschrijving worden verkocht.

Ook het college heeft het gevaar van ongewenste bebouwing op het perceel Noordergracht 64 onderkend. De direct achter de bebouwing gelegen grond heeft de bestemming `tuinen', en wel over een diepte van 15 meter. De bestemming `agrarische doeleinden met bebouwing' geldt over een diepte van 20 meter. Op de overige grond rust de bestemming `agrarische doeleinden zonder bebouwing'.

Indertijd werd tot aankoop van de grond over gegaan met de bedoeling daar te bouwen. Nu Kadijken wordt gerealiseerd, is dat niet meer nodig en moet het open karakter in stand blijven. Dat zal automatisch het geval zijn, indien de bestemming niet wordt gewijzigd.

Spreekster zal met betrekking tot de stroken grond achter de onderhavige locatie de afdeling economische zaken laten onderzoeken of een verschuiving in de eigendomsverhoudingen niet tot gevolg kan hebben dat bepaalde plaatsen onbereikbaar worden.

De heer Dol
(vl/gl) toont zich ingenomen met de beantwoording.

De voorzitter
betitelt het standpunt van de eb-fractie als `in principe juist'. Toch moet het mogelijk zijn uitzonderingen te maken, zoals met het Groene-Kruisgebouw is gebeurd. In dit geval heeft een buurman al geruime tijd geleden diens redelijke belangen kenbaar gemaakt. Aangezien de betrokkene bereid is de getaxeerde marktwaarde te betalen, is het alleszins verantwoord van de gebruikelijke regel af te wijken.

De heer Tesselaar
(eb): Indien een openbare inschrijving was gehouden, had de buurman, net als ieder, ander een bod kunnen uitbrengen.

De voorzitter
: Het college heeft in dit geval niet voor die mogelijkheid gekozen.

Zonder hoofdelijke stemming wordt vervolgens het voorstel van burgemeester en wethouders overeenkomstig het aangeboden ontwerpbesluit aanvaard onder aantekening dat de fractie van Enkhuizer Belang geacht wil worden te hebben tegengestemd.

15. Krediet aanpassing subsidieverordeningen.

(Voorstel nummer 66, 1999.)

De heer Boland
(d66) spijt het te moeten constateren dat slechts één bureau wordt voorgesteld en de raad dus niet kan kiezen.

De d66-fractie zal graag zien dat de punten die tijdens de vanavond uitgevoerde bezuinigingsronde naar voren zijn gekomen - bijvoorbeeld projectsubsidies, kerngetallen et cetera - in de aan te passen subsidieverordeningen zullen worden meegenomen.

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda) begreep van de afdeling dat de subsidieverordeningen zodanig zullen worden aangepast dat bepaalde vaste gegevens zonder problemen kunnen worden verwerkt.

Zonder hoofdelijke stemming wordt vervolgens het voorstel van burgemeester en wethouders overeenkomstig het aangeboden ontwerpbesluit aanvaard.

16. Verkoop Groene-Kruisgebouw.

(Voorstel nummer 67, 1999.)

De heer Wiersma
(cda) prijst zich gelukkig met dit raadsvoorstel, omdat sprake is van een bijzonder mooie invulling van het gebouw.

De opmerking die de voorzitter daarstraks heeft gemaakt, geeft aanleiding tot een reactie. Deze verkoop is niet vergelijkbaar met die van Noordergracht 64, want de gemeente heeft naar een koper gezocht die het Groene-Kruisgebouw een acceptabele functie kan geven. In algemene zin heeft de eb-fractie echter gelijk met haar stelling dat onroerend goed in het openbaar dient te worden verkocht.

De heer Jans
(eb) plaatst de opmerking dat de fractie van Enkhuizer Belang schoorvoetend met dit voorstel akkoord gaat, omdat ook in dit geval de verkoop niet via een openbare inschrijving tot stand is gekomen. Daarstraks is toegezegd dat voortaan wel zo zal worden gehandeld en daarom zal met het collegevoorstel worden ingestemd.

De voorzitter
: Dat is niet toegezegd! In het algemeen moet de overheid haar onroerend goed via openbare inschrijvingen verkopen, maar er kunnen soms redenen zijn om dat niet te doen.

Mevrouw Lok-Hörnemann
(vl/gl) benut deze gelegenheid om erop te wijzen dat van de besloten gedeelten van de vergaderingen nimmer notulen zijn verschenen. Kunnen die alsnog beschikbaar worden gesteld dan wel ter inzage worden gelegd?

De voorzitter
neemt aan dat, indien van die vergaderingen aantekeningen zijn gemaakt, het verzoek van mevrouw Lok kan worden gehonoreerd. Voortaan zullen van besloten bijeenkomsten vertrouwelijke verslagen worden gemaakt.

Zonder hoofdelijke stemming wordt vervolgens het voorstel van burgemeester en wethouders overeenkomstig het aangeboden ontwerpbesluit aanvaard.

17. Verkoop woningen Breedstraat 1 tot en met 7.

(Voorstel nummer 68, 1999.)

De heer Van Doornik
(cda) informeert naar de onderbouwing van de ter inzage gelegde kostenopzet. Volgens dat stuk wordt een groot aantal kosten met de opbrengst verrekend. Uiteindelijk zal het onroerend goed voor f 51.000,-- plus 8% aan de Woningbouwvereniging Enkhuizen worden overgedragen. Hoe zit dat sommetje in elkaar?

Wethouder mevrouw De Munnik-Blank
(vvd) moet het antwoord op deze technische vraag schuldig blijven. Zij zal ervoor zorgen dat in de commissie een explicatie wordt gegeven.

De heer Van Doornik
(cda): Merkwaardig dat de wethouder de zaak nu niet kan uitleggen, maar de fractie vertrouwt erop dat in de commissie een heldere toelichting zal worden gegeven.

De heer Hart
(eb) beoordeelde het plan aanvankelijk als `heel aardig'. Nu blijkt echter dat de vervuiling niet wordt verwijderd, maar met een betonplaat zal worden afgedekt. Op grond hiervan zal de fractie van Enkhuizer Belang niet met dit collegevoorstel akkoord gaan.

Mevrouw Lok-Hörnemann
(vl/gl) las in het raadsstuk dat de verkoopprijs op f 125.000,-- werd bepaald. Is dat bedrag in overeenstemming met de grondprijzen die in de binnenstad worden gehanteerd? Zij kan zich dat moeilijk voorstellen, omdat nog niet zo heel lang geleden in verband met de woningen aan de Kade/Wierdijk over een grondprijs van f 400,-- per m2 is gesproken. Overigens had die prijs in dat geval niet de instemming van haar fractie!

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda) herkent de vraag van mevrouw Lok. Ook spreekster kon de cijferreeks niet volgen en liet zich daarom door de heer Slagter voorlichten. Het blijkt dat de vierkante-meterprijs meer dan f 500,-- is.

De heer Wiersma
(cda) bestrijdt dat bedrag. Voor de gemeente brengt deze transactie per saldo slechts f 150,-- m2 op!

Wethouder mevrouw Dekker
(pvda) kwam aanvankelijk ook op een dergelijk laag bedrag uit, maar de heer Slagter maakte een berekening die een aanzienlijk hoger eindcijfer liet zien. Zij zal de heer Slagter vragen één en ander netjes op papier te zetten en ter inzage te leggen.

De heer Wiersma
(cda): In de stukken staat: `Totaal netto-grondkosten gemeente f 55.790,10.' Aangezien de oppervlakte 400 m2 bedraagt, is de vierkante-meterprijs nog geen f 150,--.

De voorzitter
: In de raadscommissie f/o zal de heer Slagter precies voorrekenen hoe deze transactie in elkaar steekt.

Zonder hoofdelijke stemming wordt, met inachtneming van de gedane toezegging, vervolgens het voorstel van burgemeester en wethouders overeenkomstig het aangeboden ontwerpbesluit aanvaard, onder aantekening dat de fractie van Enkhuizer Belang geacht wil worden te hebben tegengestemd.

18. Rondvraag.
¡
De heer Hart (eb) ontdekte in de Enkhuizer Courant een berichtje met als strekking dat een dorpsomroeper een bedrag van f 99,-- kreeg dat in 24 jaar niet was uitbetaald. Deze gemeente heeft een stadsomroeper die beduidend minder krijgt, te weten f 60,--, maar die uitkering gedurende drie jaar niet heeft ontvangen. Het wordt hoog tijd die fout te herstellen.
Wethouder Knukkel
(vl/gl) corrigeert de heer Hart met de mededeling dat het bedoelde bedrag is overgemaakt. De afdeling welzijn heeft voor de betaling gezorgd, alhoewel de stadsomroeper in dienst is bij de gemeente Enkhuizen. Het college heeft inmiddels besloten het bedrag voortaan ten laste van de voor p&o beschikbare post te laten komen. Overigens is de vergoeding ook verhoogd. ¡
De heer Hart (eb) snijdt vervolgens een ander punt aan. Bij brief van 4 juni is medegedeeld dat burgemeester en wethouders op 8 en 9 juni aanstaande niet aanwezig zullen zijn. Staat dat niet op gespannen voet met artikel 77 van de Gemeentewet en, zo nee, wie neemt de taken van het college waar?
De voorzitter
kijkt vreemd op van deze vraag. In het desbetreffende schrijven staat duidelijk dat het college gedurende twee dagen een congres zal bijwonen. Alle daarvoor in aanmerking komende instanties in Noord-Holland zijn hiervan op de hoogte gebracht en bovendien zijn burgemeester en wethouders mobiel bereikbaar. Het college meent dat niet in strijd met artikel 77 wordt gehandeld - dat betreft een langdurige ontstentenis - en deze mening wordt door de commissaris van de koningin en diens kabinetschef, de heer Bijl, gedeeld.
De heer Wiersma
(cda): Die brief is bij de cda-fractie onbekend. De voorzitter
: De brief is een antwoord op een schrijven van de fractie en het partijbestuur van Enkhuizer Belang. Het antwoord zal voor de raadscommissie ab/ez ter inzage worden gelegd. ¡
De heer De Geus (rpf/sgp) viel op dat de werkzaamheden aan het fietspad tussen Andijk en Enkhuizen stilliggen. Het fietspad had al in de herfst van 1998 gereed moeten zijn. Wat is er aan de hand?
Wethouder Knukkel
(vl/gl) schetst welk probleem is ontstaan. De gemeenten Andijk en Enkhuizen hebben geconstateerd dat de fundering niet in overeenstemming met het bestek is. De uitvoerder zal bepaalde voorzieningen moeten treffen die niet onaanzienlijke investeringen van diens kant zullen vergen. Op dit moment kan niet worden voorspeld wanneer het werk gereed zal zijn. De voorzitter
: In de commissie zullen nadere mededelingen worden gedaan. ¡
Mevrouw Lok-Hörnemann (vl/gl) distilleerde uit een krantenbericht dat f 20.000,-- subsidie aan de vvv zou zijn toegezegd. Mevrouw Dekker schijnt echter nergens van te weten, alhoewel de heer Van Doornik al twee maanden geleden vragen over deze aangelegenheid heeft gesteld.
Voorts blijkt uit het verslag van een collegevergadering dat f 35.000,-- extra aan een brochure zal worden uitgegeven. O . . . , dat is onjuist?
Wethouder mevrouw Dekker
(pvda): Ja en ook het bericht over de subsidie is wat ongenuanceerd. In de commissie zal één en ander worden uitgelegd. De voorzitter
noteert dat zowel de vvv-folder als de huisvesting van de vvv in het gebouw op de landtong Tussen Twee Havens in de raadscommissie w/ro aan de orde moet komen.
¡
Mevrouw Lok-Hörnemann (vl/gl) gebruikt vervolgens haar spreekbeurt om een mededeling te doen. Vanuit de provincie heeft zij begrepen dat per 1 januari 2000 extra rijksmiddelen beschikbaar zullen komen voor het grotestedenbeleid, in dit geval waarschijnlijk ten behoeve van renovaties enzovoort. Ook kleinere gemeenten zoals Enkhuizen kunnen hiervan profiteren. Als die gelden daadwerkelijk kunnen worden binnengehaald, is het bij de besteding daarvan goed ook Patrimonium in het achterhoofd te hebben. In september zal de rijksoverheid laten weten op welke manier een beroep op die financiële middelen kan worden gedaan.
De voorzitter
bedankt mevrouw Lok voor haar mededeling.

19. Sluiting.

De voorzitter
sluit vervolgens de vergadering onder dankzegging voor ieders inbreng (01.05 uur).

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

der gemeente Enkhuizen op maandag 5 juli 1999.

De secretaris, De voorzitter,

(J.J.J. van Huffelen) (drs. S.P.M. de Vreeze)

Deel: ' Raadsnotulen gemeenteraad Enkhuizen '
Lees ook