Gemeente Oud-Beijerland

Raadsprogramma 2002-2006

Actie Red De Egel

"Denk aan mij!" Onder dit aansprekende motto start de Egelopvang Hoeksche Waard binnenkort in Oud-Beijerland (en de rest van de Hoeksche Waard) de actie Red de Egel.

In sommige straten worden bordjes geplaatst in de vorm van een gevaren driehoek met een egeltje erin, met bovengenoemde tekst.

Dit bordje is er om u erop attent te maken dat er in die omgeving egels voorkomen. De Egelopvang wil op deze manier aandacht vragen om dit nuttige beestje te ontzien door rustiger te rijden. Oud-Beijerland is een groene gemeente waar nog redelijk veel egels voorkomen, maar helaas ook veel egels worden doodgereden. Vandaar deze actie, die in de gehele Hoeksche Waard van start gaat.

U kunt ook helpen met de inventarisering van de egel. Ziet u een dode egel op de weg liggen, een levende egel in uw omgeving of een moeder met egel met jongen; laat dit dan weten aan de Egelopvang te 's-Gravendeel via telefoon/faxnummer 078 6732167 of per e-mail egelopvang@gmk.myweb.nl

Commissievergaderingen

Ter voorbereiding op de raadsvergadering van 2 september 2002 vindt volgende week een tweetal commissievergaderingen plaats.

De leden van de commissie Ruimtelijke en Economische Zaken komen maandag 15 juli in vergadering bijeen. Onder voorzitterschap van de heer P. Tieleman (PvdA) komen de volgende agendapunten aan de orde.
1.

2. Opening;

3. Vaststelling verslag van de vorige vergadering van 10 juni 2002;
4. Mededelingen:
mededelingen voorzitter;
mededelingen portefeuillehouder;

5. Stukken ter advisering aan de raad:
beslissing op ingediende planschadeverzoeken;
6. Stukken ter informatie:
RIHW;
verlening intentieovereenkomst Havenkwartier; voorontwerp-bestemmingsplan Prostitutiebedrijven;
7. Gedachtewisseling met de portefeuillehouder:
8. Rondvraag;

9. Sluiting.

Op woensdag 17 juli vergadert de commissie Algemene Zaken. De voorzittershamer wordt gehanteerd door de heer R. Toes (SGP). De agenda vermeldt de volgende onderwerpen.
1.

2. Opening;

3. Vaststelling verslag van de vorige vergadering van 13 juni 2002;
4. Mededelingen:
mededelingen voorzitter;
mededelingen portefeuillehouder;

5. Stukken ter advisering aan de raad;
voorstel tot vaststelling van de Verordening PC's voor raadsleden; voorwoord bij het raadsprogramma.

6. Stukken ter informatie;
jaarstukken Regio Zuid-Holland Zuid;
sociaal jaarverslag 2001 gemeente Oud-Beijerland; aanvaarden geschenk;

7. Gedachtewisseling met portefeuillehouders: functioneren Regio Zuid-Holland Zuid (burgemeester B.B.M. van der Hart);
besprekingen tussen de Hoeksche Waardse gemeenten en de provincie Zuid-Holland op 3 juli 2002 (wethouder G. de Man);
8. Rondvraag;

9. Sluiting.

De commissievergadering zijn openbaar en worden gehouden in de raadszaal van het Gemeentehuis, W. van Vlietstraat 6. Aanvang 20.00 uur.

Wij nodigen u graag uit één of beide vergaderingen bij te wonen.

Start inschrijven Poortwijk

INSCHRIJVING VOOR 5 KOOPWONINGEN TYPE TWEE- EN DRIE-ONDER-EEN-KAP IN POORTWIJK II, DEEL 3/4 NOG MOGELIJK TOT EN MET 12 JULI 2002

Binnenkort wordt er gestart met de bouw van 5 woningen type twee- en drie-onder-één-kap door Boender en Maasdam in de prijsklasse vanaf 235.000,00 oplopend tot 329.000,00 v.o.n.

Inwoners van en economisch c.q. maatschappelijk gebondenen aan de Hoeksche Waard krijgen, volgens een door burgemeester en wethouders bepaalde prioriteitstelling, als eerste de gelegenheid een woning te kopen.

Aanmeldingsformulieren en nadere gegevens omtrent de woningen en de prioriteitstelling zijn tot 12 juli te verkrijgen bij Makelaardij De Jong aan de West-Voorstraat 29 te Oud-Beijerland, openingstijden: dagelijks van 8.30 uur tot 17.00 uur. De aanmeldingsformulieren dienen volledig ingevuld uiterlijk vrijdag 12 juli 2002 voor 17.00 uur te zijn ingeleverd bij de Gemeente Oud-Beijerland, W. van Vlietstraat 6. Bij latere inlevering wordt u achteraan de lijst geplaatst.

Bekendmakingen AWB en Woningwet

AWB

Bekendmakingen

Datum publicatie : 11 juli 2002

Het gemeentebestuur van Oud-Beijerland maakt de volgende besluiten bekend :

Verzending d.d.

Zakelijke inhoud

Naam en adres

direct-belanghebbende

Dienst

Bouwvergunning verleend voor:

02-07-2002

het plaatsen van een dakkapel op het perceel Zoomwijcklaan 4;

De heer J.M. Flinkers Gravin Sabinastraat 38 3284 AP Zuid-Beijerland

2

02-07-2002

het plaatsen van een dakopbouw op het perceel Admiraal de Ruyterstraat 75;

De heer C.C.W. Peters

Admiraal de Ruyterstraat 75

3262 XC Oud-Beijerland

2

08-07-2002

het wijzigen van gevels en indeling op het perceel Aston Martinlaan 22;

Bakkerij Boender v.o.f. Oost Voorstraat 102 3262 JH Oud-Beijerland

2

Kapvergunning verleend voor:

02-07-2002

het kappen van 2 sparren op het perceel Van Brakelstraat 1;

L.R. Verloop Van Brakelstraat 1 3262 PN Oud-Beijerland

2


01-07-2002


het kappen van 1 prunus op het perceel Breughelstraat 13;

A.A. van Hulst Breughelstraat 13 3262 TB Oud-Beijerland


2


02-07-2002

het kappen van 1 den op het perceel Boezemsingel 14;

J. Smits Boezemsingel 14 3261 BD Oud-Beijerland

2

04-07-2002

het kappen van 1 sierkers op het perceel Schoener 4-6;

Mw S.C.J. Groenewoud-Ockeloen Schoener 4 3263 ND Oud-Beijerland

2

Geen kapvergunning verleend voor:

Verleende gebruiksvergunningenr:

13-06-2002

het in gebruik hebben van het bouwwerk op het perceel Vierwiekenplein 106;

Grieks Restaurant Poseidon Vierwiekenplein 106 3262 AP Oud-Beijerland


03-07-2002

het in gebruik hebben van het bouwwerk op het perceel Peperstraat 7-9;

Restaurant 'De Sinjoor' Peperstraat 7-9 3262 JK Oud-Beijerland

Positieve reactie op melding bouwvoornemen voor:

02-07-2002

het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Bachlaan 113;

De heer J.H.F. Kluwen Bachlaan 113 3261 WB Oud-Beijerland

2


04-07-2002

het plaatsen van een serre op het perceel Annie M.G. Schmidtstraat 11;

De heer L.K. Scholtens Leliestraat 10 3286 VP Klaaswaal

2

08-07-2002

het vergroten van een woning op het perceel Couperusstraat 1;

de heer A.J.S. Leeuwenburgh Couperusstraat 1 3261 PS Oud-Beijerland

2

Sloopvergunning verleend voor:


01-07-2002


het slopen van twee noodlokalen op het perceel Aalscholver 2;

Gemeente Oud-Beijerland Afdeling MO Postbus 2003 3260 EA Oud-Beijerland


2Overige vergunningen/vrijstelling/ontheffing verleend voor:

04-07-2002

het organiseren van activiteiten op het Vierwiekenplein op zaterdag 6 juli;

Salon Culinair/Poseidon/Wereld Eten en Drinken


3


04-07-2002

het tappen en verkopen van Hoeksch Speciaal Bier op zaterdag 6 juli a.s. bij de klipper "Op Hoop van Zegen";

Bierbrouwerij Hoeksche Waard Dhr J. Wolfs Postbus 1559 3260 BB Oud-Beijerland

3

04-07-2002

het organiseren van een zomerconcert op zaterdag 6 juli a.s.;

Muziekvereniging De Bazuin Mw A.M. van t Hof p/a Laningpad 2 3262 JS Oud-Beijerland

3

04-07-2002

het organiseren van een straatbarbecue op zaterdag 13 juli a.s. op het Loethoeli-erf;

Mw Van de Broeke Rijsdijk Loethoeli-erf 6 3263 SJ Oud-Beijerland

3


05-07-2002


het organiseren van twee optredens op zaterdag 6 en zaterdag 20 juli a.s. van 20.00 tot 22.30 uur op het terras;

Heeren van Beijerland Dhr J. van der Hee Marktplein 2 3261 BZ Oud-Beijerland

3

BEZWAREN

In veel gevallen kan een belanghebbende tegen een besluit bezwaren indienen. De bezwaren moeten schriftelijk en gemotiveerd binnen zes weken volgende op de dag van verzending van het besluit (zie bovenstaand schema) worden ingediend bij het gemeentebestuur, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Na de indiening kan de belanghebbende, die de behandeling van het bezwaarschrift niet kan afwachten, aan de President van de Rechtbank te Dordrecht een voorlopige voorziening vragen (waarover griffierecht verschuldigd is).
Nadere informatie m.b.t. de besluiten is verkrijgbaar bij :


1. Dienst Samenleving, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 67 77
2. Dienst Ruimte, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 66 39
3. Stafafdeling Bestuurs- en Managementondersteuning, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 65 41

WONINGWET

Openbare bekendmaking ingevolge artikel 41 van de Woningwet.

Lijst van bij de gemeente binnengekomen aanvragen tot het verstrekken van een bouw- of sloopvergunning :

aanvraag

ingediend d.d.

zakelijke inhoud

naam en adres aanvrager

Bouwvergunningsverzoek tot het :

14-06-2002

plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Karel Doormanstraat 14;

de heer P.C. Boot Karel Doormanstraat 14 3262 PD Oud-Beijerland

19-06-2002

vergroten en verbouwen van een woning op het perceel Oostdijk 221;

de heer J. Verbeek Oostdijk 221 3261 KE Oud-Beijerland

21-06-2002

vergroten van een woning op het perceel Adm. de Ruyterstraat 65;

de heer M. de Waard Adm. de Ruyterstraat 65 3262 XB Oud-Beijerland

27-06-2002

oprichten van twaalf semi-bungalows in Poortwijk II;

Relan Pensioen Postbus 254 2700 AG Zoetermeer

28-06-2002

plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterkant van het perceel Roerdompweg 40;

de heer C.A.H. Visser Roerdompweg 40 3263 AJ Oud-Beijerland


01-07-2002


plaatsen van een rolluik op het perceel Veilingpassage 6;

de heer G. Boender Veilingpassage 6 3262 SX Oud-Beijerland


02-07-2002


oprichten van een bedrijfspand op het perceel Edisonstraat 17;

Stichting Adrichem Vastgoed Postbus 178 1940 AD Beverwijk

Sloopvergunningsverzoek tot het :

N.B.: Nadere informatie daarover is verkrijgbaar bij de Dienst Ruimte, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 66 39

Deel: ' Raadsprogramma 2002-2006 Oud Beijerland '
Lees ook