Gemeente Duiven


Nieuwsberichten

05-03-2003
Raadsvergadering
Maandag 10 maart 2003, 20.00 uur.

Op maandag 10 maart aanstaande vergadert de gemeenteraad van Duiven in de raadszaal van het gemeentehuis. De vergadering begint om 20.00 uur en is openbaar. Hieronder kunt u kennisnemen van de onderwerpen die op de agenda staan.

Voor burgers bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. Alle aanwezigen krijgen dan de gelegenheid zaken aan de orde te stellen. Voor meer informatie kunt u Voorlichting raadplegen via doorkiesnummer (0316) 27 92 60.

1. Opening en mededelingen.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Gebruik spreekrecht burgers.
4. Vragenuur raadsleden.
5. Lijst van ingekomen stukken.
6. Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning. 7. Vaststellen Delegatiebesluit 2003.
8. Goedkeuren van het mandaat nr. 102 op basis van de Algemene Bijstandswet en aanverwante wetgeving.
9. Beschikbaar stellen van een krediet in verband met de organisatie van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
10. Verplaatsing seksinrichting Eltingerhof 32. 11. Vaststellen brandpreventiebeleid bestaande bouw. 12. Vaststellen "Wijzigingen Bouwverordening 1992 inzake brandveiligheid".
13. Vaststellen van het derde Gemeentelijk Rioleringsplan. 14. Instemmen met de voorgenomen fusie van IZA zorgverzekeraar voor ambtenaren met zorgverzekeraar VZG en de IZA Nederland-regeling aanpassen.
15. Verordening voor de toepassing van beeldende kunst in de openbare ruimte.
16. Wijkgericht werken: evaluatie 2000-2002 en beleidskader 2003-2006. 17. Sluiting

Deel: ' Raadsvergadering gemeente Duiven '
Lees ook