Gemeente Heumen

Nieuwsberichten

24-06-2002
Raad vergadert op 27 juni.

Raadsvergadering op 27 juni

De gemeenteraad komt op 27 juni om 20.00 uur bijeen. Er wordt rekening mee geho uden dat mogelijk in deze laatste geplande vergadering voor de vakantie niet al le punten op één avond kunnen worden afgehandeld. In dat geval wordt op maandag
1 juli verder vergaderd, ook weer om 20.00 uur.

De agenda luidt na de opening en de vaststelling van de agenda:

3. inspreekgelegenheid voor burgers.

4. vaststelling van de notulen van de vergadering van 23 mei.

5. ingekomen stukken en mededelingen.

6. wijziging van de legesverordening voor wat betreft gebruiksvergunningen.

7. twee verzoeken om vergoeding van planschade vanwege bestemmingsplan "Oude Kl eefsebaan"

8. één verzoek om vergoeding van planschade vanwege bestemmingsplan "Oude Kleef sebaan".

9. verzoek om vergoeding van planschade vanwege de bouw van aanleunwoningen in Malden.

10. verzoek om toepassing van artikel 19 van de Wet op de ruimtelijke ordening voor Intratuin. Het voorstel is mee te werken.

11. verzoek om wijziging van het bestemmingsplan voor de bouw van een woning aa n de Lierseweg. Het voorstel is het verzoek af te wijzen.

12. wijziging gemeenschappelijke regeling voor de Centrale Post Ambulancevervoe r/ / Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Zuid-Gelderland.

13. Krediet voor de aanleg van de infrastructuur voor een artsenpraktijk in Ove rasselt.

14. Intrekking ontheffingen voor het gebruik per auto van het fietspad Randwijk singel-Heiweg.

15. Aanwijzing vertegenwoordigers in diverse regelingen.

16. Woonvisie "Zorgen voor Wonen"

17. Evaluatie afvalinzameling 2002 en evaluatie milieustraat.

18. Wel of niet bezwaar maken tegen weigering van verklaring van geen bezwaar d oor GS voor de nieuwbouw van een motorzaak aan de Ewijkseweg? B&W stellen voor geen bezwaar aan te tekenen.

19. Begrotingswijzigingen.

Deel: ' Raadsvergadering gemeente Heumen '
Lees ook