Gemeente Papendrecht

Laatste update: 17.07.2001 Raadsvergadering
Voor het zomerreces staat alleen nog de openbare vergadering van de gemeenteraad van donderdag 19 juli (vanaf 19.30 uur in de raadzaal) op de agenda.
Op de agenda van de raadsvergadering staan onder meer een voorstel tot aangaan van een overeenkomst voor het vestigen van een recht van opstal i.v.m. de aanleg van een riolering in de Papendrechtse geul achter het Westeind, in de Visschersbuurt en het Nanengat, een voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Wilgendonk, een voorstel tot vaststelling van de nieuwe Verordening kinderopvang, een voorstel tot het beschikbaarstellen van budgetten voor de openbare basisschool De Knotwilg, een voorstel tot implementatie van Voor- en vroegschoolse educatie in de gemeente Papendrecht, een voorstel tot contractverlenging met de Stichting Toonkunstmuziekschool Drechtsteden, een voorstel om akkoord te gaan met standpunt van het Drechtstedenbestuur inzake het strategisch Economisch Profiel Drechtstad: Shipping Valey, een voorstel tot het vaststellen van het Ontwikkelingsplan Centrum voor de revitalisering van het Centrumgebied van Papendrecht en een voorstel tot het vaststellen van de Zomernota 2001.

Deel: ' Raadsvergadering in gemeente Papendrecht '
Lees ook