Gemeente Ede

Raadsvergadering 12 juli 2001

Op donderdag 12 juli 2001 om 17.00 uur vergadert de gemeenteraad in het raadhuis in Ede. U bent van harte welkom om de raadsvergadering als belangstellende vanaf de publieke tribune bij te wonen. Op de agenda staat onder andere:

*

Concernjaarrekening 2000.

*

Voorjaarsnota 2001.

*

Mededelingen en ingekomen stukken.

*

Beslissing op het bezwaarschrift van dhr. Klompmaker, namens fam. Verkerk, tegen het afwijzen van het verzoek om planschadevergoeding.
*

Partiële aanpassingen 'Verordening leerlingenvervoer gemeente Ede'.
*

Instemming voor een nieuwe opzet van jeugdactiviteiten.
*

Vaststelling van gedragregels voor de onkosten-vergoeding raadsleden, burgemeester en wethouders.

*

Verdeling van gelden over de projecten op de route Kastelenlaan-Slotlaan en keuze over te nemen maatregelen.
*

Delegatie vrijstellingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 19, eerste lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ten behoeve van de realisatie van het woningbouwproject Kernhem, Vlek A1 en A2.
*

Delegatie vrijstellingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 19, eerste lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ten behoeve van de realisatie van het woningbouwproject Kernhem, Vlek A3.

Na het bespreken van de Voorjaarsnota wordt er een kort moment geschorst.

De volledige raadsagenda met bijbehorende voorstellen ligt tijdens kantooruren ter inzage in het Gemeentelijk Infocentrum in het stadskantoor De Doelen, Raadhuisplein 2 in Ede.

Radio-uitzending
U kunt de vergadering via de radio volgen. De Lokale Omroep Ede (LOE) verzorgt vanaf 16.45 uur een rechtstreekse uitzending. U kunt daarvoor afstemmen via het kabelnet op de frequentie 93.1 MHz of op de FM-etherfrequentie 107.3 MHz. Voorafgaand aan de raadsvergadering presenteert de LOE-radio een voorbeschouwing op de raadsvergadering.Ede, 10 juli 2001

Deel: ' Raadsvergadering van de raad van Ede '
Lees ook