Gemeente Den Haag


16 maart 1999

Raamprostitutie verdwijnt uit Poeldijksestraat.

Met de verwijdering van de raamprostitutie uit de Poeldijksestraat wil de gemeente Den Haag de aanhoudende ernstige overlast en criminaliteit in en rond de prostitutiestraten in het noodgebied drastisch inperken. Het college van b en w heeft hedenmorgen besloten dat de bestemmingsregeling wordt aangepast en dat het onroerend goed zo nodig wordt onteigend. Waar nodig zal de gemeente de Wet Voorkeursrecht Gemeenten gebruiken, die voor het betreffende gebied inmiddels in werking is gesteld. De wet houdt in dat eigenaren die hun onroerend goed in het aangewezen gebied willen verkopen dit eerst aan de gemeente te koop moeten aanbieden.

Om te voorkomen dat als gevolg van sluiting van de Poeldijksestraat voor raamprostitutie ongewenste ontwikkelen optreden in de Doubletstraat, de Geleenstraat en de Hunzestraat wordt uitbreiding aldaar van het aantal ramen en het totale volume aan raamprostitutie door middel van bestemmingsregelingen onmogelijk gemaakt. De panden op de hoeken van de Doubletstraat en de Paviljoensgracht mogen niet meer worden gebruikt voor raamprostitutie. Indien nodig worden deze panden onteigend.

Vestiging van horeca, koffieshops, seksshops en daaraan gelieerde bedrijven in panden op de Zuidwal, grenzend aan bebouwing in de Doubletstraat wordt door middel van bestemmingsregelingen tegengegaan. De panden in het, aan de Doubletstraat grenzende, bouwblok op de Zuidwal zijn aangewezen in het kader van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten.

Voor de overige raamprostitutiepanden wordt een sluitingstijdenregeling ingesteld die spoort met de regeling voor de reguliere horeca en worden inrichtingseisen opgenomen in de bouwverordening.

Het college van burgemeester en wethouders beoogt met de genomen maatregelen een belangrijke stap te zetten in de normalisering van de situatie in dit gebied, waar de overlast en de criminaliteit - in het bijzonder in de Poeldijksestraat - onaanvaardbare vormen hebben aangenomen.

Het college van b&w is vooralsnog van mening dat de sluiting van de Poeldijksestraat in combinatie met een strikt handhavingsbeleid in en rond de resterende prostitutiestraten volstaat om de overlast en de criminaliteit - in het bijzonder in het noodgebied - in belangrijke mate terug te dringen. De effecten van dit beleid worden, zowel op de korte als de lange termijn, nauwgezet gemeten. Daarbij wordt met name gelet op eventuele nieuwe en ongewenste looproutes tussen de prostitutiestraten en eventuele verspreiding van prostitutie naar andere delen van de stad. Indien daarvoor aanleiding ontstaat zal het college de gemeenteraad voorstellen doen voor verdergaande maatregelen.

De betrokken bewonersorganisaties en exploitanten worden hedenavond persoonlijk ingelicht over de plannen.

Deel: ' Raamprostitutie verdwijnt uit Poeldijksestraat Den Haag '
Lees ook