Rabobank Nederland

Rabobank voorspelt:
EXPORT WORDT WEER MOTOR NEDERLANDSE ECONOMIE

8 juni 1999

Hoewel de toename van de Nederlandse export in 1999 nog bescheiden is, zal de uitvoer in 2000 verder aanzwellen. Met een verwachte stijging van 4% zal de export dan weer, zoals een aantal jaren geleden, de grootste motor van de economische groei in Nederland zijn. Dat is de verwachting die de economen van de Rabobank in hun meest recente Kwartaalbericht uitspreken.

De Rabobankeconomen voorzien dat de afzetmogelijkheden voor Nederlandse exporteurs zich de komende periode langzaam weer zullen verbeteren. De crisisomstandigheden in Azië en Rusland en de verslechtering van de internationale concurrentiepositie door de scherpe prijsdaling van grondstoffen en halffabrikaten zorgden vooral in 1998 voor lastige omstandigheden voor de Nederlandse uitvoer. Maar inmiddels lijkt een zeker herstel in zicht, ondanks het feit dat de economische groei in Duitsland matig blijft. De verwachting van de Rabobank is dat de exportgroei in 1999 nog een bescheiden 2% bedraagt, maar in 2000 al naar 4% zal oplopen.

In 1999 zal de particuliere consumptie nog de sterkste aanjager van de economische expansie in ons land zijn. Het consumentenvertrouwen heeft zich inmiddels hersteld van de inzinking in de herfst van vorig jaar. Ook de aanhoudende stijging van de huizenprijzen is een belangrijke factor achter de voortdurende volumegroei van de consumptie, aldus de Rabobankeconomen. Die geeft eigen-woningbezitters de mogelijkheid om extra bestedingsruimte te creëren via het verhogen van hun hypotheek of door minder te sparen. In 2000 zal dit effect langzaam maar zeker wegebben. Omdat ook de werkgelegenheid dan minder snel toeneemt en de koopkrachtstijging in dat jaar geringer zal zijn, zal de groei van de gezinsconsumptie teruglopen van 3¼% in 1999 naar 2¼% in 2000.

Per saldo zal de Nederlandse economie daardoor zowel in 1999 als in
2000 gematigde groeicijfers laten zien van 2½% respectievelijk 2¼%. De Rabobankeconomen stellen vast dat de Nederlandse economie na het conjuncturele hoogtepunt aan het begin van 1998 maar een heel geleidelijke terugval vertoont.

Ondanks die geleidelijk afnemende economische groei is er momenteel nog geen sprake van een dalende inflatie. Vooral omdat de jaarlijkse huurverhogingen per 1 juli lager zullen zijn dan een jaar geleden, wordt voorzien dat de inflatie in de tweede helft van 1999 wat gaat afnemen. Het jaargemiddelde zal daardoor zon 1¾ % bedragen. In 2000 zal de inflatie met 1½% naar verwachting nog iets lager uitkomen. Dat wordt met name veroorzaakt door een matiging van de contractloonstijging en een sterkere groei van de arbeidsproductiviteit.

Rabobankorganisatie Rabobank Nederland Externe Communicatie Telefoon (030) 216 2822/216 2460 Telefax (030) 216
1916

Deel: ' Rabobank Export wordt weer motor Nederlandse economie '
Lees ook