Rabobank Nederland

Rabobank Nederland: Stabiele resultaten in woelig jaar Rabobank Nederland, 10/3/2003 11:30 AM

---

De Rabobank Groep heeft in het woelige jaar 2002 stabiele resultaten behaald. Het retailbankbedrijf presteerde ondanks de stagnerende economie beter dan in 2001.

Nettowinst in 2002 met 4% gestegen

* kredietverlening private sector +8%

* spaarmiddelen +5%

* beheerd vermogen -14%

* premieomzet verzekeren -7%

* leaseportefeuille +4%

* aantal leden +34%

Ook het resultaat van het wholesalebedrijf kwam hoger uit. De door het slechte beursklimaat sterk onder druk staande resultaten uit beleggingsactiviteiten en vermogensbeheer werden gecompenseerd door de bijdrage van overnames in de VS. Het leasebedrijf liet wederom een fraaie resultaatstijging zien. Alleen het resultaat uit verzekeringactiviteiten bleef duidelijk achter, met name door het negatieve rendement op de aandelenportefeuille en fors hogere schadelasten. Het aantal leden steeg met 283.000 tot ruim boven de één miljoen.

Ontwikkeling financiële dienstverlening

BANKIEREN

Kredietverlening
De kredietverlening aan de private sector; particulieren, handel, industrie en dienstverlening en agrarische sector, steeg ondanks de stagnerende economie met 8% tot EUR 212 (197) miljard. Dit kwam vooral door de groei van woninghypotheken. Particulieren leenden in het verslagjaar 12% meer, tegen 14% in het jaar daarvoor. De kredietverlening aan bedrijven handel, industrie en dienstverlening nam met 3 (8)% toe. De voedings- en agri-sector leende in totaliteit 6 (7)% meer. De primaire sector (in Nederland en daarbuiten) nam daarvan 7 (2)% kredietgroei voor haar rekening. De totale kredietverlening van de Rabobank Groep (inclusief kredieten aan overheid en professionele effectentransacties) groeide met 8% tot EUR 225 (209) miljard.

Spaarmiddelen opnieuw gestegen
De totale toevertrouwde middelen; spaargelden, professionele effectentransacties en overige toevertrouwde middelen bleven met EUR 172 miljard nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2001. De spaarmiddelen sec stegen met 5% tot EUR 66 (63) miljard. Deze stijging kwam grotendeels voor rekening van internetsparen. Door het slechte beursklimaat en de onzekere economische omstandigheden kozen veel klanten opnieuw voor een veilige spaarrekening.

Wholesalebankbedrijf
Het wholesalebankbedrijf, bestaande uit Rabobank Nederland, Corporate Clients, Rabobank International, en Group Treasury, heeft het gezien de economische omstandigheden goed gedaan. De tegenvallende ontwikkeling van de baten werd gecompenseerd door kostenbesparende maatregelen. Het operationele resultaat van het wholesalebankbedrijf steeg met EUR 15 miljoen tot EUR 900 miljoen. De omvang van de kredietverlening groeide met 6% tot EUR 48 miljard.

BELEGGEN

Beperkte verdere terugval beleggingsorders
Ondanks het nog slechtere beursklimaat bleef de verdere daling van het aantal voor klanten verwerkte beleggingsorders beperkt tot 6 (35)%. In 2002 werden 2,9 miljoen orders verwerkt tegen 3,1 miljoen in het jaar daarvoor. Het aandeel van de internetorders nam in 2002 toe tot 40 (32)%.

Beheerd vermogen: 14%
Het beheerd vermogen van de Rabobank Groep daalde in 2002 met 14% tot EUR 153 (178) miljard. Dit vermogen bestaat uit de beleggingsportefeuille van de groep en uit het voor klanten beheerde vermogen. De beleggingsportefeuille daalde met 15% tot EUR 51 miljard. Het voor klanten beheerde vermogen nam met 14% af tot EUR 102 miljard. De instroom van nieuw vermogen bedroeg EUR 5 miljard.

VERZEKEREN

Premieomzet verzekeren - 7%
De premieomzet verzekeren bij Interpolis daalde in het afgelopen jaar met 7% tot EUR 3.660 miljoen. Het bedrijf werd hard getroffen door de wijzigingingen in het fiscale regime voor lijfrentes en koopsompolissen. De premieomzet van het levenbedrijf ging met 15% omlaag tot EUR 2.405 miljoen. De premieomzet van het schadebedrijf van Interpolis groeide met 15% tot EUR 1.256 miljoen.

Stijging omzet uit dienstverlening
De omzet uit dienstverlening op het gebied van pensioenen en bedrijfszorg (verzuimbeheer, Arbo-dienstverlening en reïntegratie) nam in 2002 met 9% toe tot EUR 242 miljoen. Met name de omzet op het gebied van bedrijfszorg is flink gestegen.

LEASING

Kredietportefeuille
De totale kredietportefeuille van De Lage Landen bedroeg eind 2002 EUR 11,0 (10,6) miljard. Geschoond voor valutakoerseffecten betekent dit een stijging van 14 procent. Van deze portefeuille is EUR 2,6 (2,3) miljard toe te rekenen aan de divisie Nederland, EUR 3,5 (3,6) miljard aan de divisie Vendor Finance Europa, en EUR 4,9 (4,7) miljard aan de divisie Vendor Finance Amerika.

COÖPERATIE

283.000 nieuwe leden
Klanten kunnen lid worden van hun lokale Rabobank en op die manier invloed en zeggenschap uitoefenen op de dienstverlening. Begin 2001 is een ledenwervingscampagne van start gegaan met als doel ultimo 2003 uit te komen op 1,2 miljoen leden. Deze doelstelling ligt inmiddels binnen handbereik. Na de sterke ledengroei in 2001 van 550.000 naar 825.000 (+50%) steeg het aantal leden in het verslagjaar met nog eens 283.000 tot 1,1 miljoen (+34%).

DIRECTE KANALEN

Bankieren via internet en telefoon
De belangstelling voor virtueel bankieren via internet en telefoon is in het verslagjaar wederom flink toegenomen. Het aantal overeenkomsten voor internetbankieren en de Rabofoon steeg met respectievelijk 55% en 20%. Inmiddels is de Rabobank met ruim 1 miljoen online klanten verreweg de grootste internetbank van Nederland. Met 1,3 miljoen bezoekers in december 2002 was de Rabobank tevens een van de best bezochte internetbanken van Europa.

Verschuiving naar internet
Op de spaarmarkt is een duidelijke verschuiving naar internetsparen te zien. Het aantal internetspaarrekeningen bij de Rabobank is het afgelopen jaar verdubbeld tot 1 miljoen. Inmiddels staat 30% van het spaargeld van de lokale Rabobanken op een Rabo Internetspaarrekening, tegen 21% in 2001. Het spaargeld dat via de Rabofoon wordt ingelegd op een Rabo Telespaarrekening daalde licht van 31% tot 30%.

Ook beleggingsorders lopen steeds vaker via internet. In 2002 steeg het aantal beleggingsorders via internet van 32% naar 40%. Hierdoor daalde het aantal advies- en telefonische orders. Het aandeel via de adviseurs van de lokale banken daalde van 46% naar 41% en het aantal orders via de Rabo Orderlijn daalde in 2002 van 22% naar 19%.

RESULTATEN

Ontwikkeling financiële resultaten

Het totaal van de baten steeg in 2002 met 2% tot EUR 8.564 miljoen. De rentewinst nam daarvan 63% voor haar rekening. De rentewinst nam in het verslagjaar met EUR 309 miljoen toe tot EUR 5.391 miljoen. Dat komt overeen met een stijging van 6%. De toename is het gevolg van de groei van de kredietverlening en de spaargelden. Het totale provisieresultaat kwam uit op EUR 1.795 miljoen. De bedrijfslasten daalden licht met 2% tot EUR 5.839 miljoen.

Resultaat + 4%
Na aftrek van belastingen van EUR 514 miljoen en een belang van derden van EUR 209 miljoen resteert een nettowinst van EUR 1.250 miljoen. Dat is een stijging met 4% ten opzichte van 2001.

Financiële doelstellingen
De Rabobank Groep blijft voor de lange termijn vasthouden aan een nettowinstgroei van 12%, een rendement op eigen vermogen van 10% en een tier 1-ratio van 10,0. Vanwege de stand van de economie en het beursklimaat, in combinatie met het ontbreken van vooruitzicht op concrete verbetering daarvan, zijn deze doelstellingen voor de nabije toekomst echter niet houdbaar. Voor de nabije toekomst wordt daarom uitgegaan van de volgende doelstellingen: een nettowinstgroei van 8%, een rendement op het eigen vermogen van 8% en een tier 1-ratio van 10,0.

In het licht van de oriëntatie op klantwaarde en een daarbij passend conservatief risicoprofiel ziet de Rabobank Groep het handhaven van een tier 1-ratio op 10,0 als haar belangrijkste financiële doelstelling. De tier 1-ratio kwam in 2002, mede dankzij de emissie van Rabobank Ledencertificaten, uit op 10,3. Het rendement op het eigen vermogen bedroeg 9,6%. De nettowinststijging kwam uit op 4%.

Verwachtingen 2003
De economie en het beursklimaat in de nabije toekomst blijven zeer onzeker. Derhalve is het moeilijk concrete uitspraken te doen over de nettowinstontwikkeling in 2003. De focus blijft gericht op het benutten van de commerciële mogelijkheden en op het doorgaan met programma's die de efficiency en effectiviteit vergroten. Duidelijk is dat bij een beperkte stijging van de baten een scherp kostenmanagement doorslaggevend zal zijn voor het bereiken van de doelstellingen. Niettemin verwacht de Rabobank Groep, onvoorziene omstandigheden daargelaten, een lichte toename van het operationele resultaat in 2003.

Deel: ' Rabobank Nederland Stabiele resultaten in woelig jaar '
Lees ook