Rabobank Nederland

Rabobank pleit voor winstbeginsel bij dagklinieken

Rabobank Nederland, 11/3/2003 05:24 PM

---

De Rabobank is van mening dat het verbod op het maken van winst door dagbehandelklinieken moet worden opgeheven. Dit zal sterk bijdragen aan het verkorten, dan wel wegwerken van wachtlijsten in de zorg.

Dat schrijft de afdeling Corporate Clients van Rabobank Nederland in haar nieuwsbrief voor klanten in de zorgsector. De Rabobank is één van de belangrijkste financiers in onder meer betrokken bij de financiering van dagbehandelklinieken.

Dagbehandelklinieken (Zelfstandige Behandel Centra) moeten in het kader van de Wet Ziekenhuis-Voorzieningen nu nog over een vergunning beschikken, waarbij het maken van winst wettelijk niet is toegestaan. Bovendien mogen de ZBC's de werkelijke kostprijs van verrichtingen niet doorberekenen vanwege wettelijke tariefbepalingen. Om een daadwerkelijk begin te kunnen maken met de beoogde concurrentie in een deel van de curatieve zorg, zal de overheid volgens de Rabobank eerste deze toetredingsdrempels moeten wegnemen. Pas dan zullen private investeerders bereid zijn risicodragend kapitaal te verschaffen aan nieuwe initiatieven. Dit is nodig om een gezond bedrijfseconomisch fundament te realiseren, omdat in de sector zelf niet, of nauwelijks risicodragend kapitaal beschikbaar is. Investeerders zijn best bereid geld in de gezondheiszorg te steken, maar dan moet dat wel een redelijke vergoeding opleveren in verhouding tot het risico dat zij lopen. Bijkomende voordelen hiervan zijn:

* Als gevolg van de concurrentie zullen behaalde winsten worden geïnvesteerd in innovatie en productontwikkeling, hetgeen de kwaliteit van zorg ten goede zal komen.

* In geval van falend management zal een dagkliniek failliet gaan of worden overgenomen. De kosten daarvan worden dan in ieder geval niet langer verhaald op de premiebetaler.

* Zorgverzekeraars zullen meer werk maken van individuele zorginkoop op basis van kwaliteit, volume en prijs en zijn daardoor beter aanspreekbaar op hun zorgplicht.

* Investeringen in gebouwen zullen alleen nog plaatsvinden als deze ook kunnen worden terugverdiend.

* Het werkt preventief ten aanzien van mogelijke vermenging van publieke en private geldstromen.

* Het ontsluit 'verborgen capaciteit' bij medisch specialisten en verpleegkundigen en zal bijdragen aan verbetering van het imago van curatieve sector.

Door de maatregel te richten op dagbehandelingen kunnen ziekenhuizen zich meer toeleggen op het optimaliseren van de klinische functie. Overigens zal de overheid bereid moeten zijn het functioneren van de ziekenhuizen adequaat te bekostigen. Diverse ziekenhuizen in Nederland verkeren momenteel in financiële nood, waardoor de continuïteit van zorg in gevaar kan komen. De oorzaken hiervan zijn soms terug te voeren op het management, maar vaak ook op wijzigingen in de regelgeving die direct doorwerken in de exploitatie.

Deel: ' Rabobank pleit voor winstbeginsel bij dagklinieken '
Lees ook