AutoRai

23-5-2002

RAI wens voor kabinetsformatie: economie vereist bereikbaarheid

In een brief aan de kabinets(in)formateur heeft de RAI Vereniging samen met BOVAG een model neergelegd voor de mobiliteitsparagraaf in het regeerakkoord 2002-2006.

RAI en BOVAG vragen in de brief aandacht voor vier belangrijke punten:

Economie vereist bereikbaarheid
Het congestieprobleem op de Nederlandse wegen moet worden aangepakt door onder andere een forse inhaalslag op het gebied van fysieke infrastructuur en een sterke inzet op gebruik van de fiets en gemotoriseerde tweewieler voor de korte afstand.

Lage en variabele belastingen
Nederland is geen eiland. BOVAG-RAI vindt Europese harmonisatie van voertuigbelastingen daarom hard nodig. Tevens zou een nieuw regeerakkoord moeten inzetten op verdere variabilisering van voertuigbelastingen.

Een schoon milieu
Gedeeld autogebruik, extra bewaakte fietsenstallingen en het stimuleren van schone voertuigtechnologie (motoren op waterstof of electriciteit) dragen bij aan een schonere omgeving.

Een veilig verkeer
Voor wat betreft veiligheid is volgens BOVAG-RAI in ieder geval nodig de introductie van een bromfietskenteken, permanente verkeerseducatie en harde aanpak van fietsendiefstal.

Alleen als deze vier punten stevig worden verankerd in het nieuwe regeerakkoord laat een nieuw kabinet zien dat met daadkracht wordt gewerkt aan een mobiele samenleving.

BOVAG en de RAI-vereniging stuurden een brief met de volgende tekst aar de kabinetsinformateur:

ECONOMIE VEREIST BEREIKBAARHEID

De mobiliteitsparagraaf in het regeerakkoord 2002 2006 volgens BOVAG-RAI

Mei 2002

Items:

I. Economie vereist bereikbaarheid

II. Lage & variabele belastingen

III. Een schoon milieu

IV. een veilig verkeer

I. ECONOMIE VEREIST BEREIKBAARHEID


1.
Nederland heeft een probleem op het gebied van bereikbaarheid. De afgelopen tien jaar is het aantal files bijvoorbeeld verdrievoudigd. En volgens de 4e concurrentietoets van het Ministerie van Economische Zaken bungelt de Randstad qua bereikbaarheid onderaan de lijst met andere grote stedelijke gebieden in Europa. Het gebrek aan bereikbaarheid veroorzaakt vervolgens een rem op de economische groei en hoge maatschappelijke kosten. Bovendien zal in de nabije toekomst de vraag naar mobiliteit verder stijgen als gevolg van een verdergaande internationalisering, het ontstaan van een netwerkeconomie en de veranderende wensen van consumenten.

Om het congestieprobleem aan te pakken is de komende jaren onder andere een forse inhaalslag nodig op het gebied van fysieke infrastructuur.

In het ideaalbeeld van BOVAG en RAI vormt mobiliteit in 2006 geen belemmering meer voor economische groei. Daarvoor is het volgende nodig:


- Het beter benutten van weginfrastructuur door flexibele wegindeling, bijvoorbeeld door de aanleg van meer spits- en busstroken.


- Een extra investering van 1,1 miljard per jaar in nieuwe infra conform de uitgave Blijven vooruitgaan van VNO-NCW (maart 2001). Hierbij moet voorrang worden gegeven aan de als robuust beoordeelde projecten zoals de verbreding A1 en de A2 passage bij Maastricht (studie CPB, SCP, Ruimtelijk Planbureau en RIVM, april 2002).


- Onconventionele oplossingen door op knelpunten te bouwen naast, boven of onder bestaande wegen.


- Het openbaar vervoer kan in sommige gevallen een alternatief bieden. Snelle busverbindingen kunnen een snelle, goedkope en effectieve oplossing bieden, zij zijn veel flexibeler dan railverbindingen.


- Sterke inzet op gebruik van de fiets op afstanden korter dan 7,5 kilometer is nodig. Het potentieel aan extra korte ritten is 3 miljard van de in totaal 5,7 miljard individuele verplaatsingen (zie ook punt 6). Op afstanden tot 20 kilometer kan de gemotoriseerde tweewieler een belangrijke bijdrage leveren aan de bereikbaarheid.

II. LAGE & VARIABELE BELASTINGEN


2.
Nederlandse auto- en motorfietsbelastingen zijn hoog in vergelijking met andere Europese landen. Door globalisering, de komst van de euro, maar met name ook door de nieuwe distributieplannen van Eurocommissaris Monti zullen de netto catalogusprijzen van autos worden geharmoniseerd. Dit betekent dat Europese autofabrikanten de netto catalogus prijzen van een bepaald model auto in ieder Europees land in belangrijke mate gelijk zullen trekken; ongeacht de hoogte van de nationale belastingen. Door de hoge Nederlandse belastingen zijn de netto-prijzen in Nederland relatief laag. Effect van de nieuwe maatregel is dan dat de Nederlandse prijzen zullen stijgen in de richting van het Europees gemiddelde. De prijs van autos in Nederland zal als gevolg hiervan nog veel hoger worden in vergelijking met de prijs van nieuwe autos in het buitenland.

BOVAG-RAI roept het nieuwe kabinet daarom op om initiatieven te nemen om belastingharmonisatie van voertuigbelastingen in Europa te bereiken. De makkelijkste manier om dit te realiseren is een verlaging van de unieke Nederlandse BPM met een substantieel percentage.

Een ander punt is dat de jaarlijkse accijnsindexatie voor voertuigbrandstoffen nadelige effecten heeft. Enerzijds werkt deze inflatiebevorderend; anderzijds sluit Nederland daardoor onvoldoende aan bij buurlanden.

BOVAG-RAI roept het nieuwe kabinet op de jaarlijkse accijns-indexatie voor voertuigbrandstoffen te laten vervallen.


3.
Het principe de gebruiker betaalt is redelijk en wordt door BOVAG-RAI onderschreven. Belastingen moeten daarom worden gerelateerd aan het gebruik van het voertuig, de voertuigbelastingen moeten dus worden gevariabiliseerd.

De uitvoering moet dan wel efficiënt en doelmatig zijn! Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld om de vaste belastingen te versleutelen in de accijns, in afstemming met de buurlanden. Een andere optie waar op gestudeerd wordt, is de kilometerheffing. Het is logisch om in zon heffing ook de maatschappelijke kosten op te nemen. Doorberekening daarvan dient echter wel tegelijkertijd voor alle modaliteiten te geschieden.

BOVAG-RAI vraagt het nieuwe kabinet een belangrijke stap te zetten in de richting van variabilisatie van de voertuigbelastingen.


4. Fietsen is gezond en draagt bij aan een schoon milieu. Op dit moment echter komt de werkende fietsforens alleen in aanmerking voor een aftrekpost als hij of zij meer dan 10 kilometer van het werk woont. Juist mensen die dichter bij hun werk wonen dan 10 kilometer moeten worden gestimuleerd om voor deze korte rit de fiets te gebruiken.

BOVAG-RAI pleit er voor het 10 km-criterium voor de fietsaftrek te laten vervallen.

III. EEN SCHOON MILIEU

Nederland loopt in Europa al voorop met stimuleringsmaatregelen voor schone en zuinige autos. Bovendien kan aan een schoon milieu in belangrijke mate worden bijgedragen door verschillende, andere, activiteiten.


5.
Het gebruik van deelautos in bijvoorbeeld binnensteden draagt bij aan een beter gebruik van voertuig en openbare ruimte.

BOVAG-RAI vraagt het nieuwe kabinet het stimuleringsfonds voor gedeeld autogebruik (in 2001 1 miljoen) te continueren.


6.
Voor een leefbare omgeving en een schoon milieu is het belangrijk dat mobilisten voor de korte ritten zoveel mogelijk gebruik maken van de fiets. Het kabinet kan de korte rit op de fiets bevorderen door bijvoorbeeld een stimuleringsfonds voor provincie en gemeente in te stellen met als doel de aanleg van veilige fietspaden en fietsstallingen (o.a. bij bedrijfs- en winkelcentra). Ook op fiscaal gebied kan de korte rit worden gestimuleerd (zie hiervoor punt 4). Ketenmobiliteit kan worden bevorderd door meeneemmogelijkheden van de fiets in trein en bus te vergroten.

BOVAG-RAI vraagt het nieuwe kabinet een verdiepingsslag te maken in het project korte ritten door bijvoorbeeld de aanleg van bewaakte fietsenstallingen te faciliteren en te subsidiëren.


7.
Personenautos, vrachtautos, bussen en motorfietsen worden steeds schoner en zuiniger. Ook de fabrikanten werken hard verder aan de ontwikkeling van extra schone en zuinige motoren zodat toekomstige generaties in een nog schonere omgeving kunnen leven.

BOVAG-RAI vraagt het nieuwe kabinet een grote stap te zetten in de stimulering van nieuwe voertuigtechnologie. Bijvoorbeeld door het versnellen van de introductie van motoren op waterstof of electriciteit met behulp van een fiscale stimulans.


8.
Voor het verminderen van de CO2-emissie en het nakomen van de afspraken in het Kyoto protocol is de verkoop van zo zuinig mogelijke autos van groot belang. De Europese auto-industrie heeft hierover met de Europese Commissie een convenant afgesloten. Op langere termijn kan ook gebruik gemaakt worden van (internationale) CO2-emissiehandel.

BOVAG-RAI vraagt het nieuwe kabinet het beleid ten aanzien van CO2 in 2004 opnieuw te evalueren en alsdan te bezien of extra maatregelen noodzakelijk zijn.

IV. EEN VEILIG VERKEER


9.
Het brom- en snorfietskenteken is na jaren praten nog steeds niet geïntroduceerd. Toch is het belang groot: met een kenteken wordt de veiligheid bevorderd, wordt diefstal voorkomen en kan de overlast van het opvoeren tegen worden gegaan. Handhaving door de politie wordt hiermee een stuk gemakkelijker. De kosten voor de invoering van het kenteken mogen voor de burger niet hoger zijn dan 50.

BOVAG-RAI vraagt het nieuwe kabinet om een bromfietskenteken te introduceren voor niet meer dan 50 per brom- of snorfiets.


10.
Verkeerseducatie is van het grootste belang, met name ook om de veiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers te vergroten. Bij veel ongelukken zijn helaas jonge bestuurders betrokken. Een gedegen verkeerseducatie waar de bromfiets een rol in heeft, is daarom nodig. De verkeerseducatie dient te starten vanaf het basisonderwijs.

BOVAG-RAI vraagt het nieuwe kabinet om permanente verkeerseducatie voor jongeren, waar de bromfiets bij wordt betrokken.


11.
Fietsen is gezond en goed voor de omgeving. Helaas leidt het hoge aantal fietsendiefstallen tot een negatief effect op het gebruik. In 2001 werden in Nederland zon 785.000 fietsen gestolen (bron: Stichting Fiets).
Het nieuwe kabinet kan publiek-private samenwerking in de aanpak tegen fietsendiefstal financieel ondersteunen.

BOVAG-RAI vraagt het nieuwe kabinet om fietsendiefstal hard aan te pakken door daadwerkelijk uitvoering te geven aan het Integraal Veiligheids Plan en de invoering van een lik-op-stuk beleid.

Om diefstal van gemotoriseerde tweewielers te voorkomen, is het nodig dat er, net als voor de fiets, parkeervoorzieningen komen waar de motorfiets met een slot aan kan worden bevestigd.

BOVAG-RAI vraagt het nieuwe kabinet om diefstal van gemotoriseerde tweewielers tegen te gaan door te investeren in specifieke parkeervoorzieningen voor gemotoriseerde tweewielers.


12. De zichtbaarheid van kwetsbare verkeersdeelnemers laat te wensen over, en dit is helaas vaak de oorzaak van ongevallen. Dit geldt voor zowel de fiets als voor de gemotoriseerde tweewieler.

BOVAG-RAI vraagt het nieuwe kabinet om de actieve en passieve zichtbaarheid van kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers en gemotoriseerde tweewielers te verbeteren. Door bijvoorbeeld te investeren in een zichtbaarheidscampagne, of door in de verkeersopleiding meer aandacht te besteden aan de verbetering van actieve en passieve zichtbaarheid.

Deel: ' RAI wens voor kabinetsformatie, economie vereist bereikbaarheid '
Lees ook