Gemeente Oosterhout


Concept-randvoorwaarden voor herinrichting Markt ter inzage

Zoals bekend is het de bedoeling de Markt opnieuw in te richten. De collegepartijen hebben afspraken gemaakt over de daarbij te volgen procedure. Eerste stap op weg naar de herinrichting is de vaststelling van randvoorwaarden. Een ambtelijke werkgroep heeft een aantal concept-randvoorwaarden opgesteld, die met ingang van morgen (vrijdag 29 januari) gedurende vier weken ter inzage liggen. Gedurende die periode van vier weken kan iedereen schriftelijk bij de werkgroep (postbus 10150, 4900 GB Oosterhout) op- en aanmerkingen indienen.

De werkgroep heeft voor het herinrichtingsgebied een primair en secundair gebied aangewezen. Het primaire gebied wordt gevormd door het huidige plein en het stukje Torenstraat tussen Basiliekstraat en Markt. Het secundaire gebied omvat een deel van de St. Janstraat (tot aan de Kanonnierstraat), de Basiliekstraat, het Basiliekplein, het Waterlooplein, de Waterloostraat, een deel van de Leijsenhoek (tot aan de Mathildastraat) en de Klappeijstraat. Wat de werkgroep betreft zullen ontwerpers een gedetailleerd plan moeten indienen voor het primaire gebied, maar tevens een aansluitende ontwikkelingsrichting aan moeten geven voor het secundaire gebied.

De concept-randvoorwaarden zijn gegroepeerd in een vijftal clusters: beleving, functies, verkeer, cultuur-historie en overig. Uiteindelijk is de volgende lijst ontstaan:

Beleving:

De Markt mag niet opnieuw een "compromis-plein" worden; 1. De Markt moet uitnodigend zijn om naar toe te gaan en te verblijven;
2. Er moet een eenheid worden gecreëerd tussen de ruimtelijke elementen;
3. Op de Markt moeten sfeerbepalende groene elementen aanwezig zijn; 4. De Markt moet parkeervrij worden;
5. De (resterende) verkeersfunctie van de Markt moet ondergeschikt zijn aan de verblijfsfunctie.

Functies
:

1. Ten behoeve van evenementen en festiviteiten moet er ruimte zijn om kramen en podia en dergelijke op de Markt te plaatsen (N.B.: evenementen moeten zich aanpassen aan de nieuwe inrichting van de Markt);
2. De ruimte en eventueel aanwezige elementen moeten uitnodigingen tot (kinder)spel;
3. Op de Markt moet ruimte zijn om terrassen te plaatsen; zowel zomer- als "winterterrassen";
4. De (hoofd)ingang van de Basiliek aan de zuidzijde moet extra benadrukt worden (N.B.: als de ingang aan de zuidzijde niet per auto bereikbaar blijft moet de ingang aan de noordzijde in ieder geval per auto te bereiken zijn in verband met het afzetten en ophalen van mindervalide kerkbezoekers.)

Verkeer:
1. De voetgangersrelaties tussen alle straten die op de Markt uitkomen moeten worden versterkt;
2. De op dit moment aanwezige voetgangersbewegwijzering moet in het plan ingepast worden;
3. Binnen de primaire plangrens moet een overdekte, bewaakte fietsenstalling aanwezig zijn met een capaciteit van 300 vaste plaatsen met de mogelijkheid tot uitbreiding op piektijden tot 500 plaatsen (N.B.: Bij een eventueel te bouwen voorziening moet deze fietsenstalling één geheel vormen met het totaal van de Markt.); 4. De huidige taxi-standplaats moet van de Markt verplaatst worden naar een locatie in de directe nabijheid van de Klappeijstraat.

Cultuur-historie:
1. De oorspronkelijke driehoeksvorm moet worden versterkt; 2. De Basiliek St. Jan moet op het nieuwe plein een meer beeldbepalende rol krijgen;
3. De drie op dit moment op de Markt aanwezige beelden moeten ook in het nieuwe ontwerp een plaats op de Markt hebben.

Overig:
1. Met uitzondering van de gevelwanden hoeven overige, nu aanwezige elementen, geen belemmering te zijn. Met andere woorden: het ontwerp kan uitgaan van een obstakelvrije ruimte; 2. De toekomstige inrichting mag niet worden bepaald door de kermis; 3. De toekomstige inrichting mag niet uitnodigen tot vandalisme c.q. ongewenst gedrag;
4. Minimaal de toren van de basiliek moet worden aangelicht; 5. Het ontwerp moet voldoen aan het programma van eisen.

Verdere procedure

De concept-randvoorwaarden liggen nu - zoals gezegd - gedurende vier weken ter inzage in het informatiecentrum in het stadhuis. Na die vier weken worden de ingekomen reacties verwerkt. Op 23 maart zal in De Bussel een informatie-avond worden gehouden. Vervolgens is het aan de gemeenteraad om de randvoorwaarden vast te stellen. Als dat is gebeurd zal een prijsvraag worden uitgeschreven. Na indiening van de ontwerpen volgt een schifting op kwaliteit en randvoorwaarden. Tenslotte zal de bevolking kiezen welke van de na schifting overgebleven ontwerpen voor de aanpassing van de Markt zal worden uitgevoerd.

Oosterhout, 28 januari 1999

Deel: ' Randvoorwaarden herinrichting Markt Oosterhout ter inzage '
Lees ook