Provincie Limburg

Randvoorwaarden voor windenergieplannen vastgesteld

Maastricht, 4 april 2000

randvoorwaarden voor windenergieplannen vastgesteld Door het vaststellen van een 'Beleidskader windenergie' hebben Gedeputeerde Staten een antwoord geformuleerd op het groeiend aantal plannen om in Limburg windmolens te plaatsen. Het beleidskader toont in de vorm van een checklist en een stroomdiagram, aan welke eisen plannen voor windmolens moeten voldoen. Passend in het beleid van het Rijk wil de Provincie het gebruik van duurzame energiebronnen bevorderen. Elk plan moet echter wel worden afgewogen tegen de belangen van burgers, dieren en landschap. Een belangrijk aspect bij die beoordeling is de vraag waar windmolens landschappelijk toelaatbaar zijn. Een andere uitdrukkelijke eis is, dat plannen moeten passen in de gemeentelijke of regionale visie over dit onderwerp. Rendabel Het Rijk wil in 2020 minstens 10% van de energievoorziening halen uit duurzame bronnen: wind, zon, waterkracht en biomassa. In 2010 moet dat
5% zijn. Limburg wil daar maximaal aan bijdragen maar komt nu nog niet verder dan 0,1%. Later dit jaar moet er een provinciale energienota komen over de de vraag, welke duurzame energiebronnen Limburg kan gebruiken en hoe dat zou kunnen. Over dat laatste vraagstuk wil de Provincie in gesprek gaan met gemeenten en organisaties zoals energiebedrijven, Novem en de milieubeweging. Windenergie kan hierbij een belangrijke rol spelen, omdat het een bewezen techniek is en een goedkope vorm van duurzame energie-opwekking. Tot voor kort was het nog nauwelijks mogelijk om in Limburg rendabel windenergie toe te passen. Inmiddels kan dat door technologische ontwikkelingen wél en zijn er op verschillende plaatsen in Limburg initiatieven ontstaan voor het plaatsen van windmolens. Met het nieuwe beleidskader kunnen GS reageren op die plannen. Randvoorwaarden Geschikte locaties zouden bijvoorbeeld bedrijventerreinen kunnen zijn, zoals bij de Clauscentrale, bij DSM of Trade Port Noord. Gebieden die qua natuur en landschap waardevol zijn, open landschappen en stiltegebieden zijn juist niet geschikt. Ook in gebieden met veel vogels kunnen windmolens problemen geven. De grote hoogte van windmolens in Limburg tenminste 75 meter maakt bovendien dat ze op grote afstand zichtbaar kunnen zijn of schittering kunnen veroorzaken. Deze visuele invloed reikt meer dan 6 km ver. In kaartbeelden is uitgewerkt wat de visuele effecten zijn van toepassing van windenergie in Limburg. Daarbij maakt het veel verschil of molens in clusters worden geplaatst of solitair. Voor grote concentraties of voor molens met een vermogen boven 10 MW is mogelijk een MER nodig. Ten slotte kan een windmolen invloed hebben op radar en op de veiligheid van verkeer en vliegtuigen.

Deel: ' Randvoorwaarden voor windenergieplannen Limburg vastgesteld '
Lees ook