Provincie Groningen

Groningen, 8 augustus 2001 Persbericht nr. 134

Groningse en noord-drentse gemeenten vinden elkaar in regionaal arbeidsmarkt platform

Het Regionaal Arbeidsmarkt Platform Groningen (RAP Groningen) breidt haar werkgebied uit naar de gehele provincie en vier Noord-Drentse gemeenten. Dit hebben de heren J.R.A. Boertjens, voorzitter van het RAP Groningen, en T. Bruinsma, voorzitter van het platform binnen de Regio Centraal Groningen, op 28 juni j.l. tijdens een startbijeenkomst van het RAP Groningen op het provinciehuis in Groningen bekend gemaakt. Het platform is daarmee het eerste in Nederland dat op deze schaal werkzaam is.

De aanleiding voor de uitbreiding is de wens van de gemeenten om beleid en projectontwikkeling op elkaar af te stemmen.

Om het besluit tot uitbreiding kracht bij te zetten hebben mevrouw A. Beenen, namens de gemeenten aan gesloten bij de Streekraad Oost-Groningen, en dhr. H. Ruben, namens de gemeenten aan gesloten bij de Regioraad Noord-Groningen, het reeds bestaande convenant RAP Groningen ondertekend.

De vier Noord-Drentse gemeenten, te weten Aa en Hunze, Assen, Noordenveld en Tynaarlo, maken sinds 15 juni officieel deel uit van de Regio Centraal Groningen waardoor zij ook onder het RAP Groningen vallen.

Pilot

Het RAP Groningen startte op 13 november 2000 als een van de vijf landelijke pilotprojecten om te komen tot Regionale Platforms Arbeidsmarktbeleid. De pilot vond plaats binnen het werkgebied van de Regio Centraal Groningen.

Mede op basis van de ervaring uit deze pilots zijn landelijk zo'n 25 tot 30 Regionale Platforms Arbeidsmarktbeleid opgericht.

Organisatiestructuur

De uitbreiding heeft tot gevolg dat de samenstelling en de organisatiestructuur van het RAP Groningen gewijzigd is. Vanaf 28 juni is er sprake van een (Boven) Regionaal Arbeidsmarkt Platform, met drie daaronder functionerende platforms, te weten: RAP Centraal (Regio Centraal Groningen), RAP Oost (Streekraad Oost-Groningen) en RAP Noord (Regioraad Noord-Groningen). De samenstelling van het (Boven) Regionaal Arbeidsmarkt Platform bestaat uit de voorzitters van de drie RAP's, elk één afgevaardigde namens de UVI's, Centra voor Werk en Inkomen (vanaf 1 april), werkgeversorganisaties en de werknemersorganisaties en staat onder voorzitterschap van de gedeputeerde Economische Zaken en Werkgelegenheid van de Provincie Groningen, dhr. J.R.A. Boertjens (zie bijlage Structuuroverzicht).

Afstemming

Op provinciale schaal

* kunnen de (regionale) plannen en projecten worden bekeken op (onderlinge) versterking en/of koppeling en mogelijke Subsidiering;

* kunnen in samenspraak met partners provinciale en sectorale initiatieven worden ontwikkeld;

* kunnen strategische afspraken worden gemaakt richting Raad voor Werk en Inkomen (RWI), de ministeries, SNN enz.

Op regionale schaal zal op uitvoeringsniveau (zaken doen) worden samengewerkt, terwijl op provinciale schaal afstemming kan plaatsvinden waardoor dubbelingen worden vermeden. In deze opzet blijven de gemeenten zelf verantwoordelijk voor het arbeidsmarktbeleid in hun gemeente.

Financiering

Het Rijk heeft het instellen van Regionale Platforms Arbeidsmarktbeleid geregeld in de SUWI wet. Het Rijk ondersteunt de platforms in financiële zin door middel van een stimuleringsregeling voor de duur van drie jaar. De stimuleringsregeling is bedoeld om de platforms te ondersteunen bij het opzetten van een passende organisatiestructuur voor het uitvoeren van de taken en doelstellingen.

De deelnemende partijen in het RAP Groningen hebben het samenwerkingsverband Regio Centraal Groningen gemachtigd om de stimuleringsregeling bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te vragen. Deze aanvraag is op 28 juni j.l. verzonden.

Projecten worden gefinancierd door de projectdeelnemers. Het RAP Groningen kan als aanvrager fungeren van verzoeken om subsidie van projecten bij de RWI, in het kader van het Communautair Initiatief Equal, Interreg, O & O fondsen enz . Maar ook gemeenten kunnen alleen of gezamenlijk subsidie-aanvragen in te dienen.

Een gedeelte van het budget vanuit de stimuleringsregeling van het Rijk kan worden ingezet voor het inhuren van onderzoeks- en beleidscapaciteit.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Hans de Wolf, secretaris RAP Groningen, tel: (050) , fax (050) , e-mail:
Désirée Bosch, afd. Bestuurscontacten, provincie Groningen, tel: (050) 3164625, fax (050) 3138193, e-mail: d.bosch@prvgron.nl

Deel: ' RAP Groningen breidt werkgebied uit naar gehele provincie '
Lees ook