Ernst & Young

Nieuws
Belastingadviseurs
Modernisering Successiewet

Onlangs heeft de werkgroep modernisering successiewetgeving onder leiding van professor Moltmaker een rapport aangeboden aan de staatssecretaris van Financiën over de modernisering van de successiewetgeving. De werkgroep is tot de conclusie gekomen dat de bestaande Successiewet 1956 op een groot aantal punten aanpassing behoeft in verband met maatschappelijke ontwikkelingen die zich sinds 1956 hebben voor gedaan.

De voorstellen houden in grote lijnen een verlaging van de tarieven in en waar nodig een verhoging van de vrijstellingen. De tarieven voor onder andere (groot)ouders, kleinkinderen en neven en nichten zullen worden verlaagd. Daar staat tegenover dat het tarief voor partners en kinderen licht zal worden verhoogd. De werkgroep stelt voor om de partner een algehele vrijstelling te verlenen. Hierbij wordt het begrip partner aanzienlijk verruimd en wordt derhalve aangesloten bij moderne relatievormen, zoals het geregistreerd partnerschap en het samenwonen. De werkgroep stelt voor de minimumvrijstelling voor zowel het successie- als het schenkingsrecht te stellen op fl.11.000.

De werkgroep introduceert de zogenaamde familiestichting. In de familiestichting kan, met een drempelheffing van 10%, familievermogen worden ingebracht, waardoor wordt voorkomen dat dit vermogen door vererving wordt versnipperd of door een volgende generatie wordt verspild.

Voor instellingen die geheel of nagenoeg geheel werkzaam zijn in het algemeen belang bepleit de werkgroep een algehele vrijstelling, maar dan wel met verscherping van de voorwaarden vooraf en de controle achteraf.

Bij de voorstellen voor bedrijfsopvolging is het de bedoeling van de werkgroep om de voortgang van ondernemingen niet in gevaar te brengen. Hierbij dient de going-concernwaarde als uitgangspunt te worden genomen, waarop vervolgens een reductie van 25% kan worden aangebracht.

Bovenstaande is een zeer korte weergave van enkele punten die in het wetsvoorstel zijn opgenomen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Charlotte van der Eijken 020-4566019, Anja de Haan 020-5466004 of Simone Sikkens 020-5497694.

Deel: ' Rapport aan Financien over Modernisering van Successiewet '
Lees ook