MKB-Nederland


07-09-1999
MKB-Nederland geeft visie op krappe arbeidsmarkt:

De krapte op de arbeidsmarkt en de hieruit voortvloeiende knelpunten in de personeelsvoorziening, worden een steeds actueler thema. De uitbundige banengroei door de voortdurende economische groei in combinatie met een afname van het aantal nieuwkomers op de arbeidsmarkt, vormt hiervoor een belangrijke verklaring.

Knelpunten in de personeelsvoorziening blijken echter in steeds minder het gevolg te zijn van economische groei maar, gelet op ontwikkelingen in vraag en aanbod van arbeid, steeds meer een structureel karakter te krijgen. Tijdens een persconferentie op dinsdag 7 september jl. presenteerde MKB-Nederland-voorzitter Hans de Boer een aantal aanbevelingen om deze knelpunten structureel te lijf te gaan. Zo keek hij onder meer naar de rol die individuele werkgevers en het georganiseerde bedrijfsleven hierbij kunnen spelen. Daarnaast gaf De Boer een analyse van de omvang en inzetbaarheid van de groep werklozen in ons land, ging hij in op het beleid ten aanzien ouderen en gaf hij de visie van MKB-Nederland op het functioneren van Arbeidsvoorziening.

Rol bedrijfsleven
Uit onderzoek blijkt dat knelpunten in de personeelsvoorziening kunnen worden verminderd door het inperken van (ongewenst) verloop, bijvoorbeeld via meer scholingsinspanningen en aanpassing van het wervings- en selectiebeleid. "Om de concurrentiepositie van het mkb op de arbeidsmarkt te versterken, moeten deze bedrijven meer aandacht schenken aan het opleiden en trainen van hun personeel en hun wervings- en selectiebeleid professioneler gestalte geven", aldus MKB-Nederland-voorzitter De Boer tijdens de persconferentie. Hij realiseerde zich tegelijkertijd dat het georganiseerde bedrijfsleven (branche- en koepelorganisaties) en Arbeidsvoorziening hierbij een ondersteunende rol moeten vervullen richting met name de kleinere individuele bedrijven.

Rol overheid
MKB-Nederland concludeert dat de groep inactieven dat direct geschikt en beschikbaar is om vacatures op te vullen, slechts een fractie (10 procent) van het geregistreerde aanbod vormt. Volgens Hans de Boer moeten uitvoeringsorganisaties als uvi´s, sociale diensten en arbeidsbureaus daarom worden doorgelicht op hun activerende, toeleidende en sanctionerende rol ten aanzien van uitkeringsgerechtigden. "Daarnaast moet het gemeentelijk beleid van (inkomensafhankelijke) subsidies en vrijstelling van lasten voor werklozen die geacht worden een baan te kunnen vinden, tegen het licht worden gehouden. Er zijn situaties waar dit beleid het zoekgedrag afremt", aldus de MKB-Nederland-voorzitter. In het verlengde hiervan noemde hij de activerende werking die uit moet gaan het nieuwe belastingstelsel. "Werken moet fiscaal substantieel gaan lonen."

Arbeidsparticipatie ouderen
Tijdens de persconferentie heeft MKB-Nederland zich voorstander getoond van het bevorderen van de arbeidsparticipatie van ouderen om toekomstige knelpunten in de personeelsvoorziening te beperken. De Boer twijfelde echter openlijk aan de noodzaak om hier een specifiek ouderenbeleid voor te ontwikkelen. "De mogelijkheden om ouderen in dienst te houden of in dienst te nemen, verschillen per sector", aldus Hans de Boer. Voor MKB-Nederland staat daarom het maatwerkprincipe voorop. "Zowel op cao-niveau als op het niveau van de individuele onderneming kunnen afspraken worden gemaakt over de arbeidsparticipatie van ouderen. We zijn in ieder geval tegenstander van premiedifferentiatie WW", hield De Boer de aanwezige pers voor. Premiedifferentiatie WW, waarvoor voorzichtige plannen bestaan, leidt bij het afvloeien van een oudere werknemer tot hogere WW-premies voor de werkgever.

Rol Arbeidsvoorziening/CWI´s
Het aantal vacatures dat de arbeidsbureaus in het mkb vervullen, loopt sterk terug. De vervullingsgraad (het percentage van de geregistreerde vacatures dat vervuld wordt) is gedaald van 84 procent in 1995 naar 59 procent in 1998. Volgens MKB-Nederland is deze tanende rol onder meer te wijten aan het feit dat de (gratis) basisdienstverlening van de arbeidsbureaus zich als gevolg van organisatorische en financiële redenen nog slechts beperkt tot een administratieve match van werkzoekenden met geregistreerde vacatures. Voor actieve bemiddeling, vacature-acquisitie en bedrijfsbezoeken is nog nauwelijks ruimte. MKB-Nederland-voorzitter Hans de Boer pleitte daarom voor meer en betere mogelijkheden van de (gratis) dienstverlening voor werkgevers in de toekomsige Centra voor Werk en Inkomen (CWI´s).

De visie van MKB-Nederland op de krappe arbeidsmarkt en de oplossingsrichtingen voor de knelpunten in de personeelsvoorziening, staan omschreven in het MKB-Nederland-rapport Arbeidsmarktthema´s MKB 2000´. Geïnteresseerden kunnen dit rapport opvragen bij het secretariaat van MKB-Nederland, mw. M. da Thesta, tel. 015-2191256.

Deel: ' Rapport Arbeidsmarktthema's MKB 2000 '
Lees ook