Gezondheidsraad

PERSBERICHT

_________________________________________________________________

Openbare concept-rapporten over beroepsmatige blootstelling aan genotoxische carcinogenen

De Commissie WGD van de Gezondheidsraad heeft concept-rapporten openbaar gemaakt over de gezondheidsrisico's van beroepsmatige blootstelling aan de volgende genotoxisch carcinogene stoffen: azathioprine, b-butyrolacton, carbadox, cyclofosfamide,diethyl sulfaat, diglycidyl resorcinol ether, metronidazol, 2-nitropropaan, N-nitrosodimethylamine (NDMA), o-toluidine, vinylbromide. De beschouwingen van de commissie monden, per stof, uit in berekeningen van de kans op kanker door beroepsmatige blootstelling.

De conceptrapporten zijn voor commentaar aangeboden aan de Subcommissie MAC-waarden van de Sociaal-Economische Raad en aan deskundigen uit kringen van werkgevers- en werknemersorganisaties. Ook andere belangstellenden kunnen commentaar leveren. De commentaartermijn loopt tot 11 mei 1999.

De definitieve rapporten zullen worden aangeboden aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die ze zal betrekken bij het vaststellen van wettelijke grenswaarden.

Nadere inlichtingen over de inhoud ervan geeft mevrouw dr CA Bouwman, telefoon 070 340 67 79, of mevrouw dr ASAM van der Burght, telefoon 070 340 70 17.

Datum: 11 feb 99

_________________________________________________________________

Zoekwoorden:

Deel: ' Rapport Blootstelling aan genotoxische carcinogenen '
Lees ook