Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rapport Democratische controle op gemeenschappelijke regelingen

Een publicatie bij het onderwerp Bestuurlijke vernieuwing.

31 januari 2000

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) heeft SGBO, het Onderzoeks- en Adviesbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar de wijze waarop gemeenteraden betrokken zijn bij intergemeentelijke samenwerking. In dit rapport vindt u een verslag van het onderzoek.

De afgelopen jaren hebben zich allerlei ontwikkelingen voorgedaan in de vormgeving van de samenwerking tussen gemeenten, te weten: verzakelijking van de samenwerking, probleemgericht in plaats van gebiedsgericht en nadruk op lokaal bestuur in plaats van regionaal bestuur. Het Ministerie van BZK wenste door middel van dit onderzoek antwoord krijgen op de vraag in hoeverre de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), gelet op de genoemde ontwikkelingen, nog voldoet als juridisch instrument voor de vormgeving van de samenwerking.


***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***

Deel: ' Rapport Controle gemeenschappelijke regelingen '
Lees ook