Stichting Natuur en Milieu

Gezamenlijk persbericht
Milieudefensie en Stichting Natuur en Milieu

Rapport De ontgroening van Nederland: 'Tien verloren jaren'

6 september 2001

Milieudefensie en Stichting Natuur en Milieu willen dat in een nieuw regeerakkoord milieu- en natuurwaarden worden veiliggesteld. 'Het is hoog tijd dat de complexe natuur- en milieuproblemen eindelijk worden aangepakt en de achteruitgang tot staan wordt gebracht,' aldus de milieuorganisaties. 'De afgelopen jaren waren tien verloren jaren.' Vandaag presenteerden zij in Den Haag het rapport De ontgroening van Nederland aan de milieuwoordvoerders van de Tweede Kamer.

Milieudefensie en Stichting Natuur en Milieu willen dat het huidige Paarse kabinet in zijn laatste jaar alsnog flink gaat investeren in duurzame energie, biologische landbouw en natuur. Daarnaast zijn prijsmaatregelen nodig zoals de kilometerheffing, de grootverbruikersheffing op energie en de openruimteheffing. De grote vervuilers betalen nog steeds hun rekening niet, terwijl consumenten een hogere prijs betalen voor producten die schoner en duurzamer zijn.

Terwijl het financieringstekort slonk, is de milieu- en natuurschuld opgelopen. In het vandaag gepresenteerde rapport De ontgroening van Nederland hebben de milieuorganisaties tien jaar milieubeleid onderzocht. Daaruit blijkt onder meer dat:

* Het aantal vlinders is afgenomen met 32 procent. De diversiteit van planten- en diersoorten neemt af. Tegelijkertijd loopt de uitvoering van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) flink achter op schema.

* De verzuring nog altijd twee keer zo hoog is als de officiële beleidsdoelstelling, ondanks de ingezette daling. Nieuwe doelen verschuiven naar de toekomst.

* De uitstoot van broeikasgas CO2 in Nederland is toegenomen met zeven procent. Volgens het verdrag van Kyoto moet - ten opzichte van 1990

* de uitstoot juist met zes procent dalen. Het gebruik van duurzame energie is in tien jaar tijd met slechts één procent gestegen.
* De investeringen in wegen zijn verdubbeld. Er kwam 16.303 kilometer asfalt bij, terwijl het aantal kilometer spoorrails juist met twee kilometer afnam.

* Het gifgebruik in de tulpenteelt met 21 procent is gestegen. Ondanks meerjarenplannen en convenanten is het gemiddeld gifgebruik in de landbouw niet afgenomen. In tien jaar tijd is de biologische landbouw met amper een half procent gegroeid.
* Het ruimtebeslag door bedrijventerreinen met 19 procent toenam. Er wordt in Nederland nog steeds niet efficiënt gebouwd. De open ruimte versteent en versnippert.

Deel: ' Rapport De ontgroening van Nederland 'Tien verloren jaren' '
Lees ook