Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rapport Evaluatie Handleiding Brandweerzorg en Aanvulling Technische Hulpverlening

Begin 2002 heeft de directie Rampenbeheersing en Brandweer, opdracht gegeven om de evaluatie van deze handleidingen uit te voeren. Aan de totstandkoming van het voorliggende evaluatierapport hebben alle regionale brandweren, 7 burgemeesters en een aantal vertegenwoordigers van Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding (NVBR), het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (Nibra), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en BZK een bijdrage geleverd. Over de nadere uitwerking van de aanbevelingen zal nader overleg met de VNG en het brandweerveld plaatsvinden.


---

De Handleiding Brandweerzorg en de Aanvulling Technische Hulpverlening ondersteunen gemeentebesturen brandweerkorpsen en regionale brandweerorganisaties bij het vorm en inhoud geven aan de door hen in te vullen brandweerzorg. Atos KPMG Consulting heeft in opdracht van het ministerie van BZK geëvalueerd op welke wijze en in hoeverre de handleidingen hun weg hebben gevonden naar de gemeenten en regio's en of zij hebben bijgedragen aan het doeltreffend en doelmatig beheersen en beheren van de risico's in het verzorgingsgebied. Daarnaast is onderzocht in hoeverre de handleidingen een basis kunnen vormen voor een samenhangend kwaliteitssysteem voor de brandweerzorg.

Het rapport is als volgt opgebouwd:


* Hoofdstuk drie behandelt de context en het kader van het onderzoek
* Hoofdstuk vier belicht de eerste twee onderzoeksthema's: de bekendheid en toepassing van de handleidingen.
* Hoofdstuk vijf gaat in op onderzoeksthema's actualiteit en bruikbaarheid van de handleidingen
* Hoofdstuk zes behandelt onderzoeksthema: de uitbreidingsmogelijkheden.
* De hoofdstukken vier, vijf en zes worden steeds afgesloten met een aantal samenvattende conclusies over het betreffende onderzoeksthema.
* Hoofdstuk zeven geeft antwoord op het tweede deel van de onderzoeksvraag In hoeverre kunnen deze handleidingen een basis vormen voor een samenhangend kwaliteitssysteem voor de brandweerzorg?.

De rapportage wordt afgesloten met een aantal aanbevelingen die voortvloeien uit dit onderzoek.


***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***

Zie het origineel http://www.minbzk.nl/asp/get....2&ItmIdt=00015405 . © Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 21 maart 2003

Deel: ' Rapport Evaluatie Handleiding Brandweerzorg en Aanvulling Technische.. '
Lees ook