Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten- Generaal

Binnenhof 4

Den Haag

Directie Integratie Europa

Afdeling Internationale Samenwerking

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 19 april 1999
Kenmerk DIE-272/99
Blad /1
Bijlage(n) 1
Betreft Europese Ontwikkelingssamenwerking; evaluatiestudies C.c.

Conform mijn toezegging tijdens het Algemeen Overleg van 26 november 1998 doe ik u bijgaand het eindrapport toekomen van de onafhankelijke evaluatiestudie naar de communautaire hulp aan de landen van Azië en Latijns Amerika: 'Evaluation of E.U. Development Aid to ALA States'.

De eindrapporten van soortgelijke studies over het Europese Ontwikkelingsfonds en de hulp aan Mediterrane landen gingen u reeds eerder toe (mijn brief DIE-1061/98 van 9 december 1998). Het eindrapport over het communautaire noodhulp-programma en het overkoepelende syntheserapport volgen zo spoedig mogelijk.

De resultaten van de evaluatiestudies zullen besproken worden tijdens de Raad Ontwikkelingssamenwerking van 21 mei aanstaande.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Eveline Herfkens

Deel: ' Rapport evaluatiestudies Europese ontwikkelingssamenwerking '
Lees ook