Stichting Toezicht Effectenverkeer

Amsterdam, 17 maart 2000

FESCO Categorisation of Investors for the Purpose of Conduct of Business Rules

De Europese effectentoezichthouders hebben tijdens hun vergadering in Amsterdam op 28 en 29 februari 2000 een belangrijke stap gezet in hun streven naar een verdergaande uniformering van de Europese regelgeving voor financiële dienstverlening.

FESCO, the Forum of European Securities Commissions, heeft een rapport gepubliceerd: "categorisation of investors for the purpose of conduct of business rules".

In dit rapport worden diverse categoriën van beleggers onderscheiden die elk een andere graad van bescherming vereisen. Met betrekking tot professionele beleggers wordt een lichter regime van bescherming voldoende geacht, omdat er van wordt uitgegaan dat deze op basis van hun ervaring en kennis, een goede inschatting kunnen maken van de risico's. Voorts zijn de administratieve lasten voor effecteninstellingen dan lager, met alle kostenvoordelen van dien. Om te worden erkend als "professional" dienen grote, institutionele en particuliere beleggers aan bepaalde criteria inzake balanstotaal, omzet, gemiddeld personeelsbestand, ervaring in beleggen en aantal transacties per kwartaal te voldoen.

In de nog nader uit te werken gedragsregels per categorie belegger zal de zorgplicht van de effecteninstelling, waarmee de belegger zaken doet, worden beschreven.

Het persbericht van FESCO is bij dit persbericht gevoegd.

De integrale versie van de rapporten is op te vragen via de web-site van FESCO,
www.europefesco.org.

Nadere inlichtingen:
Bert Canneman 020 - 55 35 203
Fabrice Demarigny, Secretary General of FESCO (33) 1 53 45 6361Stichting Toezicht Effectenverkeer
Amsterdam, 18 februari 2000

Waarschuwing tegen het aanbieden van effecten zonder prospectus door American Dream Entertainment Inc.

De Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) heeft geconstateerd dat American Dream Entertainment Inc., gevestigd in de Verenigde Staten (Nevada) in Nederland aandelen aanbiedt zonder dat de onderneming een prospectus algemeen verkrijgbaar heeft gesteld en dit prospectus heeft gedeponeerd bij de STE. Het prospectus, dat dient te voldoen aan de eisen van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte 1995), voorziet de belegger van informatie over onder meer de solvabiliteit van de onderneming, de vooruitzichten en van de rechten en verplichtingen die aan de effecten zijn verbonden. Voorts dient het prospectus een mededeling te bevatten van een (externe) accountant dat het voldoet aan de wettelijke vereisten.

De STE adviseert (potentiële) beleggers niet in te gaan op aanbiedingen van effecten door American Dream Entertainment Inc.

De STE is belast met het toezicht op het effectenverkeer in Nederland uit hoofde van de Wte 1995. De Wte 1995 heeft tot doel de goede functionering van de effectenmarkten en de positie van de belegger op deze markten te waarborgen. In het kader van laatstgenoemde doelstelling verstrekt de STE ook informatie aan het publiek over instellingen die zich bedrijfsmatig bezighouden met het aanbieden van effecten in en/of vanuit Nederland.

Op grond van de Wte 1995 heeft de STE de bevoegdheid om beleggers te waarschuwen tegen instellingen die in strijd handelen met de Wte 1995.

De STE raadt een ieder aan die wil ingaan op aanbiedingen van effecten die niet aan de AEX Effectenbeurs zijn genoteerd, vóóraf bij de STE te informeren of de desbetreffende onderneming bekend is bij de STE.

U kunt daartoe contact opnemen met de afdeling Toezicht Markten (020 - 55 35 268).

Nadere inlichtingen:
Anitha Berntsen - 020 - 55 35 205 06 - 533 24 946Amsterdam, 27 december 1999

Invoering bestuurlijke boetes en dwangsommen per 1 januari 2000

Per 1 januari 2000 wordt het handhavingsinstrumentarium van de STE uitgebreid. Op die datum worden de Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte 1995) en de Wet melding zeggenschap in beursgenoteerde vennootschappen 1996 (Wmz 1996) gewijzigd en krijgt de STE de mogelijkheid om boetes en dwangsommen op te leggen voor vrijwel alle overtredingen van de Wte 1995 en de Wmz 1996. De STE krijgt voorts de bevoegdheid om de opgelegde sancties te publiceren.

Met deze aanvulling van het reeds bestaande handhavingsinstrumentarium zal de STE een aantal overtredingen direct en effectief kunnen aanpakken. Voorts wordt door de invoering van de bestuurlijke boete en dwangsom het strafrechtelijke apparaat ontlast. Voorbeelden van overtredingen zijn het aanbieden van effectenbemiddeling zonder vergunning, het niet nakomen van rapportageverplichtingen en het niet voldaan aan de meldingsplicht Wmz. Per overtreding zal worden bekeken of het nieuwe instrumentarium zal worden ingezet en zo ja, welk instrument wordt toegepast, de boete of de dwangsom. De STE is vrij om de hoogte van de dwangsom vast te stellen; deze dient in redelijke verhouding te staan tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsomoplegging. De hoogte van de boete is vastgelegd in bijlagen bij de Wte 1995 en Wmz 1996. Aan elke overtreding is een vast tarief gekoppeld. De wet geeft een aantal tarieven, variërend van f 1.000,- tot f 192.000,--. Deze bedragen worden vermenigvuldigd met een zogeheten draagkrachtfactor, variërend van 1 tot en met 5, afhankelijk van het eigen vermogen van de instelling.

Met de invoering van de boetes en dwangsommen zal de STE intern een functiescheiding doorvoeren tussen de functionaris die de overtreding constateert en de functionaris die het opleggen van de boete of dwangsom voorbereidt.

De boete of dwangsom zal worden opgelegd bij beschikking. Tegen de beschikking staat bezwaar en beroep open. Bezwaar dient te worden aangetekend bij de STE. Van de beslissing op bezwaar kan in beroep worden gegaan bij de rechtbank in Rotterdam met de mogelijkheid van hoger beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Het is niet mogelijk dat voor dezelfde overtreding een bestuurlijke boete en een strafrechtelijke sanctie wordt opgelegd. De STE heeft hiervoor afspraken gemaakt met het Openbaar Ministerie om af te stemmen of een bestuursrechtelijke danwel strafrechtelijke sanctie moet worden opgelegd.

Nadere inlichtingen:

Anitha Berntsen - telefoon 020 - 55 35 205

Bert Canneman - telefoon 020 - 55 35 203Amsterdam, 22 december 1999

Onderstaand persbericht is uitgegaan met betrekking tot de publicatie van een tweetal rapporten van het Forum of European Securities Commissions (FESCO). De rapporten hebben betrekking op "Standards for Regulated Markets" en "Market Conduct Standards for Participants in an Offering".

Europese effectentoezichthouders ontwikkelen standaarden voor erkende beurzen en gedragsregels voor emissie-instellingen.

Heden heeft FESCO, the Forum of European Securities Commissions, een tweetal rapporten gepubliceerd: de "standards for regulated markets under the ISD" en "market conduct standards for participants in an offering".

Standards for regulated Markets under the ISD:

In dit rapport worden de standaarden waaraan de in Europa opererende beurzen dienen te voldoen, beschreven. Deze standaarden zijn van belang omdat als gevolg van de Europese richtlijn beurzen uit de Europese Economische Ruimte (EER)-landen grensoverschrijdend actief kunnen zijn in andere EER-landen door het plaatsen van handelsschermen. Voorts meent FESCO dat er in het licht van de nauwere samenwerking tussen gereguleerde effectenmarkten in Europa behoefte bestaat aan deze standaarden.

Market conduct standards for participants in an offering:

Dit rapport geeft gedragsregels waaraan instellingen die betrokken zijn bij een emissie van effecten zich hebben te houden. Doelstelling daarbij is dat deze instellingen in het belang van de beleggers en de integriteit van de markt zorgvuldig omgaan met het verstrekken van informatie aan de markt en maatregelen treffen dat gebruik van voorkennis wordt voorkomen.

FESCO

FESCO is in 1997 opgericht door de toezichthouders op het effectenverkeer in de EER, waaronder de STE. Het doel van FESCO is het ontwikkelen van standaarden waaraan marktorganisaties binnen de EER zich dienen te houden, het ontwikkelen van gemeenschappelijke standaarden op het gebied van toezicht op de effectenmarkten, met als uitgangspunt de Europese richtlijnen, en de uitwisseling van informatie op het gebied van onderwerpen als beleggersbescherming en integriteit van de markt.

Het persbericht van FESCO en de hand-out van FESCO, waarin de doelstellingen van FESCO zijn beschreven, zijn bij het persbericht gevoegd.

De integrale versie van de rapporten is op te vragen via de web-site van FESCO, www.europefesco.org.

Nadere inlichtingen:

Bert Canneman 020 - 55 35 203
Anitha Berntsen 020 - 55 35 205
Mr. Fabrice Demarigny, Secretary General of FESCO (33) 1 53 45 6361Amsterdam, 6 november 1999

De Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) heeft besloten een klacht ex art. 12 Strafvordering bij het Hof in te dienen. De STE is het namelijk niet eens met de beslissing van het Openbaar Ministerie om de aangifte van de STE wegens mogelijk gebruik van voorkennis door een Philips-bestuurder niet in onderzoek te nemen.

De STE had aangifte tegen hem gedaan ter zake van het ernstige vermoeden van gebruik van voorkennis.


Amsterdam, 6 september 1999

Waarschuwing tegen Duitse effectenbemiddelaar.

Bij de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) zijn feiten bekend geworden die erop wijzen dat ATLAS INTERNATIONAL GmbH, gevestigd te Neuss, Duitsland (ATLAS) in Nederland effectendiensten aanbiedt zonder dat deze instelling is geregistreerd bij de STE. Het is niet toegestaan om zonder registratie bij de STE vanuit Duitsland effectendiensten aan te bieden in Nederland*.

Atlas is een Duitse effecteninstelling, die voorgeeft als "Volledig Effectenbemiddelaar Buitenland" bij de STE geregisteerd te staan. Dit is onjuist. De STE adviseert het beleggend publiek niet met deze instelling in zee te gaan. De STE publiceert op haar website ( http://www.ste.nl), in Sectie Beleggers, bovendien een lijst met andere instellingen waarvan de STE adviseert daar niet mee te handelen.

De STE vraagt het publiek haar te informeren indien zij recentelijk is benaderd door ATLAS (telefoon: 020-5535253/5535236).

De STE raadt een ieder aan, die met een instelling in zee wil gaan, vóóraf bij haar te informeren of de desbetreffende instelling is opgenomen in het register dat de STE houdt van de instellingen die in Nederland hun diensten op het effectengebied mogen aanbieden. Het telefoonnummer van de STE is 020-5535200. Het register kan overigens ook worden geraadpleegd via de STE website (http://www.ste.nl).

De bevoegdheid om namen te publiceren van instellingen die zonder vergunning op de Nederlandse markt opereren, ontleent de STE aan de Wte 1995.

Nadere inlichtingen:
Anitha Berntsen - telefoon 020-5535205

* Toelichting

Duitse instellingen kunnen gebruik maken van een Europees paspoort voor effecteninstellingen indien zij in Duitsland een vergunning hebben verkregen en de Duitse toezichthouder de STE in kennis heeft gesteld van de voorgenomen effectendiensten in Nederland. De Duitse toezichthouder heeft een dergelijke kennisgeving niet gedaan en heeft ook bevestigd dat ATLAS geen gebruik kan maken van een Europees paspoort voor het aanbieden van effectendiensten in Nederland.


Amsterdam, 27 augustus 1999

Waarschuwing tegen effectenbemiddeling in Nederland zonder vergunning

Bij de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) zijn feiten bekend geworden die erop wijzen dat FOREXIA AG THE FOREX COMPANY (FOREXIA) statutair gevestigd te Zug, Zwitserland, nog steeds in Nederland effectendiensten aanbiedt zonder dat deze instelling over de uit hoofde van de Wet toezicht effectenverkeer 1995(Wte 1995) vereiste vergunning beschikt. De STE toetst bij verlening van een vergunning op deskundigheid, betrouwbaarheid en financiële gezondheid.

De STE adviseert het beleggend publiek nogmaals niet met deze instelling in zee te gaan. Op 25 februari 1998 heeft de STE het publiek reeds geadviseerd niet met FOREXIA te handelen.

Eerder heeft de STE gewaarschuwd tegen onderstaande instellingen (zie ook onze web-site http://www.ste.nl


- Pilatus Finance Consultancy Luzern Zwitserland

- Belida Brothers Holdings SA Genève Zwitserland

- United Assets
Zug Zwitserland

- Meridio Investments AG Zug Zwitserland

- GMF Finanz
Basel Zwitserland

- Free Bank
Zürich Zwitserland

- Kelstern Invest
Luxembourg Luxemburg

- Forexia AG
Zug Zwitserland

- NST AG
Luzern Zwitserland

- Quotes Gmbh
Luzern Zwitserland

- Bathgate,Dreyfus&Pierce Ltd Lisboa Portugal

- Fimanet Finance Management Baar Zwitserland

- Innotrend Trading Baar Zwitserland

- Zakenkantoor Koch
Maasmechelen België

- Baco Securities AG Zug Zwitserland

- Anlage-und Vermögens-Genossenschaft (AVG) Düsseldorf Duitsland

- Combus Finance
Zürich Zwitserland

De STE vraagt het publiek de STE te informeren indien zij recentelijk zijn benaderd door één van deze instellingen (telefoon: 020 5535253/5535236).

In de sectie `Wenken voor beleggers' op de STE-website treft u aandachts-punten aan die u kunnen helpen uw beleggingsrisico in te schatten.

De hoofdlijnen van deze wenken zijn:

1. Doe alleen zaken met geregistreerde instellingen. 2. Beschik over voldoende informatie.
3. Ga niet in op ongevraagde telefonische aanbiedingen of beleggingsvoorstellen.
4. Ken uw rechten en plichten.
5. Hoge rendementen betekenen meestal hoge risico's. 6. Zorg ervoor dat uw gelden en effecten gescheiden zijn van die van de effecteninstellingen zelf.
7. Durf nee te zeggen.
8. Wees alert indien u een veel hoger rendement wordt voorgespiegeld dan wat de meeste andere instellingen aanbieden of indien de effecteninstelling grote druk op u uitoefent op haar aanbod te reageren of haar aanbod te accepteren .
9. Wantrouw de effecteninstelling die uw effectenposities veelvuldig wijzigt of niets meer van zich laat horen.

Nadere informatie treft u aan op de website.

De STE is belast met het toezicht op het effectenverkeer in Nederland. De Wte 1995 heeft tot doel de effectenmarkten zo goed mogelijk te laten functioneren en de positie van de belegger te beschermen. In het kader van laatstgenoemde doelstelling verstrekt de STE ook publieke informatie over instellingen die zich bezig houden met effectenbemiddeling en vermogens-beheer.

De STE raadt een ieder aan, die met een instelling in zee wil gaan, vóóraf bij haar te informeren of de betreffende instelling is opgenomen in het register dat de STE houdt van de instellingen die in Nederland hun diensten op het effectengebied mogen aanbieden. Het telefoonnummer van de STE is 020-5535200. Het register kan overigens ook worden geraadpleegd via de STE website (http://www.ste.nl).

De bevoegdheid om namen te publiceren van instellingen die zonder vergunning op de Nederlandse markt opereren, ontleent de STE aan de Wte 1995.

Nadere inlichtingen:
Anitha Berntsen - telefoon 020-5535205NIEUWE REGELGEVING

Op 1 februari 1999 is een nieuw en uniform toezichtkader voor de gehele effectensector in werking getreden. Vanaf deze datum vallen ook de tot een erkende effectenbeurs (Amsterdam Exchanges N.V.) toegelaten effecteninstellingen onder direct toezicht van de STE. Het van kracht worden van de nieuwe regelgeving waarin dat toezichtkader is uitgewerkt, vormt het sluitstuk van de overheveling van de zelfregulering van AEX naar het wettelijk toezicht van de STE. De nieuwe regelgeving is neergelegd in een algemene maatregel van bestuur op grond van de Wet toezicht effectenverkeer (het bij Besluit van 20 juli 1998 gewijzigde Besluit toezicht effectenverkeer) en met name in de daarop gebaseerde Nadere Regeling toezicht effectenverkeer 1999 (Nadere Regeling 1999). Meer informatie treft u aan in het informatiememorandum van 26 januari 1999.


Informatiememorandum
Wenken voor beleggers
WTE-Register

© Copyright 1998 STE, Alle rechten voorbehouden. Algemene disclaimer

Deel: ' Rapport FESCO stap naar uniformering Europese regelgeving '
Lees ook