Productschap Diervoeder


19/02/1999

Leeftijdsgericht personeelsbeleid in de diervoedersector

In Nederland ontgroent en vergrijst de beroepsbevolking. In begrijpelijker taal: er is minder instroom van jonge mensen op de arbeidsmarkt en daardoor zal het aantal oudere werknemers op die arbeidsmarkt groter worden. Dit brengt een aantal problemen met zich mee. Onder oudere werknemers zal de werkdruk toenemen en zij zullen meer en vaker bijgeschoold moeten worden. Een bijkomend probleem is dat ouderen vaak (onterecht) zichzelf niet meer in staat achten nog iets nieuws te leren. Om deze, en andere redenen zien ook de bedrijven nauwelijks het nut of de noodzaak in van investeringen in deze werknemers.

De vraag is of deze ontwikkelingen invloed hebben op bedrijven en werknemers in de diervoedersector. Daarom is door het Productschap Diervoeder onder een aantal bedrijven een enquête gehouden. De uitkomst van deze enquête is nu verschenen in een kort rapport met de titel "Leeftijdsgericht personeelsbeleid in de diervoedersector". In het rapport wordt ingegaan op het personeelsbeleid in de sector en de effecten van de vergrijzing.
Hoe nu om te gaan met een steeds belangrijker aandeel van oudere werknemers in de werknemerspopulatie? In het rapport worden verschillende instrumenten gepresenteerd die een bedrijf in staat stellen om de specifieke taken van de werknemer en zijn kennis, vaardigheden en attitudes op elkaar af te stemmen. Met deze instrumenten kan vervolgens voor elke leeftijdsgroep, en met name de oudere werknemer, een leeftijdsspecifiek personeelsbeleid worden ontwikkeld.

Het rapport is op deze site te bekijken onder de kop Publicaties. Het is ook te bestellen bij het Productschap, onder vermelding van Sector en structuur 18. De prijs bedraagt fl. 15,-. (tel. O70 - 3708503, fax. 070 - 3708290, e-mail h.bouwmeester@hpa.agro.nl). De publicatie is tevens te bestellen via de besteloptie onder de kop Publicaties op de website.

Deel: ' Rapport Leeftijdsgericht personeelsbeleid diervoedersector '
Lees ook