Millennium Platform Voeding
Overgoo 2, Postbus 262, 2260 AG Leidschendam - t: 070-3376 253, f: 070-3178 205, e: pleijzier@ecp.nl

P E R S B E R I C H T

Mededeling van het Nederlandse bedrijfsleven
samenwerkend binnen het Millennium Platform Voeding

Conclusie millenniumeindrapport:

Millennium consumptie- en cadeaufeest van de eeuw

Op 8 december aanstaande biedt de voedingssector aan minister Brinkhorst van Landbouw Natuurbeheer en Visserij zijn millenniumeindrapport aan. Op grond van de beschikbare gegevens in de voedingssector en andere vitale sectoren als nutsvoorzieningen, telecommunicatie, betalingsverkeer en transport, deelt de voedingssector mee dat er zich vóór, tijdens en ná de overgang naar het jaar 2000 geen aan de millenniumovergang te relateren problemen zullen voordoen, die de voedselvoorziening in Nederland belemmeren. De voedselvoorziening is gewaarborgd en de consument kan zich zorgenloos toeleggen op het consumptie- en cadeaufeest van de eeuw. Het Nederlandse bedrijfsleven heeft de laatste jaren grote inspanningen geleverd om de millenniumwisseling goed te laten verlopen. Sinds begin dit jaar hebben de voedingsbedrijven verenigd binnen het Millennium Platform Voeding intensief samengewerkt, om resterende knelpunten op te lossen en initiatieven te nemen om de voedingssector millenniumgereed te maken.

Voedingssector voorbereid

De voedingssector heeft veel tijd en geld besteed aan het millenniumgereed maken van productie-, distributie- en automatiseringssystemen, om tijdens de eeuwwisseling en daarna verzekerd te blijven van een ongestoorde voedselvoorziening. Uit onderzoek eerder dit jaar onder grondstoffenleveranciers, fabrikanten en winkeliers blijkt, dat deze verwachten op 1 juli 90% tot 95% millenniumgereed te zijn en meer dan de helft van de bedrijven is dan zelfs 100% klaar; in oktober verwacht iedereen vrijwel 100% gereed te zijn met de millenniumaanpassingen. Om op alles voorbereid te zijn bereiden voedingsbedrijven naast bestaande ook nog speciale continuïteitsmaatregelen voor op het gebied van computer- en communicatieverbindingen en beveiliging van distributiecentra en winkels tijdens deze bijzondere jaarwisseling. Naast dit onderzoek zijn er ook ketentests en -analyses uitgevoerd om na te gaan of ook de schakels in de voedingsketen na de millenniumovergang blijven werken en of er bijzondere risico's zijn. De ketentests zijn bekrachtigd door auditrapporten waaruit blijkt, dat de onderzochte ketens geen last zullen hebben van millenniumproblemen. 1/2

Feestelijke millenniumovergang met extra verkopen

De Nederlandse consument weet uit de huis-aan-huis verspreide publiekskrant van juni dit jaar en uit diverse mededelingen en interviews in de media, dat de vitale sectoren vanuit hun eigen verantwoordelijkheid de millenniumproblematiek hebben aangepakt en opgelost. Zo mag de consument er ook van uitgaan, dat de fabrikanten en de winkeliers in de voedingssector zorgen voor een volledig aanbod van producten. De fabrikanten zorgen voor tijdige aanvoer van hun producten, de winkeliers weten dat hun electronische kassa's, scanners, weegschalen, pinautomaten en bonus- en airmileskaarten werken en zij zien er samen op toe dat de winkelschappen gevuld zijn. Fabrikanten en winkeliers hebben bovendien rekening gehouden met verhoogde verkopen die gepaard gaan met deze feestelijke millenniumovergang en naast de normale voorraden uit voorzorg nog extra tussenvoorraden aangelegd.

Millennium Platform Voeding

Het Millennium Platform Voeding is een samenwerkingsverband van het ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij en de bedrijven in de voedingssector. Het MPV is opgericht op initiatief van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), die de supermarktorganisaties vertegenwoordigt en de Stichting Merkartikel (SMA), de koepelorganisatie van A-merkartikel-fabrikanten in het levensmiddelenkanaal. Het MPV is sectorplatform van het nationale Millennium Platform.

Leidschendam, 8 december 1999

Deel: ' Rapport Millennium consumptiefeest van de eeuw '
Lees ook