Ministerie van Binnenlandse Zaken


Oplossing ruimtenood Den Haag mogelijk in zicht

12 april 1999
Minister Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties(BZK) heeft zijn verkenning van de problematiek van de Haagse regio afgerond. Bij deze verkenning waren de gemeentebesturen van Den Haag, Leidschendam, Nootdorp, Pijnacker, Rijswijk, Voorburg en Wateringen betrokken. De bewindsman heeft de Tweede Kamer hierover vandaag in een brief gerapporteerd.
Uit de verkenning is naar voren gekomen dat een sterke stadsprovincie op de schaal van Haaglanden de beste bestuurlijke oplossing wordt gevonden voor de problematiek van de Haagse regio. Wanneer deze stadsprovincie op korte termijn kan worden gerealiseerd heeft dit de voorkeur boven een partiële gemeentelijke herindeling, waarbij o.a. de VINEX-locaties Leidschenveen en Ypenburg aan Den Haag worden toegevoegd. Deze herindeling heeft voor Den Haag namelijk een werking tot ongeveer 2005, omdat rond dat jaar deze locaties zullen zijn volgebouwd. Tegen die tijd zullen dus verdere stappen noodzakelijk zijn voor oplossingen van de problemen van Den Haag.
Peper stelt tegelijkertijd echter vast dat hij - conform het regeerakkoord - gehouden is de gemeentelijke herindeling voortgang te laten vinden. Tegen die achtergrond informeert hij de Tweede Kamer over zijn bevindingen.
Op 11 december 1998 hebben provinciale staten van Zuid-Holland besloten de herindelingsprocedure rond Den Haag te beëindigen en de minister van BZK de gelegenheid te bieden een gemeentelijke herindeling voor te bereiden.
Besloten is om eerst een verkennende fase in te bouwen, omdat de problematiek van de gemeente Den Haag en de omliggende regio buitengewoon complex is.
Allereerst hebben de gemeente Den Haag en de gemeenten Leidschendam, Nootdorp, Pijnacker, Rijswijk en Voorburg hun visie op de problematiek in de Haagse regio en de - naar hun oordeel - noodzakelijke oplossingen neergelegd in een notitie. Vervolgens heeft prof. dr A. van der Zwan op verzoek van minister Peper in overleg met de betrokken gemeentebesturen bekeken waar de notities overeenkomsten en - zo mogelijk - aanknopingspunten voor een gemeenschappelijk vervolg bevatten.
Op grond van deze gesprekken kan worden vastgesteld dat tussen Den Haag en de buurgemeenten inhoudelijke overeenstemming bestaat over de aard en de urgentie van de Haagse problematiek. De voorgestelde oplossingen staan echter diametraal tegenover elkaar. Voor de gemeente Den Haag is - na het mislukken van de stadsprovincie - herindeling de beste oplossing voor de meest urgente problemen. De buurgemeenten wijzen herindeling af, maar zij zeggen wel wel belang te hebben bij een sterke en vitale centrumstad die een motorfunctie voor de regio kan vervullen.
Tijdens de gesprekken is over en weer het besef gegroeid dat de problemen van Den Haag binnen vijf of zes jaar de problemen zullen zijn van de hele regio. Daarom wordt de voorkeur gegeven aan een oplossing die niet alleen voor de korte, maar ook voor de langere termijn de gewenste effecten kan hebben.
Wanneer een perspectief in de vorm van een sterke stadsprovincie op korte termijn kan worden geboden zou herindeling volgens de gemeentebesturen van de baan kunnen zijn.

Deel: ' Rapport minister Peper bepleit een stadsprovincie Haaglanden '
Lees ook