Vrije Universiteit Amsterdam


veb@dienst.nl

Molukkers zijn geen sociaal, maar politiek probleem

De Nederlandse overheid, en niet de lokale overheden of organisaties, moet de last van de geschiedenis op zich nemen en de aanwezigheid van de Molukkers in Nederland erkennen als het resultaat van een nooit ingeloste belofte. Dit is de heersende opvatting binnen de Molukse gemeenschap in Nederland, zo wordt geconcludeerd in het rapport Molukkers langs de maatschappelijke ladder. Een onderzoek naar de sociaal-economische positie van de Molukse beroepsbevolking in Noord- en Zuid Holland van de Wetenschapswinkel van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Uit onderzoek onder de Molukse beroepsbevolking uit twee gemeenschappen in Noord- en Zuid Holland blijkt dat politieke erkenning voor de Molukse gemeenschap veel belangrijker wordt gevonden dan maatregelen ter verbetering van de sociaal-economische status. De erkenning van de Nederlandse overheid zou volgens de onderzochte groep Molukkers het begin zijn van de oplossing van het politieke probleem dat de Molukkers op dit moment voor de Nederlandse overheid vormen.

Een historisch bewustzijn en het Republik Maluku Selatan (RMS) -ideaal zijn voor de jongeren geen manier om zich te verschansen achter de eigen groep. De identiteitsvorming en het heroplevende politieke bewustzijn worden door de jongere generaties gezien als een manier om vanuit een versterkte positie om te gaan met hun sociaal-economische situatie in Nederland. Hiermee wordt gestreefd naar politieke erkenning en naar identiteitsvorming op individueel niveau.

Een groot deel van de Molukkers heeft geen vaste baan maar werkt via het uitzendbureau. Daarnaast is er een groep die met langdurige werkeloosheid te maken heeft. De problemen op de arbeidsmarkt worden met name bepaald door verborgen discriminatie en de cultureel bepaalde bescheiden opstelling die de Molukkers ervan weerhouden duidelijk uit te komen voor hun (opleidings-) voorkeuren. Als derde factor noemt het rapport het ontbreken van kennis over opleiding- en beroepskeuze bij ouders. Ouders kunnen hun kinderen hierbij niet goed begeleiden door een te geringe kennis van de mogelijkheden.

Om een dreigende daling in opleidingsniveau van de Molukse gemeenschap te voorkomen, moeten plaatselijke Molukse stichtingen en opbouwwerkers een grotere rol gaan spelen in het verschaffen van informatie en het wegwijs maken in de verschillende mogelijkheden in opleidings- en beroepskeuzes. De nieuwe wet SAMEN, waarin Molukkers worden genoemd als een van de doelgroepen van het positieve actiebeleid waartoe werkgevers verplicht zijn, is alleen van toepassing op Molukkers uit de eerste en tweede generatie. De derde generatie Molukkers valt hierbuiten omdat ze als autochtoon en niet meer als aparte groep worden geregistreerd.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Het onderzoek werd uitgevoerd door vijf studenten van de Faculteit der Sociaal-Culturele Wetenschappen in opdracht van Het Netwerk Molukkers educatie en arbeid regio Noord- en Zuid-Holland. De openbare presentatie van het onderzoek vindt plaats op 13 januari om 15:00 in het Hofje van Aerden te Leerdam, Kerkstraat 67. Het eindrapport Molukkers langs de maatschappelijke ladder. Een onderzoek naar de sociaal-economische positie van de Molukse beroepsbevolking in Noord- en Zuid Holland van de Wetenschapswinkel van de Vrije Universiteit is te verkrijgen bij de afdeling Voorlichting en Externe Betrekkingen, tel. (020) 444 5666, fax (020) 444 5655 of e-mail .

Voor meer informatie over het onderzoek of het rapport kunt u terecht bij Marscha Mehciz, Voorlichting en Externe Betrekkingen, tel. (020) 444 5651.

_________________________________________________________________

12-01-1999 / pb 99.4 / bv/mm

Deel: ' Rapport Molukkers zijn geen sociaal, maar politiek probleem '
Lees ook