Ministerie van Financien

Persbericht

No 01/281
Den Haag
16 oktober 2001

Evaluatierapport normeringssystematiek gemeentefonds en provinciefonds

Vandaag heeft minister Zalm, mede namens minister De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het ambtelijke rapport 'Evaluatie normeringssystematiek gemeentefonds en provinciefonds 1998-2002' aan de Tweede Kamer verzonden. Het rapport verschaft inzicht in de ontwikkeling van de omvang van het gemeentefonds en het provinciefonds in de huidige kabinetsperiode. Het rapport concludeert dat de evenredigheid binnen de normeringssystematiek in de huidige kabinetsperiode is gehandhaafd en dat het halfjaarlijkse bestuurlijk overleg rond de normering een duidelijke positieve functie heeft in de relatie tussen het Rijk en de decentrale overheden.

Uit het rapport blijkt verder dat mede als gevolg van het trendmatig begrotingsbeleid van het Rijk en de meevallende economische ontwikkeling de accressen van het gemeentefonds en het provinciefonds sterker zijn gestegen dan eerder werd verwacht en ook sterker zijn toegenomen dan de uitgaven onder het kader Rijksbegroting in enge zin.
Op basis van de constatering dat bij ongewijzigd budgettair beleid en handhaving van de huidige normeringssystematiek een mogelijk onevenredige groei van de fondsen ten opzichte van de rijksuitgaven zal ontstaan, zijn in het rapport voor de periode 2003-2006 vijf varianten voor een normeringssystematiek geschetst.
In het rapport is géén keuze gemaakt voor één van de varianten. In het bestuurlijk overleg tussen het Rijk, de VNG en het IPO van 8 oktober 2001 is besloten op basis van de geactualiseerde ramingen voor de middellange termijn van het CPB het rapport voor het bestuurlijk overleg in het voorjaar van 2002 te actualiseren. De daaruit voortvloeiende nadere inzichten zullen samen met de uitkomsten van de evaluatie van het Bestuursakkoord Nieuwe Stijl (BANS) en het Plan van Aanpak Transparantie (PLAVAT) de grondslag kunnen vormen voor een nadere bestuurlijke oriëntatie ten behoeve van de komende kabinetsformatie.
Het rapport 'Evaluatie normeringssystematiek gemeentefonds en provinciefonds 1998-2002' is te vinden op de website van het Ministerie van Financiën: www.minfin.nl/fip01-622.doc.

Woordvoerder: drs. S.A.E. Schrover

http://www.minfin.nl/registratie

Deel: ' Rapport normeringssystematiek gemeente- en provinciefonds '
Lees ook