WHIPLASH CENTRUM NEDERLAND

WHIPLASH, een hardnekkig probleem

Onder deze titel heeft de Stichting WCN Kennisbevordering 5 april 2002 een rapport uitgebracht waarin de resultaten zijn verwerkt van een pilot-onderzoek naar 'het vaststellen van vroege, voor whiplash associated disorders onderscheidene determinanten'. Het onderzoek is uitgevoerd door het Whiplash Centrum Nederland (WCN), in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Utrecht, Faculteit der Geneeskunde, in opdracht van ZorgOnderzoek Nederland en NWO-Medische Wetenschappen. Het project is medegefinancierd door het Praeventiefonds. Logistieke medewerking is verleend door vijf verzekeringsmaatschappijen, de verkeerspolitie te Driebergen en een aantal regio politiekorpsen.

Aanleiding tot dit rapport is het tekort aan wetenschappelijk betrouwbare kennis omtrent whiplashgevolgen, veroorzaakt zowel over- als onderwaardering van het probleem door medici en juristen. De gebruikelijke medische diagnostiek in de vorm van anamnese, klinisch en fysiek onderzoek en beeldvormende diagnostiek bieden zelden voldoende houvast om de langdurige klachten van een groot aantal ongevalslachtoffers te kunnen diagnosticeren en behandelen. De weinig betrouwbare medische gegevens bieden een zwakke basis voor juridische afhandeling van de letselschade.

Het onderzoek heeft geleid tot een aantal conclusies die in twee categorieën zijn verdeeld:


1. Conclusies op het gebied van voertuigtechnologie en -veiligheid zoals de invoering van een alarmeringssysteem dat de rugleuning van de stoel zo snel mogelijk rechtop zet en automatisch de hoofdsteun op hoogte instelt.

Uit het onderzoek blijkt dat de huidige airbag geen preventieve waarde heeft. Ook de driepuntsgordel is niet optimaal geschikt voor de preventie van chronische whiplash. Ongevalkenmerken die de kans op aan whiplash gerelateerde klachten vergroten, zijn: de rem niet ingetrapt ten tijde van de aanrijding, het rijden van de auto ten tijde van de aanrijding en de hoogte van de hoofdsteun

Voor de prognostische waarde van chronische klachten zijn slechts drie kenmerken nodig om 80% van de slachtoffers correct te classificeren, zoals het niet opvangen door de gordel, intolerantie voor prikkels van geluid en licht en emotionele labiliteit.


2. Conclusies voor de behandelaars in de eerstelijnszorg. Zij kunnen met redelijke zekerheid de groep patiënten die een chronisch verloop zal gaan vertonen vroegtijdig onderkennen en behandelen. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de invloed van de volgende somatische kenmerken: schouderpijn, duizeligheid, preëxistente rugklachten.

Aanbevolen wordt een meer actieve vorm van behandeling, in plaats van het voorschrijven van rust en het gebruik van een halskraag.

Nader onderzoek dient uit te wijzen hoe psychische klachten in combinatie met de belangrijkste somatische klachten binnen een multidisciplinaire setting behandeld kunnen worden.

Bijna 94 procent van de onderzochte personen werkt. In totaal verzuimt
39 procent door het ongeval. Met een gemiddelde duur van ongeveer 61 werkdagen verzuim, op basis van schattingen van TNO, dat jaarlijks 30.000 verkeersslachtoffers whiplash gerelateerde klachten krijgen, en aannemende dat de onderzochte slachtoffers representatief zijn voor alle whiplashslachtoffers in Nederland, verzuimen bijna 12.000 mensen hierdoor minimaal 714.000 dagen. Op basis van de gemiddelde inkomens volgens het CBS in 1999 kost dit verzuim minimaal tussen de 66 en 86 miljoen euro per jaar.


---
Voor nadere informatie: Stichting WCN Kennisbevordering, 070- 310 60 14
E-mail


05 apr 02 10:42

Deel: ' Rapport over resultaten pilot onderzoek voor Whiplash '
Lees ook