Vrije Universiteit Amsterdam


veb@dienst.nl

Cijfers laatste jaren bevestigen eerdere onderzoeksresultaten

Politie maakt effectiever gebruik van vuurwapen

De politie maakte in de jaren 1996 en 1997 effectiever gebruik van het vuurwapen dan in de periode 1978-1995. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van dhet Centrum voor Politiewetenschappen van de Vrije Universiteit in opdracht van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het centrum uitte in het eerdere onderzoek al het vermoeden dat de politie verantwoord gebruik van het vuurwapen maakt.

Het nieuwe onderzoek is gebaseerd op 1543 meldingsformulieren politieel geweldsgebruik, te herleiden tot 1196 voorvallen. Driekwart van deze voorvallen (887) betreft vuurwapengebruik. Daarnaast zijn er meldingen van fysiek geweld, gebruik van de wapenstok en inzet van de diensthond. Het geregistreerde geweld werd voornamelijk gebruikt ter aanhouding van verdachten en in mindere mate uit noodweer. De helft van de gerichte schoten werd afgevuurd op rijdende auto´s.

Er vielen in de periode 1996-1997 twee doden en 31 gewonden als gevolg van politiekogels. Verder maakte de politie melding van 161 gewonde burgers als gevolg van bijvoorbeeld slaan met de wapenstok of bijten door de diensthond. In vier gevallen van politieel vuurwapengebruik werd tegen de betrokken politieambtenaren strafrechtelijke vervolging ingesteld. In drie gevallen leidde dit tot een veroordeling door rechter.

Uit het onderzoek blijkt onder meer ook dat de registratie van politiegeweld verbetering behoeft, dat het aantal doden en gewonden als gevolg van politiekogels geen stijgende tendens vertoont ten opzichte van de periode 1978-1995 en dat de helft van de gerichte schoten wordt afgevuurd op rijdende autoAs.

De onderzoeksresultaten zijn neergelegd in het rapport Geweldsmeldingen 1996-1997. Politieel vuurwapengebruik en letselzaken gerapporteerd door de Nederlandse politie in de periode 1996-1997. De auteurs zijn drs. Jaap Timmer en drs. Guillaume Beijers, beide verbonden aan het Centrum voor Politiewetenschappen van de VU. Het onderzoek stond onder leiding van prof.dr. Jan Naeyé, hoogleraar straf- en politierecht aan de VU. De studie is bedoeld voor de beleidsontwikkeling op het gebied van de geweldsinstructie, opleiding en bewapening en uitrusting. De studie Onder schot. Vuurwapengebruik van de politie in Nederland 1978-1995 (Gouda Quint 1996) dient hierbij als referentie.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Een samenvatting van het rapport is op aanvraag beschikbaar bij Voorlichting en Externe Betrekkingen, tel. (020) 444566, fax (020) 4445655 of e-mail veb@dienst.vu.nl. De samenvatting is ook te verkrijgen via Internet https://www.rechten.vu.nl/~strafrecht/cpw Voor nadere toelichting kunt zich wenden tot: projectleider drs. Jaap Timmer, Centrum voor Politiewetenschappen VU, tel. (020) 4446236, fax (020) 4446230, tel. (020)6149105 (privé), e-mail j.s.timmer@rechten.vu.nl, of prof.dr. Jan Naeyé, Centrum voor Politiewetenschappen VU, tel. (020) 4446231, fax 020-4446230, (020) 6250793 (privé), fax (020) 6244487 (privé).

_________________________________________________________________

22-02-1999 / pb 99.13 / JvdV

Deel: ' Rapport Politie maakt effectiever gebruik van vuurwapen '
Lees ook