Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rapport 'Politiewerk in gevaarsituaties' aangeboden aan de Tweede Kamer

3 september 1999
Politiewerk dat relatief standaard van karakter is, kan gevaarlijk worden door gebrek aan voorbereiding. Dit komt naar voren uit het rapport Politiewerk in gevaarsituaties van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het onderzoek heeft onvoldoende inzicht opgeleverd in hoe de politie zich zou kunnen gedragen in specifieke situaties. Het blijkt lastig te zijn om met de gevolgde onderzoeksmethode deze vraag te beantwoorden.
Dit schrijft minister Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mede namens minister Korthals van Justitie in een brief die, samen met het rapport, is verzonden aan de Tweede Kamer.
Al eerder is onderzoek gedaan op het gebied van geweldsbeheersing. Naar aanleiding daarvan wordt gewerkt aan de uitbreiding van het niveau van de beroepsvaardigheden. Hiervoor worden drie toetsen ontwikkeld en geïmplementeerd in de korpsen. Deze toetsen gaan over de kennis van de geweldsbepalingen, de fysieke vaardigheden met betrekking tot aanhouding en zelfverdediging en de schietvaardigheid.
Naast deze ontwikkelingen wordt in het kader van het nieuwe politie- onderwijs gewerkt aan een herijking van de inhoud van het onderwijs, de wijze waarop het georganiseerd is en de lesmethoden. De uitvoering van de aanbevelingen over de evaluatieve attitude en het nemen van een moment van reflectie zal worden toegevoegd aan al in gang gezette activiteiten. Het onderzoek toont aan dat een betere voorbereiding alvorens te handelen, het politieoptreden in alle situaties kan verbeteren en gevaar of escalatie kan voorkomen.
Het onderzoek beveelt aan om gevaarsituaties te evalueren om zodoende best practices in kaart te brengen. De wetenschappelijke methode die gebruikt is, analyse achteraf van 548 situaties door middel van vragenlijsten en gesprekken, leidt slechts tot algemene aanbevelingen over het gedrag en niet tot gedetailleerde gedragsanalyses en gedragsprotocollen per situatie. De suggestie om gevaarsituaties te evalueren zou in eerste instantie opgevolgd kunnen worden door de korpsen, als deel van de evaluatie van de dienstuitvoering en van geweldsincidenten. De korpsen wordt gevraagd hieraan aandacht te besteden.
Ook beveelt het rapport aan om de procedures die arrestatiesteams hanteren voor het aanhouden van agressieve verstoorde verdachten in voorkomende gevallen ook te kunnen laten uitvoeren door andere gespecialiseerde eenheden van de regiokorpsen. De minister schrijft in zijn brief dat bij levensbedreigende situaties al de mogelijkheid bestaat om arrestatieteams in te zetten. In de politiepraktijk zijn naast arrestatieteams en aanhoudingseenheden ook andere eenheden gevormd zonder dat altijd duidelijk is welke rol deze hebben en welke kwaliteitseisen daaraan worden gesteld. Het is gewenst daar meer helderheid over te scheppen. Hierover zal advies worden gevraagd aan de drie politieberaden en het college van procureurs-generaal. Met het vaak inschakelen van specifieke eenheden bij (dreigend) geweld wordt volgens de minister het risico gelopen dat de gewone politieman/vrouw niet de vaardigheden krijgt of onderhoudt die in het verkeer met onberekenbare burgers van belang zijn.

Deel: ' Rapport 'Politiewerk in gevaarsituaties' naar Tweede Kamer '
Lees ook