Gezondheidsraad

PERSBERICHT

_________________________________________________________________

Openbaar concept-rapport over de reproductietoxiciteit van halothaan

De Commissie 'Reproductietoxische stoffen' van de Gezondheidsraad heeft een concept-rapport openbaar gemaakt waarin zij de gevolgen van beroepsmatige blootstelling aan halothaan voor de voortplanting en de ontwikkeling van het nageslacht evalueert. De bevindingen van de commissie, geformuleerd in de door de Europese Unie gekozen terminologie, dienen als uitgangspunt voor de classificatie als reproductietoxische stof volgens artikel 34.2 van de Wet milieugevaarlijke stoffen en artikel 4.2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het concept-rapport is voor commentaar aangeboden aan de Subcommissie MAC-waarden van de Sociaal-Economische Raad en aan deskundigen uit kringen van werkgevers- en werknemersorganisaties. Ook andere belangstellenden kunnen commentaar leveren. De commentaartermijn loopt tot 1 september 1999.

Het definitieve rapport zal worden aangeboden aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Nadere inhoudelijke informatie verstrekt mevrouw dr ASAM van der Burght, tel. 070 340 70 17.

Datum: 28 juni

_________________________________________________________________

Deel: ' Rapport Reproductietoxiciteit van halothaan '
Lees ook