'Stil geluid' door meting aantoonbaar

'Stil geluid', geluid van lage frequentie (toonhoogte) waarvan sommige mensen veel hinder ondervinden, blijkt vaak door geluidsmeting aantoonbaar. De Wetenschapswinkel Natuurkunde van de RUG voerde geluidsmetingen in 19 woningen waarvan de bewoners tot dan toe meestal onverklaarde klachten hadden over geluidshinder. Een vergelijkingsgroep, eveneens verspreid over het land, bevatte 17 woningen. In de woningen met klachten werd in 75 procent van de gevallen inderdaad een laagfrequent (LF) geluid gemeten. Bij enkele mensen (15 procent) was het gewoon lawaaiig en werden speciaal voor LF geluid voorgestelde criteria overschreden. Bij de meeste gehinderden echter (60 procent) werd een zachter geluid met een hoorbare 'toon# geme- ten. Zo#n toon is een geluid in een smal frequentiegebied. Gezien de frequentie van dat geluid gaat het volgens de onderzoekers om elektromoto- ren (die in allerlei groottes overal voorkomen) of verbrandingsmotoren (mogelijk verre verkeersgeluiden). Bij een kwart van de klagers kon geen waarneembaar geluid worden gemeten. De onderzoekers veronderstellen dat deze mensen extreem goed horen of dat het zo stil is in hun woning dat ze hun eigen lichaamsgeluiden kunnen waarnemen.

LF geluid heeft frequenties onder de 100 Hertz. Het is geluid met lage tonen dat soms moeilijk te beschrijven is (brommen, 'dieselen', een zwaar, donker geluid) en niet alleen gehoord, maar soms ook gevoeld kan worden. Het heeft eigenschappen waardoor het van gewoon geluid verschilt. Het wordt bijvoorbeeld slecht gedempt en afgeschermd en kan in woningen door resonan- tie versterkt worden. Mensen kunnen zacht LF geluid helemaal niet horen, maar als het sterk genoeg is, ervaart men het vaak als hinderlijker dan gewoon geluid: klagers kunnen jarenlang last hebben van een verstoorde nachtrust. Men kan zeer lage frequenties (zogenoemd infrageluid) ook waarnemen als een trilling of een druk op de borst, in plaats van duidelijk de gewaarwording te hebben het te horen. In dit onderzoek is echter nergens infrageluid van een waarneembare sterkte gemeten. Een probleem bij de klachten tot nog toe was dat er geen goede meetwijze beschikbaar was. In dit onderzoek is een meetwijze ontwikkeld voor het kunnen vaststellen van de aanwezigheid van een LF geluid.

Het onderzoek verschijnt in rapportvorm: Stil geluid, laagfrequent geluid in woningen (ISBN 90 367 10 464). Het is te bestellen voor f 15,00 (ex. porto) bij de Natuurkundewinkel, Nijenborgh 4, 9747 AG Groningen, tel. (050)363 48 67, e-mail nawi@phys.rug.nl. Parallel aan de geluidsmetingen werd een onderzoek naar mogelijke psychische factoren uitgevoerd. Ook hier is een rapport over verschenen van C. Gielkens-Sijstermans, T.H. Collijn en A.W. Jongmans- Liedekerken: Gevoeligheid voor laagfrequent geluid; een studie naar mogelijke factoren, GGD Oostelijk Zuid-Limburg, 1998. Informa- tie over dit rapport is verkrijgbaar bij Gonnie Jongmans, tel. (045)573 24 09.

Deel: ' Rapport 'Stil geluid' door meting aantoonbaar '
Lees ook