Ministerie van Financiën

De Voorzitter van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR Den Haag

Datum Uw brief Ons kenmerk (Kenmerk)

BFB/EKI 2003- 432

Onderwerp

Rapport werkgroep evaluatie tarieven dekkingstoezeggingen en -adviezen van de Rijkscommissie voor Export-, Import- en Investeringsgaranties

In de Rijkscommissie voor Export-, Import- en Investeringsgaranties heeft een evaluatie plaatsgevonden van de nieuwe tariefstructuur voor de dekkingstoezeggingen en dekkingsadviezen die per 1 juli 2001 is ingevoerd. Mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken doe ik u hierbij een kopie van het eindrapport toekomen. Wij beiden onderschrijven in grote lijnen de aanbevelingen in het rapport.

De Rijkscommissie stelt een gewijzigde kostenstructuur voor gezien de vrij forse stijging van de provisie kosten voor grotere transacties. Deze andere kostenstructuur is voor de Staat kostenneutraal, terwijl het de verzekerde in staat stelt om de kosten aan de afnemer door te berekenen dan wel om deze kosten toe te kennen aan een specifiek project.

Daarnaast stelt de Rijkscommissie voor om dekkingstoezeggingen voor 50% onder het landenplafond mee geteld worden. Hierdoor wordt de beschikbare ruimte voor het in verzekering nemen van exporttransacties verruimd. In het geval dat een landenplafond wordt overschreden, zal een premie-opslag gehanteerd worden. Hiermee worden op een verantwoorde wijze de mogelijkheden van het Nederlandse, exporterende bedrijfsleven vergroot.

Voor de overige aanbevelingen van de Rijkscommissie verwijs ik naar het bijgevoegde rapport.

Gelijktijdig met verzending van deze brief heb ik, mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken, GERLING NCM een gedetailleerde instructie gegeven om het beleid van de exportkredietverzekeringsfaciliteit te wijzigen naar aanleiding van de in het rapport genoemde aanbevelingen. Nadat deze maatregelen ongeveer één jaar in werking zijn geweest, zal geëvalueerd worden of deze het gewenste effect gehad hebben.

De Minister van Financiën,

Rapport van de Rijkscommissie:

https://www.minfin.nl/BFB03-432a.doc

Zoekwoorden:

Deel: ' Rapport werkgroep evaluatie tarieven dekkingstoezeggingen en advieze.. '
Lees ook