Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rapportage millenniumprobleem bij de overheid

5 oktober 1999
Allereerst de stand van zaken bij de overheden alsmede een schets op hoofdlijnen van het daarbij behorende maatschappelijk veld. Ten aanzien van de ministeries kan de rapportage van 21 juni 1999 worden gezien als een laatste totaalrapportage. Dat is ook de reden dat de thans voorliggende rapportage is ingekort en zich vooral richt op de vraag of de verwachte planning daadwerkelijk is gehaald en wat de stand van zaken is bij die maatschappelijk vitale producten en diensten van de ministeries die nog openstaan. Daarnaast wordt de stand van zaken bij de mede-overheden geschetst. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan de uitkomsten van de tweede monitor die bij de gemeenten is uitgevoerd.
Veel aandacht wordt in deze rapportage gegeven aan de stand van zaken bij de maatschappelijk vitale sectoren. Naast een schets van de aanpak en de vorderingen in deze sectoren ligt daarbij het accent op het statement dat deze sectoren zelf over hun millenniumgereedheid hebben afgelegd en de vraag in hoeverre door het ministerie uitgevoerde audits, reviews of onderzoeken van de inspecties deze statements ondersteunen of niet. Ten aanzien van dit laatste punt is deze rapportage nog niet helemaal volledig. In een beperkt aantal gevallen zal de laatste duidelijkheid pas in oktober kunnen worden gegeven. In deze brief wordt hiervan een korte samenvatting gegeven, meer uitgebreid komt dit aan de orde in bijlage 2.
Evenals bij de brief van 21 juni 1999 is de rapportage van Buitenlandse Zaken over de buitenlandse dimensie van het millenniumprobleem in deze rapportage geïntegreerd. Tenslotte wordt aandacht geschonken aan enkele andere onderwerpen van uiteenlopende aard.
Bij deze brief zijn de volgende bijlagen gevoegd:

1. de rapportage van de ministeries;

2. de situatie bij de maatschappelijk vitale sectoren;

3. de resultaten van de tweede monitor bij de gemeenten;

4. de buitenlandse dimensie van het probleem;

5. evaluatie publiekscampagne;

6. review millenniumaanpak energiesector (ministerie EZ; (nog) niet in electronische vorm beschikbaar).

Rapportage millenniumprobleem bij de overheid


***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***

Deel: ' Rapportage millenniumprobleem bij de overheid - 2494 '
Lees ook