Ministerie van Defensie


Brieven van de minister/staatssecretaris van Defensie aan de Eerste/Tweede Kamer der Staten-Generaal

Aan:

- De voorzitter van de vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
- De voorzitter van de vaste commissie voor Defensie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

- De voorzitter van de vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
- De voorzitter van de vaste commissie voor Defensie van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Ons nummer: C99/460B 99000037
Datum: 7 januari 1999

Onderwerp: Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba

Mij bereikte via de griffier van eerstgeadresseerde commissie het verzoek om informatie over de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba, mede in verband met een voorgenomen bezoek van leden van uw commissies aan de Nederlandse Antillen en Aruba dat volgende week zal plaatsvinden. In deze rapportage wordt aandacht besteed aan de voortgang van de opbouw van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba en aan de in 1998 geboekte resultaten. De laatste rapportage over de voortgang is gezonden aan de Staten-Generaal bij brief van de minister van Defensie van 25 maart 1998, TK 25 916 nr. 2.

Evaluatie door de regering van de Nederlandse Antillen

Ik heb uiteraard kennis genomen van het besluit van de regering van de Nederlandse Antillen van 16 juni 1998 tot een evaluatie van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba. Het resultaat van deze eenzijdig afgekondigde evaluatie in de vorm van een rapport is niet bekend gesteld aan de Nederlandse regering. De visie van de Antilliaanse regering naar aanleiding van de evaluatie is mij nog niet van regeringszijde medegedeeld. Wel heb ik informeel vernomen dat de Antilliaanse regering inmiddels een standpunt zou hebben bepaald. Dat standpunt komt -kort gezegd- neer op ontvlechting van civiel personeel en materieel voor het Antilliaanse deel van de bestaande Kustwachtorganisatie, en een volledige integratie daarvan in het Korps Politie van de Nederlandse Antillen. Nadere voorstellen, details en consequenties van dit nog niet formeel gecommuniceerde Antilliaanse standpunt ontbreken vooralsnog. Wanneer nadere informatie voorhanden is zal overleg in de Ministerraad van het Koninkrijk dienen te volgen.

Alhoewel de evaluatie heeft geleid tot stagnatie bij een aantal deelprojecten is er toch voortgang geboekt met de opbouw van de Kustwacht, en heeft de Kustwacht ook daadwerkelijk resultaten geboekt.

Juridisch kader
De Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba heeft haar juridische grondslag in de algemene maatregel van rijksbestuur van 14 december 1995, Staatsblad 1995 nr. 618. In een werkgroep waarbij ook werd deelgenomen namens de Nederlandse Antillen en Aruba is een concept opgesteld voor een Rijkswet, die de algemene maatregel van rijksbestuur moet gaan vervangen. De voortgang met de Rijkswet Kustwacht ligt nu stil in verband met de evaluatie en daarop volgende standpuntbepaling door de regering van de Nederlandse Antillen. In de tussentijd dienen ambtenaren van de Kustwacht te worden benoemd tot Buitengewoon Agent van Politie (BAVPOL). Deze ambtenaren hebben daartoe een opleiding gevolgd (waaronder ook de Commandant van de Kustwacht zelf). De benoeming en beëdiging in Aruba is inmiddels een feit; betrokken ambtenaren zullen nog worden beëdigd in de Nederlandse Antillen.

De voornoemde algemene maatregel van rijksbestuur schrijft in artikel 3 voor dat de Rijksministerraad een aantal documenten voor de Kustwacht, waaronder het beleidsplan, vaststelt. De Rijksministerraad heeft in verband met de meergenoemde evaluatie door de Nederlandse Antillen echter nog geen nieuw beleidsplan voor 1999 kunnen vaststellen; op Antilliaans verzoek is de behandeling uitgesteld. Het bestaande beleidsplan wordt daarom tot nader order toegepast.

Personeel
Ruim een jaar geleden is de rechtspositieregeling voor het burgerpersoneel van de Kustwacht op de Nederlandse Antillen in werking getreden. De Arubaanse landsverordening is nog niet in werking getreden, maar is in behandeling bij de Staten van Aruba. Vooruitlopend op de totstandkoming van de rechtspositieregeling worden Arubaanse kandidaten voor functies bij de kustwacht geworven op basis van de Arubaanse Landsverordening materieel ambtenarenrecht (LMA). Het streven is erop gericht om de verschillen tussen de Antilliaanse rechtspositie en de Arubaanse rechtspositie te minimaliseren. Inmiddels kan echter worden geconstateerd dat de verschillen in bezoldiging groter worden (soms oplopend tot ± 20 %). Dergelijke verschillen zijn voornamelijk ontstaan als gevolg van een gunstiger economische ontwikkeling in Aruba ten opzichte van de Nederlandse Antillen.

Bij de Kustwacht werken nu 102 personeelsleden (burgers en militairen). De verwachting is dat de bemanningslijst (160 personen) medio 1999 is gevuld.

Materieel
Eigen materieel
De kustwacht voert de operaties uit met behulp van eigen middelen en eenheden van defensie. Als eigen eenheden zijn de vier patrouilleboten van het type Schottel in gebruik bij de kustwacht. Twee hiervan zijn gestationeerd op Curacao, één op Aruba en één patrouilleboot op Sint Maarten. In 1997 heeft één patrouilleboot groot onderhoud gehad. Daarnaast beschikt de Kustwacht over zes Rigid Hull Inflatable Boats. Deze zgn. "inshores" zijn primair bedoeld voor de inzet in de binnenwateren en langs de kusten van de eilanden. De oplevering van de eerste van de drie kustwachtcutters van het type STAN PATROL 4100 heeft op 2 november te Gorinchem plaatsgehad, waarna het schip en zijn eerste bemanning wordt overgevaren naar Curaçao. Het zal daar arriveren in februari 1999. In maart en mei 1999 zullen de twee zusterschepen arriveren.

Defensie eenheden
De eenheden van defensie zijn het stationschip met de daarbijbehorende boordhelikopter, twee P3C-Orions en twee F27 M vliegtuigen. In het kader van de verplaatsing van de helikoptervliegopleiding van de Koninklijke marine van Lelystad naar de Nederlandse Antillen zijn eind 1997 twee opleidingshelikopters gestationeerd op vliegveld Hato te Curaçao. De twee-motorige Aerospatiale 355 F1 helikopter wordt voor tenminste 400 vlieguren eveneens ingezet ten behoeve van kustwachtactiviteiten.

Infrastructuur
De officiële opening van het Kustwachtcentrum zal plaatsvinden op 13 januari 1999. De Koninklijke Marine verwacht oplevering van het steunpunt op Aruba in het vierde kwartaal van 1999. De aanlegfaciliteiten voor de Kustwacht op Sint Maarten zullen worden ingepast binnen het totale complex van de Sint Maarten Port Authorities (SMPA); daarover vindt nog overleg plaats met de havenautoriteiten van Sint Maarten. Tot de oplevering van de definitieve gebouwen wordt voor de steunpunten gebruik gemaakt van tijdelijke voorzieningen. Voor de plaatsing van zendmasten ten behoeve van het straalverbindingsnetwerk van de Koninklijke Marine en Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba zijn de noodzakelijke vergunningen en ontheffingen nog niet verleend door de Nederlands-Antilliaanse autoriteiten. De invoering van het Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) voor het verantwoordelijkheidsgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba, die is vastgesteld op 1 februari 1999, is daarmee in gevaar. Ik heb de minister-president van de Nederlandse Antillen verzocht om het daarheen te leiden dat de benodigde vergunningen en ontheffingen met grote voortvarendheid zullen worden verleend.

Internationale samenwerking
Gestreefd wordt naar een intensivering van de regionale samenwerking. In maart 1998 vonden consultaties plaats te Curaçao, waar een concept voor een regionale overeenkomst is voorgelegd en besproken. Inmiddels zijn de documenten voorgelegd aan alle landen en internationale organisaties in de Caraïbische regio met het verzoek om een reactie. Op het bilaterale vlak wordt reeds samengewerkt met de Verenigde Staten, met het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, en Venezuela; ook met andere staten in het Caraïbisch gebied dient de samenwerking verder te worden ontwikkeld.

Resultaten en inspanningen van de Kustwacht in 1998

In het kader van de internationale samenwerking heeft de Kustwacht geparticipeerd in vier internationale operaties, te weten "Tradewind" (internationale traningsoperatie met deelname van Caraïbsiche landen o.a. St. Kitts, Trinidad & Tobago en St. Vincent en vande VS, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk) nabij Trinidad, Antigua en St. Kitts, "Orange Guard" (bilaterale operatie in samenwerking met de US Coastguard) met name in de territoriale zee en exclusieve visserij zone van de Nederlandse Antillen en Aruba, tweemaal "Carib Venture" (internationale drugsbestrijdingsoperatie) nabij Sint Maarten, en een oefening met de Kustwacht van Trinidad & Tobago. Daarnaast zijn er twee grote "search and rescue" (SAR) oefeningen ("Open Eyes") gehouden met Venezuela.

In 1998 heeft de kustwacht 86 verschillende drugszaken behandeld, waarbij 2844 kilogram aan verdovende middelen is onderschept en waarbij 4 vaartuigen zijn opgebracht. In 11 gevallen zijn bij controles illegale wapens aangetroffen. In 47 gevallen zijn olielozingen geconstateerd, waarbij in 26 gevallen proces-verbaal is opgemaakt. Er is 139 keer waarneming gedaan van illegale visserij, waarbij in 48 gevallen proces-verbaal is opgemaakt; in 8 gevallen heeft de Kustwacht een vissersvaartuig opgebracht. In 91 gevallen heeft de Kustwacht opgetreden in reddingsoperaties; hierbij werden 114 personen gered, en werden 37 schepen binnen gebracht.

DE MINISTER VAN DEFENSIE

mr. F.H.G. de Grave

Deel: ' Rapportage over kustwacht voor de Ned. Antillen en Aruba '
Lees ook