Ministerie van Financien

Titel: Rapportage toezichtsaspecten

DIRECTIE BINNENLANDS GELDWEZEN

Aan:

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

BGW99/258-M

24 februari 1999

Onderwerp

Rapportage van de studiegroep "grote röntgenfoto": een vergelijking van de toezichtaspecten in zeven wetten

Naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Financiën (bij brief van 30 september 1998) breng ik mede onder verwijzing naar de aanbiedingsbrief bij de grote röntgenfoto (brief van 29 juli 1998) en de beantwoording van kamervragen over de Tussenrapportage Nota Integriteit Financiële Sector (brief van 10 december 1998) het volgende onder uw aandacht.

Doel van de grote röntgenfoto was feitelijk inzicht te bieden in de verschillen en overeenkomsten tussen drie toezichtclusters (te weten: particuliere financiële instellingen, pensioenfondsen en sociale verzekeraars). Benadrukt wordt dat juist één van de inzichten die uit de grote röntgenfoto voortvloeit is, dat tussen de zeven onderzochte wetten significante verschillen bestaan wat betreft doelstellingen én specifieke kenmerken van de ondertoezichtgestelde instellingen. Aangezien bedoelde doelstellingen en kenmerken bepalend zijn voor de opzet van het "toezichtbouwwerk" zijnde het samenstel van plaats van het toezicht, type toezicht, verhouding minister-toezichthouder en toezichtinstrumentarium konden verschillen tussen die wetten in perspectief worden gezet.

Gelet op het voorgaande wordt erop gewezen dat de grote röntgenfoto niet moet worden beschouwd als de start voor een grootscheepse horizontale stroomlijning van toezichtswetten. Eerder geldt dat de analytische benadering en het geboden inzicht een waardevolle bijdrage leveren aan discussies over "toezicht" in zijn diverse toepassingsvormen.

Zoals in de grote röntgenfoto is aangegeven zijn de verkregen inzichten al betrokken bij wijzigingen in de zeven wetten die ten tijde van het opstellen van de grote röntgenfoto in voorbereiding waren.

Bijgevoegd is een overzicht van de stand van zaken (per 1 januari 1999) van die wetswijzigingen.

Daarnaast wordt er op gewezen dat er enkele wetgevingstrajecten gaande zijn waarbij inzichten en bevindingen uit de grote röntgenfoto zullen worden meegenomen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om:

- Pensioen- en spaarfondsenwet: algehele modernisering van de wet (in het stadium van ambtelijke voorbereiding);

- Ziekenfondswet (annex Algemene wet bijzonder ziektekosten): wetswijzigingen betreffen de meer onafhankelijke positie van de Commissie Toezicht Uitvoeringsorganisatie binnen het kader van het College voor Zorgverzekeringen (kamerstukken II, 26 011) en het volledig verzelfstandigen van de toezichthouder op de Zfw en Awbz inclusief de modernisering en aanscherping van het toezichtinstrumentarium (in het stadium van ambtelijke voorbereiding); en

- Organisatiewet sociale verzekeringen: herziening in verband met (meer) marktwerking uitvoeringsinstellingen en met structuur samenwerking werk en inkomen (in het stadium van ambtelijke voorbereiding).

DE MINISTER VAN FINANCIËN,

Overzicht van de IN de grote röntgenfoto GENOEMDE wetswijzigingen

(stand van zaken per 1 januari 1999)

Wet

Beoogde aanpassing

Wetsvoorstel

Artikel(en)

Kamerstuk Staatsblad

Stadium wetgevingsproces

Wtv 1993

Uitbreiding toezichtsinstrumentarium van de Verzekeringskamer:

- bevoegdheid om bezwaar te maken tegen externe accountant van verzekeraar

- bevoegdheid om (bepaalde categorieën) verzekeraars te verplichten op onderdelen vaker dan eenmaal per jaar verslagstaten in te dienen

Wetsvoorstel tot wijziging van de Wtv 1993, de Wtn en in verband daarmee enkele andere wetten, teneinde de effectiviteit van het bedrijfseconomisch toezicht te vergroten

Artikel 72a, lid 5, Wtv 1993

Artikel 72, lid 2, Wtv 1993

26075

Verslag Tweede Kamer d.d. 2 oktober 1998; Nota naar aan leiding van het Verslag in voorbereiding

Wtv 1993

Goedkeuring begroting Verzekeringskamer door Minister van Financiën en Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wetsvoorstel tot wijziging van de Wtv 1993 in verband met enige wijzigingen in de verhouding tussen de Minister van Financiën en Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en de Verzekeringskamer (werktitel)

-

-

Ambtelijke voorbereiding

Wtv 1993

Aanwijzingsrecht Minister van Financiën jegens de Verzekeringskamer betreffende de tijdige en juiste implementatie van EU-richtlijnen

Wetsvoorstel tot wijziging van de Wtv 1993, de Wtn en in verband daarmee enkele andere wetten, teneinde de effectiviteit van het bedrijfseconomisch toezicht te vergroten

Artikel 11a Wtv 1993

26075

Verslag Tweede Kamer d.d. 2 oktober 1998; Nota naar aan leiding van het Verslag in voorbereiding

Psw

Uitbreiding toezichtsinstrumentarium van de Verzekeringskamer:

- bevoegdheid om bezwaar te maken tegen externe accountant van pensioenfonds

Wetsvoorstel tot wijziging van de Wtv 1993, de Wtn en in verband daarmee enkele andere wetten, teneinde de effectiviteit van het bedrijfseconomisch toezicht te vergroten

Artikel 11 Psw

26075

Verslag Tweede Kamer d.d. 2 oktober 1998; Nota naar aan leiding van het Verslag in voorbereiding

Psw

Uitbreiding toezichtsinstrumentarium van de Verzekeringskamer:

- toetsing deskundigheid/betrouwbaarheid van bestuurders van pensioenfonds

- bevoegdheid om pensioenfonds een aanwijzing te geven

- verplichting externe accountant om Verzekeringskamer te informeren over onregelmatigheden bij pensioenfonds

Wetsvoorstel wijziging Psw in verband met toezicht, verbod op uitstelfinanciering en waardeoverdracht

Artikel 5 Psw

Artikel 23 Psw

Artikel 11 Psw

-

Advies Raad van State d.d. 5 oktober 1998; Nader Rapport in voorbereiding

Wet

Beoogde aanpassing

Wetsvoorstel

Artikel(en)

Kamerstuk Staatsblad

Stadium wetgevingsproces

Psw

Aanwijzingsrecht Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid jegens de Verzekerings-kamer betreffende het materiële toezicht op pensioenregelingen

Wetsvoorstel wijziging Psw in verband met toezicht, verbod op uitstelfinanciering en waardeoverdracht

Artikel 20 Psw

-

Advies Raad van State d.d. 5 oktober 1998; Nader Rapport in voorbereiding

Psw

Inlichtingenrecht Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid jegens de Verzekerings-kamer om te kunnen monitoren of het in de wet voorziene toezicht toereikend is

Wetsvoorstel wijziging Psw in verband met toezicht, verbod op uitstelfinanciering en waardeoverdracht

Artikel 20a Psw

-

Advies Raad van State d.d. 5 oktober 1998; Nader Rapport in voorbereiding

Wtz 1998

Toezicht Verzekeringskamer op het uitvoeringsorgaan (Stichting uitvoering omslagregelingen)

-

Artikel 26, lid 1, Wtz 1998

98, 438

Nieuwe wet inmiddels in werking getreden

Wtz 1998

Uitbreiding toezichtsinstrumentarium van de Verzekeringskamer:

- bevoegdheid om getuigen en deskundigen op te roepen

- bevoegdheid om bezwaar te maken tegen externe accountant van het uitvoeringsorgaan

- goedkeuring van de jaarrekening

- informatieplicht uitvoeringsorgaan aan de Verzekeringskamer

- bevoegdheid aanwijzing aan uitvoerings-orgaan te geven

- bevoegdheid inzage te nemen of te doen nemen in de zakelijke gegevens en bescheiden van het uitvoeringsorgaan

-

Artikel 26, lid 2, Wtz 1998

Artikel 27, lid 8, Wtz 1998

Artikel 27, lid 5, Wtz 1998 Artikel 28, lid 1, Wtz 1998

Artikel 29 Wtz 1998

Artikel 30, lid 1, Wtz 1998

98, 438

In werking getreden d.d. 1 september 1998

Wtz 1998

Uitbreiding bevoegdheden Minister van Volks-gezondheid, Welzijn en Sport en Minister van Financiën jegens de Verzekeringskamer:

- inlichtingenrecht om te kunnen monitoren of het in de wet voorziene toezicht toereikend is

- verplichting jaarlijks verslag Verzekerings-kamer met bevindingen betreffende het door haar uitgeoefende toezicht op het uitvoerings-orgaan

-

Artikel 28, lid 2, Wtz 1998

Artikel 31, lid 1 en 2, Wtz 1998

98, 438

In werking getreden d.d. 1 september 1998

Deel: ' Rapportage studiegroep 'grote röntgenfoto' '
Lees ook