Landelijk instituut sociale verzekeringen


Persbericht d.d. 21/06/02
Rea-Pembawijzer 2002 beschikbaar
Bij UWV kan de cd-rom Rea-Pembawijzer voor het jaar 2002 worden besteld. De wijzer kan ook geraadpleegd worden op internet (www.rea-pembawijzer.nl). Downloaden is eveneens mogelijk.

Op de Rea-Pembawijzer zijn alle recente wijzigingen in de wetten Rea en Pemba opgenomen. Via internet kunnen ook de wijzigingen per 1 juli a.s. worden ge-update. De belangrijkste wijzigingen zijn die als gevolg van de nieuwe wetgeving, met name het Belastingplan 2002. De cd-rom kent drie onderdelen, de Rea-subsidiewijzer, de Pembawijzer en de Uitkeringswijzer.

De Rea-subsidiewijzer laat de financiële voordelen zien van het in dienst houden of nemen van een arbeidsgehandicapte werknemer en geeft een overzicht van de reïntegratiesubsidies die een werkgever kan krijgen. De subsidiewijzer is sterk gewijzigd. Dit komt door het belastingplan 2002 (wijziging van onder meer Rea en WAO), waarbij de subsidies zijn vervangen door premiekortingen. Kortingen op de WAO-premie kunnen bijv. worden verkregen voor reïntegratie van gehandicapte werknemers van 57 jaar en ouder (ouderenkorting) en voor gehandicapte werknemers die in dienst zijn (korting gedurende maximaal één jaar) of in dienst worden genomen (korting gedurende maximaal drie jr.). Meerkosten van aanpassingen boven de premiekorting komen eveneens voor vergoeding in aanmerking (op vergelijkbare wijze als hiervoor vermeld gedurende max. één of drie jaar).

De Pembawijzer berekent de gedifferentieerde WAO-premie en maakt de lasten voor een werkgever zichtbaar wanneer een medewerker arbeidsongeschikt wordt. De verwachtingen over de ontwikkeling van de WAO-premie voor de komende jaren zijn in de Pembawijzer verwerkt.

De cd-rom bevat verder een uitkeringswijzer, waarmee globaal de hoogte van een WAO-uitkering voor een werknemer kan worden berekend. Ook geeft de Rea-Pembawijzer informatie over wetten en regelingen.

De Rea-Pembawijzer is ontwikkeld voor werkgevers en hun adviseurs, en biedt onder meer inzicht in:

* tegemoetkoming voor het in dienst hebben van werknemers van 57 jaar of ouder

* vergoeding van de (meer)kosten voor werkaanpassingen of andere voorzieningen

* gedifferentieerde premie WAO en de basispremie WAO
* vermindering van de premie WAO (gedifferentieerde premie en basispremie) en premie AWf (Algemeen Werkloosheidsfonds) of premie Uitvoeringsfonds van de overheid voor overheidswerkgevers
* afdrachtvermindering loonheffing

* no-riskpolis ZW

* no-riskpolis WAO

De Rea-Pembawijzer wordt automatisch toegezonden aan een groot aantal adressen. Extra exemplaren kunnen telefonisch worden aangevraagd bij het UWV, telefoon 020 504 75 13 of 020 687 32 80, of per e-mail: rea-pembawijzer@gak.nl.

Deel: ' Rea-Pembawijzer 2002 beschikbaar '
Lees ook