Reaal eist onterecht vertrouwelijke gegevens zieke werknemers op

De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, de NVAB en de artsenorganisatie Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, KNMG, vinden het onaanvaardbaar dat verzekeringsmaatschappij Reaal via de Arbodienst vertrouwelijke gegevens van zieke werknemers opeist. De NVAB roept alle bedrijfsartsen op aan dit soort praktijken niet mee te werken.

Verzekeringsmaatschappij Reaal eist via bij haar verzekerde werkgevers en hun Arbodiensten vertrouwelijke gegevens op over zieke werknemers. Het gaat om naam en adres van werknemers, activiteiten die werkhervatting in de weg kunnen staan, het bestaan van een conflict tussen werkgever en werknemer en het oordeel van de bedrijfsarts of er werkelijke sprake is van ziekte. De Arbodiensten moesten van Reaal een groot aantal gegevens doorgeven 'voor zover zulks niet wettelijk verboden is'. Maar deze eis is volledig in strijd met de privacycode van de KNMG, waarbij de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband, de Landelijke Huisartsen Vereniging, de Orde voor Medisch Specialisten en de Landelijke Vereniging van Sociaal-Geneeskundigen, zijn aangesloten. In het contract van Reaal staat niet dat de werknemer toestemming moet geven voor het verstrekken van gegevens. Gegevens die door bedrijfsartsen worden verzameld, vallen onder het medisch beroepsgeheim en dienen uitsluitend ter advisering van de cliënt. Slechts onder strikte voorwaarden mogen gegevens aan bedrijf en ondernemingsraad worden verstrekt. In de beroepscode van de bedrijfsartsen is nadrukkelijk opgenomen dat de privacy van werknemers gewaarborgd is. Bovendien is dat vastgelegd in het professioneel statuut van de bedrijfsarts en als zodanig in de certificeringeisen van Arbodiensten.

Als verzekeraars Arbodiensten en werkgevers onder druk gaan zetten om vertrouwelijke gegevens te leveren, dan wordt de positie van de bedrijfsarts onmogelijk.

Het schaadt de absoluut noodzakelijke vertrouwensrelatie tussen arts en cliënt. Daarom roept de NVAB alle bedrijfsartsen op bij hun eigen Arbodienst of werkgever na te gaan of dergelijke afspraken met verzekeraars zijn gemaakt. Indien dat zo is, dan moeten de bedrijfsartsen zich distantiëren van deze afspraken en onmiddellijk stoppen met het verstrekken van zulke gegevens.

De NVAB zal het initiatief nemen voor een spoedberaad tussen de KNMG, de Branche Organisatie Arbodiensten en de ministeries van Sociale Zaken en VWS om de positie van bedrijfsarts als onafhankelijke adviseur van zowel de werknemers als de werkgever beter te waarborgen.

Een fundamentele discussie over de positie en functioneren van Arbodiensten is onvermijdelijk geworden. Snelle en structurele maatregelen lijken onontkoombaar om te voorkomen dat het publieke vertrouwen in de Arbodiensten wordt ondermijnd.

© copyright NVAB 1999

Deel: ' Reaal eist vertrouwelijke gegevens zieke werknemers op '
Lees ook