Algemene Onderwijsbond


Reactie van de Algemene Onderwijsbond op het advies Deugdelijk toezicht van de Onderwijsraad

Leraren moeten toezicht op niet-wettelijke kwaliteitseisen zelf organiseren

Utrecht 1 november - De beroepsgroep leraren moet het toezicht op niet bij wet vastgestelde kwaliteitseisen zelf organiseren. Dit zegt de Algemene Onderwijsbond in reactie op het vandaag gepubliceerde advies Deugdelijk toezicht van de Onderwijsraad. De AOb is het met de Onderwijsraad eens dat een eventuele uitbreiding van de wettelijke aan het onderwijs te stellen deugdelijkheidseisen aan zeer zware criteria moet voldoen.

De pedagogische en didactische werkwijze en kwaliteiten van een school zijn belangrijke kenmerken. De AOb is het in principe met minister Hermans eens dat de hoofdlijnen hiervan behoren tot de nieuwe elementen van onderwijskwaliteit die bij wet moeten worden vastgelegd. Dit mag echter niet zover gaan dat scholen en pedagogisch-didactische stromingen hun werkwijze niet meer zelf kunnen bepalen. De door de overheid te bewaken kernelementen van kwaliteit betreffen immers in de eerste plaats de wettelijke bepalingen ten aanzien van de te behalen resultaten. De AOb acht het, evenals de Onderwijsraad, noodzakelijk dat eventuele nieuwe deugdelijkheidseisen, zoals door minister Hermans en staatssecretaris Adelmund voorgesteld, in overeenstemming moeten zijn met de grondwettelijke vrijheid van onderwijs en met het streven naar onderwijskundige autonomie van scholen. In elk geval dient een dergelijke uitbreiding te voldoen aan zware criteria van noodzakelijkheid en maatschappelijke en wetenschappelijke acceptatie, zoals de Onderwijsraad terecht constateert.

Vervolgens rijst de vraag wie het toezicht uitoefent. In de vandaag gepubliceerde reactie op het advies zeggen de bewindslieden dat de Onderwijsraad te weinig aandacht zou hebben voor de ontwikkelingen in het onderwijs die vragen om een zelfstandiger rol van de inspectie. De eerste ervaringen met deze zelfstandige rol dwingen echter wel degelijk tot nadere overweging. De AOb heeft naar aanleiding van de onlangs verschenen rapportage van de inspectie over de evaluatie basisvorming geconstateerd dat daarbij een groot aantal uiterst gedetailleerde criteria voor het beoordelen van scholen zijn aangelegd die niet tot de competentie van de overheid behoren. Het effect van dit soort rapportages is groot, gezien de brede aandacht die ze trekken. Het is daarom een goede zaak dat het debat over de grenzen van het overheidstoezicht op het onderwijs in volle hevigheid is losgebarsten. De AOb is van mening dat de beroepsgroep zelf een belangrijke rol moet krijgen in het toezicht door, naar het Deense voorbeeld, in collegiale consultatie en interne evaluatie te beoordelen of de wijze waarop scholen die resultaten nastreven voldoet aan de professionele standaard. Evenals het door de inspectie uitgeoefende toezicht op de wettelijke eisen, moeten de opzet en evaluatie door de beroepsgroep in volle openbaarheid plaatsvinden.

Deel: ' Reactie AOb op advies 'Deugdelijk Toezicht' Onderwijsraad '
Lees ook