ALGEMENE ONDERWIJSBOND AOB

Reactie AOb rapport Onderwijsraad

Reactie Algemene Onderwijsbond op rapport Onderwijsraad SCHOOLKWALITEIT WORDT DOOR MEER BEPAALD DAN TAAL EN REKENEN

Utrecht, 26 oktober - De Algemene Onderwijsbond bestrijdt de opvatting van de Onderwijsraad dat het kwaliteitsonderzoek van scholen moet worden beperkt tot de resultaten in rekenen (wiskunde) en Nederlandse taal. De Onderwijsraad doet het voorstel vandaag in het advies Schoolkwaliteit in beeld. Het aanbrengen van een hiërarchie tussen deze vakken en de overige zou een terugkeer betekenen naar op cognitieve doelen gefixeerd onderwijs. Zowel uit een oogpunt van maatschappelijke behoefte als uit een oogpunt van persoonlijke ontplooiing moet worden vastgehouden aan de doelstelling dat onderwijs bijdraagt aan cognitieve, creatieve, emotionele en sociale ontwikkeling. Scholen moeten daarom worden beoordeeld op grond van het resultaat dat ze boeken over de volle breedte van het wettelijk voorgeschreven onderwijsaanbod.

De Onderwijsraad stelt terecht voor om bij de kwaliteitsbeoordeling uit te gaan van de toegevoegde waarde, door de resultaten per leerling af te zetten tegen de beginsituatie. Het is echter de vraag hoe dit voorstel, dat toch neerkomt op meting van relatieve vooruitgang, valt te combineren met de introductie van absolute leerstandaarden, zoals de Onderwijsraad ook wil.

De AOb neigt er toe de Onderwijsraad te volgen in de opvatting dat het kwaliteitsonderzoek zich dient te beperken tot bij wet gestelde eisen van deugdelijkheid. Dit betekent dat de Inspectie van het onderwijs haar boekje te buiten gaat door bij het integraal schooltoezicht ook te oordelen over bijvoorbeeld het pedagogisch klimaat en het didactisch handelen van leerkrachten. De inspectie paste deze aanpak reeds toe in de onlangs verschenen evaluatie basisvorming. Deze aspecten behoren echter tot de grondwettelijke vrijheid van inrichting en vallen derhalve buiten door de overheid te stellen en te bewaken kwaliteitsstandaarden. Het is waar dat de schoolkeuze van ouders juist sterk bepaald wordt door dit soort kenmerken. En terecht: ongeveer tien procent van de verschillende resultaten van scholen kan er door worden verklaard. Daarom steunt de AOb het voorstel van de Onderwijsraad om te onderzoeken of het zin heeft scholen te verplichten verantwoording af te leggen over de mate waarin ze deze zelf gekozen doelen en werkwijzen bereiken. Om te voorkomen dat scholen hierbij vervallen tot pr-rapportages, is te overwegen vanuit de beroepsgroep externe evaluatie te organiseren.

Nadere informatie:

Onno Bosma, 030 2989217 of 0654337288

26 okt 99 15:00

Deel: ' Reactie AOb op rapport Onderwijsraad '
Lees ook