Arcares


Meer kwantiteit vergt ook meer kwaliteit

Reactie Arcares op niet volledig benutten wachtlijstgelden.

Het is een prestatie dat verpleeg- en verzorgingshuizen erin zijn geslaagd al in 2000 een bijdrage te leveren aan het verkorten van de wachtlijsten. Dat de resultaten nog niet op het verwachte niveau liggen heeft verschillende oorzaken, maar heeft vooral te maken met tekorten aan personeel en aan reguliere middelen. Nu is het moment aangebroken om een slag te maken naar de toekomst, zodat ook structureel afgerekend kan worden met te lange wachttijden en zorg geleverd kan worden van verantwoorde kwaliteit. Kwantiteit, zegt Mariëlle Rompa, directeur van Arcares, moet gepaard gaan met kwaliteit. Alleen als er middelen komen om de zorgkwaliteit te verhogen zal de branche genoeg professionele verzorgenden en verplegenden kunnen aantrekken om zorg te bieden aan meer cliënten.

Dat zegt Arcares in reactie op de voortgangsrapportage Zorg Verzekerd, die Zorgverzekeraars Nederland heeft uitgebracht. Uit de rapportage blijkt dat een deel van de wachtlijstmiddelen voor verpleeg- en verzorgingshuizen - nog onbenut blijft. Daarvoor is een aantal redenen aan te geven:


* De extra middelen mogen niet worden gebruikt voor bijkomende kosten. Dat betekent dat instellingen geen compensatie krijgen voor wervingskosten bijvoorbeeld, of voor kosten van opleiding en bijscholing. Ze moeten die kosten wel maken om het personeel aan te kunnen trekken dat nodig is voor de uitbreiding van activiteiten.

* Het aantrekken van meer medewerkers leidt tot vergroting van de financiële druk voor instellingen. De voor de arbeidskosten beschikbaar gestelde middelen zijn niet toereikend. Voor elke medewerker die in dienst is of komt moet de instelling op andere posten bezuinigen.

* Voor capaciteitsuitbreiding is in veel situaties bouw/verbouw nodig. Het kost tijd om de daarmee gepaard gaande procedures te doorlopen.

* De verschraling als gevolg van achterblijvende middelen maakt het arbeidsklimaat onaantrekkelijk, waardoor het werven van (extra) krachten steeds moeilijker wordt.

Vooral gelet op de verschraling, die in de ouderenzorg al jaren aan de gang is, heeft Arcares twijfels aan de haalbaarheid van de nieuwe afspraken over de capaciteitsuitbreiding. Meer financiële middelen zijn nodig om een structurele kwaliteitsverbetering mogelijk te maken. Blijven die uit dan zal de sector steeds meer moeite hebben zich op de arbeidsmarkt te handhaven. Om voldoende, gekwalificeerde medewerkers aan te trekken, niet alleen voor nieuwe, maar ook voor de bestaande capaciteit, moet een kwaliteitsslag worden gemaakt. Meer handen aan het bed zijn nodig én voor de kwaliteit van zorg én voor de kwaliteit van de arbeid.

Arcares baseert haar standpunt op onderzoek dat drie jaar geleden is uitgevoerd door Van Loveren en Partners. Daarin werd toen al aangetoond dat de ontwikkeling van het aantal verplegenden en verzorgenden geen gelijke tred heeft gehouden met de ontwikkeling van de zorgvraag. In opdracht van Arcares, Zorgverzekeraars Nederland en het LOC vindt op dit moment een actualisatie plaats van het Van Loveren-onderzoek. Op basis van de uitkomsten daarvan zal Arcares met de staatssecretaris van VWS overleggen over maatregelen die moeten leiden tot een kwaliteitsimpuls in de branche. Capaciteitsuitbreiding is alleen haalbaar in combinatie met kwaliteitsverbetering. Dat kan maar op één manier: door middelen ter beschikking te stellen voor meer handen aan het bed.

Datum: 02/08/2001

Deel: ' Reactie Arcares op niet volledig benutten wachtlijstgelden '
Lees ook